Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Право->Диплом — «Правовий статус члена виборчої комісії»

Диплом — «Правовий статус члена виборчої комісії»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: правознавство

Тема: Правовий статус члена виборчої комісії

(Правовой статус члена избирательной комиссии)

Объем: 109 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ І. Нормативно-правове регулювання статусу члена виборчої комісії

1.1. Нормативно-правова база статусу члена виборчої комісії

1.2. Розбіжності в законодавчому регулюванні статусу члена виборчої комісії

Розділ ІІ. Правовий статус члена виборчої комісії

2.1. Вимоги до членів виборчої комісії

2.2. Права та обов’язки членів виборчої комісії

2.3. Припинення повноважень та юридична відповідальність членів виборчої комісії

Розділ ІІІ. Правові засади організації роботи члена виборчої комісії

3.1. Організація та проведення підготовки членів виборчої комісії

3.2. Соціально-трудові гарантії праці члена виборчої комісії

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»: Документ 2487-17, остання версія від 01.01.2011, підстава 2756-17 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2487-17
 2. Закон України «Про вибори народних депутатів»: Документ 4061-17, остання версія від 04.04.2012, підстава v007p710-12 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
 3. Закон України «Про вибори Президента України»: Документ 474-14, Редакція від 01.01.2011, підстава 2756-17 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/474-14?test=qY4 Mfbtc78FvGHyUZi42. FDhHdljssFggkRbI1c
 4. Закон України «Про політичні партії в Україні»: Документ 2365-14, чинний, остання версія – Редакція від 11.06.2009, підстава 1254-17  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/2365-14
 5. Закон України «Про Центральну Виборчу комісію»: Документ 1932-15, остання версія – Редакція від 31.12.2011, підстава 4108-17 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws /show/ 1932-15/print1092758664097848
 6. Кодекс законів про працю України: Документ 322-08, остання версія – Тлумачення від 22.02.2012, підстава v004p710-12 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 7. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.
 8. Про затвердження Порядку оплати праці членів виборчих комісій з виборів Президента України: Документ v0409359-09, остання версія – Редакція від 16.01.2010, підстава v0102359-10 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0409359-09
 9. Проект Виборчого Кодексу України / Ю.Б. Ключковський,
  С.Б. Гринецецький та ін. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=35014

10. Указ Президента України від 8 грудня 2000 р. №1322/2000 «Про Концепцію підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні»: Документ 1322/2000, остання версія – Прийняття від 08.12.2000 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1322/2000

11. Антологія української юридичної думки. Конституційне (державне) право / За ред. акад. НАМ України Ю.С. Шемшученка. – К.: Юридична книга, 2004. – Т. 4. – 599 с.

12. Барабаш О. Аналіз Закону України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 р. – К.: Вибори та політичні процеси, 2002. – 22 с.

13. Бисага Ю.М., Гомонай В.В., Чечерський В.І. Конституційно-процесуальне право: Навч. посіб. – Ужгород: Наш рідний край. 2006. – 256 с.

14. Богашева Н.В. Еволюція виборчого законодавства України, 1989-2006 роки: деякі аспекти. – К.: Фоліант, 2006. – 146 с.

15. Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики: Збірник / Редкол.: М.М. Рябець (голова) та ін. – К: Центральна виборча комісія, 2001. – 235 с.

16. Вибори Президента України – 2004: проблеми теорії та практики. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 9-10 червня 2005 року. – К.: Атіка, 2005. – 640 с.

17. Виборче законодавство: українська практика, міжнародний досвід та шляхи реформування / За заг. Редакцією Є.В. Радченка. – К.: Факт, 2003. – 258 с.

18. Виборче законодавство: українська практика, міжнародний досвід та шляхи реформування / [Антонова Г., Біденко А., Бурковський П. та інші]; за заг. ред. Є. В. Радченка. – К.: Факт, 2003. – 258 с

19. Виборче право України. Навчальний посібник / За ред. В.Ф.Погорілка, М.І.Ставнійчук. – К.:Парламентське видавництво, 2003. – 383 с.

20. Виборчий Кодекс України: система інформація / В.М. Фурашев,
Д.В. Ланде. – К.: Синопсис, 2011. – 211 с.

21. Вовк Р. Формування законодавства про вибори Президента України (1991-1999 роки) // Політичний менеджмент. – 2003. – № 2. – С. 43–54.

22. Гарчева Л.П., Ярмыш А.Н. Конституционное право Украины. – Симферополь: Доля, 2000. – 334 с.

23. Євграфов П.Б. Конституція України: коментар змін (2004-2007). Теоретичні та практичні аспекти: Наук.-практ посіб. – К.: Правова єдність, 2007. – 204 с.

24. Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права: матеріали Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи / пер. С.Кальченко [та ін.]; ред. Ю. Ключковський. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – К.: Логос, 2009. – 500 с.

25. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 385 с.

26. Загальна теорія держави і права: підручник / За ред. М.В. Цвіка. – Харків: Право, 2009. – 584 с.

27. Кальченко С. Особливості застосування положень Кодексу адміністративного судочинства України щодо оскарження порушень виборчого законодавства // Юридичний журнал. – 2005. – № 11. – С 68.

28. Кельман М.С, Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави і права: підручник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2007. – 581 с.

29. Ключковський Ю.Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство: монографія. – К.: Час друку, 2011. – 132 с.

30. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. / Упорядник І.О. Кресіна; відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Ін-т держави і права їм. В.М. Корецького НАН України, 2006. – 310 с.

31. Конституційне законодавство зарубіжних країн: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд. В.О. Ріяка, К.О. Закоморна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 384 с.

32. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2008. – Т.2. – 800 с.

33. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В.П. Колісника та Ю Г. Барабаша. – Xарків: Право, 2008. – 416 с.

34. Конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина в Україні / За ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2008. – 252 с.

35. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права – К.: Атіка, 2005. – 590 с.

36. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб. – Вид. 6-те, випр. та доповн. – К.: Атіка, 2009. – 608 с.

37. Кравченко В.В. Конституційне право України: навч. посібн. - К.: Атіка, 2008. – 215 с.

38. Матіос А. Генезис адміністративно-правового статусу посадової особи // Право України. – 2006. – № 1. – С. 33-37.

39. Методичний посібник для членів дільничних виборчих комісій з виборів Президента України 2004 року / С. Ківалов, Я. Давидович,
В. Завалевська та ін. – К.: Ін Юре, 2004. – 454 с.

40. Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право: опорні конспекти. – К.: Юмана, 1996. – 271 с.

41. Науково-практичний коментар до Закону України «Про вибори Президента України» / Ред. Ю.Б.Ключковський. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – 408 с.

42. Науково-практичний коментар Закону України «Про вибори народних депутатів України» / Н.В. Богашева [та ін.]; ред.
Ю.Б. Ключковський; Інститут виборчого права. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 680 с.

43. Основи правознавства /За ред.. С.В. Ківалова. – К., 2002. – 402 с.

44. Погорілко В.Ф. Конституційне право України. – К.: КНТ, 2011. – 532 с.

45. Правова система України: історія, стан та перспективи: історія, стан та перспективи: У 5 т. / Т. 2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення. – Xарків: Право, 2008. – 728 с.

46. Правознавство / За ред.. В.В. Копєйчикова. – К., 2001. – 467 с.

47. Співак В.І Підвищення правової культури учасників виборчого процесу і референдумів в Україні як основа організації та проведення демократичних, легітимних виборів і референдумів // Вибори і референдуми в Україні: Проблеми теорії і практики: Зб. ст. – К., 2001. – С. 292-304.

48. Ставнійчук М. І. Виборчі комісії як орган управління виборчим процесом // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2006. – № 1(13). –
С 14-17.

49. Стешенко Т.В. Деякі проблеми взаємодії виборчих комісій з іншими органами публічної влади // Державне управління і місцеве самоврядування в умовах адміністративної реформи в Україні: Науковий посібник. – Харків: УАДУ, 2000. – С. 38-42.

50. Стешенко Т.В. Компетенція виборчих комісій в Україні: обсяг та проблеми правової регламентації // Проблеми активізації конституційно-правових досліджень і вдосконалення викладання конституційного права: Зб. наук. статей. – Харків: Нац. юрид. академія України, 1999. – С. 246-260.

51. Стешенко Т.В. Проблемы формирования избирательных комиссий в Украине // Проблеми законності. №37. Респ. межвід. Наук. зб. – Харків: Нац. юрид. академія України, 1999. – С. 67-72.

52. Стешенко Т.В. Юридическая природа избирательных комиссий // Бизнес Информ. – 1998. – №23-24. – С. 19-22.

53. Сухонос В.В. Теорія держави і права. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 536 с.

54. Теліпко В.Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 568 с.

55.  Теорія держави і права / За ред.. С.Л. Лишенкова. – К.: Юрінком Інтер. – 2005. – 448 с.

56. Фонд «Демократичні ініціативи». Прес-конференція «Парламентські вибори-2006 в оцінках експертів і населення» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dif.org.ua/ua/activity/286/pr181206.vis / 14. 03. 2007/.

57. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 536 с.

58. Центральна Виборча Комісія: Офіційний веб-сервер [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/

59. Чушенко В.І., Заяць І.Я. Конституційне право України: Підруч. – К.: Ін Юре. 2007. – 488 с.

60. Шляхтун П.П. Конституційне право України. – К.:КНТ, 2008. – 592 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать дипломную работу