Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Психология и педагогика->Диплом — «Зв’язок форм прояву емпатії з інтелектуальним розвитком школярів середнього шкільного віку»

Диплом — «Зв’язок форм прояву емпатії з інтелектуальним розвитком школярів середнього шкільного віку»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: психология

Тема: Зв’язок форм прояву емпатії з інтелектуальним розвитком школярів середнього шкільного віку

(Связь форм проявления эмпатии с интеллектуальным развитием школьников среднего школьного возраста)

Объем: 56 стр + додатки

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМПАТІЇ ТА ЗАГАЛЬНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Огляд підходів дослідження інтелекту

1.2. Структура організації інтелекту та її динаміка на етапі молодшого підліткового віку

1.3. Історія становлення поняття емпатії

1.4. Характеристики емпатії та особливості її формування у школярів середнього шкільного віку

1.5. Аналіз проблеми взаємозв’язку форм прояву емпатії та інтелектуального розвитку у школярів середнього шкільного віку

Висновок до розділу 1

РОЗДІЛ ІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФОРМ ПРОЯВУ ЕМПАТІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У ШКОЛЯРІВ  СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

2.1. Теоретичне обґрунтування і організація експериментального дослідження

2.2. Проведення дослідження та первинна обробка результатів

2.3. Інтерпретація даних емпіричного дослідження

Висновки до розділу 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Вступление 

Актуальність теми дослідження. Вибір теми дослідження обумовлений появою і зміцненням у вітчизняній психології погляду на інтелект як на найважливіший ресурс розвитку сучасного суспільства і особливу цінність освіти. Інтелектуальні можливості особи, являючись необхідною умовою внутрішньої свободи і ментального здоров'я, сприяють адаптації сучасної людини до соціально-економічних умов, що змінюються, і протистоять регресивним тенденціям в розвитку суспільства в цілому. Дослідження, присвячені інтелектуальному розвитку людини, мають більш ніж 100-річну історію. Теорії інтелекту розроблялися паралельно з розвитком експериментальної психології і психодіагностики.

Значущість інтелекту в структурі особи і індивідуальності підкреслювалася багатьма вітчизняними і зарубіжними дослідниками (Б.Г. Ананьев; Л.С. Виготский; Ж. Пиаже та ін.). Проте статус інтелекту як психічної реальності досі остаточно не визначений.

Нині інтелект прийнято розглядати:

1)    як систему пізнавальних функцій індивіда (Б.Г. Ананьев; Л.М. Веккер);

2)    як загальну здатність (В.Н. Дружинин; В.Ю. Крамаренко, В.Е. Нікітін, Г.М. Андрєєва);

3)    як особливість організації внутрішнього досвіду суб'єкта
(М.А. Холодна; Р.Д. Стернберг);

4)    як механізм психологічної адаптації індивіда до  середовища
(Ж. Пиаже).

Існування різних підходів до визначення інтелекту обумовлене, в першу чергу, його складністю і багатоаспектністю (Г. Айзенк; К.М. Гуревич; М.А. Холодна та ін.). Інтеграція цих підходів дозволяє нам розглядати інтелект як систему пізнавальних функцій, що виступає загальною здатністю, що обумовлює інтеграцію  внутрішнього досвіду суб'єкта і що забезпечує психологічну адаптацію до середовища за допомогою рішення різноманітних життєвих, учбових і професійних завдань.

Тривожною тенденцією в сучасному суспільстві є зниження гуманності у стосунках людей, що є важливою соціальною проблемою. Однією з центральних характеристик, що визначають гуманне відношення до іншого індивіда, є емпатія. Посилення впливу телеінформаційного середовища, істотні зміни в сучасній родині та у дитячому співтоваристві  привели до серйозних деформацій внутрішньо родинних відносин, до відчуженості дітей  та батьків, до втрати теплих емоційних зв’язків між поколіннями.

Однією з найважливіших проблем в сучасному суспільстві залишається проблема формування відношення до іншої людини як до унікальної, визнання людини, її життя  вищою цінністю. Зміни, які спостерігаються в сучасному суспільстві, відхід від гуманістичних традицій народної педагогіки привели до усвідомлення необхідності гуманізації освіти і пошуку на цій основі нових освітніх і виховних підходів. Емпатія є однією з найважливіших умов гуманізації особистісних зв'язків людини з навколишнім світом, його гармонійних стосунків з іншими людьми.

Як один з важливих напрямів теоретичного аналізу проблеми емпатії розглядається питання про її співвідношення з інтелектуальними характеристиками особи. Досі існують суперечки – чи входить соціальний інтелект в структуру загального інтелекту . На даний момент в психологічній науці немає однозначної думки з цього питання, що свідчить про протиріччя в поглядах на природу соціального інтелекту. В даній дипломній роботі буде, здійснена спроба вивчити особливості емпатїї та її зв’язку з інтелектуальними здібностями у підлітків середнього шкільного віку.

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена, з одного боку, роллю, яку відіграє емпатія в інтимно-особистісному спілкуванні дітей середнього та старшого шкільного віку, а з іншого боку – недостатньою розробленістю проблеми емпатії даних вікових періодів, саме в процесі яких виникають вищі форми інтимно-особистісного спілкування-дружба і любов, йде активний процес соціалізації особистості, що вимагає врахування в плануванні та організації навчально-виховного процесу.

Мета дослідження: виявити особливості емпатії як необхідної умови ефективної виховної взаємодії та розвитку інтелекту у дітей (на прикладі дітей середнього шкільного віку).

Завдання дослідження:

1. Визначити ступінь дослідження проблеми впливу форм прояву емпатії на рівень інтелектуального розвитку дітей середнього шкільного віку.

2. Сформулювати інтегральне визначення поняття емпатії та інтелекту на основі аналізу існуючих теоретичних підходів до проблеми та історичне походження цього терміну.

3. Виявити основні тенденції розвитку емпатії та інтелекту в середньому шкільному віці.

5. Провести емпіричне дослідження впливу форм емпатії на рівень інтелектуального розвитку дітей середнього шкільного віку за допомогою різних методик експрес-діагностики емпатії та інтелекту та розробити тестові норми для дітей середнього шкільного віку.

6. Зробити відповідні висновки по проведеному дослідженню та надати практичні рекомендації для вирішення виявлених проблем.

Об'єкт дослідження – емпатія як інтегральне утворення, що має соціально-психологічну природу та значення прояву її форм у формуванні інтелекту дітей середнього шкільного віку.

Предмет дослідження – соціальні та психологічні особливості емпатії, характерні для дітей середнього шкільного віку та вплив форми її прояву на формування інтелекту у дітей середнього шкільного віку.

Гіпотези дослідження: в якості основної гіпотези сформульовано положення про те, що емпатія до різних соціальних об'єктів в середньому шкільному віці має ряд специфічних особливостей та різні форми її прояву по різному впливають на інтелектуальний розвиток дитини середнього шкільного віку.

Методи дослідження. Для досягнення та реалізації мети ми використовували такі методи:

1)    теоретичні: вивчення та аналіз філософської, педагогічної, психологічної, соціологічної й навчально-методичної літератури; порівняння та узагальнення; праксиметричні (вивчення, аналіз та узагальнення досвіду), які застосовувалися для аналізу стану проблеми, систематизації теоретичного матеріалу;

2)    емпіричні: спостереження, тестування.

Базу дослідження склали 40 учнів 5 та 6 класів (відповідно по 20 учнів із кожного) Богданівської ЗСШ І – ІІ ст. Павлоградського району.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Айзенк Г. Ю. Структура личности. – М.: КСП+, 1999. – 394 с.
  2. Ананьев Б.Г. Анализ трудностей в процессе овладения детьми чтением и письмом: Учебно-воспитательная работа в первом классе школы и развитие детей. // Известия АПН РСФСР. – 1955. – Вып.70. – С. 23-34.
  3. Андреева Г.Н. Эмоциональный интеллект: исследование феномена // Вопросы психологии. – 2006. – № 3. – С. 78-86.
  4. Веккер Л.М. Психика и реальность. Единая теория психических процессов. – М.: Издательство «Смысл», 1998. – 361 с.
  5. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика-пресс, 2005. – 612 с.
  6. Гаврилова Т.П. Понятие эмпатии в зарубежной психологии. Исторический обзор и современное состояние проблемы. // Вопросы психологии. – 1975. – №2. –С. 147-156.
  7. Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Карпова С.Н. Актуальные проблемы возрастной психологии. – М., 1978. – 240 с.
  8. Гилфорд Дж. Структурная модель интеллекта // Психология мышления. – М.: Прогресс. 1965. – 125 с.
  9. Гоулмен Д. У лабіринті емоційного інтелекту // Відділ кадрів. – 2004. – № 8. – С. 98-100.

10. Гуревич К.М. Тесты интеллекта в психологии. // Вопросы психологии. – 1980. – № 2. – С. 53-64.

11. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 320 с.

12. Зейгарник Б.В. Психология личности: норма и патология. – М.: Воронеж, 2003. – 334 с.

13. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2008. – 657 с.

14. Кеттел Р.В. Багатомірність експериментальної психології. Журнал історії поведінкових наук // Вопросы психологии. – 1990. – №26. –
С. 48-57.

15. Крамаренко В.Ю. Интеллект и уровни его развития. Дисс. канд. филос. наук. М.: Моск. ун-т. 1983. – 112 с.

16. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. – М., 2001. – 125 с.

17. Курпатов А.В. Індивідуальні відносини. Теорія і практика емпатії: [монографія]. – К.: ОЛМА Медіа Груп, 2007. – 372 с.

18. Кучинський Г.М. Соціальне мислення як форма пізнавальної активності // Психологічний журнал. – 2006. – №1. – С.10-17.

19. Левин К. Намерение, воля и потребность. – М., 2005. – 261 с.

20. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. – М., 1971. – 187 с.

21. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. – М., 1983. – 761 с.

22. Лопсан Ч.І. Соціально-психологічні аспекти емпатії особистості // Журнал прикладної психології. – 2003. – № 4-5. – С. 100-103.

23. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. Навч. посіб. – К., МАУП, 2000. – 256 с.

24. Мейли Р. Черты личности // Психология личности. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея.— М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. С. 142–14

25. Мухина В. С. Возрастная психология. – М., 1997. – 961 с.

26. Немов Р.С. Психология. Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 3 кн. – Кн. 2. Психология образования. – М., 1996. – 512 с.

27. Никитина В.Н. Возрастная физиология: Руководство по физиологии. – Л.: Наука, 1975. – 691 с.

28. Обозов H.H. О трехкомпонентной структуре межличностного взаимодействия // Психология межличностного познания / Под ред. A.A. Бодалева. – М., 1981. – С.80-92.

29. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М., 1969. – 1031 с.

30. Равен Дж. Педагогическое тестирование. Проблемы. Заблуждения. Перспективы. – М.: Когито-центр. 1999. – 261 с.

31. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб.: Питер, 2000. – 656 с.

32. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1996. – 125 с.

33. Роджерс К-Р. Взгляд на психотерапию, становление человека. – М.: Гр. Прогресс, 1994. – 480 с.

34. Спірмен Ч. Природа інтелекту і принципи пізнання. – Львів, 1987. – 261 с.

35. Стернберг Р.Дж. Практический интеллект. – СПб.: Питер, 2002. – 125 с.

36. Холодная М.А. Психология интеллекта: Парадоксы исследования. – Томск, Москва, 1997. – 251 с.

37. Штерн В. Дифференциальная психология и ее методические основы. – М.: Наука, 1998. – 335 с.

38. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. – СПб.: Изд-во «Евразия», 2002. – 532 с.

39. Юнг К.Г. Аналитическая психология. – М.: Педагогика, 2001. – 512 с.

40. Юсупов И.М. Психология эмпатии (Теоретические и прикладные аспекты): Дис. д-ра. психол. наук. – СПб., 1995. – 252 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»
Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

Заказать дипломную работу