Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Менеджмент->Диплом — «Управління сталим та безпечним розвитком природокористування в чорноморсько-азовському регіоні»

Диплом — «Управління сталим та безпечним розвитком природокористування в чорноморсько-азовському регіоні»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: менеджмент организации

Тема: Управління сталим та безпечним розвитком природокористування в чорноморсько-азовському регіоні

(Управления устойчивым и безопасным развитием природопользования в черноморско-азовском регионе)

Объем: 84 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

РОЗДІЛ 1 Оцінка економіко-екологічних факторів і тенденцій розвитку природно-господарського комплексу Чорноморсько-Азовського регіону

1.1 Характеристика Чорноморсько-Азовського регіону

1.2 Ресурсно-екологічні та організаційно-економічні трансформації системи управління природокористуванням

1.3.Організаційно-економічні механізми інтегрованого управління природокористуванням в басейні Чорного та Азовського морів

Висновок до першого розділу

Література до першого розділу

РОЗДІЛ 2 механізми міжнародної інтеграції в системі управління економіко-екологічним сталим та безпечним розвитком в Чорноморсько-Азовському регіоні

2.1 Актуалізація проблем міжнародної інтеграції в Чорноморсько-Азовському регіоні

2.2 Міжнародне співробітництво на основі принципів інтегрованого управління природокористуванням та екологічною безпекою в регіоні

2.3.Механізми українсько-російського  співробітництва в рішенні економіко-екологічних проблем Азовського моря

Висновок до другого розділу

Література до другого розділу

РОЗДІЛ 3 Організаційно-економічні аспекти формування управління сталим та безпечним розвитком природокористування в басейні Чорного та Азовського морів

3.1 Проблеми та напрямки економіко-екологічної інформатизації в системі управління морським природокористуванням

3.2 Пріоритетні напрями поліпшення організації морського природокористування в Чорноморсько-Азовському регіоні

3.3.Шляхи та напрямки удосконалення системи механізмів управління господарською морською діяльністю в контексті забезпечення економіко-екологічної безпеки і сталого розвитку Чорноморсько-Азовського регіону

Висновок до третього розділу

Література до третього розділу

Загальний висновок

 

Вступление 

Актуальність обраної теми дипломної роботи заслуговує вивчення через існуючі проблеми в управлінні розвитком природокористування в Чорноморсько-Азовському регіоні, а саме існування загрозливого екологічного, ресурсного та організаційно-економічного управління природокористуванн. Перехід України до суспільства стійкого екологічного безпечного розвитку передбачає забезпечення високої якості життя нинішнього та майбутнього поколінь українського народу на основі збалансованого розв`язання проблем соціально-економічного розвитку даного регіону, збереження екологічно сприятливого навколишнього середовища, раціонального використання та відтворення природо-ресурсного потенціалу Чорноморсько-Азовського регіону.

Як відомо, трансформаційні процеси в Україні за роки її незалежності супроводжувалися глибокою економічною кризою. У зв`язку з цим різко загострилося питання ресурсного забезпечення економічного розвитку, особливо в Чорноморсько-Азовському регіоні, який в Україні  є однією  найбільшою рекреаційною зоною.        

Об'єктомдослідження є процеси управління сталим і безпечним розвитком природокористування, Чорноморсько-Азовський регіон.

Предметомдослідження є теоретико-методологічні і методичні основи формування системи інтегрованого управління  в Чорноморсько-Азовському регіоні.

Мета дослідження полягає в  розкритті  змісту факторів і тенденцій розвитку природо-господарського комплексу, механізмів міжнародної інтеграції, організаційно-економічних аспектів формування сталим та безпечним розвитков в Чорноморсько-Азовському регіоні.

Необхідність досягнення поставленої мети обумовила першочергову важливість вирішення таких задач:

- територіальний та господарський  огляд  Чорноморсько-Азовського регіону;

- характеристика існуючих ресурсно-екологічних та організаційно-економічних трансформацій систем управління природокористування регіону;

- вивчення механізмів інтегрованого управління природокористуванням в басейні Чорного та Азовського морів;

- огляд проблем інтеграції в регіоні;

- розгляд питання з приводу міжнародного співробітництва;

- з`ясувати механізм українсько-російського співробітництва  в рішенні економіко-екологічних проблем в регіоні;

- розглянути проблеми та запропонувати шляхи удосконалення системи механізмів управління господарською морською діяльністю і сталого розвитку в Чорноморсько-Азовському регіоні..

Інформаційно-методичноюбазоюдосліджень є Закони України, Укази Президента України, Законодавчі акти Верховної Ради, Постанови Кабінету Міністрів України, нормативні документи міністерств і відомств, органів регіонального управління, офіційні статистичні матеріали, аналітичні огляди з економічних питань природокористування та охорони навколишнього середовища, а також матеріали, що були опубліковані в монографічній літературі та періодичних виданнях.

Наукова новизна отриманих  результатів дослідження полягає в запропонуванні нових методів та шляхів удосконалення системи механізмів управління, напрямків поліпшення організації морського природокористування в Чорноморсько-Азовському регіоні, які в подальшому можуть бути використанні в поліпшенні теоретичної та практичної ситуації в досліджуваному регіоні.

Структура дипломної роботи складається із вступу, де визначається актуальність теми, першого розділу, в якому ведеться огляд територіальної і господарської  характеристики Чорноморсько-Азовського регіону, аналіз ресурсно-екологічної  трансформації системи управління природокористуванням, вивчення механізмів інтегрованого управління природокористування в басейні вище приведених морів; в другому розділі йде вивчення міжнародного співробітництва, механізмів українсько-російського співробітництва; в третєму розділі вивчаються вже існуючі проблеми та напрямки економічно-екологічної інформатизації та пошук нових шляхів та напрямів удосконалення системи механізмів управління господарською морською діяльністю; висновків до кожного розділу та літератури.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Література до першого розділу

1. Акопов Е.С., Воронкова О.Н., Гаврилко Н.Н. Мировая економика и международные экономические отношения. Серия «Учебники, учебные пособия» Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000.

2. Барановський В., Пироженко К., Шевченко В. Медико - екологічний атлас України. - Вид - во газети “Зелений світ” та інституту географії НАН України, Київ, 1995

3. Блудова Т. Глобалізація транспортної системи та поняття „транзитний потенціал країни” // Економіка України.– 2006.– № 10.– С. 73–78.

4. Запольський А.К. Салюк А.І. Основіи екології : Підручник / За ред.. К.М. Китика. – К.: Вища школа., 2001 – 358 с.

5. Збереження біорізномаїття і створення екомережі. Інформ. Довідник. Марушевський Г.П., Мельничук А.П., 2008.

6. Пирожков С., Прейгер Д., Малярчук І. Проблеми реалізації транзитного потенціалу України в контексті розширення ЄС і формування ЄЕП // Економіка України.– 2005.– № 3.– С. 4–19.

7. Степанова Е.В. О развитии экологического менеджмента (применительно береговой зоны Черного моря) // Управление и охрана побережий Северо-Западного Причерноморья. Материалы международного симпозиума. – Одесса, 1996. – С. 168-169.

8. Світова економіка: Підручник /А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирко та ін.- К.: Либідь, 2000.

9. Маслак П.О., Олійник К.Б., Степаненко А.В. Географія : Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів. Програма і відповіді на всі питання. – Вид. Знання. КОО, 1998 – 329 с.

10. Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного оформлення продукції морського промислу, яка ввозиться на митну територію України" № 504 від 17.08.98

11. Л.Г. Чернюк , Д.В., Клиновий. Економіка та розвиток регіонів (областе Закон України «Про Загальнодержавну програму охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів» від 22 березня 2001 року № 2333-III.й). Україна. Навчальний посібник. – Київ.: ЦУЛ, 2002. – 644 с.

Література до другого розділу

1.  Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. М.: ИВЦ «Маркетинг», 1996. 196 с.

2. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. М.: ИВЦ «Маркетинг». 2000. 320 с.

3. Акопова Е. С. и др. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учеб. пособие для экон. спец. вузов. Ростов н/Д.: Феникс, 2000. 415 с.

4. Гладков И, С., Царев С. П. Мировое хозяйство: цифры и факты: Учеб. пособие. М., 2004. 75 с.

5. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ. 6-е изд. М.: Дело Лтд, 2001. 784 с.

6.Дряченко А. Українсько-російські відносини: шлях до рівноправного співробітництва // Нова політика.— 1998.— №1.— С. 12-17.

7.Гринів О. Україна і Росія: партнерство чи протистояння?— Львів: Інститут народознавства НАН України.—1997.— 348 С.

8. Статистичний щорічник України за 2008 р. / Держ. ком. статистики України.– К., 2009. –С. 131-132.

9.Пирожков С., Сучасна політика національної безпеки України в контексті євроатлантичної інтеграції: між можливим і необхідним//Євроатлантикінформ,2007.-№2-3.– С.98-101

10.Пронін с. Перспективи соціально-економічного розвитку й господарської інтеграції Росії та України // Політична думка.— 1999.— №3.— с. 19-23.

11.Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 377 с.

12.Храмов В. Українсько-російкі відносини: моделі національної безпеки // Віче.— 2000.— №3(96).— С. 10-30.

Література до третього розділу

1) Борщук Є., Загорський В. Концепція сталого розвитку і проблеми оптимізації еколого-економічних систем // Регіональна економіка. – 2005. - №3. – С. 113-119.

2)Крым. Экология. Проблемы/ Сост. В.П. Терехов. Симферополь: Таврия, 1989. – 240 с.

3)Ольшанська О.В. Економіко-екологічні проблеми Північного Причорномор'я /НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. -К., 1999.-35с

4)Коржнев М. М. Природно-ресурсні основи розвитку суспільства. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. — 173 с.

Стійкий екологічний безпечний розвиток і Україна. Навч. Посібник/ Ф.В.Вольва, М.І. Дробноход, За ред. М.І. Дронохода. – К.: МАУП, 2002. – 104 с.

5)Максименко Н.В., Задніпровський В.В. Організація управління в екологічній діяльності. - Х., ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2005, - 192 с.

6)Постанова Верховної Ради України "Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки" Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 38-39, ст.248.

7)Павліха Н. Ресурсно-екологічна реабілітація території з метою соціального відродження регіону // Регіональна економіка. – 2002. - №4. – С. 294-298. 8)Постанова Верховної Ради України "Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки" Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 38-39, ст.248

9)Розміщення продуктивних сил і регіональної екології. Навчальний посібник /ЄП. Качан, Т.Є. Царик, Д.В. Ткач та ін.. За ред.. ЄП. Качана. – К.: Видавництво «Дім», 2005.

10)Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Білявський Г.О. та ін. Екологічне управління. - К., "Либідь", 2004, - 430 с.

11)Філіпенко А.С. Україна і світове господарство: взаємодія  на межі тисячоліть, К.-Либідь, 2002.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Заказать дипломную работу