Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Менеджмент->Консультационный проект — «Управління процесами розвитку конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ «Media Sales Group»)»

Консультационный проект — «Управління процесами розвитку конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ «Media Sales Group»)»

Вид работы: консультационный проект

Дисциплина: менеджмент малого бізнесу

Тема: Управління процесами розвитку конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ «Media Sales Group»)

(Управление процессами развития конкурентоспособности предприятия (на примере ООО «Media Sales Group»))

Объем:  38 стр + додатки

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

РЕЗЮМЕ

РОЗДІЛ 1. Основні положення проекту

1.1. Результати діагнозу проблеми

1.2. Альтернативні шляхи вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємства

РОЗДІЛ 2. Оцінка проекту

2.1. Оцінка параметрів конкурентоспроможності ТОВ ТОВ «Media Sales Group»

2.2. Оцінка ризиків обраної альтернативи та наслідків впровадження

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додаток А. ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ РЕКЛАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «Media Sales Group»

Додаток Б. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «MEDIA SALES GROUP» за 2008- 2010 роки

Додаток В.  ШТАТНИЙ РОЗКЛАД ПІДПРИЄМСТВА у 2010 році

Додаток Г.  СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ у2010 році

Додаток Д. ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТОВ «MEDIA SALES GROUP»

Додаток Е. Критерії конкурентоспроможності послуг за Ліфіцом І.М

 

Резюме 

Актуальність консультаційного проекту обумовлена необхідністю удосконалення системи управління конкурентоспроможністю підприємства, як сучасного ключового фактора максимізації його прибутковості.

Метою даного консультаційного проекту є розробка і обґрунтування пропозицій, спрямованих на розвиток й підвищення рівня  управління конкурентоспроможності, як складової системи управління підприємством.

Меті дослідження підпорядковано вирішення ряду завдань:

 • дослідити систему управління конкурентоспроможності підприємства у загальної системи управління, здійснити її критичний аналіз та оцінку, виявити її сильні й слабкі сторони та недоліки;
 • обґрунтувати доцільність певних змін у структурі управління конкурентоспроможністю;
 • розробити пропозиції щодо розвитку системи заходів управління конкурентоспроможністю  підприємства та підвищення її результативності.

Об'єктом дослідження даного проекту є система заходів управління конкурентоспроможністю підприємства.

Предметом дослідження є система управління конкурентоспроможністю  підприємства.

Консультаційний проект виконаний на матеріалах ТОВ «MediaSalesGroup» - приватного підприємства, що займається виготовленням реклами на транспорті й знаходиться за адресою м. Київ вул. Володимірська, 42-а, 4-й поверх.

Інформаційною базою дослідження слугували фактичні дані діяльності ТОВ "Media Sales Group". У ході розробки даного консультаційного проекту в першому розділі було проведено дослідження ринку пакувальних рекламних послуг в секторі реклами на транспорті та аналіз діяльності ТОВ ТОВ «Media Sales Group»: динаміка основних економічних показників, структура управління підприємством, позиція на ринку, пріоритети діяльності, аналіз системи управління конкурентоспроможністю в складі загальної системи управління підприємством  ТОВ «Media Sales Group».

У другому розділі даного консультаційного проекту було розроблено пропозиції щодо поліпшення конкурентних позицій ТОВ «Media Sales Group» на ринку, а також проведена оцінка економічної ефективності реалізації консультаційного  проекту.

У третьому розділі даного консультаційного проекту було проведено аналіз економічної ефективності обраних заходів для підвищення конкурентоспроможності. Обраний проект втілення заходів підвищення конкурентоспроможності, який заклечається в підвищенні рівні професійності персоналу за рахунок навчання, підвищення рівня охоплення клієнтів та ділової активності за рахунок збільшення кількості клієнтів внаслідок проведення рекламної компанії, підвищення рівня прибутковості та рівня доходності за рахунок впровадження суто технічних заходів – оновлення парку комп’ютерів та придбання відповідних програм.

Також у третьому розділі проекту подано  оцінку найбільш вірогідних ризиків даного консультаційного проекту за використанням методу сценаріїв, які за результатами аналізу мають значний вплив на кінцевий результат, але можуть бути майже повністю нейтралізовані за рахунок поетапного освоєння проекту.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: Новости, 2000. –256с.
 2. Афанасьев А.А., Левин М.Б. Создание модели зависимотси выручки розничной торговой точки от факторов конкурентоспособности. // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. - №3. – 108-115.
 3. Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. – 231 с.
 4. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003.
 5. Данілова Л.Л., Петровська С.В. „Ціноутворення та маркетингова цінова політика”: Навч.пос. – К.: КНТЕУ, 2006 – 130 с.
 6. Дєєва Н. М., Дедіков О. І. Фінансовий аналіз. — Д.: ДДФА, 2006. — 380с.
 7. Кармазін В. А., Савицька О. М. Економічний аналіз: практикум. — К.: Знання, 2007. — 255с
 8. Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство /Пер. с англ. /под ред. Романова А.Н. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. –239с.
 9. Ковальчук В. М. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / Ковальчук В. М., Лазарович М. В., Сарай М. І. – К. : Знання, 2008. – 647 с.

10. Конкурентна стійкість та ринок: Оцінка конкурентоспроможності як чинник визначення стійкості підприємства на ринку //Легка пром-ть. -

11. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М.: Прогресс, 2001  — 176 c.

12. Мельник Л.Г., Экономика предприятия. Учебное пособие, С.: Университетская книга, 2002 – 631 с.

13. Мних Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз. Навчальний посібник. – Львів: Армія України, 2009. – 144 с.

14. Негл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования 3-е издание – СПб.: Питер, 2004. – 572 с.

15. Панов А.И. Стратегический менеджмент / А.И Панов, И.О Коробейников.- М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2004. – 284 с.

16. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.2003. - №3. -  С. 37.

17. Портер М.Э. Конкуренция.:Пер. с англ.: Учеб. пособие. – М. : Издат. дом "Вильямс", 2000. – 495 с.

18. Прокопенко І.Ф. Ганін В.І. Методика і методологія економічного аналізу: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К. : ЦУЛ, 2008. — 430с.

19. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 312 с.

20. Фінансовий менеджмент: Підручник/Кер. кол. фвт. і наук. ред. проф. Поддєрьогін А.М. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.

21. Чигринська О.С.. Власюк Т.М. Теорія економічного аналізу. Навч.пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 232 с.

22. www.msg.kiev.ua

23. www.management.com.ua

24. www.globalbenchmarking.org

25. Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины в 2011 году и прогноз развития рынка в 2012 году. Экспертная оценка Всеукраинской рекламной коалиции, http://www.adcoalition.org.ua/ru/news/view/265

26. Фещур Р.В., Лебідь Т.В., Самуляк В.Ю. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств, Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, Розділ ІІІ. Економіка та управління підприємствами № 4, 2010

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Заказать дипломную работу