Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Право->Диплом — «Методології розслідування порушення авторського права щодо незаконного розповсюдження та відтворення компьютерних програм»

Диплом — «Методології розслідування порушення авторського права щодо незаконного розповсюдження та відтворення компьютерних програм»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: криминалистика

Тема: Методології розслідування порушення авторського права щодо незаконного розповсюдження та відтворення компьютерних програм

(Методологии расследования нарушения авторского права относительно незаконного распространения и воспроизведения компьютерных программ)

Объем: 112 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

РОЗДІЛ 1. Криміналістична характеристика порушень авторського права щодо незаконного розповсюдження та відтворення комп'ютерних програм

1.1. Предмет злочинного посягання

1.2. Способи вчинення і приховування злочину

1.3. Сліди злочину

1.4. Особа злочинця і потерпілого

РОЗДІЛ 2. Особливості початкового етапу розслідування порушень авторського права щодо незаконного розповсюдження та відтворення комп'ютерних програм

2.1 Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування порушень авторського права щодо незаконного розповсюдження і відтворення комп’ютерних програм

2.2. Тактика проведення початкових слідчих дій зазначених злочинів

РОЗДІЛ 3. Наступний етап розслідування злочинних порушень авторського права щодо незаконного розповсюдження та відтворення комп'ютерних програм

3.1. Тактика провадження наступних слідчих дій

3.2. Особливості  використання спеціальних знань у процесі розслідування порушень авторського права щодо незаконного розповсюдження і відтворення комп’ютерних програм

Висновки

Список використаної літератури

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Законодавчо-правові та нормативні документи

1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. ВО інтелектуальної власності; Конвенція, Міжнародний документ від 24.07.1971. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_051

2. Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін., за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре“, 2006. – 1184 с.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

4.Закон України «Про авторське право і суміжні права» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

Монографії, навчальні посібники, статті

5. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебное пособие / Под ред. Н.И. Порубова. - Мн.: Выш.шк., 1997. – 344 с.

6. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 152 с.

7. Андрианов В.И., Бородин В.А., Соколов А.В. “Шпионские штучки” и устройства защиты объектов информации: Справочное пособие. - СПб.: Лань, 1996. – 382 с.

8. Батурин Ю.М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. М.: Юрид. лит., 1991. С. 158.

9. Бахін В.П., Гора І.В., Цимбал П.В. Криміналістика: Курс лекцій (ч.1). - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 356 с.

10. Белкин А.Р. Теория доказывания. Научно-методическое пособие. – М.: Издательство НОРМА, 1999. – 429 с.

11. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: Мегатрон XXI, 2000. – 2-е изд. доп. – 334 с.

12.Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. - М.: Юристъ, 1997. - Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – 480 с.

13. Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступлений: Учебно-практическое издание. / Л.В. Бертовский, В.А. Образцов — М.: Издательство «Экзамен» 2003. —256 с.

14. Біленчук П.Д. Зубань М.А. Комп’ютерні злочини: соціально-правові і кримінолого-криміналістичні аспекти: Навчальний посібник. – Київ: Українська академія внутрішніх справ, 1994. – 72 с.

15. Бирюкова Т. П., Бирюков В. В. Основы методики расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег: учебное пособие. – Луганск, 2005.  – 384 с.

16. Бирюков В.В., Горбанев И.Н. Компьютерные технологии в судебной экспертизе // Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 14-15 березня 2003 р.) Харків: Вид-во НУВС, 2003. – С. 45-48.

17. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. Госюриздат., 1957. – 199 с.

18. Веліканов С.В. Питання розв’язання складних слідчих ситуацій у методиці розслідування злочинів // Актуальные проблемы криминалистики. Материалы международной научно-практической конференции (Харьков - 2003). - С. 140-143.

19. Вехов В.Б., Попова В. Бочарова Н.В. Проблеми криміналізації відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в Європейському союзі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uiis.com.ua/files/Section_4.pdf

20. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия / Под ред. акад. Б.П. Смагоринского – М.: Право и Закон, 1996. – 182 с.

21. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно вычислительной техники: Учеб. - метод, пособие. Изд. 2-е, доп. и испр. / В.Б. Вехов - М.: ЦИ и НМОКП МВД России, 2000. - 64 с.

22. Вехов В.Б., Попова В.В., Илюшин Д.А. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: Научно-практическое пособие. – Самара: ООО «Офорт», 2003. – 188 с.

23. Вехов В.Б., Голубев В.А. Расследование компьютерных преступлений в странах СНГ: Монография / Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, д-ра юрид. наук, проф. Б. П. Смагоринского. – Волгоград: ВА МВД России, 2004. – 304 с.

24. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються у сфері інформаційних технологій: Наук.-практ. посіб. / Б.В. Романчук, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, В.М. Бутузов; За заг. ред. проф. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2004. – 144 с.

25. Власова О., Біленчук П. Кримінологічна характеристика суб’єкта злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж. Центр исследования компьютерной преступности. – Режим доступу: http://www.crime-research.ru/articles/Vlasova0104/3

26. Волеводз А. Г. Противодействие компьютерным преступлениям. М., 2002. С.159–160.

27. Волобуєв А.Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ,  2000. –  336 с.

28. Волобуєв А.Ф. Тактика допиту: Лекція. - Харків: Ун-т внутр. справ, 1997. – 28 с.

29. Воронов И.А Проблемы взаимодействия оперативного работника и специалиста при раскрытии преступлений в сфере использования компьютеров // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України: Науково-практичний журнал. Луганськ: РВВ ЛАВС. - 2002. - № 2. – С. 200-205.

30. Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Учебное пособие / Под ред. Н.Г. Шурухнова. – М.: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2001. – 88 с.

31. Галанов В.О., Грищенко Л.Л. Взаимодействие органов следствия и дознания при проведении тактической операции “Следственный осмотр” по делам об уголовно-наказуемых нарушениях авторских прав в области распространения аудио-, видеопродукции // Следователь. – 2003. – №2. – С. 30-31.

32. Глущенко B.C. Застосування судової експертизи при розслідуванні злочинних порушень авторського та суміжних прав // Підприємництво, господарство і право.  2004. – № 3. – С 125.

33. Горбаньов І.М. Кримінологічна характеристика особи, що вчиняє порушення авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм. Сайт для правознавців. – Режим доступу: http://www.ukrainianpravo.narod.ru/krimnalstika_ta_krimnologya/krimnologchna_harakteristiki_osobi_scho_vchinya_porushennya_avtorskogo_prava_schodo_nezakonnogo_vdtvorennya_ta_rozpovsyudzhennya_kompyuternih_program/

34. Горбанев И.Н. Доказывание умысла при расследовании незаконного воспроизведения и распространения компьютерных программ // Вісник ЛАВС МВС України: Науково-теоретичний журнал. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. – Вип. 2. – С. 130-136.

35. Горбаньов І.М. Процесуальна регламентація використання матеріалів оперативної закупівлі як ефективного заходу з документування незаконного розповсюдження комп’ютерних програм // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України. Спеціальний випуск у двох частинах. Луганськ: РВВ ЛАВС. – 2004. – № 3. – Ч. 2. – С. 150-156.

36 .Горбаньов І.М. Особливості методики розслідування порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук, Київ – 2007 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referatu.net.ua/referats/7569/170294

37. Душейко Г.О. Особливості порушення кримінальної справи по злочинах у сфері комп’ютерної інформації // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1997. – №2. – С. 88-97.

38. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. – Минск: Амалфея, 2001. – 304 с.

39. Завальна Ж. Електронні документи за законодавством України // Юридичний вісник України. – 2004. - №5. – С. 9.

40.Загіка Г.В. Кримінологічна характеристика особистості комп’ютерного злочинця // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2001. - №1. – С. 73-78.

41. Зайцев П. Электронный документ как источник доказательств // Законность. – 2002. - №4. – С. 40-44.

42. Коваленко Є. Г., Маляренко В. Т. Кримінальний процес України: Підручник. - 2-е вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 712 с.

43. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ / Під ред. П.В. Коляди. – К., 2002.– 544 с.

44. Коваленко В.В. Тактичні особливості призначення судових експертиз із залученням спеціаліста // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України: Науково-практичний журнал. Луганськ.: РВВ ЛАВС. - 2004. - № 1. – С. 139-148.

45. Козлов В.Е., Воронов И.А. К вопросу об установлении групповой принадлежности лица, совершающего компьютерные преступления // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України: Науково-практичний журнал. Луганськ.: РВВ ЛАВС. – 2002. – № 4. – С. 193-199.

46. Кокурин Г.А.Криминалистические и организационные основы деятельности следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений. Автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата юридических наук, Свердловск – 1991 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawlibrary.ru/izdanie30227.html

47. Корницький Ігор “Стахановець” від контрафакту: 10 тисяч СД на добу // Київ, Володимирська, 15. – 2005. – №6. – С. 2.

48. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА * М, 1999. – 990 с.

49. Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. - М.: Городец, 1998. - С. 252.

50. Кузьмічов В.С. Криміналістичний аналіз розслідування злочинів: Монографія. - К.: НАВ СУ-НВТ “Правник”, 2000. - 450 с.

51. Курилін І. Р. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2007. — 25 арк.

52. Левков В.М. Криміналістичні версії: текст лекції. – Харків: Юридичний інститут, 1991. – 25 с.

53. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. – М.: Юрид. лит., 1973. – 216 с.

54. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. – Харьков: Консум, 1999. – 480 с.

55. Мещеряков, В. А. Основы методики расследования преступлений в сфере  компьютерной информации :Автореферат диссертации на  соискание ученой степени доктора юридических наук.. -Воронеж,2001. -39 с.

56. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. – С. 94 – 119.

57. Настільна книга слідчого: [Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів] / Н32   М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. — 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. — 728 с:

58. Орлова К.О. Види та причини виникнення піратства. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2011/fknt/orlova/library/tez8.htm

59. Осмотр места происшествия: Практическое пособие / Под ред. А.И. Дворкина. – М.: Юристъ, 2001. – 336 с.

60. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно / М.В. Салтевский. – Конспект лекций. – Харьков: ООО “ЗНАНИЕ ЛТД”, 2000. – 19 с.

61. Паламарчук Л.П. Криміналістичне забезпечення розслідування незаконного втручання в роботу електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – К., 2004. – 204 с.

62. Пашнєв Д.В. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених із застосуванням комп'ютерних технологій: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д.В. Пашнєв ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 18 с. — укp.

63. Перч В.О. Особенности взаимодействия правоохранительных органов и судебно-экспертных учреждений на современном этапе // Актуальные проблемы криминалистики. Материалы международной научно-практической конференции (Харьков - 2003). – С. 77-81.

64. Підопригора О.А. Проблеми цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua

65. Погуляев В.В. Роль эксперта и специалиста в расследовании нарушений исключительных прав // Право и экономика. - 2004. - № 7. -С. 51.

66. Репешко П. Участь спеціаліста в судовому розгляді кримінальної справи // Право України. – 1999. - № 9. – С. 78-82.

67. Романенко М. А. К вопросу о методике расследования преступных нарушений авторских прав в части программного обеспечения // Судебно-правовая реформа в Российской Федерации: сб. науч. тр. / отв. ред. М. П. Клейменов. – Омск, 2002. –С. 93–98. –0,25 п. л.

68. Романенко М.А.Расследование преступніх нарушений авторських прав в сфере программного обеспечения. [Текст] : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Романенко Михаил Алексеевич. - Омск, 2007. - 21 с.

69. Розслідування порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп?ютерних програм: Практ. посіб. / І.М. Горбаньови др.; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка, СВ ЛМУ

УМВС України в Луганській області. – Луганськ: ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2009. – 95 с.

70. Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. – М.: Право и закон, 2001. – 416 с.

71. Руководство для следователей / Под общ. ред. В.В. Мозякова. М.: Экзамен, 2005. - 912 с.

72. Севідов О.А. Тактичні операції при розслідуванні злочинних порушень авторського і суміжних прав / А.Ф Волобуєв. О.А.Севідов // Форум права. – 2008. – № 7. – С. 44-49. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08vafisp.pdf.

73. Севідов О. А. Криміналістична характеристика злочинних порушень авторського і суміжних прав та основні положення їх розслідування [Текст] : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Севідов Олександр Анатолійович. - Х., 2009. - 18 с.

74. Семенов А. Ю. Некоторые аспекты выявления, изьятия и исследования следов, возникающих при совершении преступлений в сфере компьютерной информации. Вопросы криминалистики и судебных экспертиз. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://law.isu.ru/ru/science/vestnik/20041/semenov.html

75. Симкин Л.С. Программы для ЭВМ: правовая охрана (правове средства против компьютерного пиратства). – М: Из-во „Городец», 1998. – С. 166.

76. Смушкин А.Б. Виртуальные следы в криминалистике. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://justicemaker.ru/view-article.php?id=22&art=4083

77. Стародубов І.В. Засоби захисту комп’ютерних програм та порядок їх дослідження при проведенні судової експертизи. Офіційний сайт Міністерства юстиції України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intelect.org.ua/publikaciji/avtorske-pravo-ta-sumizhni-prava/zasobi-zakhistu-kompjuternikh-program-ta-porjadok-jikh-doslidzhennja-pri-provedenni-sudovoji-ekspertizi.html

78. Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові коментарі: Навчально-довідковий посібник. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2004. – 448 с.

79. Усов А.И. Судебно-экспертное исследование компьютерных средств и систем: Основы методического обеспечения: Учебное пособие / А.И. Усов // Под ред. проф. Е.Р. Россинской, – М.: Издательство "Экзамен", издательство "Право и закон", 2003. – 368 с.

80. Харитонов Є.О., Старцев O.B. Цивільне право України : Підручник. — Вид. 2,  перероб. і доп. — К. : Істина, 2007. — 816 с.

81. Черников В. Борьба с компьютерным пиратством: есть результаты – "Человек и закон". – N 3 – 2012 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.protoscons.ru/company/?news_id=141

82. Шашкин С.Б. Проблемы судебной экспертизы принтеров в свете некоторых частных криминалистических теорий // Следователь. – 1999. - №2. – С. 58-60.

83. Шевченко В.Ф., Суслов С.О. Розкриття та розслідування злочинів у сфері використання ЕОМ (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку // Бюлетень МВС по обміну досвідом роботи. - 2003. - №135. – С. 60-76.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать дипломную работу