Диплом — «Дослідження поведінки споживачів»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: маркетинг

Тема: Дослідження поведінки споживачів

(Исследование поведения потребителей)

Объем: 120 стр + додатки

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ТА РІВНЯ ЇХ ЗАДОВОЛЕНОСТІ

1.1 Концептуальні підходи до вивчення споживачів та визначення рівня їх задоволеності

1.2 Методика дослідження споживачів та оцінки ступеня їх задоволеності

1.3 Управління поведінкою споживачів та рівнем їх задоволеності

РОЗДІЛ 2 МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ТОВ «ТРІУМФ ПЛЮС» ТА ОЦІНКА СТУПЕНЯ ЇХ ЗАДОВОЛЕНОСТІ

2.1 Економічний аналіз господарської діяльності ТОВ «Тріумф плюс»

2.2 Аналіз та організація маркетингової діяльності ТОВ «Тріумф плюс»

2.3 Маркетингове дослідження та аналіз споживачів продукції ТОВ «Тріумф плюс»

Розділ 3 Напрями підвищення рівня задоволеності споживачів від продукції ТОВ «Тріумф плюс»

3.1 Оцінка ступеня задоволеності споживачів від продукції ТОВ «Тріумф плюс» на сучасному етапі

3.2 Обґрунтування маркетингової програми впливу на поведінку споживачів продукції ТОВ «Тріумф плюс»

3.3 Розрахунок бюджету та ефекту від запровадження програми  брендингу ТОВ «Тріумф Плюс»

ВИСНОВКИ

Список використаної літератури

ДОДАТКИ

 

Вступ 

Економічні перетворення в Україні та процес формування ринкових відносин супроводжується перебудовою господарського механізму й управління на всіх рівнях. Передумовою успішного функціонування підприємств є використання сучасної маркетингової концепції управління, яка орієнтує виробництво на всебічне задоволення вимог ринку.

Світовий досвід підтверджує, що в умовах постійного загострення ринкової конкуренції все більшої уваги набуває потреба у своєчасному прийнятті ефективних маркетингових управлінських  рішень. Сьогодні вже не достатньо лише адаптуватися до ринкового середовища, сьогодні вже актуально глибоко аналізувати та чітко розуміти потреби споживачів, ступені їх задоволеності існуючими на ринку пропозиціями та лояльності до торгової марки, а також особливостей їх поведінки щодо прийняття рішень про купівлю товарів чи послуг, їх мотивація та подальша реакція.

Мета досліджень ринку полягає у тому, щоб допомогти у прийнятті маркетингових рішень, покращення їх. Вибір оптимальної альтернативи або, навіть, побудова порядку денного для прийняття рішень базується на наявності ефективної інформації та її використанні. Повна, достовірна та своєчасна інформація про процеси, що відбуваються у внутрішньому чи зовнішньому середовищі є основою для всіх аспектів підприємницької діяльності, включаючи фінанси, виробництво, кадрові  питання, а також збутову систему.

Отже, внаслідок цього до розряду стратегічних відносять питання, пов’язані із проведенням маркетингових досліджень, за допомогою яких така інформація може бути зібраною. Головна мета їх здійснення полягає у необхідності відтворення чіткої картини тих явищ, які на певний момент часу є  найважливішими для підприємства.

Якщо маркетинг – це отримання прибутку шляхом задоволення потреб ринку, то очевидно, що ми маємо розуміти свої ринки та потреби споживачів – фізичних осіб та організацій, які і формують ці ринки. Однак на конкурентних ринках, де для прийняття рішень часто  не уникнути втрати великих фінансових ресурсів і де висока ціна помилки, при прийнятті рішень треба спиратися на точні та надійні дані

Таким чином, збір будь-яких фактів, що мають відношення до прийняття маркетингових рішень, можна вважати дослідженням ринку. Формальне значення процесу дослідження ринку  може бути наступним: дослідження ринку – це систематичний збір, аналіз та інтерпретація інформації, що має відношення до прийняття рішень.

Метою дипломної роботи  є дослідження споживачів продукції та рівня їх задоволеності продукцією торгової марки «Space for ladies», розробка маркетингової програми компанії з метою підвищення рівня задоволеності та лояльності споживачів продукції.

Об’єктом дослідження виступає ТОВ «Тріумф Плюс», основним видом діяльності якого є пошиття та продаж жіночого одягу під торговою маркою «Space for ladies».

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти дослідження  поведінки споживачів у сфері діяльності підприємства.

Для досягнення поставленої мети в роботі слід вирішити такі завдання:

- дослідити концептуальні підходи до вивчення споживачів та визначення рівня їх задоволеності;

- розробити методику дослідження споживачів та оцінки ступеня їх задоволеності;

- розробити шляхи управління поведінкою споживачів та рівнем їх задоволеності;

- провести аналіз економічної та маркетингової діяльності ТОВ «Тріумф Плюс»;

- за результатами проведеного маркетингового дослідження розробити програму підвищення рівня лояльності та задоволеності споживачів продукцією торгової марки «Space for ladies».

Перелічені завдання у дипломний  роботі вирішуються через застосування таких методів дослідження, як: літературний пошук, компіляція, узагальнення, використання прийомів економіко-статистичного аналізу, економіко-математичних методів та моделей, методів стратегічного аналізу.

Інформацією для виконання  роботи послугували нормативно-правові акти України, праці вітчизняних та зарубіжних авторів, матеріали періодичних видань щодо вивчення споживачів та оцінки ступеня їх задоволення, статистичні, бухгалтерські та оперативні дані досліджуваного підприємства, матеріали особистих спостережень.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Аакер Д. Маркетинговые исследования / Аакер Д., Кумар В., Дэй Д. – СПб.- Питер, 2004. – 237 с.
  2. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Аакер Д. – СПб.- Питер, 2009. – 316 с.
  3. Авдеева Р.В. Основные направления формирования маркетинговых систем (МИС) / Р.В. Авдеева // Маркетинг в России и зарубежом. – 2011. – № 4. – С. 41-45.
  4. Анурин В.Ф. Маркетинговые исследования потребительского рынка: Уникальный отечественный опыт [Текст] : учеб. пособие / В.Ф. Анурин. – СПб.: Питер, 2010. – 269 с.
  5. Астратова Г.В. Методологические основы проведения маркетинговых исследований на продовольственном рынке / Г.В. Астратова // Маркетинг: Теорія і практика. Матеріали III міжнародної конференції. – Київ-Ялта, 2011. – С. 11-12.
  6. Багиев Г.Л. Мотивация коммерческих коммуникаций в сфере маркетинга / Багиев Г.Л., Красикова Н.И. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2010. –     188 с.
  7. Барабась Д.О. Аналіз «п’яти сил» конкуренції в українській швейній галузі / Д.О. Барабась // Маркетинг в Україні. – 2012. – № 2. – С. 12-14.
  8. Барабась Д.О. Конкурентні стратегії підприємства / Д.О. Барабась // Стратегія економічного розвитку України: Науковий збірник. – Вип. 2-3. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 201-208.
  9. Баркан Д.И. Практический маркетинг. – Вып. 3. Как создаются коммерчески успешные товары и услуги. / Д.И. Баркан – Л.: Аквилон, 2009. – 314 с.

10. Баркан Д.И. Практический маркетинг. – Вып.2. Поймем наш биз­нес: как сегментировать рынок и изучить потребителя. / Д.И. Баркан, В.Б. Ходяченко – Л.: Аквилон, 2010. – 262 с.

11. Буренцева Т.А. Оценка информационного обеспечения маркетинговых решений / Т.А. Буренцева, Н.В. Никонова, Н.А. Миронова. – Маркетинг в России и зарубежом. – 2012. – № 1. – С. 54-64.

12. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика / В.Г. Герасимчук – К.: Вища школа, 2009. – 327с.

13. Герчикова И.Н. Маркетинг / И.Н. Герчикова. – М.: Изд. Шк. междунар. бизнеса МГИМО, 2008. – 158с.

14. Герчикова И.Н. Методика проведення маркетингових досліджень / И.Н. Герчикова // Маркетинг – 2011. – № 3. – С. 31-42.

15. Голубков Е.П. Выработка решений о выпуске продукции с учетом мнения по­требителей / Е.П. Голубков – М.: АНХ РФ, 2007. – 416 с.

16. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования / Е.П.  Голубков – М.: АНХ РФ, 2010. – 369 с.

17. Голубков Е.П. Основы маркетинга / Е.П. Голубков – М.: Финпресс,-2009. – 331 с.

18. Звягинцев В.Б. Разработка маркетинговой стратеги предприятия и контроль над ее реализацией / В.Б. Звягинцев. //Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2010. – №1 – С. 72-81.

19. Зозульов О. Система показників рівня попиту на ринку та її зв’язок з маркетинговою стратегією компанії / О. Зозульов // Маркетинг в Україні. – 2012. – № 2. – С. 22-24.

20. Иванова Т.Н. Анализ потребительских предпочтений на рынке продовольственных товаров Орловской области / Т.Н. Иванова, В.И. Уварова, Е.Д. Полякова, Л.А. Ульянченко. // Маркетинг в России и зарубежом. – 2009. – № 2. – С.83-89 с.

21. Ковальчук С.О. Визначення товарно-ринкових стратегій вітчизняних виробників одягу / С.О. Ковальчук // Всеукраїнська наукова конференція «Наукові розробки молоді на сучасному етапі»: Тези доповідей. – К.: КНУТД, 2012. – Т. 2. – С. 249-251.

22. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать ринок / Пер. с англ. / Ф. Котлер. – М.: Изд-во АСГ, 2008. – 413 с.

23. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ планирование, внедрение, контроль. / Ф. Котлер. – Спб.: Питер, 2007. – 442 с.

24. Котлер Ф. Основы маркетингу. / Ф. Котлер. – М.: Прогресс, 2009. –  378 с.

25. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми [Текст] : монографія /    Н.В. Куденко. – К.: КНЕУ, 2010. – 245 с.

26. Куденко Н.В. Стратегічній маркетинг [Текст] : навч. посіб. /            Н.В. Куденко. – К.: КНЕУ, 2008. – 151 с.

27. Лабурцева О.І. Маркетинг і розвиток підприємництва в легкій промисловості України [Текст] : монографія / О.І. Лабурцева. – К.: КНУТД, 2008. – 364 с.

28. Лабурцева О.І. Планування інноваційного розвитку підприємства з використанням GAP-аналізу / О.І. Лабурцева // Вісник КНУТД. – 2011. – №5 (25). – Том 2. – С. 59-62.

29. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок [Текст] /    Ж.-Ж. Ламбен; пер. с англ. / Под ред. В.Б. Колчанова. – СПб.: Питер, 2007. – 800 с. – (Серия «Классика МВА»).

30. Логуа Р.А. Основи маркетингу й менеджменту / Р.А. Логуа – М.: Промінь, 2006. – 211 с.

31. Лопаткина Н.В. Маркетинг как социальная технология, поиск новых технологических подходов / Н.В. Лопаткина // Маркетинг. – 2010. – № 2.–        С. 17-25.

32. МакДональдз М. Стратегическое планирование маркетинга / М. МакДональдз – СПб.: Питер, 2009. – 174 с.

33. Максимова Ю.М. Особенности прогнозирования спроса на новий товар / Ю.М. Максимова // Маркетинг в России и зарубежом. 2011. – № 3. –     С. 3-12.

34. Маркетингові дослідження [Текст] : навч. посіб. / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сорока; відп. ред. А.Ф.Барвінський та ін. – Львів: Інтелект-Захід, 2004. – 283 с.

35. Маслова Т.Д. Маркетинг [Текст] / Т.Д. Маслова, С.Г. Божук,           Л.Н. Ковалик. – СПб.: Питер, 2007. – 400 с. – (Серия «Учебники для вузов»).

36. Нгуен Данг Фионг Тхань. Функціонально-вартісний аналіз у сфері зниження матеріаломісткості швейних виробів / Нгуен Данг Фионг Тхань, В.К. Скрипка, М.В. Свіщов // Легка промисловість. – Повідомлення 1: 2008. – № 4. – С. 35-40. – Повідомлення 2: 2009. – № 1-2. – С. 49-52.

37. Николаев И.Г. Методические подходи и реализация стратегий в розничной торговле / И.Г. Николаев // Маркетинг в России и зарубежом. – 2011. – № 3. – С. 100-106.

38. Овсянников А.А. Типология потребительского поведения /              А.А. Овсянников, И.И. Петтай, Н.М. Римашевская – М.: Наука, 2008. – 173 с.

39. Олійник Т.Я. До питання маркетингу продовольчого ринку /            Т.Я. Олійник. // Маркетинг: теорія і практика, Київ-Ялта, 2009. – С. 148-149.

40. Пашутин С.Б. Биологические предпосылки брендинга и феномен поведения потребителей / С.Б. Пашутин // Маркетинг в России и зарубежом. – 2010. – № 5. – С. 38-47.

41. Рахаев Б. Модели оценки поведения потребителей / Б. Рахаев // Маркетинг. – 2012. – № 1. – С. 54-66.

42. Ромат Е. Реклама. / Е. Ромат. – Харьков: ХАТИОП, 2008. – 354 с.

43. Хаустова Е.Б. Производство и проблемы сбыта швейной продукции в Украине / Е.Б. Хаустова // Экономика предприятия. – 2010. – № 12. – С. 35-41.

44. Хершген Х. Маркетинг: основы профессионального успеха [Текст] : учеб. для вузов / Х. Хершген; пер. с нем. – М.: ИНФРА-М, 2000. – XVIII. –    334 с. – (Серия «Универсальный учебник»).

45. Хетхаузеи Х. Мотивы и мотивация: восемь основных проблем /          Х. Хетхаузеи // – Режим доступу: www.flogiston.ru

46. Чернов В.А. Анализ финансового состояния организации [Электронный ресурс] / В.А. Чернов // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 2. – Режим доступу: http://www.cfin.ru/press/afa/2001-2/index.shtml

47. Энджел Д.Ф. Поведение потребителей / Д.Ф.Энджел, Р.Д.Блэкуэлл, П.У.Миниард – Спб.: Питер, 2009. – 446 с.

48. Ядов В А. Социологические исследования: методология и программа / В.А.Ядов – Самара: Изд-во Самарского университета, 2006. – 380 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Заказать дипломную работу