Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Право->Диплом — «Правовое обеспечение импорта срезанных цветов в Украине»

Диплом — «Правовое обеспечение импорта срезанных цветов в Украине»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: хозяйственное право

Тема: Правовое обеспечение импорта срезанных цветов в Украине

(Правове забезпечення імпорту зрізаних квітів в Україні)

Объем: 53 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМПОРТУ ЗРІЗАНИХ КВІТІВ

1.1  Поняття та ознаки імпорту зрізаних квітів

1.2 Законодавство щодо імпорту зрізаних квітів

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМПОРТУ ЗРІЗАНИХ КВІТІВ

2.1 Підстави здійснення імпорту зрізаних квітів

2.2 Порядок здійснення імпорту зрізаних квітів

РОЗДІЛ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ІМПОРТУ ЗРІЗАНИХ КВІТІВ

3.1 Відповідальність за умовами зовнішньоекономічного договору імпорту зрізаних квітів

3.2 Відповідальність за порушення митних правил імпорту зрізаних квітів

ВИСНОВОК

 

Введение 

Ринок квітів виник багато років тому. Існуючи в системі світового сільського господарства, він завжди вирізнявся серед інших видів ринку. Квіти не є продуктом першої необхідності, однак без них свята важко уявити. Квітникарством займаються як розвинуті країни, так і країни, що розвиваються, а для деяких із них ця діяльність навіть становить значну частку ВВП, як наприклад, Нідерландів, Латинської Америки. Економічно розвинуті країни з високим попитом на квіткову продукцію забезпечують себе квітами через імпорт, водночас сприяючи створенню робочих місць у країнах, що розвиваються.

Сьогодні квіткову продукцію вирощують здебільшого у сучасних теплицях з комп’ютерною системою кліматизації, що дає можливість не переривати виробничий процес, захищати продукцію від непередбачуваних погодних умов та отримувати широкий асортимент на протязі всього року. Але існує такий зовнішній фактор, як кризова економічна ситуація, що впливає на всі види ринків і не робить винятку для ринку квіткової продукції. Криза значно загальмувала розвиток квіткової галузі України. Якщо до 2007 р. обсяги виробництва квіткової продукції в Україні стабільно збільшувалися на 25 % у рік, витісняючи імпорт, то починаючи з 2008 р. ринок скоротився. Втім, по даним Держкомстату, скоротився й імпорт: це, у свою чергу, призвело до зміни структури «посівів». Істотні зміни відбулися й у структурі продажів. Тому нами було досліджено вплив економічної кризи на цей сектор економіки.

Метою написання даної роботи є окреслення поняття та порядку імпорту зрізаних квитів в Україну.

Для досягнення зазначеної мети, необхідно вирішити наступні завдання:

1. визначення поняття та ознаки імпорту зрізаних квітів,

2. проаналізувати діюче законодавство щодо імпорту зрізаних квітів,

3. встановити підстави здійснення імпорту зрізаних квітів та порядок його проведення,

4. визначити відповідальність за порушення законодавства щодо імпорту зрізаних квітів.

Об’єктом дослідження даної роботи виступають суспільні відносини, що складаються в сфері імпорту зрізаних квітів в Україну.

Предметом є безпосередньо правові та інші наукові джерела, що досліджують порядок здійснення, процедуру імпорту зрізаних квітів в Україну.

Мета та завдання дослідження зумовлюють визначення структури роботи, що складається зі вступу, трьох розділів, шести підрозділів, висновків та списку використаних джерел.

При написанні роботи використовувалися наукові методи та підходи об’єктивного пізнання, а саме: історичні методи, аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, абстрагування, системний метод тощо. Також були використані методи емпіричного пізнання такі як: спостереження та самоспостереження, вивчення досвіду, бесіда і т. ін.

Методологічну основу роботи складають загальні принципові вихідні положення, покладені в основу проблеми імпорту зрізаних квітів в Україну.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.
 2. Кодекс про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122.
 3. Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію: Постанова КМУ від 09.06.97 р. № 574 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/574-97-%D0%BF.
 4. Про деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 1031 // Урядовий кур'єр від 14.10.2011. – № 190.
 5. Про деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України: Постанова Кабінету міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 1030 // Урядовий кур'єр від 14.10.2011. – № 190.
 6. Про затвердження Положення про порядок оформлення органами Державної служби з карантину рослин України матеріалів про адміністративні правопорушення: Наказ Міністерства аграрної політики України від 11 серпня 2005 р. № // Офіційний вісник України  від 16.09.2005,  2005 р., № 35, стор. 223, стаття 2149
 7. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України 6 квітня 1991 року N 959-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 24, ст.125.
  • Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України від 23.12.97 р. № 771/97 ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 19, ст. 98.
  • Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.94 р. № 4004-ХП (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 27, ст.218.
  • Про карантин рослин: Закон України від 30.06.93 р. № 3348-ХП (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 18.06.07 р. № 367/97 ВР)// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 34, ст.352.
  • Про  Митний  тариф України: Закону України  від  05.04.2001  N  2371-III // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 29, ст. 377.
  • Митний кодекс України від 11.07.02 p. № 92-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 38-39, ст.288).
  • Господарський кодекс України від 16.01.2003. – ОВУ. – 2003. – №11. – Ст. 462.
  • Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Голос України вiд 04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /
  • Апопій В.В., Бабенко С.Г. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг. [Підручник]. – К., 2002. – 457 с.
  • Гоцуєнко Н. Сто мільйонів троянд від вітчизняного виробника // Дзеркало тижня. – 2007. – 30 черв. – 6 лип. (№ 25). – С. 11.
  • Дашков Л.П., Бризгалін А.В. Комерційний договір в системы ЗЕД: від укладення до виконання. – К.: Капрал, 2003. – 230 с.
  • Дослідження проблем ринку квітникарства в Україні 2007 (27-29 березня) [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://intkonf.org/
  • Лисичко О.Н. Перспективи наближення української митниці до європейських стандартів // Митниця. – 2005. – №3. – С. 21-27.
  • Омельченко О. Аромат бізнесу // День. – 2005. –№ 28(2007). – С. 6-7.
  • Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – К., 1998. – Т.2. – 416 с.
  • Фесюк В.А., Гончаренко H.I., Кириченко М.Р. Товаропостачання торговельних підприємств. – К., 2003. – 320 с.
  • Яновский A.M. Конкурентоспособность товара и производителя продукции в системе рыночной економики // Стандарты и качество. – 2004. – № 2. – С. 12-18

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Курсовая — «Договор аренды и его виды»
  Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
  Реферат — «Корпоративне право Китаю»

  Заказать дипломную работу