Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Менеджмент->Диплом — «Формування складових цінової політики регіонів України при ЗЕД»

Диплом — «Формування складових цінової політики регіонів України при ЗЕД»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: менеджмент ЗЕД

Тема: Формування складових цінової політики регіонів України при ЗЕД

(Формирование составляющих ценовой политики регионов Украины при ВЭД)

Объем: 139 стр + додатки

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ПРИ ЗДІЙСНЕНІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Цінова політика регіонів: поняття, цілі, чинники впливу та принципи

1.2. Зовнішньоекономічний потенціал регіонів України та можливості його розширення на прикладі (Херсонської області)

1.3. Наукові підходи до вивчення цінової політики: ступінь висвітлення в літературі .

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

2.1. Діагностика макроекономічних показників регіонального розвитку

2.2. Аналіз попиту та асортиментної політики на ПРаТ Херсонська кондитерська фабрика

2.3. Розвиток, рекомендації для формування умов розширення сегментів рентабельного ринку кондитерських виробів

РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ПОЗИЦІОНУВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ГОСПОДАРСЬКУ СИСТЕМУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕОМ

3.1. Можливості та інструменти цінової політики на різних рівнях менеджменту

3.2. Моделі ціноутворення у харчовій галузі

3.3. Формування алгоритму реалізації цінової політики при здійснені ЗЕД

РОЗДІЛ 4. ХОРОНА ПРАЦІ НА ПРаТ ХЕРСОНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА

4.1. Нормативно-правове регулювання охорони праці в Україні

4.2. Особливості охорони праці

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Ансофф И. Стратегическое управление (сокр.) / И. Ансофф ; пер. с англ.; науч. ред. и авт. предисловия Л.И. Евенко. М.: Экономика, 1989. – 519 с.
  2. Артус М.М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової економіки / М.М. Артус – Тернопіль, 2010. – 54 с.
  3. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия й практика фирми. – М.: Финстатинформ, 1995. –
  4. Бугулов B. Ціноутворення в умовах ринку : навч. по–сіб. / В.М. Бугулов. – К.: МАУП, 1996. – 52 с.
  5. Варченко О. К вопросу соединения государственного и рыночного регулирования продовольственной безопасности / О. Варченко //  Экономика Украины. – 2004. – № 7. – С. 53–59.
  6. Верхоглядова H.І. Основи ціноутворення : навч. посіб. / Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, H.A. Іваннікова та ін. — К. : Кондор, 2007. — 252 с.
  7. Витрати : положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. – № 12. – С. 40 – 42.
  8. Гагарина А.  Шоколадные настроения /  А. Гагарина //  Хлеб и кондитерка. – 2011. –  № 1 (76)  янв. –  Режим доступа :  http://www.meatbusiness.ua/ article.php?p=701&j=1.
  9. Гагарина А.  Это сладкое слово —  конфета! /  А. Гагарина //  Хлеб и кондитерка. – 2010. –  № 8  (72)  сент. –  Режим доступа : http://www.meatbusiness.ua/ article.php?p=667&j=1.

10. Галушко О. С.  Тенденції розвитку ринку кондитерських виробів та особливості трансформації у системі цінностей його учасників /  О. С. Галушко //  Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. –  С. 15 – 21.

11. Герасименко B.B. Ценовая политика фирмы / B.B. Герасименко. – М.: Финстатинформ, 1995.

12. Дохід : положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. – № 12. – С. 40 – 42.

13. Ерухимович И.Л. Ценообразование : учеб.–метод. пособие / И.Л. Ерухимович. – К.: МАУП, 1998.

14. Есипов В.Е. Ценообразование на финансовом рынке : учеб. пособие / В.Е. Есипов. – СПб. [В. и.], 2000. – 176 с.

15. Закревська Л. М.  Сучасний стан та перспективи розвитку експортної політики підприємств кондитерської промисловості України /   Л. М. Закревська // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. –– Д. : ДНУ, 2004. – С. 752 – 757.

16. Колесников О.В. Ціноутворення: [Навч. посібник]./ О.В. Колесников – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 114 с.

17. Коренев BJI. Цінова політика підприємства : монографія / В.Л. Коренев. – К. : КНЕУ, 2001. –  257 с.

18. Корінєв В.Л. Маркетингова цінова політика : Навчальний посібник / В.Л. Корінєв, М.Х. Корецький, О.І. Дацій. – К.: Центр навчальної літератури, – 2007. – 200 с.

19. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер ; пер. с англ. ; общ. ред. и вступ, ст. Е.М. Пеньковой. –  Новосибирск : Наука, 1992.— 736 с.

20. Котляренко В.О. Євроінтеграційна модель харчової промисловості 21 ст.: можливості для України / В.О. Котляренко // Формування ринкових відносин в України. – 2004. – № 3. – с. 38–45.

21. Кудлай, В. Г. Актуальні проблеми ціноутворення на підприємствах в сучасних умовах [Текст] / В. Г. Кудлай // Український соціум. – 2006. – N 6. – С. 73–80

22. Левшин Ф.М. Внешнеторговые цены / Ф.М. Левшин. – М. : Внешторгиздат, 1990.

23. Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цена, маркетинг / Ф.М. Левшин. – М. : Междунар. отношения, 1993.

24. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование / И.В. Липсиц. – М. : ББК, 1997.

25. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование : Учеб. – М.: Из4во БЕК. – 353 с.

26. Литвиненко Я.В. Маркетингова цінова політика підприємства та напрямки її удосконалення в сучасних умовах розвитку економіки України / Я.В. Литвиненко // Економічний простір. – № 15. – 2008. [електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc.../litven.pdf

27. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення / Я.В. Литвиненко. – К. : МАУП, 2003.

28. Лівінський О.М. Державне управління і ціноутворення в ринкових умовах / О. М. Лівінський // Економіка та держава. – 2005. – № 3. – С. 6–9.

29. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. – К.: КНЕУ, 2000.

30. Маркетинг / Под ред. А. Н. Романова. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1995.

31. Методи дослідження цінової політики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/marketingdistance/tema/6–7–metodi–doslidzenna–cinovoie–politiki

32. Мозговая О. И. Анализ рынка кондитерских изделий / О. И. Мозговая, С. Г. Заболотный // УкрАгроКонсалт. – 2009. – № 3. – С. 8.

33. Наумчик  А. Методологические  подходы к  формированию  стратегии  развития аграрного сектора  / А. Наумчик//Вісник Київського національного торговельно–економічного університету.–2006. – №2. – С.24–30.

34. Никитин С. Мировые цены: особенности формирования / С. Никитин // МЭМО. – 1997. – № 3. – С. 5–18

35. О’Шоннеси. Конкурентный маркетинг: Стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д. О. Ямпольского. – СПб.: Питер, 2001.

36. Павленко А.Ф. Маркетинг: навчально–методичний посібник: Тема 4. Маркетингова цінова політика [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

37. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001.

38. Пасхавер Б. Продовольственный аспект преодоления бедности / Б. Пасхавер // Экономика Украины. – 2004. – № 10. – С. 71–76

39. Пінішко В.С., Мединська Т.В. Ціни і ціноутворення : навч.–метод. Посібник / В.С.Пінішко, Т.В. Мединська – Львів, 2009. – 56 с.

40. Покатаєва О.В. Державна регуляторна політика щодо механізму ціноутворення на товари // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 3. – С. 142–150.

41. Положення про індикативні ціни на товари при здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України експортно–імпортних операцій : затв. Указом Президента України від 18 листопада 1994 р. № 691 // Галицькі контракти. – 1994. – №49.

42. Положення про індикативні ціни у сфері зовнішньоекономічної діяльності : затв. Указом Президента України від 10 лютого 1996 р. № 124–96 // Галицькі контракти. – 1996. –  № 8.

43. Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (з урахуванням змін та доповнень) від 28 грудня 1994 р. № 334/94–ВР : Закон України від 22 травня 1997 № 283/97–ВР.

44. Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" (з урахуванням змін та доповнень) : Закон України від 18 лютого 1997 № 77/97–ВР (зі змін, та доповн.).

45. Про внесення змін до Закону України "Про ціни і ціноутворення" № 184/98–ВР від 5 березня 1998 (зі змін, та доповн.) : Закон України // Урядовий кур'єр. – 1998. – № 67 – 68.

46. Про внесення змін до Закону України "Про ціни і ціноутворення" № 184/98–ВР від 5 березня 1998 (зі змін, та доповн.): Закон України від 17 березня 1999 р. № 495–ХІУ // Урядовий кур'єр. – 1999. – № 104.

47. Про державну інспекцію з контролю за цінами від 13 вересня 2000 р. № 1432 : постанова Кабінету Міністрів України // Офіційний вісник України. – 2000. – № 38. – С. 24.

48. Про застосування міжнародних правил "ІНКОТЕРМС" комерційних термінів від 4 жовтня 1994 р. : Указ Президента України // Галицькі контракти. – 1994. – № 41.

49. Про тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам: постанова Національної комісії регулювання електроенергетики від 10 березня 1998 р. № 309.

50. Савченко AT. Плановое ценообразование / А.Г. Савченко, А.Г. Яремчук. – К. : Выща шк., 1984.

51. Сергеев В.В. Экономика предприятия. – М.: Финансы й статистика, 1997. –315 с.

52. Скибінський С. В. Маркетинг. — Львів, 2000.

53. Скибінський С.В. Маркетинг : підручник / C.B. Скибінський. – Л. [Б. в.], 2000. — 640 с.

54. Скибінській С.В. Маркетинг . Частина перша. – Львів, 2000.

55. Слепое В.Л. Ценообразование / В.Л. Слепов. – М. [Б. и.], 2001.

56. Слепое ВЛ.. Ценообразование и менеджмент / В.А. Слепов, В.В. Попов. — М. : Технолог, шк. бизнеса, 1996. – 192 с.

57. Теория маркетинга / Под ред. М. Бейкера. – СПб.: Питер, 2002.

58. Тормоса Ю.Г. Ціни і цінова політика : навч.–метод. Посібник / Ю.Г. Тормоса – К. : Вид. центр КНЕУ, 2009. – 422 с.

59. Тоффлер Б. Э., Имбер Дж. Словарь маркетинговых терминов. – М.: Инфра-М, 2000.

60. Уткин Э.А. Цены, ценообразование, ценовая политика : учебник / Э.А. Уткин. – М. : Тандем, 1997.

61. Ушакова Н.Г., Савицька Н.Л. Міжнародне ціноутворення: Навч. посібник. – К.: Видавничий дім “Професіонал”, 2004.

62. Формування цінової стратегії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/marketingdistance/tema/6–5–formuvanna–cinovoie–strategiie

63. Цацулин А.Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга: Учеб. пособие. – М.: Филинъ, 1998.

64. Цацулин А. Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга. — М.: Филинъ, 1998.

65. Ценообразование : учеб. пособие ; под ред. проф. И.К. Салимжанова. – М. : Финстатинформ, 1996.

66. Ценообразование и рынок : пер. с англ. ; под общ. ред. Е.И. Пунина. – М. : Прогресс, 1992.

67. Ценообразование и рынок: Пер. с англ. / Под ред. Е. И. Бунина и С. Б. Рычкова. – М.: Прогрес, 1992.

68. Цены и тарифы : учеб. пособие / Г.А. Горина, Л.М. Гу–жавина, Я.Л. Орлов и др. – М. : Экономика, 1983.

69. Циганкова Т. М. Управління міжнародним маркетингом. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001.

70. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998.

71. Черевко Г.В. Держава і ринок / Г.В. Черево, П.С. Березівський – Л.: Українські технології, 1998. – 116 с

72. Чинники цінової політики підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/marketingdistance/tema/6–2–cinniki–cinovoie–politiki–pidpriemstva

73. Чубакое Г.Л. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия / Г.Н. Чубаков. – М. : ИНФРА–М, 1996.

74. Чувилин Е.Д. Государственное регулирование и контроль цен в капиталистических странах / Е.Д. Чувилин, В.Г. Дмитриев. – М.: Финансы и статистика, 1991.

75. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник. – Луцьк, 2002.

76. Шкварчук Л.О. Ціноутворення : підручник / Л.О. Шкварчук – К.: Кондор. – 2008. – 460с.

77. Шкварчук П.О. Ціни і ціноутворення : навч. посіб. / П.О. Шкварчук. – Луцьк [Б. в.]. – 2002. – 273 с.

78. ШкварчукЛ.О,Ціноутворення:підручник/Л.О.Шкварчук. — К. : Кондор, 2006. – 460 с.

79. Шуляк Н.Л. Ценообразование : учеб.–практ. пособие / Н.П. Шуляк. – М.: Изд. дом "Дашков и Ко", 1998.

80. Эванс Дж. Маркетинг (сокр.) / Дж. Эванс, Б. Берман ; пер. с англ. ; авт. предисловия и науч. ред. A.A. Горячев. – М.: Экономика, 1990. – 350 с.

81. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1990

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Заказать дипломную работу