Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Маркетинг и реклама->Диплом — Провайд-коммуникации, как часть интернет рекламы

Диплом — Провайд-коммуникации, как часть интернет рекламы

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: реклама и PR

Тема: Провайд-коммуникации, как часть интернет рекламы

(Провайд-комунікації, як частина інтернет реклами)

Объем: 102 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

Розділ I. Теоретичні основи провайд-комунікацій як частини інтернет-реклами

1.1. Провайд-комунікації: сутність та значення

1.2. Історія розвитку провайд-комунікацій як частини інтернет-реклами

1.3. Міжнародний досвід застосування провайд-комунікацій

РОЗДІЛ II. Провайд-комунікації: цілі використання, оцінка та переваги

2.1. Цілі використання провайд-комунікації

2.2. Порядок оцінки провайд-комунікації як частини інтернет-реклами

2.3. Провайд-комунікації: переваги та резерви

Розділ III. . Перспективи розвитку провайд-комунікацій як частини інтернет-реклами

3.1. Майбутнє провайд-комунікацій як частини інтернет-реклами - запорука просування національних товарів

3.2. Шляхи підвищення ефективності провайд-комунікацій як частини інтернет-реклами

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОПИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Beinhocker E.D., Farrell D., Greenberg E. Why Baby Boomers Will Need to Work Longer // www.mckinseyquarterly.com, Nov. 2008.
  2. Court D., Farrell D., Forsyth J.E. Serving Aging Baby Boomers // www.mckinseyquarterly.com, Nov. 2007.
  3. Goddard A. The Language of Advertising: Written Texts (Intertext Series). – London : Routledge, 1998. – 134 p.
  4. Hancock M.Q., John R., Wojcik Ph.J. Better B2B Selling // www.mckinseyquarterly.com, June 2005.
  5. Hermeren L. Advertising Questions // Applied Linguistics in the 21st Century. 12th World Congress of Applied Linguis tics. Program Abstracts. – Singapore, 1999. – 252 p.
  6. Kumar K. From Post-Industrial to PostModern Society: New Theories of the Contemporary World. – Oxford : Blackwell Publishers, 1995. – 253 p.
  7. O’Шонесси Дж.  Конкурентный  маркетинг:  стратегический  подход / Дж. O’Шонесси. — [2-е изд.]. — СПб. : Питер, 2003. — 864 с.
  8. PricewaterhouseCoopers and Sponsored by the Interactive Advertising Bureau (IAB) / IAB Internet Advertising Revenue Report. 2008 Full-Year Results. March 2009. (263Kb) – NY [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: www.iab.net/media/file/IAB_PwC_2008_full_year.pdf
  9. PricewaterhouseCoopers and Sponsored by the Interactive Advertising Bureau (IAB) / IAB Internet Advertising Revenue Report. 2007 Full-Year Results. May 2008. (270Kb) – NY [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: http://www.iab.net/media/file/IAB_PwC_2007_full_year.pdf

10. PricewaterhouseCoopers and Sponsored by the Interactive Advertising Bureau (IAB) / IAB Internet Advertising Revenue Report. 2008 Full-Year Results. March 2009. (263Kb) – NY [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: www.iab.net/media/file/IAB_PwC_2008_full_year.pdf

11. Александрова Н. Выставочный менеджмент. Технологии организации и рекламно-информационного сопровождения выставок и конференций : учеб. пособ. РНВШУ АНХ для программ профессиональной переподготовки  и МВА /  Н. Александрова,  Е. Сорокина,  И. Филоненко ;  под ред. И. Филоненко. — [2-е изд.]. — Ростов н/Д. : Эксперное бюро — Т, 2003. — С. 57.

12. Анатомия партнерских сайтов рунета. [Електронний ресурс] Режим доступа: http://adlabs.com.ua/ article/anatomy.

13. Андрій Албітов, «Можливості Інтернет-статистики», Ж-л "Интернет-маркетинг" http://webrating.ru/13930.

14. Ауфрайтер Н., Элзинга Д., Гордон Дж. Новый брэндинг Ж-л «Вестник McKinsey», 2004, № 1 (6)

15. Ахрожов, Я. В. Системы электронной коммерции : учеб. пособ. / Я. В. Ахромов. - М. : Оникс, 2005. - 460 с.

16. Багиев, Г. Л. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии / Г. Л. Багиев. -Л., 1990. - 260 с.

17. Багрин  Ю.  Глоссарий  Интернет (термины  и  жаргон) /  Ю. Багрин // Маркетинг и реклама. — 1999. — № 11. — С. 54.

18. Бакалинская              А. Не вьіпасть из контекста / А. Бакалинская // Бизнес. - 2006. - №38. - С. 108-110.

19. Барабаш А. Каждый пятый украинец уже в Интернете / А. Барабаш // Дело. — 2008. — № 691 (177). — С.12—13.

20. Бобик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз. Монографія.К.: Вид-во: МАУП, 2005. – 438 с.

21. Боднарчук А. Как изменился интернет-покупатель за последние три года / А. Боднарчук. [Електронний ресурс]—  Режим  доступа :  http://www.companion.ua/Articles/ Content/ Forprint/?Id=39507&Callback=5.

22. Бокарев Т. Энциклопедия Интернет-рекламы. – М.: PROMO.RU, 2000. – 416 с

23. Варфоломєєва  Д. О .  Система  просування  товарів  торговельних підприємств  на  сучасному  етапі:  теоретичний  аспект. —  Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tiru/2008_25_26/ 57.pdf.

24. Віктор Ян. "Проведення рекламних компаній: Стратегія. Структура. Носії." – М.: ТОВ "Вершина", 2003. – 213 с.

25. Гордон Дж., Корт Д., Перрей Й. Ж-л « The McKinsey Quarterly», 2008, № 2.

26. Грабар О.I. Сучасні напрями вдосконалення рекламної діяльності підприємства на основі інтернет-технологій / О.I. Грабар, О.М. Кушніренко // Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки. - 2012.  - № 1 (59). – С. 91-94.

27. Грачева, М. Маркетинговые исследования в Интернете - заказчики и заказы / М. Грачева. - X., 2005. - (http://www.inter.net.ru) [12. 09. 2006].

28. Дейан А. Реклама : пер с франц. / общ. ред.  В.С. Загашвили. –  М. :  Прогресс, 1993. – 176 с.

29. Демченко Д. Фонят / Д. Демченко // Бизнес. - 2008. - № 8. - С. 58.

30. Денисенко А. Рентабельность маркетинговой деятельности предприятия. // Справочник экономиста. – 2011. – № 9. – С. 21-27.

31. Дергачова В.В., Скибіна О.О. Глобалізація бізнесу та інтернет-маркетинг: перспективи і проблеми: Монографія. – Донецьк: Донецьк. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2007. – 216 с

32. Діброва Т. Реалії ринку Інтернет-реклами в Україні: [Про активне використання Інтернету як засобу просування товарів та послуг в Україні] / Т. Діброва, М. Лебеденко. // Маркетинг в Україні. — 2007. — № 2. — С.21—24.

33. Добрянська О.А. Управління рекламною діяльністю як фактор підвищення ефективності господарювання: Автореф. дис… канд. екон. наук.: 08.06.01 / НАН України.Ін-т регіон. дослідж. – Львів, 2004. – 19 c.

34. Дубовик Т. В.  Особливості  партнерських  відносин  між  торговельним підприємством та рекламним агентством / Т. В. Дубовик, І. О. Бучацька //  Маркетинг. —  Режим  доступу :  http://docs.google.com/viewer?a= v&q=cache:2lJttY9rqMgJ: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2009_1/NV-2009-V1_24.pdf.

35. Европейский  рынок  онлайн-рекламы. —  Режим  доступа : http://skylogic.od.ua/?id_news_it=98.

36. Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1121–15.

37. Заплатинський В. М. INTERNET – сучасна інформаційна технологія для маркетингу // Маркетинг та логістика в системі менеджменту. – Львів, 1998. – С. 181–182.

38. Зимина Е. Попасть в ссьшку / Е. Зимина // Бизнес. - 2006. - № 12. - С. 100-104.

39. Инькова, Н. А. Современные интернет-технологии в коммерческой деятельности : учеб. пособ. / Н. А. Инькова— М. : Омега, 2007.  –  420 с.

40. КастельсМ.Інтернет-ґалактика:Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства / Наук. ред. В.В.Лях; Пер. Е.Г. Ганиш,А.Б. Волкова. – К.: Ваклер, 2007. – 290 с

41. Кафтанджиев Х. Гармония  в  рекламной коммуникации /  Х. Кофтанджиев. –  М. : Эксмо, 2005. – 368 с.

42. Качинська А.І. Інтернет-технологія ефективності сучасної віртуальної реклами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal///////Soc_Gum/Dtr_sk/2010_2/files/SC210_40.pdf

43. Ковалев Г.Д. Инновационные коммуникации. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 286 с

44. Ковальчук С. Рынок интернет рекламы Украины первый восстанавливается после кризиса [Електронний ресурс] Режим доступу: http://reklamonstr.com/?paged=8

45. Кожухівська Р. Б. Цілі маркетингових комунікацій і використання Інтернет-реклами / Р. Б. Кожухівська // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7. -  С. 120-126.

46. Коломієць Н.В.  Лінгвістичні  особливості організації  гіпертексту  інтернет-новин (на  матеріалі  англійської  мови) :  автореф.  дис. …  канд.  філол.  наук :  спец. 10.02.04 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004.

47. Косташ Ю.С. Вплив реклами на діяльність підприємства / Косташ Ю.С. Вірста І.М. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/kostash-yus-virsta-im-vpliv-reklami-na-diyalnist-pidpriemstva/

48. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: как создать, завоевать и удержать рынок / Ф. Котлер ; пер. с англ. — М. : АСТ, 2000. — 272 с.

49. Куденко Н. В. Маркетингові стратегії фірми : моногр. / Н. В. Куденко. — К. : КНЕУ, 2002. — 245 с.

50. Кучеренко І. О. Аналіз динаміки кількості користувачів Інтернет в Україні та світі [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.gemius.com.ua.

51. Лэйхифф Дж.М. Бизнес-коммуникации: Стратегии и навыки / Пер. с англ. Е. Бугаевой, Т. Виноградовой. – СПб.: Питер, 2001. – 686 с.

52. Ляшенко, С. В. Веб-сайт как мощный маркетинговый канал информационной деятельности библиотеки / / Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : материалы VII Междунар. конф. "Крым 2000". - 2000. - С. 160-167.

53. Миск М.Д. Реклама на радио, TV и в Интернете / Пер. с англ. Е.А. Лозовика. – 3-е изд. – М.: Мир, 2004. – 366 с.

54. Муратова, О. Интернет-ТЕХНОЛОГИИ и Public Relations: тенденции и перспективы развития / О. Муратова. - М., 2004. - (http://www.cvacubo. com/pr/5/) [23. 06. 2007].

55. Новаківський І.І. Оцінювання ефективності Internet-реклами / І.І. Новаківський, Л.С. Любомудрова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2009_640/24.pdf

56. Орєшнікова М.І. Оцінка ефективності рекламної кампанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Вип. 35, Ч. 2. – К., 2002. – С. 157–159

57. Портна К. Віртуальне просування: [Інтернет-реклама] / Ксенія Портна // Контакти. — 2006. — № 35. — С.42—43.

58. П'ятницька Г. Просування товарів і торговельних послуг засобами інтернет-реклами  [Електронний ресурс]—  Режим  доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tovary/2011_1/7.pdf

59. Ринок інтернет-реклами в Україні сягнув 680 мільйонів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/2012/12/6/349316/

60. Романчукевич М.Й. Формування системи інформаційного забезпечення управління маркетинговою діяльністю підприємств. Автореф. дис. на зд. наук. ступ. к. е. н. за спец. 08.06.01 – економіка, організація та управління підприємствами. – Тернопільський державний економічний університет, Тернопіль, 2006. – 22 с

61. Ромат Е. В. Реклама : учеб.  для  вузов. / Е. В. Ромат. — [7-е изд.]. — СПб. : Питер, 2008. — 512 с.

62. Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века / В.П. Руднев . – М. : Агаф, 1997. – 384 с.

63. Савельева О.О. Социология рекламного воздействия /  О.О. Савельева. –  М. : РИП-холинг, 2006.

64. Статистика украинского Интернета. — Режим доступа : http://skylogic.od.ua/ ?id_news_it=115.

65. Створення сайту – інвестиції в майбутнє Вашого бізнесу! [Електроний ресурс] / Режим доступу: http://prodecide.com.ua/

66. Тенденції інтернет-аудиторії // Контракти : Діловий тижневик. — 2008. — № 16–17 (831–832). — С. 40.

67. ТОВ «Бігмір-Інтернет» Прайс-лист [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: http://meta.ua/business/zakaz/types.asp

68. ТОВ      «Мета» Види реклами [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу : http://meta.ua/business/zakaz/types.asp

69. Успенський И.В. Інтернет-маркетинг [Електроний ресурс] / Режим доступу: http://www.imanbooks.com/book_245_page_2.

70. Уэллс У. Реклама: Принципы и практика /У. Уэллс,  Д. Бернет,  С. Мориарти. – СПб. : Питер, 2001. – 736 с.

71. Филипс Д. PR в Интернете / Пер. с англ. И. Гаврилова; Предисл. Э. Грегори. – М.: Гранд; Фаир-Пресс, 2004. – 318 с.

72. Хартунг Ю. Гипертекст  как  объект  лингвистического  анализа /  Ю. Хартунг, Е. Брейдо // Вестник Моск. ун-та. Серия 9 : Филология. – 1996. – № 3. – С. 61–77.

73. Шейнов В. П.  Искусство  торговли.  Эффективная  продажа  товаров  и услуг / В. П. Шейнов. — М. : ACT, Минск : Харвест, 2007. — 416 с.

74. Шумлянський С. «ПіК України» http://www.telekritika.ua/daidzhest/2008-10-28/41554.

75. Ярова І. Інтернет як інструмент просування продукції промислових підприємств / І. Ярова // Економіка України. — 2006. — № 12. — C. 48—53.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»»
Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення ТОВ ПП «ЗІП»»
Диплом — Шляхи вдосконалення маркетингової та рекламної діяльності РА «ЕВРО ВІНД»

Заказать дипломную работу