Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Языки/Литература->Диплом — Книговидавнича справа у розвинених країнах як позитивний досвід для України (на прикладі США)

Диплом — Книговидавнича справа у розвинених країнах як позитивний досвід для України (на прикладі США)

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: издательское дело

Тема: Книговидавнича справа у розвинених країнах як позитивний досвід для України (на прикладі США)

(Книгоиздательское дело в развитых странах как положительный опыт для Украины (на примере США))

Объем: 134 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ І.ЗАКОНОДАВСТВО США ПРО ВИДАВНИЧУ СПРАВУ

1.1 Інтелектуальна власність у США

1.2 Становлення авторського права у книговидавничій галузі

1.3 Основні положення закону «Про авторське право» США як важлива умова захисту інтелектуальних прав

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ ІІ.ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ США (1990-2013 рр. Видавництва: Penguin group,  Harper Collins, Random House)

2.1 Організаційна структура видавництв

2.2 Маркетинг і особливості книжкової торгівлі

2.3 Стан видавничої справи США на сучасному етапі. Проблеми та шляхи їх вирішення

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ ІІІ.ЗАКОНОДАВСТВО США І УКРАЇНИ. ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

3.1 Удосконалення законодавчої бази видавничої справи як важлива умова захисту інтелектуальної власності

3.2 Характерні ознаки недосконалості законодавства України у галузі видавничої справи

3.3 Спорідненість проблем у книговидавничій діяльності і шляхи їх усунення (США-Україна)

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

1.Про видавничу справу: Закон України від 5 черв. 1997 р. № 318/97-ВР : станом на 20 берез. 2004 р. / Верховна Рада Украши. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2004. — 17, [3] с. — (Серія "Закони України").

2.Про авторське право і суміжні права : Закон України від 11 лип. 2001 р. № 2627-Ш // Урядовий кур’ер. — 2001. — 5 верес. — Орієнтир, с. 1—16.

3.Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні”: станом від 18.09.2008. № 521-VI / Верховна рада України [Електронний ресурс]. – 2004. – № 14 –  С.195.

4.Закон України від 20. 11. 2003 № 1300-IV “Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні” / www.kmu.gov.ua/z1/portal.

5.Закон України від 03. 07. 1996 № 270/96-ВР “Про рекламу” // Україна: інформація і свобода слова: збірник законодавчих актів, нормативних документів та статей фахівців / Упоряд. А. М. Задворний. – К.: Молодь, 1997. – С. 153-167.

6.Законодавство в світі книги: шляхи реалізації в Україні рекомендацій Ради Європи. (Мат. Міжнар. конф., м. Київ, 21-22 квіт. 1997 р.). – К., 1998. – 120 с.

7.Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформаційної, видавничої та бібліотечної справи. Тематична добірка. У 2-х ч. – Ч. ІІ. Правове регулювання у сфері видавничої та бібліотечної справи. – К., 2002. – 234 с.

8.Акопов А. И. Методика типологического исследования периодических изданий (на примере специальных журналов). – Иркутск: Издательство Иркутского ун-та, 1985. – 96 с.

9.Андрусяк І. Літературна періодика: не без упереджень // Книжковий клуб плюс. – 2004. – № 1. – С. 52-53.

10.Андрусяк І. Літпроцесія: Рецензії, есеї, статті. – Донецьк: Видавнича агенція “ОСТ”, 2002. – 112 с.

11. Апатова Н. Методологічні основи дослідження інформаційної економіки / Н. Апатова // Економіка України. – 2005. – №7. – С. 58-64.

 12.Афанасенко О. Читання як об’єктивний чинник розвитку книжкового ринку України / Олена Афанасенко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 9-11.

13.Афонін О. Видавництва та книготорговельні мережі. Хроніка відносин / Олександр Афонін // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 4. - С. 8-10.

14.Афонін О. Динаміка змін у видавничій сфері в умовах кризи у січні - лютому

року / Олександр Афонін // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 3. - С. 4-5.

15.Афонін О. Проблеми, що хвилюють українських видавців і книгорозповсю- джувачів / Олександр Афонін // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 10. - С. 3-5.

16.Афонін О. Рекомендації з удосконалення українського книговидання / Олек­сандр Афонін, Наталія Петрова // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 1. - С. 3-9.

17.Афонін О. Українська книга в контексті фінансово-економічної кризи 2009 року / Олександр Афонін // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 3. - С. 6-9.

18.Афонін О. Українська книга доби незалежності в системі соціальних кому­нікацій / Олександр Афонін // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 7. - С. 3-5.

19.Афонін О. В. Американський видавничий бізнес очима українських видавців // Вісник Книжкової палати. - 2008. - Вип. 1. - С. 34-43.

20.Барановська І. Без української книжки не буде української культури // Українське слово. – 2002. – 21-27 лют. – С. 12.

21.Барон Ю. Система римского гражданского права // Цит. по: Брагинский М.И. Гражданский кодекс и обьекты права собственности // Журнал российского права. - 2008. - № 1. - С. 77.

22.Барякина Э.Официальный  сайт: Книгоиздание в США [Электронный ресурс]  http://www.baryakina.com/blog/knigoizdanie_v_ssha.php

23.Бейверсток Э. Книжный маркетинг: Пер. с англ. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 1999. – 336 с.

24.Бельдій А. Творець книги – автор, вершитель її долі – видавець // Друк & книга. – 2003. – № 1. – С. 20-21.

25.Бершов О.В. Книговидавнича справа в Сполучених Штатах Америки (порівняльно-системний аналіз): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / О.В. Бершов ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 1999. — 18 с.

26.Бужбецька А. Маркетингові стратегії та українське книговидання / Анастасія Бужбецька // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 5. - С. 18-19.

27.Буряк С. Аналіз випуску друкованої продукції в 2008 році / Світлана Буряк // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 5. - С. 11-16.

28.Буряк С. Аналіз випуску друкованої продукції в 2008 році / Світлана Буряк // Вісник Книжкової палати. -2009. - № 12. - С. 8-14.

29.Буряк С. Аналітичний огляд випуску друкованої продукції в 2009 році / Світлана Буряк // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 5. - С. 6-15.

30.Буряк С. Аналітичний огляд випуску друкованої продукції в 2010 році / Світлана Буряк // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 5. - С. 3-11.

31.Буряк С. Аналітичний огляд випуску книжкових видань за перше півріччя 2012

року / Світлана Буряк // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 7. - С. 5-8.

32.Буряк С. Випуск книжок і брошур видавництвами та видавничими організа­ціями за регіонами України в 2012 році / Світлана Буряк // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 12. - С. 6-9.

33.Василик Л. Є. Літературно-художні видання у контексті сучасних суспільно- культурних тенденцій / Л. Є. Василик // Поліграфія і видавнича справа. - 2008. - № 2. - С. 22-28.

34.Веинке В. Авторское право. Регламентация, основы, будущее. - М., 1979. - С. 15.

35.Вернигора О. М. Книжкові видання для найменших читачів : проблеми і перспективи / О. М. Вернигора // Наукові записки Інституту журналістики. - 2008. - Т. 31. - С. 49-54.

36.Волкова Н. Динаміка і тенденції випуску навчальної та наукової літератури для вищої школи в умовах ринкової економіки України / Наталія Волкова, Наталія Халікян // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 12. - С. 16-19.

37.Видавець майбутнього: маркетинг і менеджмент у видавництві / Бем Г., Вернер Й., Гарт Г., Шульц Г.: Пер. з нім. – К.: Основи, 2006. – 174 с.

 38.Видавництва, видавничі та книгорозповсюджуючі організації: Довідник. – 4-те вид. – К.: Кн. палата України, 2011. – 228 с.

39.Видавнича справа в Україні 1991–1996: Держ. Бібліографічний покажчик./ О. О. Федотова (уклад.): Книжкова палата України – К., 1996. – 32 с.

40.Влодарчик Я. Маркетинг у видавничій справі – фантазія чи дійсність?: Пер. з польськ. – Л.: Кальварія, 2011. – 143 с.

41.Гадамер Г-Ґ. Герменевтика і поетика: Пер. з нім. – К.: Юніверс, 2001. –    288 с.

42.Гнатюк Д. Книговидавнича справа на Україні в післявоєнні роки. – К.: Політвидав України, 1965. – 192 с.

43.Годований Л. Чи пересохне книжкова ріка? // Зелені Карпати. – 1995. – № 1-2. – С. 156-163.

44.Голобуцький П., Жлудько Є. Український книгодрук у світлі соціологічного аналізу // Палітра друку. – 1995. – № 1. – С. 7-8.

45.Гоян Я. “Рятувати національну дитячу книгу – це рятувати Україну” // Урядовий кур’єр. – 1996. – 19 берез. – С. 9.

46.Гуманенко О. О. Видавництво “Степова Еллада” : творення навчальної літера­тури нового покоління / О. О. Гуманенко // Поліграфія і видавнича справа. - 2008. - № 2. - С. 28-32.

47.Гриценко О. М., Шкляр В. І. Основи теорії міжнародної журналістики. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2002. – 304 с.

48.Грет Г. П. Книговидання в незалежній Україні : організаційний та тематич­ний аспекти / Г. П. Грет, К. А. Хемчян // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2007. - № 1. - С. 13-17.

49.Гуцол Г. Наукові дослідження книжкової палати України у 2006 році / Галина Гуцол // Вісник Книжкової палати. - 2007. - № 3. - С. 9-14 ; № 4. - С. 5-8 ; № 5. - С. 11-15.

50.Демська-Будзуляк Л. Справжнє обличчя літературного покоління дев’яностих – спроба ідентифікації // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – Ч. 149. – С. 87-88.

51.Державна програма розвитку національного книговидання і преси на період до 2015 року від 28 лютого 2009 р. № 158/09 / http://www.rada.kiev.ua/cgi-bin/putfile.cgi.

52.Доповідь виконуючого обов’язки Голови Держкомтелерадіо Воло­димира Горобцова про стан інформаційної та видавничої сфер України у першому півріччі 2009 року // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 7. - С. 4.

53.Добкин С. Ф. Основы издательского дела и книгопечатания. – М.: Книга, 1972. – 256 с. 

54.Дурняк Б. Перспективи розвитку ринку друкованої продукції України / Богдан Дурняк, Андрій Штангрет, Олександр Мельников // Вісник Книжкової пала­ти. - 2010. - № 11. - С. 9-13.

55.Дюма Р. Литературная и художественная собственность: авторское право Франции. - М.: «Международные отношения», 1989. - С. 14.

56.Есенькин Б.С., Майсурадзе Ю.Ф. Книжный рынок России: 1990–2000 годы. Динамика, экономика, организация – М.: МГУП, 2001. – 191 с.

57.Жулинський М. Національні культури і проблеми глобалізації // Друкарство. – 2003. – № 1. – С. 13-15.

58.  Захист прав інтелектуальної власності. Досвід Сполучених Штатів Америки. Зб. док., мат., статей./За заг. ред. Святоцького О.Д., Київ, 2003, с. 124.

59.Зелінська Н. В. Наукова книга у репертуарі українських видавництв: нагро­маджуючи “символічний капітал” / Н. В. Зелінська // Поліграфія і видавнича справа. -- № 1. - С. 19-25.

 60.Эриашвили Н. Д. Книгоиздание : менеджмент и маркетинг : учеб. пособие / Н. Д. Эриашвили. — 3-е изд., перераб. и доп.М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 264 с.

61.Зенин И.А. Интеллектуальная собственность и ноу-хау. - М., 2001. - С. 17

62.Звіт Правління Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів про діяльність за період з 27 лютого 2008 року до 25 лютого 2009 року // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 6-9.

63.Звіт Правління Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів про діяльність за період з 25 лютого 2009 року по 24 лютого 2010 року // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 2. - С. 5-8.

64.Зеленська Л. М. Робота секції “Книгознавства та видавничої діяльності” на Міжнародній науково-практичній конференції / Л. М. Зеленська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2007. - № 3. - С. 68-69.

65.Знак охорони авторського права у виданнях, які мітять твори науки, літератури і мистецтва: рекомендації / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; уклад.: Плиса Г. М., Жигун Т. Ю. — К. : Кн. палата України ім. Івана Федорова, 2009. — 13 с.

66.Зоренко О. Ергономічні аспекти і проблеми в комп’ютеризації видавничо- поліграфічної галузі / Оксана Зоренко // Друкарство. - 2011. - № 2. - С. 64-66.

67.Індутна К. Державне регулювання видавничої справи в Україні / Катерина Індутна // Друкарство. - 2006. - № 2. - С. 17-20.

68.Ильницкий А. М. Книгоиздание в контексте социально-экономических преобразований в современной России // Издательства России. Справочник. Выпуск 5. – М.: ИМЦ “Альвис”, 2012. – С. 14-65.

69.Інкеї П. Книжкове законодавство в країнах Східної Європи // Друкарство. – 2001. – № 2. – С. 13-16.

70.Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. – Львів:  І-т українознавства, 2012. – 520 с.

71.Карасьов В. Ринок літератури для вищих навчальних закладів // Книжковий клуб плюс. – 2011. – № 7-8. – С. 18-21.

72.Карпенко В. Антиукраїнські тенденції в Українській державі. – К.: Інституту відкритої політики, 2011. – 112 с.

73.Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права): Учебник для вузов. - М.: Норма, 2000. - С. 1-9.

74. Кодекс Сполучених Штатів, англ. United States Code (USC) - зведена кодифікація федерального законодавства США (розділ 17 «Авторське право» (Copyright).

75.Книга для авторов: как создать и издать книгу лучше, быстрее, дешевле / ред.-сост. О. И. Слуцкий. — М. : Дашков и К°, 2001.-384 с.

76.Квітко І. С. Сучасний стан і перспективи розвитку академічного книговидання в Україні // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства. – Львів, 1995. – С. 20-32.

77.Ківшар Т. Український книжковий рух: книговидання та книгопоширення (1917–1923): Дис. на здоб. наук. ступ. д. іст. н. – К., 1996. – 463 + XVII с.

78. Ключковська Г. Книжкова промоція як взаємодія книжкової справи та ЗМІ (засади формування української моделі): Дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. н. – Львів, 2000. – 176 с.

79.Ключковська Г. До проблеми становлення типу сучасного “навколокнижкового” фахового видання (на прикладі українських газет) // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства. – 2011. – Вип. 2. – С. 120-123.

80.Копистинська І. Андрій Курков: “За кордоном вихід жодної книги не відбувається без реклами” // Буржуй. – 2003. – № 1. – С. 11.

81.Копистинська І. Книгорозповсюдження в Україні: стан і перспективи // Друкарство. – 2003. – № 3. – С. 24-25.

82.Копистинська І. Книжкові розкладки сьогодні: тематичний аспект // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка: Журналістика. – К., 2011. – Вип. 11. – С. 18-21.

83.Костів Л. Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів – про рік 2011 // Книжковий огляд. – 2011. – № 12. – С. 4-5.

84. Куманецкий Казимеж История культури Древней Греции и Рима. - М.: «Высшая школа», 1990. – 456 с.

85.Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. С фр. - М.: Ладомир, 2002. - С. 20; 53-46.

86. Мамаев В.М. Интеллектуальная собственность: прошлое и настоящее // Общественньїе науки и современность. - 1996. - № 4. - С. 38-42.

87.Мельник І. Потрібна Державна стратегічна програма розвитку видавничої галузі / Ігор Мельник // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 3. - С. 6-7.

88.Новиков М.Экономика интеллектуальной собственности. –М.- 2006. – 478 с. 89.Прусак Л,  Козирєв А.,  Гапоненко А.Інтелектуальна власність - у міжнародних угодах.- К.2008- 531 с.

 90. Пиленко А.А. Право изобретателя. - М.: «Статут», 2001 (Репринт изд. СПб, 1903 г.). - С. 81.

91.Потєхіна В.О. Інтелектуальна власність: Навч. пос.-К.: Центр учбової літератури, 2008,- 414 с.

92.Садиков О.Азбука авторского права: Пер. с англ. - М.: Юрид. лит.: ЮНЕСКО, 1982. - 104 с

92. Судариков С.А. Авторское право: Учебник. - М.: Проспект, 2009. - С. 34-39.

93.Тези виступу Голови Держкомтелерадіо Ю. О. Плаксюка на засіданні колегії з питання “Про підсумки роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2010 році та основні завдання на 2011 рік” / Юрій Плаксюк // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 2. - С. 3-5.

94.Теремко В. Стратегічний контекст діяльності видавництва в теоретико- прикладному вимірі / Василь Теремко // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 9. - С. 3-4 ; № 10. - С. 7-9.

95.Теремко В. Стратегічні виклики друкованій культурі в електронну еру / Василь Теремко // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 5. - С. 14-18.

96.Теремко В. І. Деякі особливості утвердження ринкових засад у книго­видавничій галузі України / В. І. Теремко // Поліграфія і видавнича справа. - 2006. - № 2. - С. 35-39.

97.Тимошик М. Українське книгознавство в лещатах застарілих ідеологічних догм / М. Тимошик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 51-62.

98.Худавердян В. Російсько-український книжковий ринок: стан і перспектива / Володимир Худавердян, Юрій Сапожніков // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 8. - С. 7.

99.Швайка Л. А. Видавничо-поліграфічна справа в Україні : стан, конкуренто­спроможність, перспективи / Л. А. Швайка // Поліграфія і видавнича справа. - 2011. - № 2. - С. 10-13.

100. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: Монографія. - Харків, 2002. - С. 121-122.

101. Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературньїе произведения. - Казань, 1891. - С. 12-13.

102.http://pro-books.ru/sitearticles/6105

103. http://litakcent.com/2012/11/22/harpercollins-i-simon-schuster-objednajutsja/

104.http://econ-house.ru/svitova-ekonomika/25/719-zv-yazok-i-informacijni-sistemi

105.http://alls.in.ua/4077-novi-ide-ne-carska-ce-sprava.html

106.http://ukrainian.voanews.com/content/bookstore-10-10-2011 131466643/244925.html#hash=relatedInfoContainer

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

Заказать дипломную работу