Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Право->Диплом — «Конституційно правовий статус Центральної виборчої комісї»

Диплом — «Конституційно правовий статус Центральної виборчої комісї»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: правове регулювання економіки

Тема: Конституційно правовий статус Центральної виборчої комісї

(Конституционно правовой статус Центральной избирательной комиссии)

Объем: 99 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ І. Теоретико-правові засади організації та діяльності ЦВК

1.1. Організація діяльності ЦВК та вимоги до членів ЦВК

1.2. Порядок утворення, склад та принципи діяльності ЦВК

1.3. Секретаріат ЦВК та служби ЦВК

Розділ ІІ. Функції та Повноваження ЦВК

2.1. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України

2.2. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і проведення виборів народних депутатів України

2.3. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і проведення виборів до місцевих рад

2.4. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і проведення всеукраїнського референдуму.

Розділ 3. Форми діяльності ЦВК

3.1. Основні засідання ЦВК

3.2. Повноваження Голови ЦВК

3.3. Права та обов’язки членів комісії

3.4. Проблеми правового регулювання і організації роботи ЦВК та шляхи їх подолання

Висновки

 

Список використаних джерел

  1. Конституція України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №. 23.
  2. Кодекс адміністративного судочинства // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 35-36.
  3. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 35-36.
  4. Про вибори народних депутатів України: Закон України // Офіційний вісник України від 23.12.2011 2011 р., № 97.
  5. Про вибори Президента України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 14.
  6. Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» щодо організації роботи виборчих комісій: Закон України вiд 03.02.2010 р. № 1849_VI // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 13.
  7. Про Центральну виборчу комісію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 36.
  8. Постанова ЦВК від 09.12.2009 № 446 «Про Рекомендації щодо порядку утворення дільничних виборчих комісій звичайних і спеціальних виборчих дільниць з виборів Президента України 17 січня 2010 року та внесення змін до їх складу»
  9. Регламент ЦВК [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/info/reglament/

10. Адміністративне право України: підручник / О.М. Бандурка, К.Л.Бугайчук, І.Д. Казанчук та ін.; за ред.акад.АПрНУ Бандурки О.М. – Х., 2004. – 475 с.

11. Аналіз правових позицій Центральної виборчої комісії щодо застосування Закону України «Про вибори Президента України» у редакції 2004 року // Збірник матер. наук.-практ. конфер. (м.Косів Івано-франківськоїобл., 13-15 травня 2005 року). – К.: Фоліант, 2005.

12. Белявская М.С., Мухачев И,В. Участие избирательных органов в проведении муниципальных выборов в зарубежных странах // http://mi.dist.stavsu.ru/mod/resource/view.php?id=612

13. Білорусов С. Розвиток професіоналізму та визначення ділових якостей державних службовців // Вісн. державної служби. — 2005. — № 2. — С. 32.

14. Богашов В О. Функції Системи виборчих комісій України // Виборп та демократія - № 3 (17)/2008. - С. 13-18.

15. Богашева Н.В., Ключковський Ю.Б., Колісецька Л.В.. Дослідження деяких аспектів еволюції виборчого законодавства України (1989-2006 роки), 2006.

16. Виборчий кодекс Республіки Молдова // Збірник виборчих законів країн Центральної та Східної Європи. — Вашингтон: Міжнародна фундація виборчих систем (IFES), 2002. — С. 231—237.

17. Виборчі комісії – організатори підготовки та проведення виборів народних депутатів України //– С. 253–292.

18. Георгіца А.З. Деякі теоретко-методологічні проблеми вдосконалення виборчого процесу в Україні у контексті світового досвіду // Вибори до Верховної Ради України 2006 року: інформ.-аналіт. зб.-к. – Книга 1. – К., 2006. – С. 114–123.

19. Давитнидзе И. Л. Коллегиальность и единоначалие в советском государственном управлении / Давитнидзе И. Л. – М.: Знание, 1974. – 64 с.

20. Державна кадрова політика: теоретико-методологічне забезпечення: монографія / авт.кол.: В. М. Олуйко, В. М. Рижих, І. Г. Сурай та ін.; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. В. М. Олуйка. — К.: НАДУ, 2008. — 420 с.

21. Зарубежное избирательное право: Учебное пособие. – Издательство НОРМА, 2003.

22. Гладун З.С., Федчишин М.Г. Основи конституційного права України. – Тернопіль: Астон, 2001. – 463с.

23. Європейський демократичний доробок в галузі виборчого права: Матеріали Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи: пер. з англ. / За ред. Ю. Ключковського. — Вид. 2е, випр. і доп. — К., 2009, — 340 с.

24. Иванченко А.В. Извирательные комиссии р Российской Федерации: история, теория, практика. – М., 1996. – 253 с.

25. Избирательное законодательство и выборы в современном мире / [ В. И. Лысенко, А. Г. Головин] / Под общей ред. В. Е. Чубарова ; Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. — М.: МедиаПресс, 2009. — 528 с.

26. Избирательное право, избирательный процесс в Российской Федерации: Учебник для вузов / Отв. ред. – д-р юрид. наук А. В. Иванченко. – М.: Издательство НОРМА, 1999. – 856 с.

27. Исаев М.А. Механизм государственной власти в странах Скандинавии. – М.: ОАО «Издательский дом «Городец», 2004.

28. Кальченко С. Особливості застосування положень Кодексу адміністративного судочинства України щодо оскарження порушень виборчого законодавства / С. Кальченко // Юридичний журнал. – 2005. – № 11. – С. 63-68.

29. Кашин С.Ю. Избирательное законодательство и практика выборов в Индии в 80-е годы. // Избирательное право и выборы. Сборник статей. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990.

30. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 304 с.

31. Кожемякін П.Г. Виборче право зарубіжних країн: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: Оксамит-Текс, 2006. – 328 с.

32. Козлов Ю. М. Коллегиальность и единоначалие в советском государственном управлении / Козлов Ю. М. – М.: Госюриздат, 1956. – 67 с.

33. Козодой Л. М. Конституційно-правовий статус суб’єктів виборчого процесу в Україні. Автреферат дис. … канд. юрид. наук. – К., 2006. – 20 с.

34. Колодій А.М. Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання) Автореф. Дис..   д-ра юрид.наук. – К., 1999. – 36 с.

35. Коментар до Конституції України. – К: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. – 378 с. Конституційне право України. За ред. Тодики Ю.М., Журавський В.С., К., вид. «Ін Юре» 2001. – 210 с.

36. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть: Учебник для вузов / Рук. авт. колл. и отв. ред. Б.А. Страшун. – 4-е изд., обновл. и дораб. – М.: Норма, 2005.

37. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М.В. Баглая, д.ю.н., проф. Ю.И. Лейбо и д.ю.н., проф. Л.М. Энтина. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА.М), 2002.

38. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О. Ріяка — К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.

39. Конституційне право України: Навчальне видання. За ред. В.Ф.Погорілка. – К,1999. – 736 с.

40. Конституційне право України / За ред.. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 2002. – 570 с.

41.  Конституційне право України: Підручник для навч. закладів / За ред.. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К., 2002. – 350 с.

42. Конституція незалежної України: Навчальний посібник. За ред. В.Ф.Погорілка. – К: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 428 с.

43. Конституція України: Наук.-практ. Коментар / Голова редкол. В.Я. Тацій та ін. – К., 2003. – 145 с.

44. Конституция СССР и развитие советского законодательства. — М.: Юрид. лит., 1981. — 376 с.

45. Копейчикова В.В. Основи конституційного права України // К. вид. «Юрінком Інтер» . – 2001. – 120 с.

46. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник. –Вид. 3-тє, виправл. та доповн. – К.: Атіка, 2004 – 512 с.

47. Краснов М. А. Ответственность в системе народного представительства / Краснов М. А.– М.: Наука, 1992. – 221 с.

48. Лазарев А. принципи діяльності Центральної виборчої комісії в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Юридичні науки. – 2011. – С. 118-122.

49. Лафитский Д.В. Особенности организации местного самоуправления и местных выборов в Великобритании // СПС «Консультант Плюс»

50. Матіос А. Генезис адміністративно-правового статусу посадової особи / А. Матіос // Право України. – 2006. – № 1. – С. 33–37.

51. Мельник О.В. Організація роботи виборчих комісій: деякі проблеми законодавчого регулювання // ЮРИДИЧНА НАУКА № 1(1)/2011 – С. 65-70.

52. Мельник М.І. Проблеми організації підготовки та проведення парламентських і місцевих виборів 2006 року // Вісник ЦВК. – № 3 (5). К., 2006. – С. 24–29.

53. Михалева Н.А. Конституционное право зарубежных стран СНГ: Учеб. пособие. - М.: Юристъ, 1999. - 352 с.

54. Місцеві вибори в Україні: проблеми правового регулювання [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.parlament.org.ua/index.php?action=publication&id=8&ar_id=1374&as=2

55. Мяловицька Н. Особливості виборів в унітарних державах Європи, які мають у своєму складі автономні утворення // Вісник Центральної виборчої комісії. – №3. – 2006. – С. 56 – 62.

56. Науково-практичний коментар до Закону України «Про вибори Президента України» / Ред. Ю.Б.Ключковський. – К.: Парламентське вид-во, 2004.

57. Науково-практичний коментар до Закону України «Про вибори народних депутатів України» / Ред. Ю.Б.Ключковський. – К.: Парламентське вид-во, 2006.

58. Нинюк І. І. Професіоналізм державних службовців: сутність, стан та особливості формування: автореф. дис. ... к.н.д.у.: 25.00.03 / І. І. Нинюк. — К.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2005. — 20 с

59. Подольчак М. Публічний виступ: "Професіоналізм державного службовця як складова позитивного іміджу державної служби в цілому" http://kds.org.ua/blog/podolchak-m-publichnij-vistup-profesionalizm-derzhavnogo-sluzhbovtsya-yak-skladova-pozitivnogo.

60. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» (щодо організації роботи виборчих комісій) від 27.01.2010 р. № 6004. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=36899

61. Рябець М. М. Центральна виборча комісія: віхи становлення тф розвитку. Статті, доповіді, виступи, інтерв’ю // Практика реалізації законодавства про вибори та референдуми в Україні та шляхи його подальшого вдосконалення. – К., 2003. – C. 537–556.

62. Секретаріат Центральної Виборчої комісії // [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2007_4/visnik_st_8.pdf

63. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / О.Ф. Скакун. – Х.: Консум, 2001. – 340 с.

64. Скрипнюк О. В. Курс сучасного конституційного права України: Академічне видання. – Х., 2009. – С. 350–356.

65. Смокович М., Галайчук В., Кальченко С. До питання здійснення судового контролю за діяльністю виборчих коміісій Вибори та демократія. - №2–3 (24–25)/2010. – с. 5-18.

66. Сравнительное избирательное право: Учебное пособие. – М.: Издательство НОРМА, 2003. – 208 с. – (Издательский проект “Зарубежное и сравнительное избирательное право”).

67. Стешенко Т. Взаємовідносини виборчих комісій з органами місцевого самоврядування // Теорія та практика державного управління: III Матер. Міжнар. наук. конгресу, 26 лют. 2003 р. – Х., 2003. Вип. 2. – С. – 57–60.

68. Стешенко Т.В. Виборчі комісії: правовий статус і організація роботи: Автореф. дис. … канд. юрид. наук:12.00.02 /Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого.- Харків, 2000.- 19 с.

69. Татарнікова Л.А. Виборчий процес і виборчі комісії: досвід парламентських виборів 2006 року // Вибори-2006. Досвід. Проблеми. Перспективи. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 31 жовт.–1 лист. 2007 р. – К., 2007. – С. 413–417.

70. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Е. Теліпко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.

71. Теория государства и права: Курс лекций / Под.ред. Н.И. Матузова и В.А. Малько. – М.: Юристъ, 2000. – 761 с.

72. Тимошенко І. В. Виборчі комісії як суб’єкти юридичної відповідальності / І. В. Тимошенко // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – Спецвипуск. – Т. 1. – С. 230–235.

73. Тимошенко І. В. Діяльність виборчих комісій щодо захисту виборчих прав громадян України: проблеми ефективності / І. В. Тимошенко // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2006. – № 4 (6). – С. 54–60.

74. Тимошенко І. В. Правовий статус члена виборчої комісії / І. В. Тимошенко // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. праць за матеріалами III Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 2–3 червня 2006 р.): у 2 т. / уклад.: Т. Д. Климчик, І. Я. Якушев. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 1. – С. 205–209.

75. Тимошенко І. В. Проблемні питання визначення статусу виборчих комісій та їх членів як суб’єктів юридичної відповідальності [Текст] / І. В. Тимошенко // Правовий вісник Української академії банківської справи. - Суми. - 2008. – № 1 (1). – С. 36–41.

76. Тлумачний словник української мови/ Уклад.: Ковальова Т.В., Коврига Л.П.- Х., 2005. – 671 с.

77. Тодика О.Ю. Вибори в парламент країн СНД (порівняльно-правовий аспект) 2002р. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків. –2002.

78. Формування виборчих комісій: світовий досвід і українські реалії / Formation of election commissions: international experience and Ukrainian realities // http://elect.in.ua/blog/item/formuvannya-viborchih-komisii-svitovij-dosvid-i-ukrainski-realii

79. Черкасов А.И. Правовое регулирование и практика выборов в Бангладеш. // Избирательное право и выборы. Сборник статей. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990.

80. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. – М.: Юристъ, 1997.

81. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. – К., 1997. – 259 с.

82. Юридична енциклопедія. У 6 томах // Ред. Ю.С.Шемшученко та ін. – Т.5. – К.: Укр.. енциклопедія, 2003.

83. Янюк Н. Принципи державної служби як основа її професійності та стабільності // Вісник Львівського ун-ту. – 2009. – Вип. 48. – С. 119-127.

84. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в україні: підручник. – Харків, 2002. – 653 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать дипломную работу