Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Менеджмент->Диплом — «Удосконалення мотивації персоналу підприємства у міжнародному бізнесі»

Диплом — «Удосконалення мотивації персоналу підприємства у міжнародному бізнесі»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: менеджмент ЗЕД

Тема: Удосконалення мотивації персоналу підприємства у міжнародному бізнесі

(Совершенствование мотивации персонала предприятия в международном бизнесе)

Объем: 92 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

вступ

Розділ 1.Теоретико-методологічні аспекти мотивації праці на підприємствах міжнародного бізнесу

1.1. Еволюція поглядів на природу і зміст мотивації праці

1.2. Сучасні форми і методи мотивації персоналу

1.3. Підходи до оцінки системи мотивації і її впливу на ефективність діяльності підприємства

Розділ 2. Дослідження  впливу системи мотивації персоналу на результати діяльності підприємства на прикладі ПАТ «УкрСиббанк»

2.1. Особливості мотивації персоналу  в міжнародній компанії

2.2. Аналіз основних форм і методів мотивації праці досліджуваного підприємства

2.3. Оцінка ефективності системи мотивації АТ «УкрСиббанк»

Розділ 3. Обґрунтування основних напрямків  удосконалення системи мотивації ПАТ «УкрСиббанк»

3.1. Переваги та недоліки механізму мотивації  праці на підприємстві

3.2. Альтернативні шляхи удосконалення системи мотивації персоналу підприємства

3.3. Рекомендації з удосконалення системи мотивації праці досліджуваного підприємства

Висновки та прозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Конституція України. — К.: Преса України, 1997. — 80 с.
 2. Кодекс законів про працю України // Закони про працю. — К., 1997. — С. 3—83.
 3. Про зайнятість населення: Закон України // Закони Украї­ни.— К., 1996. — Т. 1. — С. 252—268.
 4. Про колективні договори й угоди: Закон України // Закони України.— К., 1996. — Т. 6. — С. 5—11.
 5. Про оплату праці: Закон України // Закони України.— К., 1997. — Т. 8. — С. 210—218.
 6. Про охорону праці: Закон України // Закони України. — К., 1996. — Т. 4. — С. 114—133.
 7. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України // Закони України.— К., 1999. — Т. 15. — С. 332—343.
 8. Про пенсійне забезпечення: Закон України // Закони Украї­ни.— К., 1996. — Т. 2. — С. 254—285.
 9. Богиня Д.П., Грішково О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб. – 2- ге вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2001. – 346с.
 10. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М: Фирма «Гардарика», 1996. – 416с.
 11. Власова А.М., Савчук Л.М. Організаційна поведінка: Навч.-метод. посіб. для самос. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 249с.
 12. Ганза І.В. Методичні підходи до оцінювання мотивації діяльності персоналу підприємств / І.В. Ганза// Науковий вісник НЛТУ України.. – 2011. – Випуск 21.15. – С. 369-376.

13.  Говядкин И. Информационные технологии в управлении персоналом /Управление персоналом. –2008. – № 001. – С. 60–62

14.  Дмитренко Г.А. Мотивация и оценка персонала: Учебн. пособ. – К.: МАУП, 2002. – 495с.

15.  Енциклопедія БЕМ (бізнесмена, економіста, менеджера). – К.: Книгодрук, 2000. – 665 с.

16.  Завадський Й.С. Менеджмент: Підручн. для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів України. – 2-ге вид. – К.: Українсько-фінський інституту менеджменту і бізнесу, 1998. – 542с.

17. Кім Л.С. Стратегічний підхід до управління персоналом підприємства/ Л.С. Кім// Наукові праці МАУП. – 2010. – Випуск 1(24). – С. 155-162

18.  Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. Навч. посіб. – К.: КНЕУ,1998. – 183с.

19.  Крамаренко В.І. Управління персоналом фірми: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2003. – 432с.

20.  Крушельницька О.В. Управління персоналом: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. – 370с.

21.  Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения./ Деятельность. Сознание. Личность/ , т.2, М.: «Педагогика»., 1983/

22. Лиходєдова О.В. Формування стратегічного набору щодо управління персоналом підприємств/ О.В. Лиходєдова// Науковий збірник ДІРСП «Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні і психологічні проблеми розвитку суспільства» Серія «Економіка і менеджмент» – 2010. – С. 275-279

23. Ментальний чинник у сфері праці: проблеми теорії та практики/ Б.П. Богиня, М.В. Семикіна; Передмова І.Ф. Кураса. – К.: Шторм, 2003. – 382 с/

24.  Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: ДЕЛО, 2002. – 704с.

25.  Мец В.О. Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. – К.: «Вища школа», 2003. – 278с.

26.  Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т.2/ Редкол.:…С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. центр «Академія», 2001. – 848 с/

27.  Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навч. посіб. – К.: ТОВ «УВПК «Екс об», 2002. – 392с.

28.  Новіков Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 560с.

29.  Основы менеджмента: Учебн. пособ. для вузов / Науч. ред. Радугин А.А. – М.: Центр, 1998. – 432с.

30.  Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів. – К.: «Кондор», 2003. – 556с.

31. Пархоменко Н.А. Середовище стратегічного управління персоналом/ Н.А. Пархоменко// Науковий вісник ЛНАУ. Економічні науки. – 2010. – №17.

32. Психологический словарь// Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. – 2-е изд. – М.: Педагогика-Пресс. – 1996

33. Савицька Г.В.Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 654с.

34. Світовий бізнес: Навч. посіб. / За ред. Бутинець Ф.Ф. – Житомир: Рута, 2006. – 498с.

35. Синіговець О.М. Стратегічне управління персоналом підприємства/ О.М. Синіговець// Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2009. – №26. – С.231-233.

36. Стец В.А., Стец І.І. Менеджмент персонала: Навч. посіб. – Тернопіль, 1996. – 108с.

37. Уткин Э.А. Основы менеджмента. – М.: Тендем, 2000. – 407с.

38. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид. пер. і доп. – К.: «Кондор», 2007. – 434с.

39. Шегда А.В. Менеджмент: Підруч. – К.: Т-во «Знання», КОО 2002. – 583с.

40. Офіційний сайт банку ПАТ «УкрСиббанк»

41. Савицька Г.В.Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 654с.

42. Світовий бізнес: Навч. посіб. / За ред. Бутинець Ф.Ф. – Житомир: Рута, 2007. – 498с.

43. Стец В.А., Стец І.І. Менеджмент персонала: Навч. посіб. – Тернопіль, 1996. – 108с.

44. Уткин Э.А. Основы менеджмента. – М.: Тендем, 2000. – 407с.

45. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид. пер. і доп. – К.: «Кондор», 2008. – 434с.

46. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб.: Питер, 2001. – 512с.

47. Шегда А.В. Менеджмент: Підруч. – К.: Т-во «Знання», КОО 2002. – 583с.

48. Шнаєр Б. Компьютерные технологии. – М.: «Питер», 2008. – 680с.

49. Дортбицкая В. Переворачивая пирамиду // Менеджмент и менеджер. – 2007. – №1. – С.23-29.

50. Комаров Е.И. Стимулирование и мотивация в современном управлении персоналом // Управление персоналом. – 2012. – № 1. – С.38-41.

51. Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. — К., «Кондор». — 2009.-296с.

52. Москвичов С. Соціальна мотивація: проблеми та розв’язання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – №2. – С.133-145.

53. Ногин Г. Тайна пирамиды. Команда в контексте мотивации (граф. этюд) // Менеджмент и менеджер. – 2012. – №2. – С.29-33.

54. Пестрецова О. Финансовая ответственность внутри предприятия как метод мотивации персонала // Бизнес. – 2007. – №6. – С.56-57.

55. Плиева Ю. Лестница к небесам: планирование карьеры как метод мотивации персонала // Бизнес. – 2007. – №1-2. – С.77-78.

56. Сабадош Г. Особливості формування системи мотивації працівників // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №11. – С.36-45.

57. Савенко В. Мотивация инновационной активности персонала // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №2. – С.35-40.

58. Фесянов В. Психологические аспекты мотивации // Персонал. – 2007. – №5. – С.60-63.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Заказать дипломную работу