Диплом — Знакові аспекти в політичній рекламі

Вид работы: дипломная работа (бакалавр)

Дисциплина: реклама и PR

Тема:  Знакові аспекти в політичній рекламі

(Знаковые аспекты в политической рекламе)

Объем: 78 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

Розділ I. Теоретичні аспекти політичної реклами як виборчої технології

1.1. Політичне рекламування як елемент виборчих технологій

1.2. Аналіз комунікативних особливостей політичної реклами

1.3. Специфіка та форми політичної реклами в контексті виборчих процесів

РОЗДІЛ II. Політична реклама: сучасність та перспективи розвитку

2.1. Особливості організації та використання політичного рекламування в сучасних виборчих процесах в Україні

2.2. Семіотична модель комунікації політичної реклами

2.3. Тенденції та перспективи розвитку політичної реклами в Україні

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОПИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Агеев В.Н. Семиотика. – М.: Весь мир, 2002.
  2. Акайомова А. Роль преси у розвитку політичної реклами в Україні (90-ті роки ХХ ст.) // Вісник Книжкової палати. – 1999. - № 4. – с. 13 – 15.
  3. Акайомова, А. В. Семіотична модель комунікації реклами / А. В. Акайомова // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Наук. вісник : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 45 (№ 3). - С. 593-599
  4. Атаманчук Г.А., Гірник А.М. Політичний менеджмент. Теорія та практика політичних технологій. – Рівне: «Перспектива», 2004. – 200 с.
  5. Барт Р. Семиотика. Поэтика. - М.: Прогресс, 1989., Бенвенист Э. Общая лингвистика. - М.: Прогресс, 1974., Эко У. Отсутствующая структура. - СПб.: Петрополис, 1998., Степанов Ю.С. Семиотика. - М.: Наука, 1972., Лотман Ю.М. Семиотика культуры. В 3 т. - Тарту: Александра, 1992., Якобсон Р.О. К вопросу о зрительных и звуковых знаках // Семиотика и искусствометрия. - М.: Мир, 1972.
  6. Бенвенист Э. Общая лингвистика. - М.: Прогресс, 1974.
  7. Головкіна Н.В. Теоретична спадщина сучасних маркетингових комунікацій // Маркетинг в Україні. – 2002. - № 3. – с.54 – 58.
  8. Горохов В.М., Гринберг Т.Э. Концепция рекламы и паблик рилейшнз в теории массовых коммуникаций // ВМУ (Серия 10: журналистика). – 2002. - № 1. – с. 58 – 64.
  9. Горохов В.М., Гринберг Т.Э. Реклама и журналистика в России: интегрированная коммуникационная модель // ВМУ (Серия 10: журналистика). – 2001. - № 1. – с. 31 – 39.

10. Гранадзер Г.Б. Політична реклама як засіб розвитку комунікативного дискурсу: автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Г.Б. Гранадзер; Київ. нац. ун-т  ім. Т.Шевченка. — К., 2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07ggbrkd.zip

11. Демидов В.Е. Сущность рекламы и ее психологическое восприятие. - М.: Внешторгреклама, 1984.

12. Егорова-Гантман Е.В. Политическая реклама / Е.В. Егорова-Гантман, К.В. Плешаков. – М.: Никколо-Медиа, 2002. – 428 с.

13. Елина Е. А. Семиотика рекламы. - М.: Дашков и Ко, 2009.

14. Закон України “Про вибори народних депутатів” від 17.11.2011 № 4061-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4061-17

15. Закон України “Про реламу” від 03.07.1996 № 270/96-ВР  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80

16. Заярна О. Як переконати масову аудиторію: Психологічні чинники ефективності пропаґанди // Нова політика. – 1999. – №1. – С. 28 - 31.

17. Зв’язки з громадськістю: Як їх встановлювати та підтримувати?: Навч.-метод. посібник для працівників органів місцевого самоврядування і громадських організацій / О.Сидоренко, Н.Сидоренко (авт.-упоряд.); Центр інновацій та розвитку. – К., 1998. – 99 с.

18. Костенко Н. Мас-медіа у виборах: ціннісні орієнтації політичної сфери // Політична думка. – 1999. - № 4. – с.100 – 120.

19. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы /А.Лебедев-Любимов. –  СПб.:Питер, 2002. – 154 с.

20. Лебідь Н. Політична реклама на телебаченні: іще коректна, але вже небезпечно нудна // Україна Молода, 2007

21. Лисовский С. Ф., Евстафьев В. А. Избирательные технологии: история, теория, практика. — М., 2000. — С. 119.

22. Лисовский С.Ф. Политическая реклама /С.Ф.Лисовский. – М.: ИЦВ «Маркетинг», 2000. – 440 с

23. Лотман Ю.М. Семиотика культуры. В 3 т. - Тарту: Александра, 1992.

24. Луценко К.В. Політична реклама як  іміджева технологія у  системі комунікації та маркетингу: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / К.В. Луценко; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06lkvskm.zip

25. Лютко Н.В. Політична реклама у виборчих технологіях: аксіологічно-нормативні виміри та принципи: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Н.В. Лютко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08lnvnvp.zip

26. Ляпина Т. Политическая коммуникация: PR и реклама. – К.: Укрреклама, 2001. – 224 с.

27. Малкин Е., Сучков Е. Основы избирательных технологий. – М.: Русская панорама, 2002. – C. 125 - 128.

28. Машевська А. В. Політична реклама як предмет досліджень українських соціальних наук: сутність, тенденції та перспективи розвитку / А. В. Машевська // Грані. – 2011. – № 6. – С. 150–153.

29. Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологии. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН). 1999. – 247 с.

30. Нагорняк Т., Ганчаускайте Д. Політичні графіті у контексті виборчої президентської кампанії-2004 в Україні (регіональний аспект) // Трибуна. – 2004. – № 11–12. – С. 29

31. Огилви Д. Огилви о рекламе. – М.: Эксмо, 2007.

32. Пирогова Ю.К. Рекламный текст. Семиотика и лингвистика. - М.: ИД Гребенникова, 2000.

33. Политические науки. – 2001. - №1. – с. 16 – 26.

34.    Політична реклама як процес комунікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/2468/

35. Поцелуев С.П. Символическая политика: констелляция понятий для подхода к проблеме // Политические исследования. – 1999. - № 5. – с. 62 – 75.

36. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – К.: Вакcлер, 1999. – 352 с.

37. Пухкал О., Дикий О. Політичний маркетинг // Вісник Акад. прав. і соц. відносин Федер. профспілок України. – 2002. – № 1(14).

38. Радунскі П. Проведення виборчої кампанії – форма виборчої комунікації // Політичні партії в демократичному суспільстві. Спецвипуск. – К.: Український центр політичного менеджменту,  2005. – С. 97 – 98.

39. Саиров Е.Б. Информационно-политические технологии в практике предвыборных кампаний Казахстана и России: Автореф. дис… канд. полит. наук: 23. 00. 02: Алматы, 2001. – 25 с.

40. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебник / Под ред. проф. Г.А.Васильева. - М.: ЮНИТИ, 1998. – 287 с.

41. Соловьев А.И. Политическая коммуникация: к проблеме теоретической идентификации // Полис. – 2002. - № 3. – с.5 – 18.

42. Соссюр Ф. Труды по языкознанию. - М.: Прогресс, 1977.

43. Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю для організацій третього сектора: методичний посібник / За ред. В.Г.Королька. – К., 2003. – 216 с.

44. Тренінг для ЗМІ: "Планування висвітлення процесу виборів в Україні для служб радіомовлення" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nam.org.ua/files/UKRAINE_Election_Handbook.pdf

45. Тучков С.М. Особенности применения технологий паблик рилейшнз в региональной избирательной кампании // ВМУ. Серия 12, Политические науки. – 2000. - № 4. –с. 83 – 95.

46. Тучков С.М. Становление политических паблик рилейшнз: предпосылки, проблемы и перспективы // ВМУ. Серия

47. Халілова-Чуваєва Ю.А. Особливості використання політичної реклами в Україні / Халілова-Чуваєва Ю.А., Подобна В.А. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010/Politologia/76406.doc.htm

48. Хромов Л.Н. Рекламная деятельность: искусство, теория, практика /Л.Н. Хромов. – Петрозаводск: АО «Фолиум», 1994 – 356 с.

49. Цит. за: Балашова А.Н. Технология избирательной кампании в западной политической науке // ВМУ. Серия 12: политические науки. – 2000. - № 2. – с. 62 – 78.

50. Цит. за: Овчинникова М.А. Паблик Рилейшнз как инструмент политики в США // США. Канада. Экономика – политика – культура. – 2001. - № 4. – с. 46 – 63.

51. Цит. за: Тучков С.М. Становление политических паблик рилейшнз: предпосылки, проблемы и перспективы // ВМУ. Серия 12, Политические науки. – 2001. - №1. – с. 16 – 26, с. 19.

52. Цуладзе А. Политические манипуляции, или Покорение толпы. – М.: ООО «Университет», 1999. – 144 с.

53. Шовкун І. В. Імідж політика як комунікативний елемент політичної реклами // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. – 2004. – Вип. 69. – С. 104 – 108

54. Шовкун І. В. Про специфіку політичної реклами // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. – 2004. – Вип. 67. – С. 116 – 119.

55. Шовкун І. В. Сутність та зміст політичної реклами // Людина – Світ – Культура. Актуальні проблеми філософських політологічних і релігієзнавчих досліджень. (До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Матеріали Міжнародної наукової конференції (20 - 21 квітня 2004 року, Київ). – К., 2004. – С. 883 – 884.

56. Шовкун І.В. Політична реклама як комунікативний процес: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / І.В. Шовкун; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — К., 2004. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04sivrkp.zip

57. Шпортько О. Особливості політичної реклами як елемента комунікативного процесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=79&c=1907

58. Щербинин А.И. Особенности политического языка и использование их в рекламе // Политический маркетинг. – 2001. № 12. – 50 – 54.

59. Электоральная политология: теория и опыт России: Материалы Второй студ. политолог. конф. / Л.Смогрунов и др. (отв. ред.); Санкт-Петербургская избирательная комиссия. – СПб., 1998. – 204 с.

Яковлєва Н.І. Пропаганда як складова політичної комунікації: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Н.І. Яковлєва; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10ynispk.zip

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»»
Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення ТОВ ПП «ЗІП»»
Диплом — Шляхи вдосконалення маркетингової та рекламної діяльності РА «ЕВРО ВІНД»

Заказать дипломную работу