Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Маркетинг и реклама->Диплом — «Дослідження конкурентів підприємства ТДВ СК «Індіго»»

Диплом — «Дослідження конкурентів підприємства ТДВ СК «Індіго»»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: Маркетинг

Тема: Дослідження конкурентів підприємства ТДВ СК «Індіго»

(Исследование конкурентов предприятия ОДО СК «Индиго»)

Объем: 120 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание:

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження конкурентів підприємства

1.1. Пріоритетна роль маркетингу на підприємствах ринкової орієнтації

1.2. Теоретичні та методологічні засади дослідження конкурентного середовища

1.3. Комплексне дослідження конкурентів підприємства

Розділ 2. Аналіз діяльності та дослідження ринкових позицій організації ТДВ СК «Індіго»

2.1. Дослідження параметрів ринку та тенденцій його розвитку

2.2. Аналіз діяльності організації: маркетинговий та економічний аспекти

2.3. Моніторинг поточних можливостей ТДВ СК «Індіго»

Розділ 3. Шляхи удосконалення маркетингової діяльності

3.1. Напрями удосконалення маркетингової діяльності

3.2. Заходи щодо розв’язання проблем та вдосконалення маркетингової діяльності ТДВ СК «Індіго»

3.3. Обгрунтування економічної доцільності запропонованих заходів

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

 

Список литературы

  1. Закон України «Про страхування». В редакції від 4 жовтня 2001 року.
  2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-208 с.
  3. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: ОАО “Типография “НОВОСТИ””, 2000. – 256 с.
  4. Ансофф И., Макдоннелл Э.Дж. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 416 с.
  5. Армстронг Г., Котлер Ф., Введение в маркетинг (Marketing: An Introduction), 8-е изд, М., издательство «Вильямс», 2007, 832 стор., ISBN 0-13-186591-9 (рос.)
  6. Багрова І. В., Нефедова О. Г. Складові та фактори конкурентоспроможності // Вісник економічної науки України. – 2007. - № 1. – С. 11-16.
  7. Базилевич В. Формування конкурентного с середовища у транзитивній економіці: проблеми, тенденції, протиріччя  // Конкуренція. Вісник АМК. – 2003. – № 2. – С. 24-28.
  8. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: Підручник. - К.: Таксон, 2004. – 704 с.
  9. Бронникова Т. С., Чернявский А. Г. Маркетинг: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. (рос.)

10. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О. П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин. Под ред. О. П. Глуд­кина. — М.: Горячая линия — Телеком, 2001. — 600 с.

11. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.

12. Дикий О. В. Вплив глобалізації бізнесу на формування конкурентного середовища підприємства // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 78. – С. 23-28.

13. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика. – К.: КНЕУ, 2002.

14. Згуровский М. З., Доброногов А.В., Померанцева Т. Н. Исследование социальных процессов на основе методологии системного анализа. – К., 1997. – с. 9.

15. Інформаційні системи і технології в маркетингу / Пинчук Н. С. та ін. — К.: КНЕУ, 1999.

16. Клименко С. М., Омельяненко Т. В., Барабась Д. О., Дуброва О. С., Вакуленко А. В.  Управління конкурентоспроможністю підприємства. Навч. посіб. – КНЕУ, 2008. — 520 с.ТВ.обкл.

17. Кныш М. И. Конкурентные стратегии: Учеб. пособие. — СПб.: Б. и., 2000. - 284 с.

18. Колчкова М. В. Фактори впливу на діяльність підприємств торгівлі  // Вісник МСУ. Економічні науки, т. Х. – 2007. – № 1. – С. 46-49.

19. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства. – К.: КНЕУ, 2001.

20. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М.: «Прогресс», 1991. (рос.)

21. Котлер Ф., Вероника Вонг, Джон Сондерс, Гари Армстронг, Основы маркетинга, 4-е европейское издание (Principles of Marketing: European Edition 4th), М., издательство «Вильямс», 2007, 1200 стор., ISBN 0-273-68456-6 (рос.)

22. Куртц Д.Четыре эры в истории маркетинга // Наука о рекламе. (рос.)

23. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг (рос.)

24. Лапидус В. А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях / Гос. ун-т управления; Нац. фонд подготовки кадров. — М.: ОАО «Типография «Новости», 2000. — 432 с.

25. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг - М : Юрайт-М, 2001. – 224 с.

26. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О.М.Азарян, Н.О.Бабенко та ін: Ред.-упоряд. О.І.Сидоренко, Л.С.Макарова. 2-е вид. - К.: Навчально-видавничий центр "Консоріцум із удосконалення менеджемнт-освіти в Україні", 2008. - 648 стор.

27. Маркетинг: Ситуаційні вправи / За ред . Н. Головкіної. – К.: Студцентр, 2002. – 192 с.

28. Маркетинг: учебник для вузов/Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х.Анн; Под общ. ред. Г. Л. Багиева.-М.:ОАО «Изд-во „Экономика“», 2001. — 703 с. (рос.)

29. Марцин В. С. Конкурентне середовище, шляхи його реформування та механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства  // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. –  2008. – № 33-1. –  С. 78-84.

30. Мінченко М. В. Планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів  / М. В. Мінченко, Л. П. Чижов, А. В. Фрояков. Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 442 с.

31. Новейший философский словарь / А. А. Грицанов (сост.и гл.науч.ред.). – 3.изд., испр. – Минск : Книжный Дом, 2003. – 1279с.

32. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / РАН; Институт русского языка им. В.В.Виноградова. – 4.изд., доп. – М. : Азбуковник, 1999. – 944с

33. Робінс С., Де Ченцо Д. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. – К.: Основи, 2002. – 671 с.

34. Томпсон-мл. Артур А., Стрикленд III А. Дж Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа / А. Р. Ганиева (пер.с англ.). – 12.изд. – М.; СПб.; К. : Вильямс, 2003. — 924с.

35. Портер М. Конкуренция.: Пер. с англ.: Учебное пособие. –М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. –495 с.

36. Підсумки діяльності ринків небанківських фінансових послуг України у 2007 році //Звіт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. – http://www.dfp.gov.ua/929.html.

37. Рядно О.А., Піскунова О.В., Рибальченко Л.В. Моделювання розвитку страхового ринку в регіонах України //Фінанси України. – 2007. – № 12. – С. 106-115.

38. Ярошенко С.П. Проблеми становлення та розвитку страхового ринку життя в україні //Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4. – С. 87-92.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»»
Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення ТОВ ПП «ЗІП»»
Диплом — Шляхи вдосконалення маркетингової та рекламної діяльності РА «ЕВРО ВІНД»

Заказать дипломную работу