Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Маркетинг и реклама->Диплом — Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства СТОВ «Зоря Маїс-Насіння» (м. Черкаси)

Диплом — Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства СТОВ «Зоря Маїс-Насіння» (м. Черкаси)

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: маркетинг

Тема:  Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства СТОВ «Зоря Маїс-Насіння» (м. Черкаси)

(Пути повышения конкурентоспособности предприятия СООО «Заря Маис-Семена» (г. Черкассы))

Объем: 100 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

Розділ I. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю СТОВ “Зоря-Маїс Насіння”

1.1. Основні підходи до визначення сутності поняття “конкурентоспроможність” та “конкурентні переваги”

1.2. Основні підходи до оцінки конкурентоспроможності СТОВ “Зоря-Маїс Насіння”

1.3. Особливості управління конкурентоспроможністю СТОВ “Зоря-Маїс Насіння”

Розділ II. Аналіз основних результатів господарської діяльності СТОВ “Зоря-Маїс Насіння”

2.1. Загальна характеристика СТОВ “Зоря-Маїс Насіння”

2.2. Аналіз зовнішнього середовища СТОВ “Зоря-Маїс Насіння”

2.3. Оцінка рівня конкурентоспроможності на підприємстві

Розділ III. Пропозиції щодо вдосконалення управління підвищенням конкурентоспроможності СТОВ “Зоря-Маїс Насіння”

3.1. Характеристика основних альтернативних варіантів підвищення конкурентоспроможності СТОВ “Зоря-Маїс Насіння”

3.2. Оцінка ефективності та ризиків реалізації запропонованих заходів

3.3. Розробка та обґрунтування пропозицій щодо удосконалення системи управління конкурентоспроможністю на підприємствi

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОПИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Hamel G., Prahalad C.K. Competing for the Future. – Harvard Business School Press. Boston (Mass.): – 1994.
  2. Mintzberg H. Five Ps for Strategy / H. Mintzberg // The Strategy Process / H. Mintzberg and J.B. Quinn (eds.). – Englewood Cliffs NJ, : Prentice-Hall International Editions, 1992.
  3. Porter M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – N.Y.: Free Press. – 1985.
  4. Treacy M., Wiersema F. The Discipline of Market Leaders. Reading (Mass.), 1995.
  5. Азоєв Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. / Г.Л. Азоєв.– М. : ЦЭИМ, 2001. – 207 с
  6. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф ; пер. с англ. ; под ред. Л.И. Евенко. – М. : Экономика, 1989. – 519 с.
  7. Блонська В.І. «Порівняльна характеристика методів оцінки конкурентоспроможності продукції» [Електронний ресурс] / В.І. Блонська, Н.Т. Депа //Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.15, с.115-120
  8. Воронкова АЗ. Стратегическое управление конкурентоспособньїм потенциалом предприятия: диагностика и организация : монография. - 2-е изд. - Луганск : ВНУ им. В. Да- ля, 2004. - 315 с.
  9. Герасимчук  З. В. Конкурентоспроможність  регіону:  теорія, методологія, практика: [монографія] / З. В. Герасимчук, Л. Л. Ковальська. – Луцьк: Надстир’я, 2008. – 248 с.

10. Гринько X В. Механізм формування конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародних ринках: [монографія] / Гринько X. В. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – 324 с.

11. Гудзь О. Є. Формування та механізм реалізації стратегії управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства / О. Є. Гудзь, О. С. Степасюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія „Економіка,  аграрний менеджмент,  бізнес”; Редкол.: Д. О. Мельничук (відп.  ред.)  та  ін. – К.: ВЦ НУБіП України, 2011. – Вип. 168. – ч. 1 – С. 194-203.

12. Гуторова  І.  В. Фактори, що  формують  конкурентоспроможність  сільськогосподарських  підприємств / Гуторова  І. В. // Вісн. СНАУ. Сер. Економіка  та менеджмент. – 2008. – № 7/2 (30). – С. 94-98.

13. Джонсон Р.А. Комплексне управління конкурентоспроможністю американських виробників : навч. посібн. - К. : Вид-во "Бліц-Інформ", 2003. - 592 с.

14. Дікань В.Л. Управління конкурентоспроможністю корпорацій в Європі : підручник / В.Л. Дікань, В.І. Савчук. - К. : Вид-во "Знання", 2004. - 207 с.

15. Довбуш Р.А. Управління конкурентоспроможністю підприємств : підручник / Р. А. Довбуш, А.Л. Зозуля. - Х. : Вид-во "Основа", 2003. - 250 с.

16. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. – К. : [б.в.], 2006. – 384 с.

17. Жамойда О.  А.Організація  управління  конкурентоспроможністю  промислових підприємств: [монографія] / Жамойда О. А. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 319 с. 

18. Жданко Є. С. Забезпечення конкурентоспроможності й розвитку підприємств в кризових умовах: проблеми та рішення: [сб. науч. трудов «Проблемы развития внешнеэкономических  связей  и  привлечение  иностранных  инвестиций:  региональный  аспект»] / Жданко Є. С. – Донецк: ДонНУ, 2008. – 1156 с.

19. Забезпечення конкурентоспроможності і економічного зростання регіонального АПК : кол. монографія / [за ред. І. І. Червена, Л. А. Євчук]. – Миколаїв, 2005. – 440 с

20. Загородній А.Г. Оцінювання конкурентоспроможності інноваційної продукції в процесі вибору інноваційної стратегії підприємства / А.Г. Загородній, В.М. Чубай // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 99-110.

21. Заюкова М.С. Теорія фінансової стійкості підприємства / Заюкова М.С., Мороз О.В., Мороз О.О. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. - 156 с.

22. Иванов А.П. Метод формирования и оценки конкурентной стратегии компании / А.П. Иванов, Е.Ю. Хрусталев // Финансовый менеджмент. – М.: Дело и сервис. 2005. – № 5. – С. 3–14.

23. Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия / [Іванов Ю. Б., Тищенко А. Н., Дробитько Н. А., Абрамова О. С.]. – Х. : ХНЭУ, 2004. – 256 с.

24. Іванов Ю.Б. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства : Монографія / Ю.Б. Іванов та ін.; За заг. ред. Ю.Б. Іванова ; ХНЕУ. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2006 – 383 с.

25. Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы / Б. Карлоф – Пер. с англ. – М. : Экономика, 2007. – 248 с.

26. Касьянова Н.В. Точки біфуркації в розвитку економічної системи/ Економіка розвитку. - №1. - 2009. Стор. 54-55

27. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент : навч. посібник / Г.І. Кіндрацька. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Знання, 2010. – 406 с.

28. Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства / С. М.Клименко, О. С. Дуброва, Д. О.Барабась – К.:КНЕУ, 2006. – 527с

29. Кныш М.И. Конкурентные стратегии. Учеб. пособие / М.И. Кныш. – СПб. : Питер, 2000. – 204 с.

30. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: Монографія / Н.В. Куденко. – К. : КНЕУ, 2002. – 245 с

31. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. - 352 с.

32. Кузьмін О.Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : підручник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Горбаль. - Львів : Вид-во "Компакт-ЛВ", 2005. - 188 с.

33. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг: Пер. с франц. / Ж. Ламбен. – СПб. : Наука, 1996. – 589 с.

34. Лунев В.Л. Тактика и стратегия управления фирмой / В.Л. Лунев. – М. : Финпресс, НГАЭиУ,. 1997. – 356 с.

35. Мазур Н. А. Конкурентоспроможність виробництва сільськогосподарської продукції та основні напрями її підвищення / Н. А. Мазур, М. С. Місюк // Економіка АПК. – 2007. – №2. – С. 123-127.

36. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми : моногр. / М.Й. Малік, О.А. Нужна. – К. ННЦ ІАЕ, 2007. – 270 с.

37. Мостенська Т. Л. Основи маркетингу : навч. посібник. / Т.Л. Мостенська. – К.: Кондор, 2005. – 240 с.

38. Нефедова О. Г. Механізм вибору конкурентної стратегії підприємства / О.Г. Нефедова // Вісник економічної науки України – 2008. – № 2(14). – С. 117–120

39. Ольховська Н.А. Методика оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції / Н.А. Ольховська // Економіка АПК. – 2008. – № 11. – С. 116–119.

40. Отенко І.П. Управління конкурентними перевагами підприємства: / І.П. Отенко, Є. О. Полтавська. – Харків : Вид. ХНЕУ, Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua952005. – 212 с.

41. Офіційний сайт НАСІННЄВА КОМПАНІЯ ЗОРЯ-МАЇС НАСІННЯ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mais.org.ua/uk/home

42. Павлова В.А. Конкурентоспроможність підприємства : оцінка та стратегія забезпечення : Монографія. / В.А. Павлова ; Дніпропетровськ : ДУЕП, 2006. – 276 с.

43. Панков В. Инновационная деятельность и стратегия повышения конкурентоспособности продукции : международный и региональный аспекты / В. Панков, Ю. Макогон // Економіст. – 2005. – № 6. – С. 40–45.

44. Потишняк О.М. Підвищення економічної ефективності функціонування ринку соняшнику та продуктів його переробки в регіоні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / О.М. Потишняк ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2008. — 20 с.

45. Саєнко М.Г. Стратегія підприємства : підручник. / М.Г. Саєнко. – Тернопіль: “Економічна думка”. – 2006. – 390 с

46. Смолін І.В. Конкурентоспроможність підприємств: [навч. посіб. для викл. та студ. екон. спец.] / Смолін І. В. – К. : КНТЕУ,2006. – 203 с.

47. Степанкова А.А. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=954

48. Тарнавська  Н.  П.  Управління  конкурентоспроможністю  підприємств:  теорія, методологія, практика / Тарнавська Н. П. – Тернопіль: Екон. думка, 2008. – 570 с.

49. Тарновська Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика : моногр. / Тарновська Н. П. – Тернопіль : Екон. думка, 2008. – 568 с.

50. Тищенко А.Н. Формирование конкурентной позиции предприятия в условиях кризисна : Монография / А.Н. Тищенко и др. - Х. : Инжэк, 2007. – 375 с.

51. Ткачук  Г. Ю.  Обґрунтування  впливу  факторів  продуктивності  сільськогосподарського  виробництва  на  конкурентоспроможність малих  підприємств  агробізнесу Житомирщини / Ткачук Г. Ю. // Наукові праці НУХТ. – 2009. – С. 131-134.

52. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. 17-е изд.; пер. с англ. – М.: ИД “Вильямс”, 2007. – 928 с.

53. Тренев Н.Н. Стратегическое управление: учеб. пособие / Н.Н. Тренев. – М.: ПРИОР, 2000. – 282 с.

54. Трещов М.М. « Методи оцінювання конкурентоспроможності продукції» [Електронний ресурс] / М.М. Трещов // Економічний простір – 2009 - №23/1 -  с.118-126 – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_23/1/treshov.pdf

55. Ухачевич Я.П. Розвиток і формування адаптивних систем управління конкуренто­спроможністю продукції промислових підприємств / Я.П. Ухачевич // Менеджмент та підпри­ємництво в Україні. - Л. : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 1999. - 256 с.

56. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. Эксклюзивные технологии формирования стратегии повышения конкурентоспособности организации: теория, методика, практика: учеб. пособие / Р.А. Фатхутдинов. – М.: Эксмо, 2004. – 539 с.

57. Фатхутдінов Р.А. Управління конкурентоздатністю організації : [підруч. для студ. вищ. навч. закладів] / Р. А. Фатхутдінов, Г. В. Осовська ; за заг. ред. Г.В. Осовської. – К. : Кондор, 2009. – 468 с.

58. Филатов А.Н. Разработка механизма формирования конкурентной стратегии предприятия в отраслях олигополии : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. Магнитогорск: РГБ, 2007. – 205 с

59. Хмиль Т.М. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие / Т.М. Хміль, С.К. Василик, Л.О. Шишмарева. – Х.: ИД “ИНЖЭК”, 2004. – 136 с.

60. Циганок О. О. Загальна схема оцінки конкурентоспроможності продукції: теоретичні та методологічний аспекти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/eprom/2009_44/st_44_20.pdf

  1. Шаціло Н. І. Фактори сталого розвитку сільськогосподарських підприємств / Н. І. Шаціло // Вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2010. – № 1. – С. 365–370.

62. Шепіцен А.О. Дослідження і обгрунтування методики визначення конкурентоспроможності продукції АПК / А. О. Шепіцен // Вісник Житомирського інженер.-технолог. ін-ту. – 2002. – Вип. 21. – С. 286–293. – (Серія «Економічні науки»).

63. Шершньова З.Є. Стратегічне управління : підручник / З.Є. Шершньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.

64. Шинкаренко В.Г. Управление конкурентоспособностью предприятия / В.Г. Шинкаренко, А.С. Бондаренко. - Харьков : Изд-во ХНАДУ, 2003. - 186 с.

65. Школьний О.О. Організаційно-економічні механізми управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств : моногр. / Школьний О. О. – Умань, УДАУ, 2007. – 307 с.

66. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика : Учеб.-практ. пособие. / А.Ю. Юданов. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2001. – 304 с.

67. Юдін М. «Порівняльна характеристика методів оцінки конкурентоспроможності продукції» [Електронний ресурс] / М. Юдін // Економіст – 2010 - №6 – с.40 – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekonomist/2010_6/40_42.pdf

68. Яців  І. Конкурентні відносини в аграрному секторі України / Яців  І. // Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. – 2010. – № 1 (2). – С. 9-14.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»»
Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення ТОВ ПП «ЗІП»»
Диплом — Шляхи вдосконалення маркетингової та рекламної діяльності РА «ЕВРО ВІНД»

Заказать дипломную работу