Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Менеджмент->Дипломная работа — «Організація імпортних операцій фірми на ринку товарів широкого вжитку на прикладі ТОВ

Дипломная работа — «Організація імпортних операцій фірми на ринку товарів широкого вжитку на прикладі ТОВ

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: Менеджмент ЗЕД

Тема: Організація імпортних операцій фірми на ринку товарів широкого вжитку на прикладі ТОВ "Студіо Модерна"

Объем: 118 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПИТАННЯ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ НА РИНКУ ТОВАРІВ ШИРОКОГО ВЖИТКУ

1.1. Теоретичні засади організації імпортних операцій

1.2. Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю фірми

1.3. Правові питання регулювання імпорту товарів широкого вжитку в Україну

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ІМПОРТУ ТОВАРІВ ШИРОКОГО ВЖИТКУ ТОВ 2СТУДІО МОДЕРНА»

2.1. Загальна характеристика ТОВ "Студіо Модерна"

2.2. Імпортна діяльність товариства

2.3. Ефективність імпортної діяльності ТОВ "Студіо Модерна"

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ

3.1. Основні напрями удосконалення зовнішньоекономічної діяльності товариства

3.2. Перспективи розвитку підприємтва

Висновки розділу 3

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ В ТОВ «СТУДІО МОДЕРНА» ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ

4.1. Стан охорони праці в товаристві

4.2. Заходи щодо покращення охорони праці

Висновки до розділу 4

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Додатки

 

Аннотация 

Мета дипломної роботи полягає в дослідженні організації імпортної діяльності фірми на ринку та обгрунтуванні рекомендацій щодо її удосконалення на прикладі ТОВ  «Студіо Модерна».

Об'єктом дослідження дипломної роботи є організація імпортної діяльності суб’єктів господарювання на ринку України.

Предметом дослідженняє організація імпортної діяльностіТОВ  «Студіо Модерна».

Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків до них та загальних висновків і пропозицій, списку використаних джерел.

- У «Вступі» визначити проблему, що потребує вирішення, розкрити ступінь дослідження обраної теми, обгрунтувати її актуальність, мету і завдання, сформулювати об’єкт та предмет дослідження, висвітлити елементи наукової новизни і практичну значущість роботи, методи наукових досліджень, апробацію результатів дослідження.

- У першому розділі висвітлити сутність підприємства як основного суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності, показники ефективності та організацію імпорту, а також розкрити особливості регулювання імпорту в Україну за існуючих на початку XXI століття умов.

- В другому розділі розкрити особливості ринку України, дати загальну характеристику фірми, проаналізувати імпортну діяльність ТОВ  «Студіо Модерна», а також визначити ефективність імпортної діяльності товариства.

- У третьому та четвертому розділах обґрунтувати основні напрямки імпортної діяльності ТОВ  «Студіо Модерна», розкрити організацію охорони праці на підприємстві та висвітлити аргументовані пропозиції щодо покращення на фірмі організації вказаних питань за умов трансформаційної економіки.

- У висновках підбити підсумки проведеного дослідження і навести одержані наукові та практичні результати, а також висвітлити пропозиції щодо їх використання.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 2001 р. (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 29. — Ст. 377.

2. Закон України "Про Митний тариф України" N 2371-III від 5 квітня 2001 року // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 26 грудня 2002 року N 420-IV

3. Закон України “Про податок на додану вартість “ // від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР ( Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 19 грудня 2006 року N 489-V)

4. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94 р. № 185/94-ВР.

5. Декрет Кабміну України “ Про систему валютного регулювання і валютного контролю” ( № 15-93 від 19.02.1993 в редакції змін від 14.07.1999)

6. Перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України // Постанова Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2006 р. № 80

7. Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації // Наказ Державної митної служби України від 20 квітня 2005 року N 314 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної митної служби України станом від 25 квітня 2006 року N 322)

8. Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації // Наказ Державної митної служби України від 9 липня 1997 року N 307 ( Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної митної служби України станом від 3 липня 2006 року N 550)

9. Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації //Наказ Державної митної служби України від 9 липня 1997 року N 307 / від 10 грудня 2001 року N 798

10. Про організацію роботи органів державної влади, що здійснюють контроль товарів і транспортних засобів за принципом „єдиного офісу” під час переміщення їх через митний кордон України // Проект Постанови Кабінету Міністрів України, 22 березня 2006 року, http://www.customs.gov.ua

11. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів (ІНКОТЕРМС-2000) від 01.01.00 р.

12.  Абрамцова Т. Аверьянова, С.Т|ст.| Богданов, С.Т|ст.| Василенко, Н. Діброва і ін. Зовнішньоекономічна діяльність; під ред|. А. Бабак;  Методичний посібник. – Дніпропетровськ: Бібліотека «Баланс», 2006. – 176 с.

13. Бутинець Ф. Ф. Облік в галузях економічної діяльності. -Ж., 2000.

14. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С. Голова. -Дн., 2000 р.

15. Богач А. Принципи та напрямки аналізу витрат на функціонування логістичних систем // Логістичні системи. – 2006. – № 2.

16. Бережнюк I. Г. Онишкевич В. А., Корнійчук О. Т., Войцеш,ук А. Д. Експорт товарів. Загальні умови. Оформлення зовнішньоекономічної діяльності: методичні рекомендації та зразки заповнення документів. — Хмельницький, 2006.

17. Беляєв В. У pамках СНД: Зовнiшня тоpгiвля Укpаїни. Полiтика i час. 2001 p. N1.с.22-26.

18. Білорус О.Г., Панченко Є.Г. Менеджмент: конкурентоздатність і ефективність. — К.: Т-во "Знання" України, 2005. — 48 с.

19.Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения.—М., Финансы и статистика, 1999.

20. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі.—К., Основи, 1996.

21. Буренин В. Организация и управление внешнеэкономическими связями. — М., 2002.

22. Внешнеторговые документы: контракты, соглашения, транспортные документы, финансовая отчетность. —К.,2002.

23. Внешнеторговые сделки / Составитель И. С. Гринько.— Сумы, 2004.

24. Вічевич А.М., Максимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навч. посібник. – Львів: Афіша, 2004. – 140 с.

25. Грачев Ю. Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеэкономических операций: Учеб.-практ. пособие. — М., 2000.

26. Дегтярева О. И., Полянова Т. Н., Саркисов С. В. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. пособие. —М„ 2006.

27. Зовнішньоекономічна діяльність / В. М. Ільницький, І. М. Томільцев, І. В. Голодець та ін. — К., 2005.Ч.3.

28. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В. Багрова та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.В. Багрової. – К., ЦНЛ, 2004. – 580 с.

29. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник – Київ, “Знання Прес-2000”, 2000.

30. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін.; За ред. Я. А. Жаліла. — К.: НІСД, 2005. — 388 с.

31. Макогон Ю.В. Зовнішньоекономічна діяльність: організація, управління, прогнозування: Підручник. – Донецьк: Альфа–прес, 2004. – 344с.

32. Матвиенко Л.В. Эффективная логистика экономит деньги // Финансы Украины. – 2003. – № 32.

33. Международные экономические отношения: Учебник:3-е изд./ В. Е. Рыбалкин, Ю. А. Щербанин, Л. В. Балдин и др.; под ред. проф. В. Е. Рыбалкина. — М., 2006.

34. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

35. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 654 с.

36. Пономаренко В.С., Ястремская Е.Н., Луховский В.М. Механизм управления предприятием: стратегический аспект. – Х.: Изд. ХГЭУ. – 2002. – 252 с.

37. Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент. — К.: КДЕУ, 2006. — 80 с.

38. Покровская В. В. Международные коммерческие операции и их регламентации. Внешнеторговый практикум. — М., 2006.

39. Попов С. Внешнеэкономическая деятельность фирмы.— М.,2000.

40. Прокушев Е. Внешнеэкономическая деятельность. — М.,2005.

41. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. — К., 2000.

42. Смирнов В. В. Экспортно-импортные операции в международном бизнесе. Правила "ИНКОТЕРМС - 90", условия договора, риски и перевод их на страховщика. — К., 2007.

43. Экспортно-импортные операции: контракты, формы расчетов. — К., 2002.

44. Філіпенко А. С. Світова економіка. – К.: Либідь, 2001. – 582 с.

45. http://www.customs.gov.ua - офіційний Інтернет-сайт Державної митної служби України

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Заказать дипломную работу