Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Языки/Литература->Диплом — Зіставлення особливостей перекладу універсалій і описового перекладу (на матеріалі перекладів роману Charles Dickens “The Personal History of David Copperfield”)

Диплом — Зіставлення особливостей перекладу універсалій і описового перекладу (на матеріалі перекладів роману Charles Dickens “The Personal History of David Copperfield”)

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: перевод

Тема:  Зіставлення особливостей перекладу універсалій і описового перекладу (на матеріалі перекладів роману Charles Dickens “The Personal History of David Copperfield”)

(Сопоставление особенностей перевода универсалий и описательного перевода (на материале переводов романа Charles Dickens "The Personal History of David Copperfield"))

Объем: 74 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ. І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕРЕКЛАДУ УНІВЕРСАЛІЙ ТА ОПИСОВОГО ПЕРЕКЛАДУ

1.1. Визначення поняття перекладу універсалій та їх класифікація

1.2. Характеристика поняття  описовий переклад

1.3. Зіставлення особливостей перекладу універсалій та описового перекладу

Висновки до Розділу 1

РОЗДІЛ. ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ УНІВЕРСАЛІЙ ТА ОПИСОВОГО ПЕРЕКЛАДУ НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДІВ РОМАНУ CHARLES DICKENS “THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD”

2.1. Проблеми перекладу універсалій та описового перекладу в межах опису культурних реалій

2.2. Переклад як форма літературних взаємин

2.3. Варіативність в перекладі універсалій та описового перекладу роману

Висновки до Розділу 2

РОЗДІЛ ІІІ. МОВНІ УНІВЕРСАЛІЇ ТА ОПИСОВІСТЬ В ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ CHARLES DICKENS “THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD”

3.1. Походження визначення мовних універсалій та описовості в перекладі роману

3.2. Семантико-стилістичні функції універсалій та описового перекладу в романі

3.3. Зіставлення мовних універсалій та описовості в перекладі роману…

Висновки до Розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Аракин 1989 – Аракин В. Д. Типология языков и проблема методического прогнозирования. – М.: Высш. шк., 1989. – 157 с.
  2. Гухман М. М. Лингвистические универсалии и типологические исследования // Универсалии и типологические исследования (Мещаниновские чтения): статьи / М. М. Гухман. – М.: Наука, 1974. – С. 29-54 (Сборник статей / Институт языкознания АН СССР).
  3. Засєкін С. В. Дискурсивні маркери когерентності англомовного діалогічного тексту: когнітивний та прагматичний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / С. В. Засєкін. – К., 2001. – 20 с.
  4. Засєкін С. В. Психолінгвістична модель перекладу художнього тексту / С. В. Засєкін // Наукові записки. – Серія «Філологічні науки (мовознавство)»: У 2 ч. – Вип. 95 (1). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 396-401.
  5. Засєкіна Л. В. Вступ до психолінгвістики / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін. – Острог: Вид-во нац. ун-ту “Острозька академія”, 2002. – 168 с.
  6. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу / В. В. Коптілов. – К.: Юніверс, 2003. – 280 с.
  7. Красильникова В. Г. Психолингвистический анализ семантических трансформаций при переводе и литературном пересказе художественного текста: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.19 «Теория языка» / В. Г. Красильникова. – М., 1998. – 20 с.
  8. Краткий словарь когнитивных терминов / [под общ. ред. Е. С. Кубряковой]. – М.: МГУ, 1996.– 245 с.
  9. Олександр Фінкель – забутий теоретик українського перекладознавства /[за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана]. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 438 с.

10. Пшенкина Т. Г. Психолингвистические основания вербальной посреднической деятельности переводчика: [монография] / Т. Г. Пшенкина. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2005. – 240 с.

11. Семеніхіна О. Значущі власні назви як перекладознавча проблема (На матеріалі творів Чарльза Діккенса «The Adventures of Oliver Twist» і «Hard Times» та їх перекладів українською мовою) [Текст] / О. Семеніхіна // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Том CCXLVI. Праці Філологічної секції. — Львів, 2003. — С. 413–420.

12. СорокинЮ. А. Переводоведение: статус переводчика и психогерменевтические процедуры / Ю. А. Сорокин. – М.: МТДК «Гнозис», 2003. – 160 с.

13. Фесенко Т. А. Специфика национального культурного пространства в зеркале перевода: [монография] / Т. А. Фесенко. – Тамбов: ТГУ, 2002. – 228 с.

14. Холодная М. А. Когнитивные стили: О природе индивидуального ума: [монография] / М. А. Холодная. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 304 с.

15. Чередниченко О. І. Про мову і переклад: [монографія] / О. І. Чередниченко. – К.: Либідь, 2007.– 248 с.

16. Ahrens B. Non-verbal phenomena in simultaneous interpreting / B. Ahrens // Сlaims, Changes and Challenges in Translation Studies / G. Hansen, K. Malmkjær, D. Gile. – Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2004. – P. 227-237.

17. Chesterman A. Hypotheses about translation universals / A. Chesterman // Сlaims, Changes and Challenges in Translation Studies / G. Hansen, K. Malmkjær, D. Gile (eds.). – Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2004. – P. 1-13.

18. Ireland M. Language style matching predicts relationship initiation and stability / M. Ireland, R. Slatcher, P. Eastwick, L. Scissors, E. Finkel, J. Pennebaker // Psychological Science. – 2011, № 22 (1). – P. 39-44.

19. Krings H. Translation problems and translation strategies of advanced German learners of French (L2) / H. Krings // Interlingual and intercultural communication. Discourse and cognition in translation and second language acquisition studies / J. House, S. Blum-Kulka (eds.). – Tubingen: Gunther Narr, 1986. – P. 257-270.

20. Translation Universals: Do They Exist? / A. Mauranen and P. Kujamäki (eds.). – Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2004. – P. 224.

21. http://anvsu.org.ua/index.files/Articles/Anglophone%20Literature.htm

22. http://www.lnu.edu.ua/faculty/inomov.new/ukrainian/franko_zorivchak.htm

23. http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/Nvvnu/filolog/2009_6/R8/Semenikhina.pdf

24. http://ukrlife.org/main/minerva/parsuny_chern.htm

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

Заказать дипломную работу