Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Менеджмент->Дипломная работа — «Обгрунтування товарно-ринкової стратегії малого підприємства»

Дипломная работа — «Обгрунтування товарно-ринкової стратегії малого підприємства»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: менеджмент малого бизнеса

Тема: Обгрунтування товарно-ринкової стратегії малого підприємства

Объем: 80 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

РЕЗЮМЕ

1. Теоретичні засади формування системи стратегій підприємства

1.1. Сутність, елементи та види товарно-ринкової стратегії підприємства

1.2. Фактори формування та етапи розробки товарно-ринкової стратегії підприємства

1.3. Методи та моделі розробки товарно-ринкової стратегії малого підприємства

2. Аналітична оцінка товарної пропозиції та ринкового положення ТОВ «БВД-Україна»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «БВД-Україна» та аналіз середовища його функціонування

2.2. Аналіз номенклатури й асортименту товарів ТОВ «БВД-Україна» та визначення положення на товарних та регіональних ринках України

2.3. Визначення характеру та ідентифікація проблем поточної товарно-ринкової стратегії ТОВ «БВД-Україна»

3. Пропозиції щодо оновлення товарно-ринкової стратегії ТОВ «БВД-Україна» та заходів із її реалізації

3.1. Розробка альтернативних варіантів товарно-ринкової стратегії ТОВ «БВД-Україна»

3.2. Порівняльна оцінка ефективності альтернативних варіантів товарно-ринкової стратегії ТОВ «БВД-Україна»

3.3. Оцінка ризиків та визначення ймовірних результатів виходу ТОВ «БВД-Україна» на новий регіональний ринок

3.4. Комплекс організаційно-управлінського забезпечення успішної реалізації обраної товарно-ринкової стратегії

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алешина И.В. Маркетинг для менеджеров. – М.: ФАИР-ПРЕС, 2003. – 440 с.

2. Ассель Г. Маркетинг: принципи та стратегія. – М.: ИНФРА, 2009. – 804 с.

3. Багієв Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. – М.: Экономіка, 2009. – 702 с.

4. Биркентале В.В., Зима А.А. Управление конкурентоспособностью предприятия: микро- и макроуровень [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/19685.

5. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 2007. – 720 с.

6. Горбулін В.П., Качинський А.Б. SWOT-аналіз як важливий елемент стратегічного планування національної безпеки // Національна безпека: український вимір. – 2009. – №6. – С. 23-30.

7. Горбулін В.П., Качинський А.Б. Засади національної безпеки України. – К.: Інтертехнологія, 2009. – 272 с.

8. Дикий О.В. Формування конкурентних маркетингових стратегій на підприємстві в умовах глобалізації бізнесу: автореф. дис. на здобуття ступеню канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємством (за видами економічної діяльності)». – К.: Інститут міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2005. – 16 с.

9. Козак Л.В. Місце та роль стратегій позиціювання в системі стратегічних пріоритетів підприємства // Формування ринкової економіки: зб. наук, праць. – Спец. вип.: у 2 ч. Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій (Ч.2), 2011. – С. 107-115.

10. Котлер Ф. Основи маркетингу. – М.: «Бізнес книга», 2005. – 702 с.

11. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основи маркетинга. – К.: Вильямс, 2009. – 1055 с.

12. Куденко Н.В. Дискусійні проблеми сутності і змісту маркетингової стратегії підприємства // Вісник НУ «Львівська політехніка». – «Логістика». – 2004. – №499. – С. 72-78.

13. Кумбер С. Брендинг. – М. : Вильямс, 2004. – 174 с.

14. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. – СПб.: Питер, 2004 – 800 с.

15. Ламбен Ж.Ж. Стратегічний маркетинг. Європейска перспектива. – СПб.: Наука, 2006. – 590 с.

16. Лібанова Е.М. Яку кризу переживає Україна на початку ІІІ тисячоліття? // Національна безпека: український вимір. – 2009. – №5. – С. 5-11.

17. Мак-Дональд М. Стратегічне планування маркетинга. – СПб.: Пітер, 2000. – 276 с.

18. Маркетинг: підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський та ін.; за ред. А, О. Старостіної. – К.: Знання, 2009. – 1070 с.

19. Маркетингова товарна політика / Є. Крикавський, І. Дейнега, О. Дейнега, Р. Патора. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008. – 276 с.

20. Мурахтанова Н.М. Маркетинг. – Тольятти: ТГУ, 2003. – 624 с.

21. Ноздревой. Р.Б. Крылова Г.Д., Соколов М.И. Маркетинг. – М.: Юрист, 2000. – 472 с.

22. Песоцкая Е. В. Маркетинг услуг. – СПб.: Питер, 2005. – 395 с.

23. Процишин В. Через 15 років у нас нікому буде працювати [Електронний ресурс] // Урядовий кур'єр. – 21.01.2011 р. – Режим доступу: www.ukurier.gov.ua.

24. Смеричевская С.В. Стратегический маркетинг. – Донецк: ДонГУЭТ, 2005. – 204 с.

25. Стешенко В.С., Кульчицький С.В., Українець С.Я. Особливості демографічної ситуації // Державотворчий процес в Україні (1991-2006): Збірник наук. праць. – К.: Наукова думка, 2007. – С. 125-138.

26. Стратегии бизнеса: Аналитический справочник. Айвазян С.А., Балкинд О.Я., Баснина Т.Д. и др. / Под ред. Г.Б. Клейнера. – М.: КОНСЭКО, 2008.

27. Телетов О.С. Маркетинг на промисловому підприємстві. – Суми: Собор, 2009. – 160 с.

28. Темпорал П. Эффективний бренд-менеджмент. – СПб.: Нева, 2004. – 320 с.

29. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Монографія. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.

30. Траут Дж. Позиционирование: битва за узнаваемость. – СПб.: Питер, 2004. – 256 с.

31. Фатхутдников Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 312 с.

32. Хершген Х. Маркетинг: основи профессіонального успіху. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 334 с.

33. Хойер У. Як робити бізнес в Європі. – М.: Видавництво «Прогрес», 1990. – 513 с.

34. Шумаева О.О., Світлична В.А., Малярчик Т.О. Використання моделювання ситуацій для оцінки ризику та ефективності інвестиційних вкладень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18316

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Заказать дипломную работу