Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Маркетинг и реклама->Дипломная работа — «Маркетингові комунікації в системі управління підприємством (ні прикладі СК «ТАС»)»

Дипломная работа — «Маркетингові комунікації в системі управління підприємством (ні прикладі СК «ТАС»)»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: маркетинг

Тема: Маркетингові комунікації в системі управління підприємством (ні прикладі СК «ТАС»)

Объем: 80 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Роль та місце маркетингових комунікацій в маркетинговій діяльності

1.2. Характеристика складових маркетингових комунікацій

1.3. Організація управління маркетинговими комунікаціями

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ

2.1. Характеристика маркетингової діяльності СК «ТАС»

2.2. Аналіз комунікаційної діяльності СК «ТАС»

2.3. Оцінка ефективності комунікаційної діяльності у СК «ТАС»

РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КОММУНІКАЦІЯМИ

3.1. Заходи по поліпшенню внутрішніх комунікацій СК «ТАС»

3.2. Розвиток зовнішніх комунікацій СК «ТАС» та поліпшення управління ними

3.3. Економічне обґрунтування доцільності реалізації запропонованих заходів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закону України "Про рекламу" (270/96-ВР) із змінами від 11 липня 2003 року №1121-IV. Розділ 1. Стаття 1. 

2. Аксенова К.А. Реклама и рекламная деятельность: Конспект лекций. - М.: Приориздат, 2005. – 96 с.

3. Асоціація прямого маркетингу, США. 

4. Балабанова Л.Б. Маркетинг: підручник. – 2-ге видання перероблене і доповнене. - К: Знання-Прес, 2004. – 645 с.

5. Балук Н.Р. Сутність страхового захисту як основи маркетингу страхових послуг / Н.Р. Балук // Вісник Львівської комерційної академії. — Серія економічна. — Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. — Вип. 28. — С. 48—53.

6. Білоус В. С. Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 275 с.

7. Братко О.С. Маркетингова політика комунікацій. Навч. пос. / О.С. Братко. – Тернопіль: Карт бланк, 2006. – 275с.

8. Бутенко Н.В. Основи маркетингу: Навчальний посібник. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. - 140 с.

9. Виноходова С. Маркетингові дослідження в страховому бізнесі: роль, методи, алгоритм проведення// Маркетинг в Україні. – 2011. - №5. – с. 15-19.

10. Войчак А.В. Маркетинговый менеджмент. – К. : Вид-во КНЕУ, 2008. – 624 с.

11. Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: [монографія]/ О.О. Гаманкова. - К.: КНЕУ, 2009. — 283 с.

12. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К. : Вид-во "Лібра", 1998. – 384 с.

13. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации. – М.: Изд-во "Питер". – 2009. – 324 с.

14.  Григорчук Т. В. Маркетинг. Частина друга / виданий Університетом "Україна" – К: 2007.  

15. Діброва Т.Г. Маркетинг в Україні /- 2003р. - №6  

16. Дурицкий И. Построение клиент-ориентированной компании / И. Дурицкий // Бизнес. — 2012. — №28. — С. 134—135.

17. Зубарєв В. Стан та проблеми розвитку страхового ринку України // Український інвестиційний журнал. –2012. –№6-7. с.11-17

18. Ивашова Н. Построение системы эффективны коммуникаций промышленных предприятий / Н. Ивашова // Маркетинг и реклама. – 2006. - №9 – С. 56-59

19. Іванченко Р.Г. Словник термінів/ Реклама - Всеукраїнський фонд сприяння розвитку книговидання та преси. – К. : КНЕУ, 2005. – 144с.  

20. Ключевые тренды в маркетинге и рекламе // Маркетинговые исследования в Украине. – 2009. – №5.– С.48– 52. 

21. Королько В.Г. „Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика.” Підручник / Вид. 2-ге, доп. – К.: Видавничий дім "Скарби", 2001. – 400 с  

22. Котлер Ф., Келлер Маркетинговий менеджмент – К:2008р. – 900с.

23. Лук'янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій. — К.: КНЕУ, 2008, 236 с.

24. Михайловська І.С. Маркетингові дослідження як засіб ефективності страхового бізнесу/І. С. Михайловська, М. О. Гостюхіна// Вісник ТУП. Економічні науки. – 2010. - №1, Ч. 2, Т. 2. – с. 69-71.

25. Мних М.В. Маркетингові дослідження та маркетингова політика у страхуванні/ М. В. Мних, Н. М. Мних// Економіка. Фінанси. Право. – 2011. - №2. – с. 12-15.

26. Николаенко Н. Как реорганизовать маркетинг в страховом бизнессе? // Управление компанией. – 2011. - №6. – с. 56-60.

27. Пілько А.Д. Постановка задачі визначення ефективності управління маркетинговими комунікаціями підприємства / А.Д. Пілько // Мaterialy VI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Aktualne problemy nowoczesnych nauk - 2010”», 7-15 czerwca 2010 roku, Volume 8. Ekonomiczne nauki: Przemysl, Nauka i studia, S. 41-43.

28. Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підпрємством: (Монографія) / К.: ТОВ «Експерт ЛТД», 2010. – 387с. – Бібліогр.: с.375-381.

29. Примак Т.О. Концептуальні підходи до формування системи класифікації маркетингових комунікацій /  Проблеми науки. – К. : Київ ЦНТЕІ Міносвіти і науки України, 2001. – № 10.

30. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые коммуникации. Серия: Прицельный маркетинг М.: Эксмо, 2006. - 432 с.

31. Ромат Е. В. Реклама. / Ромат Е. В. – Киев; Харьков: НВФ "Студцентр", 2000. – 480с. 

32. Росол У. Послідовність розробки маркетингової комунікаційної політики підприємства/ періодичне видання: УДК 338.22.021.

33. Руделіус В.С., Азарян О.М., Бабенко Н.О. Маркетинг: 2-ге видання. - К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008. - 648 с.

34. Словник «Webster's Dictionary»/ Київ: „Чумацький шлях” – 220сл.

35. Субачов І.І. Розвиток страхового ринку в Україні як фактор фінансової стабілізації економіки // Фінанси України. –2011 р. –№11

36. Тєлєтов О. Оцінка якості комунікацій промислових підприємств на прикладі хімічної галузі / О.Тєлєтов, Н.Івашова // Маркетинг в Україні. – 2009. – №4. – С. 17-21.

37. Тринчук В.В. Сутнісні та функціональні характеристики страхового маркетингу / В. В. Тринчук// Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. — 2012. — №4. — С. 64—69.

38. Фурман В. М. Організація маркетингової служби страхової компанії// Фінанси України. – 2010. - №9. - с. 125-133.

39. Чеботар С. І., Ларіна Я. С., Буряк Р. І., Маркетинг - навчальний посібник / Київ «Наш час» , 2007.- 504 c.

40. Управління маркетинговими комунікаціями/ Сучасний маркетинг – дослідження ринку- К: 2010.,  електронний ресурс: http://www.osnovmark.org.ua/article/a-5.html

41. Вікіпедія – Вільна енциклопедія – www.wikipedia.org.ua       

42. Електронний ресурс: http://udau.edu.ua/library.php?pid=1237  

43. Електронний ресурс: www.souz-inform.com.ua Матеріал підготовлено з використанням даних Держкомстату, ІАА «Союз-Інформ», ділової преси України. 

44. Енциклопедія маркетинга. – Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/comm_intro.html

45. Офіційний сайт компанії. – Режим  доступа: www.tas-insurance.com.ua

46. Офіційний сайт компанії «ТАС-лайф» – Режим доступа:    http://taslife.com.ua

47. Офіційний сайт компанії по «ТАС: Зелене Каско». – Режим доступа:  www.zelenekasko.com.ua

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»»
Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення ТОВ ПП «ЗІП»»
Диплом — Шляхи вдосконалення маркетингової та рекламної діяльності РА «ЕВРО ВІНД»

Заказать дипломную работу