Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Маркетинг и реклама->Диплом — «Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»»

Диплом — «Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»»

Вид работы: диплом магистра

Дисциплина: маркетинг

Тема: Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»

(Личные продажи в системе маркетинговых коммуникаций на предприятии ОАО «Броварской завод строительных конструкций»)

Объем: 96 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади особистого продажу

1.1 Сутність особистого продажу

1.2 Принципи особистого продажу

1.3. Організація ефективного особистого продажу

Розділ 2. Аналіз особистого продажу підприємство ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»

2.1 Огляд ринку будівельних конструкцій та його тенденції

2.2 Аналіз маркетингової діяльності  ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»

2.3 Стимулювання збуту на підприємстві.

Розділ 3.Напрями підвищення ефективності особистого продажу в системі маркетингових комунікацій підприємства ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»

3.1 Види ефективного особистого продажу на підприємстві.

3.2 Стимулювання збуту, як елемент маркетингових комунікацій

ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»

3.3 Економічне обґрунтування

Висновки

Література

Додаток А

Додаток Б

 

Вступ 

Актуальність теми. Сучасні економічні катаклізми зумовлюють процеси збитковості вітчизняних підприємств. Проте серед обставин, що приводять до зниження показників прибутку господарюючих суб`єктів, значне місце посідають наявні причини, які залежать від результатів діяльності самих підприємств.

Одна з основних проблем неефективності виробництва є недостатня організація маркетингових комунікацій на підприємстві. Саме тому особистий продаж є актуальним для додаткового дослідження, пошуків шляхів його оптимізації та вироблення альтернатив для поліпшення стимулювання збуту продукції.

Проблемам управління  продажами, як на промисловому, так і на споживчому ринках присвячені роботи багатьох закордонних авторів, таких як: Аллен П., Вуттен Дж., Болт Дж., Грант Ст., Джоббер Д., Ланкастер Дж.,  Штерн Л. В. Джонстон М.У., Маршалл Г.У. Серед вітчизняних авторів, що досліджують теорію продажу, з урахуванням особливостей українського ринку, є Комяков О.О., Щербак В.Г. , Лук`янець Т.І., Павленко А. Ф., Скибінський С. В., Гончарук Я. А.., Войчак А.В., Герасимчук В.Г., Кальченко А.Г., Примак Т.О. та інші. 

У роботах цих авторів освітлені базові теоретичні положення щодо проблеми управління  продажами, приділяється увага побудові й оптимізації маркетингових каналів розподілу, безпосереднім функціям служби маркетингу.

Мета та завдання дослідження. Метою дипломної роботи є розробка заходів щодо стимулювання процесу особистого продажу на підприємстві та активізація збуту продукції. Досягнення мети передбачає розв’язання комплексу взаємопов’язаних проблемних питань, в межах яких поставлені і вирішуються такі завдання :

1. Дослідити теоретичні основи особистого продажу:

- сутність особистого продажу,

- принципи особистого продажу,

- принципи організації особистого продажу на підприємстві.

2. Провести аналіз особистого продажу та оцінку стимулювання збуту на ВАТ «Броварський завод будiвельних конструкцiй». У зв`язку з цим:

- дослідити ринок будівельних конструкцій та його тенденції,

- зробити аналіз маркетингової діяльності  ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»,

- дослідити процес стимулювання збуту на підприємстві.

3. Розробити напрями підвищення ефективності особистого продажу в системі маркетингових комунікацій підприємства ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»:

– проаналізувати види ефективного особистого продажу на підприємстві,

– виробити пропозиції щодо стимулювання збуту, як елементу маркетингових комунікацій ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»,

– здійснити економічне обґрунтування обраної альтернативи стимулювання збуту на ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій».

Об'єктом дослідження дипломної роботи виступає діяльність підприємства ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій», зокрема маркетингове планування та впровадження процедур особистого продажу.

Предметом дослідження є функціонування системи особистого продажу та стимулювання збуту в контексті комунікаційної політики підприємства  «Броварський завод будівельних конструкцій».

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, напрацювання вітчизняних та зарубіжних вчених з питань маркетингової діяльності.

Для досягнення поставленої мети та розв’язання завдань дипломної роботи застосовувалися такі методи: абстрактно-логічний (при теоретичному узагальненні сутності та змісту маркетингу і особливостей його дослідницької функції); монографічний (при вивченні та описуванні практики маркетингової діяльності у ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»); графічний (при наочному зображенні планів маркетингових досліджень та їх основних етапів, пропорцій забезпечення основними ресурсами та виробництву основних товарів); статистико-економічний (при аналізі середніх та відносних величин щодо конкретної господарської діяльності та показників її результативності і ефективності, а також економічної ефективності продажу продукції); розрахунково-конструктивний (при обґрунтуванні формування та функціонування маркетингової служби) тощо.

Практичне значення отриманих результатів. У даній дипломній роботі розроблені основні напрямки удосконалення організації особистого продажу та механізму стимулювання збуту продукції. Проведення дослідження з метою виявлення впливу виконуваних функцій на загальний успіх роботи відділу збуту й підприємства в цілому, припускає формування вибірки з багатьох українських компаній промислового ринку, та її аналіз статистично-математичними методами, що буде сприяти теоретичній формалізації процесу продажів.

 

Список литературы 

 1. Байков В. Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий курс. – 5-е изд. – М.: Стройиздат, 1991. – 726 с
 2. Барашиков А. Я. та ін. Залізобетонні конструкції. – К.: Вища школа. 1995. – 591 стор
 3. Бєлявцев, М.І. Маркетинг [Текст]: навчальний посібник / М.І. Бєлявцев, Л.М. Іваненко; Мін-во освіти і науки України, Донецький національний університет. - К.: ЦНЛ, 2005. - 328 с.
 4. Бондаренко В.М., Суворкин Д.Г. Железобетонные и каменные конструкции. – М.: Высшая школа, 1987. – 384 с.
 5. Бортник Т.І., Рибчак В.І., Харенко А.О. Маркетинг: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Уманський держ. аграрний ун-т. - Умань: [УВПП], 2008. - 312с.
 6. Бурцева Т.А., Сизов Т.А., Цень О.А. Управление маркетингом: Учебное пособие. - М.: Изд-во "Экономистъ", 2005. - 271 с.
 7. Ванчикова Е.Н. Маркетинговые исследования: Учебное пособие. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. - 160 с.
 8. Васюткіна Н.В. Маркетинг: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Європейський ун-т. - К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2007. - 227с.
 9. Викентъев И. Л. Приемы рекламы и PUBLIC RELATIONS. — СПб.: — Изд. дом "Бизнес-Пресса", 1998. - Ч. 1. - 238 с.
 10. Витт Юрген. Управление сбытом: Пер. с нем. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 112 с.
 11. Войчак А. В. , А. Ф. Павленко «Маркетинг»: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 с. 
 12. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998. - 268 с.
 13. Войчак В. «Маркетингові дослідження» (Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисцип / А.В. Войчак. - К : КНЕУ, 2000. - 99 с
 14. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - 4. вид., доп. - К.: Лібра, 2006. - 717с.
 15. Герасимчук В. Г. Маркетинг. Теорія і практика. - К.: Вища пік., 1994. — 27 с.
 16. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. — К: КНЕУ, 2000. — 360 с
 17. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 480 с.
 18. Гилберт А. Черчилль. Маркетинговые исследования. — СПб.: Издательство "Питер", 2000. — 752 с.
 19. Гірченко, Т.Д. Маркетинг [Текст]: навчальний посібник / Т.Д. Гірченко, О.В. Дубовик; Мін-во освіти і науки України, Львівський банківський ін-т. - К.: ЦНЛ: Інкос, 2007. - 255 с.
 20. Голиков Е. А. Маркетинг и логистика: Учеб. пособие. — М.: Издат. дом "Дашков и К0", 1999. - 412 с.
 21. Дайл П. Маркетинг, ориентированный на стоимость: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 2001.
 22. Дайл П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999.
 23. Дайян А., Бунерель Ф., Ланкар и др. Академия рынка. Маркетинг. — М.: Экономика, 1993.
 24. Данько Т. П. Управление маркетингом (методологический аспект): Учеб. пособие. - М: ИНФРА-М, 1997. - 280 с.
 25. Джоббер Д., Ланкастер Дж. Продажи и  управление продажами. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 622 с.
 26. Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. — М.: Book chamber international, 1992.
 27. Дэй Д. Стратегический маркетинг. — М.: ЭКСПО-Прес, 2002.
 28. Егоров А. Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности. - М: СП "Вся Москва", 1994. - 256 с.
 29. Іванілов О.С. Маркетинг: навч. посіб. для студ. ВНЗ. - [2-ге вид., доп. і перероб.]. - Донецьк: [Східний видавничий дім], 2009. - 311с.
 30. Ілляшенко С.М. Маркетинг у прикладах і завданнях: Навчальний посібник. ? Суми: ВВП "Мрія-1" ЛТД, 1998. ? 112 с.
 31. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001.
 32. Классика маркетинга / Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс., Москва М.П. — СПб.: Питер, 2001.
 33. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как созлать, завоевать и удержать рынок. / Пер. с англ. В. А. Гольдича и А. И. Оганесовой. — М.: АСТ, 2001.
 34. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент. — СПб: Питер Ком, 1998. — 896 с.
 35. Котлер Ф. Основи маркетинга: Пер. С англ. /Общ. Ред. и вступ. ст. Е.М.
 36. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.
 37. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. — СПб.: Питер, 2000. - 320 с.
 38. Маркетинг у прикладах і завданнях [Текст]: навчальний посібник / ред. Ілляшенко. - Суми: Університетська книга, 2006. - 400 с.
 39. Маркетинг: Учебник / Под ред. А. Н. Романова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 560 с.
 40. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М: Дело, 1992. - 702 с.
 41. Миллер С. Как использовать торговую выставку с максимальным эффектом. - М.: Довгань, 1998.
 42. Пешкова Е. П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. — М.: "Ось-89", 1996. - 80 с.
 43. 43.      Пилипчук В. П. «Промисловий маркетинг».Основи маркетингу: Навч. посіб. для студ. екон. ф-тів вузів / А. Кус; Пер.: А. Ф. Павленко; В. П. Пилипчук.
 44. Питер Р. Диксон. Управление маркетингом: Пер. с англ. — М.: "Издат-во БИНОМ", 1998.-560 с.
 45. Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004. — 228 с: іл. — Бібліогр.: с. 223-224.
 46. Проектирование железобетонных конструкций: Справочное пособие /Под ред. А.Б. Голышева. – К.: Будівельник, 1990
 47. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації: Підручник / За ред. А. О. Старостіної. — К.: Іван Федоров, 1987. — 400 с.
 48. Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. - СПб.: Питер, 2000.
 49. Руководство по практике продаж. - Люксембург: Европ. сообщество, 1996.
 50. Савельєв Є.В. Новітній маркетинг: навч. посіб. / Євген Васильович Савельєв (ред). - К.: Знання, 2008. - 420с.
 51. Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности. - М.: ЮНИТИ, 1998.
 52. Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» / Уклад. М. Г. Гребньов. — К.: КНЕУ, 2003. — 80 с.
 53. Стив Минетт. Маркетинг B2B и промышленный брендинг / Вильямс : САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. -2008.- 208 с.
 54. Т. І. Лук’янець «Рекламний менеджмент»: Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 440 с.
 55. 55.      Т. І. Лук’янець Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. —
  2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2003. — 524 с.В. Я. Кардаш «Маркетингова товарна політика».
 56. Федько В.П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка: Учебноепособие. – К.: Феникс, 2000. – С. 7–10.
 57. Чикатуева, Л.А. Маркетинг: учеб. пособие / Л.А. Чикатуева, Н.В. Третьякова; под ред. В.П. Федько. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 413 с.
 58. "Advertising: Principles and Practice" by William D. Wells, Sandra Moriarty, John Burnett

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення ТОВ ПП «ЗІП»»
Диплом — Шляхи вдосконалення маркетингової та рекламної діяльності РА «ЕВРО ВІНД»
Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та напрямки її удосконалення на прикладі «Київське агентство реклами на транспорті»»

Заказать дипломную работу