Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Менеджмент->Дипломная работа — «Управління конкурентоспроможністю малого підприємства»

Дипломная работа — «Управління конкурентоспроможністю малого підприємства»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: Менеджмент організацій і адміністрування

Тема: Управління конкурентоспроможністю малого підприємства

Объем: 95 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю малого підприємства

1.1. Конкурентоспроможність підприємства: поняття та чинники

1.2. Складові управління конкурентоспроможністю малого підприємства

1.3. Інструментарій, що використовується в управлінні конкурентоспроможність малого підприємства

Розділ 2. Діагностика управління конкурентоспроможністю на ТОВ "Стимул 2010"

2.1. Загальна економічна характеристика підприємства

2.2. Дослідження конкурентного середовища підприємства

2.3. Аналіз управління конкурентоспроможністю ТОВ "Стимул 2010"

Розділ 3. Визначення оптимальних шляхів вдосконалення управління конкурентоспроможністю на ТОВ "Стимул 2010"

3.1. Формування перспективних напрямків вдосконалення управління конкурентоспроможністю ТОВ "Стимул 2010"

3.2. Оцінювання ефективності реалізації розроблених пропозицій

3.3. Діагностика ризиків впровадження та чутливості результуючих показників до зміни вихідних параметрів пропозицій

Висновки

Список використаної літератури

 

Вступ 

Глобалізаційні процеси у світовій економіці здійснюють свій вплив на українську економіку, зокрема й на малий бізнес. Малий бізнес є важливою складовою ринкової економіки. Досвід розвинених країн свідчить, що 60% валового внутрішнього продукту забезпечує малий бізнес. В період, який наступив після ліквідації та оптимізації наслідків світової фінансово-економічної кризи, конкуренція стала значно гострішою й жорсткішою. Сьогодні для будь-яких малих підприємств важливий практично кожен клієнт. Тому проблема вдосконалення методів управління конкурентоспроможністю малого підприємства актуальна, а також викликає науковий інтерес в посткризовий період розвитку національної економіки.

В наукових колах велику увагу приділяли теоретичним основам управління конкурентоспроможністю підприємств Т. В. Авєріхіна, Г. Л. Азоєв, О. В. Єфременко , Р. І. Жовновач , Ю. Б. Іванов, Е. Т. Карапетян ,               С. М. Клименко, Р. А. Фатхутдінов, а також інші вітчизняні та зарубіжні науковці, які так чи інакше звертали увагу на методи управління конкурентоспроможністю підприємства. Однак, аспекти управління конкурентоспроможністю малих підприємств на даний момент недостатньо розглянуті.

Метою даної магістерської дипломної роботи є опрацювання теоретичних та прикладних аспектів управління конкурентоспроможністю малого підприємства.

Виходячи із мети, завдання дипломної магістерської роботи охоплюють:

- на основі вивчення та узагальнення спеціальної літератури визначення  сутності категорій "конкурентоспроможність підприємства";

- характеристику складових управління конкурентоспроможності малого підприємства;

- на основі даних офіційної звітності досліджуваного підприємства проаналізувати динаміку показників його господарської діяльності за три останні роки;

- охарактеризувати систему управління досліджуваного підприємства;

- проведення аналізу зовнішнього середовища досліджуваного підприємства та визначення його конкурентної позиції на ринку ;

- визначення оптимальні шляхи удосконалення управління конкурентоспроможності на досліджуваному підприємстві;

- оцінку ризиків, пов’язаних з реалізацією вибраної альтернативи.

Об'єкт дослідження – управління підприємством, що функціонує у висококонкурентному середовищі.

Предмет дослідження – процес управління конкурентоспроможністю малого підприємства.

Під час дослідження управління конкурентоспроможністю малого підприємства використано моделювання, аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, порівняння, математичні методи. Джерелами інформації для здійснення даного дослідження були показники статистичної та фінансової звітності малого підприємства, а також погляди  вітчизняних і зарубіжних експертів щодо питань управління конкурентоспроможністю малого бізнесу.

Структурно магістерська дипломна робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновків, списку використаних джерел.

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету та завдання, об’єкт та предмет, методи та інформаційну базу проведеного дослідження.

У розділі 1 "Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю малого підприємства" розглянуто поняття та чинники  конкурентоспроможності підприємства, розкрито основні складові управління конкурентоспроможності малого підприємства, охарактеризовано інструменти, що використовуються в управлінні конкурентоспроможності малого підприємства.

У розділі 2 "Діагностика управління конкурентоспроможністю на ТОВ "Стимул 2010" проведено дослідження ефективності управління конкурентоспроможністю досліджуваного підприємства, зокрема надано загальну характеристику господарської діяльності ТОВ "Стимул 2010",  здійснено оцінку конкурентного середовища, аналіз управління конкурентоспроможністю ТОВ "Стимул 2010".

У розділі 3 "Визначення оптимальних шляхів вдосконалення управління конкурентоспроможністю на ТОВ "Стимул 2010" сформуванні перспективні напрямки вдосконалення управління конкурентоспроможністю, розглянуто ймовірні організаційно-економічні напрями підвищення конкурентоспроможності ТОВ "Стимул 2010", здійснено оцінювання ефективності діяльності товариства, діагностовано ризики впровадження та чутливості результуючих показників до зміни вихідних параметрів пропозицій.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон України ,,Про захист економічної конкуренції ” від 11.01.2001р.                     № 2210-ІІІ// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №12

2. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: ОАО "Типография "НОВОСТИ””, 2000. – 256 с.

3. Балабанова Л.В., Кривенко Г.В., Балабанова І.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств. Навчальний посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 256 с.

4.Бєлєнький П.Ю., Мікула Н.А., Матвєєв Є.Е. Конкурентність на транскордонних ринках. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2005. – 214 с

5. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2007. - 160 с.

6. Войчак А . В .,  Камишніков Р . В . Конкурентні переваги підприємства:

Сутність і класифікація //  Маркетинг в Україні . – 2005. – No 2. –  С . 50-53

7. Воржакова Ю. П. Зовнішні та внутрішні чинники формування конкурентоспроможності малих підприємств / Ю. П. Воржакова, Л. Є. Довгань. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-4.pdf.. 

8. Галелюк М.М., Система управління конкурентоспроможністю машинобудування підприємства // Вісник економічної науки України. - 2008.  - № 2. – с. 48-52

9. Гончарук Т. І. Конкуренція: сучасна економічна характеристика та особливості / Т. І.  Гончарук //Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 2. – С. 130-146.

10.Господарсько-правова документація ТОВ «СТИМУЛ 2010».

11. Гудзинський О.Д. Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу підприємств ( теоретико- методологічний аспект ): монографія /О.Д.  Гудзинський , С .М. Судомир, Т.О. Гуренко . – К  ІПК ДСЗУ, 2010. – 212 с.

12. Диксон П. Р.  Управление маркетингом /П .Р. Диксон . –  М .:ЗАО « Изд – во БИНОМ », 1998. – 131с.

Довідник Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Ціноутворення у будівництві» за 2010-2013 рр

13.Економічна теорія: Політекономія: [Підруч.] / За ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання-Пресс, 2001. – 581 с.

14. Ермолов М .О. Чем отличается конкурентоспособность фирмы от конкурентоспособности товара / М. О. Ермолов // Как продать ваш товар на внешнем рынке: [ справочник ]. –  М. : Мысль , 1990. – 228-241

15. Жовновач Р. І. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства / Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. – 2010. – Вип. 18. – Ч. 1. – С. 344-351.

16. Иванов Ю.Б., Тищенко А.Н., Дробитько Н.А., Головко О.С. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия Монография. - Х.: ХГЭУ, 2003. – 349 с. Русск.яз.

17.Іванов Ю.Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток: [монографія] / Ю.Б. Іванов, П.А. Орлов, О.Ю. Іванова. – Харків: ІНЖЕК, 2008.  – 352 с

Інформаційний бюлетень управління статистики України 2010-2013 рр..

18.Замроз М. Економічна сутність конкурентоспроможності і основні аспекти її забезпечення / М. Замроз, В. Яцура // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8. – Ч. 2. – С. 150-154.

19. Калініченко Л. Л. Розробка концепції конкурентоспроможності підприємств  / Л. Л. Калініченко // Економіка підприємства. – 2009. - № 28. – С. 156-160.

20. Камишніков Роман Вікторович. Конкурентоспроможність підприємства в системі маркетингу : Дис... канд. наук: 08.06.01 - 2007.

21. Карапетян Е. Т. Теоретична концептуалізація конкурентоспроможності підприємства / Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. - № 7 (33). – С. 97-104.

22. Кишакевич Б. Ю. Формування системи фінансової безпеки України в умовах глобалізації / Б. Ю. Кишакевич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.7. – С. 202-207.

23. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 366 с.  (153-160)

24.Кузьмін О.Є.Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: навч. посібник [для студ. спец. «Міжнародна економіка»]/ О.Є.Кузьмін, Н.І. Горбаль. - Львів : Компакт-ЛВ, 2006. – 304 с.

25.Кундеус О. Формування конкурентних переваг суб'єктів аграрної економіки під впливом інноваційних кластерів / О. М. Кундеус // Інноваційна економіка. – 2010. – № 1(15). – С. 3–9

26. Макогон Ю. В. Управление международной конкурентоспособностью предприятий (организаций): учебн. пособие / Ю. В. Макогон, Ю. А. Гохберг, О. Б. Чернега. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2003.– 278 с.

27. Менеджмент малого бизнеса: Учебник / Под рсд. проф. М. Максимцова и проф. В. Гор-финкеля. - М.: Вузовский учебник, 2007. - 269 с.

28. Міценко Н. Г. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах / Н. Г. Міценко, О. С. Смик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.3. – С. 243-247.

29. Нэмцов В.Д. Стратегічний менеджмент : навч. посібн. / В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань. – К. : ТОВ "УВПК Ексоб", 2001. – 560 с.

30. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємств. – К. : Вид-во МАУП, 2000. – 128с.

31. Омельяненко Т.В., Барабась Д.О., Вакуленко А.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч.-метод. посіб. Для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006 – 272 с.

32.Основы экономической теории: Учебник / [С.В. Мочерный, В.К.Симоненко, В.В. Секретарюк, А.А. Устенко]; Под общ. ред. С.В. Мочерного. – К. : В-во „Знання” НОО, 2000. – 607 с

33. Павлов В.А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення.: Монографія. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2006. – 276 c.

34.Підбірка інформаційних даних економічного тижневика «ІНВЕСТ ГАЗЕТА» ТОВ «Видавництво «Єкономіка» за 2010-2013 рр.

35. Підцубний І. О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства/ І. О. Піддубний, А. І. Піддубна. - X. : ВД „ІНЖЕК", 2004. - 264 с
36.Пивоваров М. Г. Удосконалення методики розрахунку конкурентоспроможності малих підприємств / М. Г. Пивоваров // Держава та регіони. - 2010. – № 1. – С. 156-162

37. Портер М. Международная конкуренция [монографія] / М. Портер  – М.: Международные отношения, 1993 г. –896 с. 

38. Роуз М. Д. Выявление источников устойчивых конкурентных преимуществ / М. Д. Роуз, У. С. Даелленбах ; пер. В. С. Канькало // Российский журнал менеджмента. – 2003. – № 2. – С. 115–126.

39. Сива Т.В. Формування конкурентних відносин у трансформаційній економіці України : автореф. дис. канд. екон. наук. / Т.В. Сива. – Львів, 2005. – 20 с.

40. Теоретичні основи конкурентної стратегії  підприємства:  [монографія] / За заг. ред. д-ра екон. наук, професора Ю.Б. Іванова, д -ра екон. наук, професора О.М. Тищенко. – Харків; ВД «ІНЖЕК», 2006.  –384 с

41. Тищенко А.Н Формирование конкурентной позиции предприятия в условиях кризисна: Монографія А.Н Тищенко, Ю.Б. Иванов, H.A. Кизим, Е.В. Ревенко, Т.М. Черевата-Тарашвілі.- Харьков: ИД «ИЖЭК», 2007,- 376с.

42. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства( організації ) /  Сіваченко І .Ю ., Козак Ю .  Г ., Макогон Ю . В .та ін; за ред .                І. Ю . Сіваченко –  К. : ЦУЛ , 2003. – 186  с.

43.Установчі документи ТОВ «Стимул 2010»

44. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации. Учебник /  Р. А. Фатхутдинов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 544 с.

45. Чорна, М.В. Взаємозв’язок основних понять теорії  конкурентоспроможності [Текст] / М. В. Чорна // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2009. - No2. – С.186-191

46. Шершньова З. Є. Стратегічне управління. - Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. / З. Є. Шершньова. - К.: КНЕУ, 2004. - 699 с.

47. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: [монография].– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. –304 с. 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Заказать дипломную работу