Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Право->Диплом — «Основи розслідування бандитизму»

Диплом — «Основи розслідування бандитизму»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: криминально-процессуальное право

Тема: Основи розслідування бандитизму

(Основы расследования бандитизма)

Объем: 102 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Криміналістична характеристика бандитизму

1.1. Характеристика особистостей учасників банди.

1.2. Характеристика особи потерпілого.

1.3. Способи вчинення злочину.

Розділ 2. Обстановки та організація, засоби і методи розслідування

2.1. Типові вихідні слідчі ситуації, версії і завдання.

2.2. Організація початкового етапу розслідування.

2.3. Планування наступного етапу розслідування.

Висновок

Список використаної літератури

 

Вступ 

Зростання злочинності, особливо її організованих форм, викликає зростаюче невдоволення населення і становить реальну загрозу національній безпеці.

Актуальність обраної теми обумовлена ще й тим, що бандитизм є одним з найнебезпечніших злочинів, так як його згуртованість та організованість ускладнює розслідування таких злочині. Коротко характеризуючи криміногенну обстановку, яка останнім часом виникла в Україні слід підкреслити, що негативні та суспільно небезпечні тенденції в злочинності продовжують домінувати. Зростає організованість злочинного середовища. Криміногенний світ швидко пройшов шлях від розрізнених злочинних груп до згуртованих, інтелектуально і фізично оснащених, а також стійких озброєних груп (банд). Характеризуючи сучасний стан організованої злочинності, слід зазначити, що вона стає одним з найбільш небезпечних факторів, що ускладнюють оперативну обстановку.

Бандитизм – це безперечно один з найнебезпечніших проявів організованої злочинності, що має великий суспільний резонанс. Умовами його поширення служать, погіршення соціально-економічного становища держави, розшарування населення за майновою ознакою, зростання числа безробітних, зміцнення тіньового ринку продажу зброї та незаконного обігу наркотичних засобів, а саме головне – ослаблення і недостатня активність правоохоронних органів. В даний час боротьба з цим видом організованої злочинності є однією з найактуальніших проблем держави.

Висока поширеність бандитизму, відсутність значимої реакції на вчинення таких злочинів правоохоронних органів призводять до низької правової захищеності громадян, невпевненості їх в державному захисті. У таких умовах розкриття і розслідування злочинів, головним чином бандитизму означає не тільки охорону життя, здоров'я та майна громадян, але й здатність підвищити повагу громадян до держави, призвести до зміцнення правової дисципліни, зниження кількості правопорушень взагалі.

В даний час йде зрощення злочинних угруповань, що діють у сфері тіньової економіки, з злочинними елементами традиційної кримінальної спрямованості, в тому числі з бандами. Все частіше бандформування виконують охоронні функції, займаються «рекетом», і т.п. Значна частина коштів від цього йде на підкуп посадових осіб, на протидію розслідування злочинів, оплату послуг високооплачуваних адвокатів і т.п.

В історії кримінального законодавства бандитизм розглядався як державний злочин, тобто один з особливо небезпечних злочинів, які посягають на основи державного управління в галузі охорони громадської безпеки та правопорядку. Вперше про бандитизм як про злочин говорилося в 1918 р. Спочатку дії банд були небезпечні не стільки тим, що вони незаконно заволодівали майном і здійснювали вбивства громадян, а скільки тим, що на тлі протистояння значної частини суспільства новому громадянському і державному ладу і незгоди із проведеною соціальною політикою вони стали незаперечним доказом нездатності нової держави убезпечити своїх громадян. Тому в перші роки радянської влади цей злочин було оголошено державним, хоча в диспозицію норми це не вкладалося, а сформульовані в ній дії за своїм, характером виступали як пов'язані з числа корисливо-насильницьких злочинів. Із зникненням класової боротьби названі якості до даного злочину вийшли на перший план.

На сьогоднішній день, бандитизм являє собою найбільш небезпечний вид кримінальної діяльності в організованій злочинності. Об'єктами посягання тут є не тільки відносини власності, але й життя та здоров'я населення.

Вивчені нами матеріали свідчать про багато негативних причини зростання бандитизму. Серед них – в першу чергу низька якість попереднього слідства, недосконалість методик розслідування, в яких в не належній мірі враховуються складаються у справах складні слідчі ситуації та програми по їх вирішенню.

До сказаного можемо додати високий рівень латентності всіх проявів організованої злочинності, зокрема бандитизму, і стає очевидним, що вирішення проблем боротьби з цим соціальним явищем є особливо актуальним для української держави.

Зазначені обставини зумовили необхідність дослідження методики розслідування бандитизму, криміналістичних рекомендацій по встановленню і викриттю осіб, які вчинили дані злочини, а також рекомендацій тактичного характеру, застосування яких диктують специфічні слідчі ситуації.

Дослідження окремих видів організованої злочинності і методів боротьби з нею криміналістичними методами одержали розвиток в роботах ряду криміналістів: Т.В.Аверьянової, Р.С. Бєлкіна, В.І. Брилева, В.М. Бикова, Т.А.Боголюбової, А.Н.Васільевої, В.К. Гавло, В.В. Городилової, Л. Я. Драпкіної, В.А. Жердеевої, М.К. Камінського, В.М. Карагодіна, М.М. Китаєва, В.І. Куликова, В.П. Лаврова, Я.М. Мазуліна, І.В. Тішутіної, В.І. Шіканова, А.Я. Ерекаева, Н.П. Яблокова та інших. Саме їх зусиллями були проведені дослідження з актуальних питань розслідування окремих видів кримінальної діяльності, пов'язаних з проявами організованої злочинності (здирство, розбійні напади, незаконний обіг наркотиків, замовні вбивства і т.п.).

Безпосередньо проблеми боротьби з бандитизмом в криміналістичному аспекті досліджували вчені-юристи Т.А. Боголюбова, В.К. Гавло, І.В. Гецманова, А.І. Дворкін, В.А. Жбанков, А.Ю. Жданов, В. Матвєєв, Л.Л. Нікітін. У кримінально-правовому аспекті їх розглядали П.В. Агапов, В. Биков, В.М. Гарбузов, В. Гулько, B.C. Комісарів, А.А. Котенев, Ю.А. Кудінов, С.Н. Наматбаев, T.I. Нікітін, П.Г. Нікішов, А.С. Учеватов, Л.Г. Хулапова.

Монографічні комплексні дослідження з проблем пізнання і розробки методики розслідування бандитизму як різновиду організованої злочинності проводили В.В. Севрюков, І.В. Тішутіна, Т.Д. Пан та інші.

Разом з тим багато теоретичних та практичних положень, які викладені в роботах зазначених авторів, є дискусійними. Деякі рекомендації носять загальний характер, розроблені без урахування умов типових ситуацій, що виникають на різних етапах розслідування, значна частина проблем розслідування бандитизму залишилася недослідженою або лише згадувалася в деяких теоретичних дослідженнях. Наприклад, не розглядалися детально питання виявлення всіх злочинів, скоєних бандою в процесі своєї кримінальної діяльності, не досліджувались особливості пред'явлення обвинувачення учасникам банди тощо.

Крім цього, роботи останніх років у галузі соціології, психології, криміналістики, теорії оперативно-розшукової діяльності, кримінального права та процесу, кримінології та інших наук, узагальнення накопиченого практичного досвіду, прогресивних форм і методів практичної діяльності дають можливість досліджувати проблемні питання розслідування бандитизму з нових позицій.

Предметом даної роботи є закономірності механізму бандитизму, виникнення інформації про злочин і його учасників, а також закономірності збирання, дослідження, оцінки і використання доказів у розслідуванні бандитизму.

Об'єктом даного дослідження є вищевказані злочини; динамічні процеси, пов'язані з вчиненням актів бандитизму, а також явища і предмети матеріального світу, пов'язані з цими процесами; діяльність правоохоронних органів з виявлення, розкриття, розслідування та запобігання зазначеним злочинів.

Метою дипломної роботи є дослідження криміналістичної методики розслідування бандитизму та розробка пропозицій щодо їх вдосконалення.

Досягнення зазначеної мети зумовило необхідність постановки та вирішення наступних завдань:

1) провести історико-правовий аналіз проблем розслідування бандитизму;

2) дослідити обставини, що підлягають доказуванню у справах про бандитизм;

3) розглянути типові особистості злочинця і жертви;

4) встановити типові моделі механізму бандитизму;

5) визначити особливості початкового етапу розслідування бандитизму;

6) виявити особливості тактики окремих слідчих дій, проведених на початковому етапі;

7) дослідити особливості подальшого і заключного етапів розслідування бандитизму.

Дане дослідження грунтується на діалектичному методі пізнання правових явищ, єдності їх соціального змісту і юридичної форми, що забезпечує науковий підхід до вивчення явищ і процесів суспільного життя і дозволяє розглядати їх у взаємозв'язку і постійному розвитку.

У процесі роботи нами використано наступні методи наукового пізнання: порівняльно-правовий, статистичний, логічний, методи системного аналізу і моделювання, анкетування, експертної оцінки та інтерв'ювання суб'єктів правоохоронної діяльності.

Нормативно-правовою базою дослідження є Конституція України, кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство, нормативні правові акти, у сфері боротьби з організованою злочинністю а також правові акти органів державної влади з питань удосконалення діяльності правоохоронних органів, посилення гарантій прав і свобод громадян, підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, матеріали Верховного Суду України, накази МВС України тощо.

В ході дослідження нами вивчені і проаналізовані криміналістичні, кримінально-процесуальні, кримінально-правові, кримінологічні, психологічні та інші аспекти досліджуваної проблеми.

Структура дослідження обумовлена метою та завданнями дослідження і складається з вступу, двох розділів, що включають шість параграфів, висновку та списку літератури.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 2010. – 01 жовтня. – № 72/1 Спеціальний випуск. – Стор. 15. – Ст. 2598.
  2. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью от 29 ноября 1985 г.
  3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року// Голос України. – 2001. – 19 червня. – № 107.
  4. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р.// Голос України. – 2012. – 19 травня. – №№ 90-91.
  5. Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. № 565-ХІІ// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – 22 січня. – №4. – Стор. 95.
  6. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 1993 року № 3341-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – 31 серпня. – № 35. – Ст. 358.
  7. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 року № 2135-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – 2 червня. – № 22. – Ст. 303
  8. Указ Президент України «Про Концепцію забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів» від 28.12.2004 № 1560/2004 // Офіційний вісник України. 2005. – 14 січня. – № 52, том 1. – Стр. 184. – Ст. 3435.
  9. Постанова Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17 червня 1992 р. // Збірник нормативних актів; Мацько А.С., Байко І.В. Зброя: придбання, зберігання, використання. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 304 с. – С. 9.

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями» № 13 від 23 грудня 2005 р.

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив та їх правові наслідки» № 7 від 4 червня 2010 р.

12.  Агапов П.. Бандитизм и организация приступного сообщества (преступной организации): проблемы соотношения. // Законность. 2002 - №4. – С. 16-20.

13.  Андреева А., Овчинникова Г. Квалификация бандитизма. // Законность. – 1996. – №4. – С. 13-15.

14. Бажанов М. И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины / М. И. Бажанов. – Х. : Право, 2000. – 128 с.

15. Бедриківський В.В. Бандитизм: соціально-правовий і кримінологічний аналіз : монографія / В. В. Бедриківський, О. М. Литвинов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2009. – 161 с.

16. Бедриківський В.В. Кримінологічна характеристика та заходи запобігання бандитизму: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / В.В. Бедриківський. – К., 2010. – 20 с.

17.  Беликов Б .С. Методика расследования бандитизма (по материалам  Кыргызской Республики и Российской Федерации). автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Б.С. Беликов. – М., 2008. – 21 с.

18.  Бердичевский Ф.Ю., Ларин А.М., Образцов В.А. Расследование нападений с целью завладения государственными и общественными денежными средствами / Ф.Ю. Бердичевский, А.М. Ларин, В.А. Образцов. – М., 1976. – 246 с.

19.  Бурданова В.С., Гуняев В.А., Пелецкая С.М. Особенности расследования убийств, совершенных по найму: Учебное пособие / В.С. Бурданова, В.А. Гуняев, С.М. Пелецкая. – СПб., 1997. – 378 с.

20.  Быков В. Как розграничить бандитизм и розбой. // В. Быков. – Российская юстиция. – 2001. - №3. – С.18-22.

21.  Ванюшкин С.В. Российская криминологическая енциклопедия: преступность и борьба с нею в понятиях и комментариях / Под ред. А.И. Долговой. – М.: Норма 2000. – 802с.

22.  Васильев В.Л. Роль психологии в раскрытии и расследовании преступлений в сфере организованной преступности / В.Л. Васильев // Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью: Материалы международной научно-практической конференции. – СПб., 1997. – С. 236-243.

23.  Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества / В.А. Владимиров. – М., 1974. – 63 с.

24.  Вовкотруб С.Г., Омельчук О.М., Ярін В.М. та ін. Кримінальне право України / За ред. Омельчука О.М. – К.: Наукова думка, 2004. – 379 с.

25.  Волков Б.С. Преступное поведение: детерминизм и ответственность / Б.С. Волков. – Казань, 1975. – 485 с.

26. Волынский В.А. Раскрытие и расследование бандитизма – первоначальный этап : учеб. пособие / В. А. Волынский, И. В. Тишутина ; Московский ун-т МВД России. – М. : Книжный мир, 2005. – 88 с.

27.  Галиакбаров Р. Разграничение разбоя и бандитизма. Ошыбка в теории попадает в практику / Р. Галиакбаров // Рос. Юстиция. – 2001. - №7. – С. 27 – 36.

28.  Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: Монографія / В.В. Голіна. – Х.: Регіон-інформ, – 2004. – 212 с.

29.  Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Львів. держ. ун-т внутр. справ. – К.: Вид. дім “ Ін Юре”, 2006. – 567 с.

30.  Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского язика / В.И. Даль. – М.: Рус. яз., 1989. – Т.1. – 658с.

31.  Дворкин А.И., Боголюбова Т.А. Расследование бандитизма : Методическое пособие / А.И. Дворкин, Т.А. Боголюбова. – М. : Приоритет, 2000. – 176 с.

32. Демидова Л. М. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Л. М. Демидова. – Х., 2003. – 20 с.

33. Ермакова Т.Н. Банда и преступное сообщество (преступная организация) как формы соучастия: сравнительно-правовой анализ : авторкф. дис. … канд. юрид. наук / Т.Н. Ермакова. – Киров, 2009. – 19 с.

34.  Єфремов С.О., Редька А.І. Деякі питання кваліфікації злочинів, вчинених організованою групою / С.О. Єфремов, А.І. Редька // Вісник Верховного Суду України. –  2001. - №4(26). – С. 54-55.

35.  Захаренко Е.Н., Комарова Л.Н., Нечаева И.В. Новый словарь иностранных слов / Е.Н, Захаренко, Л.Н. Комарова, И.В. Нечаева. –  М.: Азбуковник, 2003. – 784 с.

36. Зінченко І. О., Тютюгін В. І. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація/ І. О. Зінченко, В. І. Тютюгін. – Х. : Вид-во «ФІНН», 2010. – 256 с.

37. Иванов Н. Г. Некоторые вопросы пробельности уголовного законодательства России / Н. Г. Иванов // Пять лет действия УК РФ: итоги и перспективы. – М. : ЛексЭст, 2003. – С. 27

38.  Іваненко І.В. Бандитизм: кримінологічне та кримінально-правове дослідження: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / І.В. Іваненко. – О., 2003. – 19 с.

39.  Кононенко В. Деякі питання судової практики у справах про бандитизм / В. Кононенко // Право України. – 1996. - №4. – С. 56-59.

40. Корецкий, Д.А. Современный бандитизм. Криминологическая характеристика и меры предупреждения / Д.А. Корецкий, Т.А. Пособина. – СПб. : Изд-во "Юридический центр Пресс", 2004. – 241 с.

41.  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник / М.Й. Коржанський. Видання 2-ге. – К.: Атака, 2002. – 640с.

42.  Коровин С.В. Особенности расследования бандитизма : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / С.В. Коровин. – Тюмень,2009. –  17 с.

43.  Красиков Ю.А., Алакаев Л.М. Поняття злочину. Множинність злочинів / Ю.А. Красиков, Л.М. Алакаев. – М., 1996. – 976 с.

44.  Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества / Г.А. Кригер. – М., 1971. – 298 с.

45.  Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие в 2-х частях. Ч. 2: / Под ред. А. П. Резвана, М. В. Субботиной. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. – 232 с.

46.  Кримінальне право і законодавство України. Частина особлива. Курс лекцій / За ред. М.Й. Коржанського. – К.: Атака, 2001. – 544с.

47.  Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко, В.В. Банківський та ін.; За ред. П.С. Матишевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 512с.

48. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / П.С. Матишевський. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 272с.

49.  Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. М.І. Бажанова, С.С. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ-Харків. Юрінком Інтер – Право, 2001. – 124с.

50.  Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656с.

51.  Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / М.І. Бажанов, В.Я. Тація та ін.; М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2003. – 496с.

52.  Кримінальне право України: Підручник / Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко та ін.; За ред. П.С. Матишевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 896с.

53.  Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. / за ред. Гончаренко В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – Х. : Право, 2012. – 844 с.

54. Кучинский А.В. Хроника донецкого бандитизма : организованные преступные формирования. Силовое предпринимательство. Заказное убийство как способ ведения дел / А.В. Кучинский. – Донецк : Юрпресс, 2002. – 607с.

55.  Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навчальний посібник / Л.М. Лобойко. – К.; Істина,2005. – 456 с.

56.  Мельник М.. Види співучасників за новим Кримінальним кодексом України / М. Мельник // Право України. – 2001. - №11. – С. 69-74.

57.  Мондохонов А. Банда – форма соучастия в преступлении? / А. Мондохонов // Законность. – 2002. – №1 – С. 17.

58. Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький. – К. : Атіка, – 1999 – 464 с

59.  Настільна книга слідчого. Наук. практ. видання для слідчих і дізнавачів / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. – 728 с.

60.  Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка – К.: Дакор, 2008. – 1428 с.

61.  Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. і доповн. / Відповід. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с.

62.  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України/ За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те видання, переробл. та доповн. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.

63.  Никитин Л.Н., Рохлин В.И., Серова Е.Б., Степанов А.А. Бандитизм. Расследование и прокурорский надзор: Учебное пособие / под ред. Л.Н. Никитина. – СПб., 1998. – 56 с.

64.  Новицький Г.В. Поняття і форми співучасті у злочині за кримінальним правом України: Науково-практичний посібник / Г.В. Новицький. – К.: Вища школа, 2001. – 96с.

65.  Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – М., 1984. – 1403 с.

69.  Психология: Словарь. Под ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990. – 798 с.

70.  Радіонов І.І. Кримінальна відповідальність за бандитизм / І.І. Радіонов. – Сімферополь : Вид-во «Издательский Дом «Фирма Голан», 2008, 212 с .

71.  Радіонов І.І. Проблеми кваліфікації бандитизму // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». –  2011 г. – Том 24 (63). № 1.– С. 195-201.

72.  Севрюков В.В. Основы криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых бандами. автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В.В. Севрюков. – Барнаул, 2004. – 24 с.

73.  Стратонов В.М., Сотула О.С. Кримінальне право України: Загальна та Особлива частини / В.М. Стратонов, О.С. Сотула. – К.: Істина, 2007. – 320 с.

75.  Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. – М., 2004. – 484 с.

76.  Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за бандитизм (по новому УК РФ) / Т.Д. Устинова. – М., 1997. – 298 с.

77.  Фріс П.Л. І знову про відповідальність за організовану злочинну діяльність / П.Л. Фріс // Право України. – 1995. - №1. – 39 – 41С.

78.  Хавронюк М., Мельник М.. Ознаки і поняття організованої групи та злочинної організації / М. Хавронюк, М. Мельник // Право України. – 2000. - №4. – С. 58-65

79. Чорний Р.Л. Бандитизм за кримінальним правом України : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Чорний Руслан Леонтійович . - К., 2005. - 27 с.

80. Чорний Р.Л. Бандитизм за кримінальним правом України : монографія / Р. Л. Чорний. – К. : Друкарня МВС України, 2007. – 224 с.

81.  Шепітько В.Ю. Криміналістика / В.Ю. Шепітько. – Х.: Право, 2001. – 678 с.

82.  Шутемова Т.В. О некоторых проблемах уголовно-правовой характеристики бандитизма / Т.В. Шутемова // Следователь. – 1999. – №6. – С. 12-28.

83.  Шутемова Т.В. Особенность доказывания создания банды / Т.В. Шутемова // Законность – 1999. - №9. – С. 6 – 9

84. Энциклопедия уголовного права / [Л.Д. Ермакова, С.И. Никулин, Р.Р. Галиакбаров, С.С. Аветисян, Е.А. Галактионов] ; отв. ред. В.Б. Малинин. – СПб. : СПб ГКА, 2007. – Т. 6. – 564 с.

85. Яременко В., Сліпушко О. Новий словник Української мови / В. Яременко, О. Сліпушко. – К.: Аконіт, 1999. – Т.1. – 708 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать дипломную работу