Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Маркетинг и реклама->Диплом — «Формування та оптимізація збутової системи підриємства»

Диплом — «Формування та оптимізація збутової системи підриємства»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: маркетинг

Тема: Формування та оптимізація збутової системи підриємства

(Формирование и оптимизация системы сбыта на предприятии)

Объем: 101 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗБУТОВОЇ  СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Поняття, сутність та еволюція концепції збуту в діяльності підприємства

1.2. Стратегія просування та збуту

1.3. Принципи формування системи й методів просування та збуту в комплексі маркетингу підприємства

РОЗДІЛ II. МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЗБУТУ ТОВ «ЕРГОПАК»

2.1. Маркетингова характеристика підприємства.

2.2. Дослідження впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на формування системи збуту підприємства

2.3. Аналіз формування збутової політики ТОВ «Ергопак»

РОЗДІЛ III. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОВ «Ергопак» НА ОСНОВІ ПРОВЕДЕНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. Шляхи розширення збутової мережі ТОВ «Ергопак» та залучення нових контрагентів

3.2. Напрямки вдосконалення збутової політики ТОВ «Ергопак»

3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Господарський кодекс України – К.: Велес. – 2003. – 168 с.
  2. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 № 2210 – III зі змінами та доповненнями.
  3. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 № 236/96-ВР зі змінами та доповненнями.
  4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» від 31.12.1999 №318.
  5. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс: Навч. посібник.-5-е вид.-Москва: Діалектика,2001.-608 с.
  6. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645 с.
  7. Балабанова Л.В., Балабаниць А.В. Маркетинговий аудит системи збуту: Навч. посіб.-К.: ВД «Професіонал», 2004.- 224 с.
  8. Бєлявцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг .- Київ: Центр навчальної л-ри, 2005.-328 с.
  9. Болт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер. с англ. / Г.Дж. Болт. – М.: Экономика, 1991. – 271 с..

10. Витт Юрген. Управление сбытом: Пер. с нем.— М.: ИНФРА-М, 1997.— 112 с.

11. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник.-Київ: Лібра, 2004.-712 с.

12. Гетьман О.О., Шаповал В М. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Київ, Центр навчальної літера­тури, 2007. - 307 с.

13. Гінгстон П. Найкраща книжка про збут і маркетинг. - Львів: Сейбр-Світло, 1995.-208 с.

14. Гірченко Т.Д., Дубовик О.В. Маркетинг: Навч. Посібник. – Київ: «Фірма «ІНКОС»», Центр навчальної літератури, 2007. – 255 с.

15. Головинский К. Семь гвоздей в гроб вашего успеха // Зеркало рекламы. – 2002. – №3. – с.45-47.

16. Головкіна Н. Оцінювання програм інтегрованих маркетингових комунікацій: світові дослідження методів оцінювання повідомлень/ Маркетинг в Україні. – 2007. -3.

17. Голубева С. Менеджмент сбыта (опыт Германии) / С. Голубева. – М.: Высшая шк., 1999. – 174 с..

18. Гут І.О. Орієнтація сучасних стратегій збуту // Маркетинг в Україні. – 2002. – №6. – с. 37-39.

19. Гэбэй Дж. Маркетинг. Новые возможности/Пер. с англ. К. Ткаченко - Москва: ФАИР-ПРЕСС, 2002.-368 с.

20. Джей Р. Низкозатратный маркетинг. - Финляндия: Wasala, 1994.-249 с.

21. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е издание / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2002. – 544с.

22. Дубовик Т.В. Інформаційне забезпечення управління рекламною діяльністю в торговельному підприємстві/Актуальні проблеми економіки.-2006.-11.

23. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности.- Мн.: НПЖ «Финансы, учёт. Аудит», 1997.- 464 с.

24. Дэй Дж. Стратегический маркетинг.-Москва: ЭКСМО-пресс, 2002.-640 с.

25. Евдокимов Ф.В. Азбука маркетинга / Ф.В. Евдокимов, B.M.Гавва. – М.: Высшая шк., 1998. – 432 с.

26. Емченко С. Продвижение при помощи контекстной рекламы// Новый маркетинг: «Агенство «Стандарт»».-2006.-1.

27. Завадський Й.С. Менеджмент: Management.— Т. 1.— К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997.— 543 с.

28. Зайченко О. Понять мотивы потребителей/Новый маркетинг. - 2006. - 11.

29. Іщенко Н. Методика ABC/ XYZ - аналізу та її використання в аналізі збутової діяльності промислового підприємства//Вісник Тернопільського державного економічного університету: Економічна думка.-2006.-1 .-с.112-121.

30. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учеб. пособие.— 3-е изд.— Минск: Новое знание, 2000.— 336 с.

31. Казанцев Г. Интерактивное телевидение - новая эра прямого маркетинга//Мировая экономика и международные отношения.-2006.-11.

32. Капуста А. Конец коммуникаций, какими мы их знаем. Готовы ли вы к приходу будущего?/Новый маркетинг. – Киев: «Агентство «Стандарт»», - 2006. – 1.

33. Книга делового человека: Справочник / Л.Е. Варданян, А.И. Канащенков, А.В. Носов и др.; Под ред. Г.А. Краюхина, Э.С. Минаева.— М.: Выс. шк., 1993.— 350 с.

34. Коммерческая деятельность производственных предприятий (фирм): Учебник / Под ред. О.А. Новикова, В.В. Щербакова.— СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999.— 416 с.

35. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер, - 1999. – 896 с.

36. Котлер Ф. Основы маркетинга/Общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой. - Москва: Прогресс, 1990 .-736 c.

37. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ.-М.: “Ростинтэр”, 1996.-704 с.

38. Котлер Филип, Армстронг Гари, Сондерс Джон, Вонг Вероника. Основы маркетинга / Пер. с англ.— 2-е европ. изд.— К.; М.; СПб.: Изд. дом “Вильямс”, 1998.— 1056 с.

39. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ.-2-е европ. изд.-М.; СПб.; К.: Изд. дом «Вильямс», 2000.- 944 с.

40. Кредисов А.И. Маркетинг / А.И. Кредисов. – К.: Україна, 1995. – 399 с.

41. Кухарчук А. „Главное – не ошибиться в первоначальной идеи” // Бизнес. – 2002. – №33. – с.40-41.

42. Ланкастер Д. Продажа и управление сбытом / Пер. с англ. Л.В. Измаиловой; Д. Ланкастер, Д. Джоббер. – Мн.: Амалфея, 1999. – 384 с.

43. Лилик І. Маркетинг у нових ринкових економіках/Маркетинг в Україні.-2006.-5.

44. Лисицкий Д. Современные взгляды на медиапланирование // Новый маркетинг. – 2004. – №2. – с.66-68.

45. Ляшенко Г.П., Минчинська І.В., Сидорко Н.Л. Маркетинг: Навчально-методичний посібник.–Ірпінь: Академія ДПС України, 2003.-123с.

46. Майборода О.О. Стимулювання продажу товарів. Як розрахувати нову ціну? // Маркетинг в Україні. – 2001. – №2. – с.20-21.

47. Макаренко М.В. Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції шляхом застосування ефективної маркетингової концепції збуту//Актуальні проблеми економіки.-2008.-1(79) .-с.26-34.

48. Максимов А. Интегрированные маркетинговые коммуникации // M.A.DE. – 2003. – №3. – с.5-7.

49. Маркетинг: Навчальний посібник / Під ред. В.І. Крамаренка, Б.І. Холода. - Київ: ЦУЛ, 2003.-258 с.

50. Маркетинг: Підручник / За ред. Азарян О.М.-Київ: НМЦВО МОіН України, НВФ «Студцентр», 2003.-400c.

51. Маркетинг: Підручник / За ред. Руделіуса В., Азарян О.М., Виноградова О.А. та ін. - Київ: Навч.-метод. центр «Консорц. із удосконал. менеджм.-освіти в Україні», 2005.-422 с.

52. Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др./ Под ред. А.Н. Романова.— М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.— 560 с.

53. Маркетинг: Энциклопедия / Под ред. М. Бейкера.-С-Петербург: Питер, 2002.-1200 с.

54. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник/За ред. Л.А. Мороз.-2-е вид.-Львів: Інтелект-Захід, 2002.-244 с.

55. Основи маркетингу / Альфред Кус: Пер. з нім. А.Ф. Павленко, В.П.Пилипчук.— К.: Нічлава, 1999.— 224 с.

56. Основы предпринимательской деятельности (Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент) / Под ред. В.М. Власовой.— М.: Финансы и статистика, 1996.— 496 с.

57. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник.-Київ: КНЕУ, 2003.-246 с.

58. Пащенко Н. Пресса – «25-й кадр» телевизионной рекламы, или Как сделать эффективную рекламную кампанию, не надеясь на мифы // M.A.DE. – 2003. – №4. – с.76-79.

59. Перерва П.Г. Управление маркетингом на машиностроительных предприятиях / П.Г. Перерва. – Х.: Основа, 1993.- 288 с.

60. Примак Т.О. Маркетингові комунікації. Навч. посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 280 с.

61. Проненко Г.С. Відділ маркетингу – каталізатор упровадження загального управління якістю (TQM) // Маркетинг в Україні. – 2002. – №2. – с. 57-59.

62. Ромат Е.В. Как провести эффективную рекламную кампанию. Статья 1. Рекламная кампания: с чего начать? // Маркетинг и реклама. – 2002. – №11. – с.30-33.

63. Сакун Л.М. Управління збутом на підприємстві // Регіональні перспективи. – 2002. – №6. – с. 75-77.

64. Семенов А.Г. Аналіз виробництва, просування та збуту продукції в акціонерному товаристві//Держава та регіони.-2007.-№6 .-с.142-147.

65. Сичко Т. Цифровые коммуникации теснят традиционные медиа/Новый маркетинг: «Агенство «Стандарт»».-2007.-5.

66. Скотт Дж. Грехем. Учитесь эффективно продавать и управлять сбытом / Дж. Грехем Скотт. – К.: Внешторгиздат, 1992. – 176 с.

67. Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный подход: Пер. со 2-го англ. изд. – К.: Знання-Прес, 2003. – 796 с.

68. Справочник по маркетингу/Под ред. Э.А.Уткина.— М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», Изд-во ЭКМОС, 1998.— 464 с.

69. Старостіна А.О. Промисловий маркетинг: теорія, світовий досвід, практика. Підручник – К.: «Знання – Прес», 2004. – 687 с.

70. Тарнавский В. Маркетинг в виртуальном мире: Компании ищут оптимальные способы продвижения брендов в виртуальной реальности Second Live/ Новый маркетинг: «Агенство «Стандарт»».-2007.-5.

71. Титаренко А. «…Ведь недаром!» // M.A.DE.–2003. – №3. – с.64-65.

72. Титаренко А. «…Ведь недаром!» // M.A.DE.–2003. – №5. – с.48-50.

73. Уткин Э.А. Маркетинг / Э.А. Уткин. – М.: «ТАНДЕМ», Издательство ЭКМОС, 1998. – 320 с.

74. Хлусов В.П. Введение в маркетинг.— М.: Приор, 1997.— 160 с.

75. Череп А.В. Проблеми планування витрат на збут продукції // Економіка. Фінанси. Право.-2005.-8 .-с.17-20.

76. Шевченко Л.С. Введение в маркетинг. - Харьков: Консум, 2001. -671с.

77. Шеремета П. Тотальний маркетинг в економіці вражень // Києво-Могилянська Бізнес Студія. – 2002. – №1. – с.18-27.

78. Щербань В.М. Маркетинг:Навч. посібник.-Київ: Центр навчальної л-ри, 2006.-208 с.

79. Ядин Д. Маркетинговые коммуникации. Современная креативная реклама. – Москва: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 488 с.

80. Эриашвили Н.Д. Маркетинг. – 2-е изд., перераб. и доп. / Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 623 с.

81. www.marketing.com.ua

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»»
Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення ТОВ ПП «ЗІП»»
Диплом — Шляхи вдосконалення маркетингової та рекламної діяльності РА «ЕВРО ВІНД»

Заказать дипломную работу