Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Маркетинг и реклама->Дипломная работа — «Маркетингова цінова політика та шляхи її вдосконалення»

Дипломная работа — «Маркетингова цінова політика та шляхи її вдосконалення»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: маркетинг

Тема: Маркетингова цінова політика та шляхи її вдосконалення

Объем: 92 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

Розділ 1.Теоретичні ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМТСВА

1.1. Сутність та функції маркетингової цінової політики

1.2. Цінові стратегії та ціноутворення в комплексі маркетингу

1.3. Оцінка цінових стратегій промислових товарів в Україні

Розділ 2. Аналіз МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОВ “ ХЛ ДІСПЛЕЙ УКРАЇНА”

2.1. Маркетингова характеристика ТОВ “ХЛ ДІСПЛЕЙ УКРАЇНА”

2.2. Аналіз ціноутворення товарної продукції на підприємстві

2.3. Аналіз ефективності діючої маркетингової цінової політики підприємства

Розділ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ “ ХЛ ДІСПЛЕЙ УКРАЇНА”

3.1. Вибір альтернативних шляхів удосконалення цінової політики підприємства

3.2. Розробка нових цінових стратегій для ТОВ “ХЛ ДІСПЛЕЙ УКРАЇНА”

3.3. Економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження нових цінових стратегій

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОПИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

Вступ 

Формування цін є важливою фазою підприємницької діяльності та гнучким інструментом ринкових відносин. Ціни повинні сприяти привабливості товарної продукції для покупця, задовольняти його потреби, врахувати споживну вартість продукції, бути доступними і водночас конкурентноспроможними. Вони мають об'єктивно відображати економічні величини, ефективно функціонувати на мікро - та макроекономічних рівнях. В сукупності процес маркетингового ціноутворення повинен характеризувати усі сторони ринкового впливу на відтворювальний процес - від виміру залучених ресурсів, сформованих витрат і отриманих результатів господарської діяльності до здійснення загального процесу її активного стимулювання.

Необхідність дослідження маркетингового ціноутворення на підприємстві обумовлена: особливостями умов вітчизняного ринку; переорієнтацією вітчизняної економіки на принципи маркетингового ціноутворення, які суттєво відрізняються від традиційних підходів до формування ціни та цінової діяльності підприємств; необхідністю: уточнення теоретичних засад ринкового ціноутворення з позиції вдосконалення цього процесу на підприємстві; необхідністю методологічного обґрунтування дії механізму маркетингового ціноутворення, що обумовлено недостатнім науковим і прикладним забезпеченням процесу формування цінової політики підприємства в сучасних умовах господарювання.

Проблемами цінової політики та управління цінами займаються багато вчених та фахівців як в Україні, так і за кордоном. До них можна віднести вітчизняних фахівців О.В.Колесникова, В.Л.Корінева, Н.Л.Савицьку, Ю.Г.Тормоса, Л.О.Шкварчука, Н.Г.Ушакову та інших. Серед іноземних фахівців проблемами ціноутворення займаються такі фахівці як В.В.Герасименко, В.Є.Єсипов, Ф.М.Левшин, І.К. Салимжанов, Е.А.Уткін, А.Н.Цацурін та інші. Наукові роботи цих вчених присвяченізагальним та особливим проблемам ціноутворення або в них розглядаються окремі частини цінової політики. Вони, в більшості, визначають загальні підходи до їх рішення або удосконалення безпосередньо методів встановлення ціни. В більшості в цих роботах не визначаються підходи до вирішення проблеми розробки маркетингової політики ціноутворення підприємства в комплексі, як складової загальної економічної стратегії підприємства.

Отже, необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо маркетингової цінової політики та шляхів її вдосконалення визначили актуальність теми магістерської роботи.

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення теоретичних знань та практичних напрацювань з питань формування маркетингової цінової політики. Для досягнення поставленої мети в роботі визначені наступні завдання:

- визначити сутність та функції маркетингової цінової політики;

- дослідити цінові стратегії та ціноутворення в комплексі маркетингу;

- надати оцінку цінових стратегій промислових товарів в Україні;

- охарактеризувати діяльність ТОВ “ХЛ ДІСПЛЕЙ УКРАЇНА” з точки зору маркетингу;

- проаналізувати ціноутворення товарної продукції на підприємства;

- здійснити аналіз ефективності діючої маркетингової цінової політики підприємства;

- визначити альтернативні шляхи удосконалення цінової політики підприємства;

- розробити нові цінові стратегії для ТОВ “ХЛ ДІСПЛЕЙ УКРАЇНА”;

- економічно обґрунтувати необхідність та доцільність впровадження нових цінових стратегій.

Об’єктом дослідженняє діяльність ТОВ “ХЛ ДІСПЛЕЙ УКРАЇНА”.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних аспектів формування маркетингової цінової політики.

На основі діалектичного методу пізнання проведено вивчення та визначення напрямків формування та оцінки ефективності розвитку підприємства. Для дослідження стану діяльності ТОВ “ХЛ ДІСПЛЕЙ УКРАЇНА” – статистичні, математичні методи, техніко-економічного, фінансового аналізу і спостереження.

Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених; офіційні статистичні матеріали; законодавчі та нормативні акти; які регулюють питання діяльності підприємств; науково-методична література; матеріали наукових конференцій.

Практичне значення одержаних результатівполягає у розробці рекомендацій з удосконалення діяльності ТОВ “ХЛ ДІСПЛЕЙ УКРАЇНА”. Запропоновані автором рекомендації дозволять забезпечити правильне та полегшене формування та оцінку ефективності розвитку підприємств у сфері маркетингової цінової політики.

Особистий внесок здобувача. Магістерська робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, виконані автором особисто.

Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. Основний зміст роботи викладено на 93 сторінках друкованого тексту, в тому числі 17 таблиць, 6 рисунків. Список використаних літературних джерел налічує 66 найменувань. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Адамов В.Е. Экономика и статистика фирм / В.Е. Адамов, С.Д. Ильенкова,  Т.П. Сиротина и др. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 240 с.
 2. Акулич И.Л. Международный маркетинг: учеб.пособие. / И.Л. Акулич. – Минск: Выш.шк, 2006. – 544с.
 3. Алексунин В.А. Международный маркетинг: учеб.пособие. / В.А. Алексунин. – М.: Дашков и Ко, 2005. – 160с.
 4. Балабанова Л. В. Маркетинг підприємства : навчальний посібник / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 612 с.
 5. Балабанова Л. В. Цінова політика торгівельного підприємства / Л. В. Балабанова. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 155 с.
 6. Бенвенисте Г. Овладение политикой планирования: пер. с англ./ под ред. М. Калантаровой. – М.: Наука, 1994. – 304 с.
 7. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками / И.А. Бланк. – К.: Ника - Центр, 2005. – 600с.
 8. Бугайчук Т.В. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / Т.В. Бугайчук, В.А. Устименко. – Х. : Торнадо, 2012. – 280 с.
 9. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха : пер. с нем. / А. Вайсман. - М. : АО «ИнтерЭксперт», Экономика, 1995. - 344 с.
 10. Вашків П.Г. Теорія статистики / П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук та ін. – К. : Либідь, 2001. – 464 с.
 11. Виноградский М.Д. Стратегія діяльності підприємства та ціноутворення в мережевій ринковій економіці / М.Д. Виноградский, Л.О. Чорна, О.О. Коваленко. - Вінниця: Світанок, 2005. – 176с.
  • Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент : підручник / А.В. Войчак. - КНЕУ, 1998. 228 с.
  • Воронкова О.Н. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление / О.Н. Воронкова, Е.П. Пузакова. – М.: Экономистъ, 2006. – 495с.
  • Герасименко В.В. Управление ценовой политикой компании : учебник / В.В. Герасименко. – М.: Эксмо, 2006. – 688с.
  • Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы / В.В. Герасименко. – М.: Финстатинформ. 1995. – 238 с.
  • Герасименко В.В. Ценообразование : учеб.пособие / В.В. Герасименко. - М. : Инфра-М, 2009. 422 с.
  • Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: навчальний посібник / В. Г. Герасимчук. – К.: Вища школа, 1994. – 328 с.
  • Голубков Р.П. Маркетинг : практ. посіб. / Р.П. Голубков. – М. : Прогрес, 1998. – 374 с.
  • Дейли Дж. Л. Эффективное ценообразование - основа конкурентного преимущества / Дж. Л. Дейли. – М.: Изд.дом «Вильямс», 2004. – 304с.
  • Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика : навчальний посібник / А.О. Длігач. - К. : ВД "Професіонал", 2006. - 304 с.
  • Дракер П. Рынок: как выйти в лидеры - М.: Прогресс, 1992.
  • Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика / С. І. Дугіна. – К.: КНЕУ, 2004. – 385 с.
  • Дуляба Н.І. Удосконалення цінової політики підприємства – стратегічна альтернатива збільшення його доходів / Н.І. Дуляба, І.Б. Зілінська // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_biol/nvnltu/23_1/269_Dul.pdf
  • Журавлева О.И. «Коммерческий стайлинг» как фактор формирования эстетической культури рынка // Наука. Религия. Суспільство. - 2005. - № 2. - С. 112-118.
  • Завгородня А.В., Кодзевич М.С. Маркетинг: методы и процедуры: Уч. посібник., К.: Діло - 1990.
  • Иванченко  Б.В. Мерчендайзинг: Искусство  продавать: Практическое  пособие. – Симферополь:  Реноме, 2003. – 144 с.
  • Івашова Н. В. Оцінка ефективності системи комунікацій промислового підприємства / Н. В. Івашова // Механізм регулювання економіки. – 2011. - № 1. – С. 152-162. 
  • Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навчальний посібник. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. -278 с.
  • Кира и Рубен Канаян. Мерчендайзинг. - М.: РИП-холдинг, 2002. - 236 с. (Академия реклами).
  • Кисельов А.П. Основи бізнесу: Підручник. - К.: Вища шк.., 1998. - С. 70-81.
  • Коваль З.О. Аналіз ефективності цінових стратегій підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vnulp/menegment/2009_647/13.pdf
  • Колесников О.В. Ціноутворення: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 144 с.
  • Корінєв В. Л. Тактичне спрямування цінової політики / В. Л. Корінєв // Маркетинг в Україні. – 2004. – №1. – С. 45–48.
  • Корінєв В.Л. Цінова політика підприємств. - К., 2001.
  • Косенков С.І. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / С.І. Косенков. – К. : Скарби, 2004. – 464 с.
  • Котлер Ф. Основи маркетинга : пер. с англ. / Ф. Котлер; общ.ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой. М. : Прогресс, 1990. - 736 с.
  • Курбатков К.Є. Маркетинг і організаційно-економічні умови розвитку збутової діяльності в ринкових умовах / К.Є. Курбатков. - Х. : «Основи». - 2000. - 243 с.
  • Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива : дер. с фр. / Ламбен Жан-Жак. - СПб: Наука, 1996. - XV. - 589 с.
  • Леманн Д.Р. Управление товаром : пер. с англ. / Д.Р. Леманн, Р.С. Винер. - М. : И.д. "Вильямс", 2004.-624 с.
  • Литвиненко Я.В., Маркетингова цінова політика підприємств та напрямки її удосконалення в сучасних умовах розвитку економіки України/[Литвиненко Я.В.]//Економічний простір-2008-№15-С.№231-237 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekpr/2008_15/litven.pdf
  • Ліпсіц І.В. Комерційне  ціноутворення :  підручник /  І.В. Ліпсіц. – М. : Вид-во  БЕК, 2000. – 168 с.
  • Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення : навч. посібн. / О.Є. Мазур. – К. : Вид-во "Центр навч. літ-ри", 2012. – 236 с.
  • Маркетинг : підручник / В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін. ; ред.-упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. - К. : Навчально-методичний цент "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2005. - 422 с.
  • Марн М. Ценовое преимущество / М. Марн, Э. Регнер, К. Завада: пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 317с.
  • Петруня Ю.Є., Маркетинг: Навч. посібник. — К.: Знання, 2007. - 325 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/17660522/marketing/marketingova_tsinova_politika
  • Пилипчук В. П. Промисловий маркетинг. навчальний посібник / В. П. Пилипчук, О. Ф. Оснач, Л. П. Коваленко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 264 с
  • Пожидаева Т.А. Теория экономического анализа : учеб.пособ. / Т.А. Пожидаева, О.Н. Гальчина. – М. : Дашков и К, 2010. – 240 с.
  • Примак В. Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємства: автореферат. - К. 2004 - 38 с.
  • Романенко Л. Ф. Роль цінової політики в маркетинговій діяльності підприємства / Л. Ф. Романенко // Стратегія розвитку України. – 2004. - № 1-2. – С. 22–27.
  • Романенко Л.Ф. Стратегічний маркетинговий план, його зміст і структура / Л.Ф. Романенко // Маркетинг в Україні. - 2001. - № 4. - С. 51-55.
  • Скибінській С.В. Маркетинг. Частина перша. – Львів, 2000.
  • Тарасевич В. М. Ценовая политика предприятия / В. М. Тарасевич. – СПб.: Питер, 2001. – 336 с.
  • Уткин Э.А. Цены, ценообразование, ценовая политика: Учебник. – М.: Тандем, 1997.
  • Ушакова Н.Г., Савицька Н.Л. Міжнародне ціноутворення: Навч. посібник. – К.:Видавничий дім “Професіонал”, 2004.
  • Уэллс У., Вернет Дж., Мориарти С.  Реклама:  принципы  и  практика. – СПб.: Питер, 2002. – 736  с.
  • Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг / Р.А. Фатхутдинов. - М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. - 640 с.
  • Цацулин А.Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга: Учеб.пособие. – М.: Филинъ, 1998.
  • Череп А.В. Управління витратами суб’єктів господарювання / А.В. Череп. – Ч.1. – Харків: ІНЖЕК, 2006. – 386 с.
  • Череп А.В. Управління собівартістю й ціною в умовах ринкової економіки / А.В. Череп // Держава та регіони. Сер. Державне управління. – Запоріжжя: Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 2003. – № 1. – с. 119-120.
  • Шавкат Бек. Прочность на разрыв / Шавкат Бек // Бизнес. – 2006. - №31. – С.118–119.
  • Шавкат Бек. Расцвет капитализма / Шавкат Бек // Бизнес. – 2006. - №7. – С. 101–103.
  • Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий: Пер. с нем. - М.: Республика, 1995.
  • Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2003. - 214 с.
  • Эванс Дж. Маркетинг : сокр. пер. с англ. / Эванс Дж., Берман Б.; авт. предисл. и науч. ред. А. Горячев. - М.: Экономика, 1990. - 350 с.
  • Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг: Пер. с англ. - М.: Экономика, 1990.
  • А Concise Dictionary Bisness. – London, 2000.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Диплом — «Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»»
  Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення ТОВ ПП «ЗІП»»
  Диплом — Шляхи вдосконалення маркетингової та рекламної діяльності РА «ЕВРО ВІНД»

  Заказать дипломную работу