Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Менеджмент->Дипломная работа — «Обгрунтування проекту розширення виробництва на малому підприємстві»

Дипломная работа — «Обгрунтування проекту розширення виробництва на малому підприємстві»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: Менеджмент малого бизнесу

Тема: Обгрунтування проекту розширення виробництва на малому підприємстві

Объем: 100 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

Розділ І. Теоретичні засади обґрунтування розширення виробництва на малому підприємстві

1.1   Сутність та завдання економічного обґрунтування проекту розширення виробництва на малому підприємстві

1.2   Етапи економічного обґрунтування розширення виробництва на малому підприємстві

1.3   Процедура оцінювання вартості проекту

Розділ ІІ. Аналіз обґрунтування проекту розширення виробництва на прикладі підприємства ТОВ «Горизонт»

2.1. Характеристики підприємства ТОВ «Горизонт»

2.2 Аналіз сегментації ринку підприємства ТОВ «Горизонт»

2.3. Аналіз виробничих задач підприємства ТОВ «Горизонт»

Розділ ІІІ. Джерела та шляхи економії ресурсів проекту розширення виробництва на підприємстві

3.1.Прогноз планової собівартості продукції

3.2. Прогноз збільшення капіталу від реалізації проекту

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСКИ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

Аннотация 

Об’єктом дослідження виступає ТОВ «Горизонт» на прикладі якого розглянуто модель економічного обґрунтування розширення виробництва.

Предметом дослідження є вивчення та економічного обґрунтування розширення виробництва на підприємстві ТОВ «Горизонт».

Мета дипломної роботи полягає в економічна обґрунтованість планів у сфері капітального будівництва базується на ретельних економічних розрахунках розвитку національної економіки, а також узагальненні практики господарського керівництва.

Завданнями роботи є розглянути теоретичні основи економічного обґрунтування розширення виробництва на малому підприємстві, також вивчення аналізу обґрунтування проекту розширення виробництва на прикладі підприємства ТОВ «Горизонт», та розробити рекомендації щодо джерел і шляхів економії ресурсів проекту розширення виробництва на підприємстві.

За результатами дослідження сформульовані . підвищення наукового рівня планування на підприємстві будівельної організації сприяє інтенсифікації виробництва, його збалансованому і пропорційному розвитку, ефективному використанню виробничого та науково-технічного потенціалу, що впливатиме на реальність виконання планів в організації.

Одержані результати можуть бути використані на будівельних підприємствах.

Рік виконання магістерської дипломної роботи: 2013 р.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Балабанова Л.В., Мажинський Р. В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства.- Навчальний посібник, К.:«Професіонал»,- 2006. – 288с.
 2. Білоус Г.І. Економіка України. Навчальний посібник. К.: Либідь, -2008.– с.236.
 3. Ваганов К., Кириченко О. Стратегія розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. К.: Ника-Центр Эльга,- 2008.- 118.
 4. Гнип Н. О. Економіка і підприємництва. Навчальний посібник. Центр учбової літератури, – 2010. – с.367
 5. Добикіна О.К., Рижиков В.С., Касьянкж С.В., Кокотько М.Є., Костенко .Д., Герасимов А.А. Потенціал підприємства: формування та оцінка. Навчальний посібник. Центр учбової літератури. - 2007. –с.239
 6. Литвин Б.М. Управління будівельно-виробничим персоналом. Наук.-практ. Посібник – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 146. с.
 7. Свіщов М.В.,  Гречан  А.П., Попович  Т.В. та ін. Внутрішньо виробниче планування на промислових підприємствах. Навч. Посібник: – К.: Арістей, 2005. – 528 с.
  • Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посібник – К.: «Каравела», 2003. – 264 с.
  • Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства. Навчальний посібник: – Львів «Новийсвіт» – 2000”, 2004. – 268с.
  • Анін В.І. Оптимізація стратегій будівельної організації в ринкових умовах. Монографія:– К.: «Ратібор», 2004. - 242 с.
  • Ванижєва Э. А. Тенденції розвитку будівельної галузі Украйни. Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Випуск 19. Экон. Науки: – Симферопіль: НИЦ КИПУ, 2009. – С. 39–45.
  • Гусева М.Н. Управління забезпеченням конкурентоспроможностей підприємницьких структур в будівництві. монографія: Архітектура - С, 2011 – 400 с.
  • Дрига С. Г. Мале підприємництво України: становлення, механізми управління та підтримки. Монографія. ДКС центр,- 2009. – 359 с
  • Коваленко, М.А. Управління інноваційним розвитком регіонального будівельного комплексу. Збірник наукових праць Черкаського державного університету. Серія: економічні науки. Випуск 15: – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – С. 114-118.
  • Кунниєва З.А. Проблеми оптимального стратегічного управління розвитку будівельних підприємств. Регіональний вісник молодих вчених: – 2009. – №1(17). – С.35-37.
  • Куклінова Т. В. Внутрішнє стимулювання розвитку малих та середніх підприємств. Вісник Хмельницького національного університету,- 2011. – № 2 – с. 68-72.
  • Кузнецов В.Г. Концепція стратегічного маркетингу в управлення будівельним комплексом регіону  Прометей: регіон. зб. наук. праць з економіки; ДЕГІ, Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк, 2011. – Вип. 3(33).– С. 43-47.
  • Линенко А. В. Економіка і підприємництво// Менеджмент, – 2009. – с.113
  • Максимцова М., Гор-финкеля В. Менеджмент малого бизнеса// Менеджмент,- 2007. - 269 с.
  • Пинда Ю.В. Напрями підвищення рівня конкурентоспроможності будівельного комплексу регіону в умовах відкритої економіки. Вісник Львівської державної фінансової академії: Львів: – 2007. – № 12 – С. 170-176.
  • Румянцева. С. Фінансування підприємств малого та середнього бізнесу. «Вильямс» – 2009.-с. 146.
  • Стричак Г. В, О. Д. Франків. Державна підтримка підприємств малого та середнього бізнесу. Чернівці,- 2008. – c. 478.
  • Шишкін С.Н. Державне регулювання економіки. К.: ЦУЛ,- 2010. – 256 c.
  • Хурса М.М. Мале підприємництво, економіко-організаційний аспекти діяльності . Монографія: ПУСКУ, - 2009. – 220 с.
  • Цегелик  Г.Г. Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні. Вісник Хмельницького  національного університету. – 2010. Т.2. – № 1. – с. 84 – 89.
  • Ясинська Н. А. Фінансовий механізм державного управління розвитком малого підприємництва. Донецьк, -2008. – 24 с.
  • Васильченко О. О., Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (постанова президії ВАК України № 2-05/3 від 08.07.2009 р.) http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1020
  • Запасна Jl. С. Економічна сутність розвитку підприємства. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Articles/ Kultnar/knp96/knp96_33-37.pdf.
  • Логачова С.С. Підтримка діяльності малих підприємств в Україні . [Електронний ресурс] –  режим доступу: http://intkonf.org/ logachova-ss-pidtrimka-diyalnosti-malihpidpriemstv-v-ukrayini/
  • Погорелое Ю. С. Розвиток підприємства: поняття та види.[Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/ knp88/knp88_75-81.pdf
  • Чалая Н.Д. Особливості державної підтримки економіки в умовах кризи – 2009 р. – випуск 33, [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tmm/2009_33/14.pdf
  • Шевченко А. С. Державна підтримка розвитку бізнесу як запорука виконання містом своєї економічної функції [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2011-1/doc/3/06.pdf

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
  Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
  Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

  Заказать дипломную работу