Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Право->Диплом — Міліція України в системі гарантій забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина

Диплом — Міліція України в системі гарантій забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: конституционное и международное право

Тема:  Міліція України в системі гарантій забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина

(Милиция Украины в системе гарантий обеспечения реализации прав и свобод человека и гражданина)

Объем: 110 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Конституційні права і свободи людини і громадянина в Україні.

1.1. Історія розвитку конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні.

1.2. Поняття, види та характеристика конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні

1.3. Конституційні гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні

Розділ 2. Особливості забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина в діяльності міліції України

2.1. Особливості забезпечення  реалізації громадянських і політичних прав і свобод людини і громадянина в діяльності міліції України

2.2. Специфіка забезпечення реалізації економічних, соціальних і культурних прав і свобод людини і громадянина в діяльності міліції України

2.3. Зарубіжний досвід забезпечення реалізації прав людини в діяльності правоохоронних органів

Розділ 3. Напрями вдосконалення забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина в діяльності міліції України

3.1. Характеристика чинників, які впливають на ефективність забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина в діяльності міліції України

3.2.Визначення шляхів удосконалення забезпечення реалізації прав і свободи людини і громадянина в діяльності міліції України

Висновки

Список використаних джерел та літератури

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Азаров А. Я. Права человека. Новое знание / А.Я. Азаров. – М. : Юрист, 1995. – 224 с.
 2. Академические свободы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/12836.
 3. Бандурка О. М. Адміністративний процес : підруч. [для студ. вищ. навч. заклад.] / О. М. Бандурка, М. М. Тищенко. – К. : Літера ЛТД, 2001. – 336 с.
 4. Бєлкіна Ю. Л. Роль органів внутрішніх справ (ОВС) України в забезпеченні культурних прав громадян / Ю. Л. Бєлкіна // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (70). – С. 225 – 233.
 5. Білозьоров Є.В. Правові гарантії прав і свобод людини та громадянина у сфері діяльності міліції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук: 12.00.01 / Є.В. Білозьоров. – Київ, 2008. – 16 с.
 6. Бородін І.Л. Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: 12.00.07 / І.Л. Бородін. – Харків, 2004. – 38 с.
 7. Бущенко А.П. Стаття 5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Систематизований дайджест рішень Європейського Суду з прав людини / А.П. Бущенко // Харківська правозахисна група. – Х., 2003. – С. 24 – 48.
 8. Використання в кримінальному процесі матеріалів оперативно-розшукової діяльності та гарантії захисту прав і свобод людини : [монографія] / В.М. Тартишник, О.В. Нагодченко, І.П. Козаченко, К. В. Антонов. – Д.: Юрид. акад.. МВС України, 2004. – 184 с.
 9. Гіда Є.О. Загальнолюдські стандарти прав людини і забезпечення їх реалізації в діяльності міліції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.01 / Є.О. Гіда. - К., 2000. - 16 с.

10. Декларація незалежності Сполучених Штатів Америки від 4 липня 1776 р. // Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн: [навч. посібн. для юрид. вищих навч. закладів і фак.] : У 2 т. / Укл. В.Д. Гончаренко, С.І. Пирогова, А.Й. Рогожин та ін. / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Ін. Юре, 1998. – Т.2. – 756 с..

11. Драгоманов М.П. Проєктъ основаній устава украинского общества «Вольный союзъ» – «Вільна спілка» // Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К.: Т-во «Знання» України, 1993. – 860 с.

12. Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у кримінальних справах// Офіційний Вісник України. – 2004. - №26. – Ст. 1735.

13. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод : прийнята в Римі Радою Європи 4 листопада 1950 р. // Забезпечення прав людини : [хрестоматія]. – К. – X., 2005. – 756 с.

14. Загальна декларація прав людини: Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. // Кур’єр ЮНЕСКО. – 1998. – Грудень. – С. 18-20.

15. Зайчук О.В. Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / за ред. О.В. Зайчука , Н.М. Оніщенко. -. 2-е вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 688 с.

16. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. – № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64.

17. Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001. – № 2235-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65

18. Закон України «Про дорожній рух» від 30 червня 1993 p. – № 3353-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 31. – Ст. 338.

19. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 p. – № 3782-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 51

20. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 p. – № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

 1. 21.  Закон України «Про Конституційний Суд України» від 03 грудня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 49. – Ст. 272.

22. Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990. – № 565-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. –  Ст. 20

23. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. – № 2135-XII // Відомості Верховної Ради України. 1992. – № 22. – Ст. 303

24. Закон України «Про органи і служби в справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 24 січня 1995 p. – № 20/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35

25. Закон України «Про організаційно-правові засади боротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 1993 p. – № 3341-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. –  Ст.358

26. Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» від 17 січня 2002 р. – № 2953-III. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 17. – Ст. 121

27. Закон України «Про попереднє ув'язнення» від 30 червня 1993. – № 3352-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 360

28. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16 червня 1992. - № 2456-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502

29. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» від 23 березня 2000 р. –  № 1587-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 24. – Ст. 183.

 1. 30.  Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 13 травня 1998р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998 р. – № 20. – Ст. 99

31. Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 08 червня 2000. – № 1805-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39. – Ст. 333

32. Заросило В.О. Діяльність міжнародної поліції із забезпечення прав людини в миротворчих операціях / В.О. Заросило // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. - №1. – С. 12-20

33. Ивановский В.В. Учебник административного права / Ивановский В. В. / Полицейское право. Право внутреннего управления [3-е изд.] – Казань, 1908. – 234 с.

34. Ільницький О.В. Дотримання прав і свобод людини працівниками міліції / О.В. Ільницький. – Львів, 2011. – 164 с.

35. Калаянов Д. П. Поліція країн ЄС та використання її досвіду в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Калаянов Дмитро Петрович. – Київ, 2010. – 40 с.

36. Касараба Ю.Я. Адміністративно-правове забезпечення впровадження міжнародно-правових стандартів у діяльність органів міліції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.07 / Касараба Юрій Ярославович. – Київ, 2009. - 18 с.

37. Каткова Т. Г. Діяльність ОВС України з питань захисту культурної спадщини: адміністративно-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Т. Г. Каткова. – Харків , 2008. – 20 с.

38. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку: Прийнято резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 34/169 від 17 грудня 1979 р. // Права людини : Зб. Док. / Укл. В.С. Семенов, О.Н. Ярмиш та ін. – Харків : Ун-т внутр. Справ, 1997. – С. 155-159

39. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 груд. 1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

40. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – К., 2004. – 417 с.

41. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: навч. посібник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 336 с.

42. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання: Прийнято резолюцією 39/46 Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1979 р. // Права людини: Зб. док. / Укл. В.С. Семенов, О.Н. Ярмиш та ін. – Х.: Ун-т внутр справ., 1997. – С. 137–154.

43. Константінов СФ. Органи внутрішніх справ у державному механізмі забезпечення прав і свобод людини / С.Ф. Константінов // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2010. - № 2. - С. 14-21.

44. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

45. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001р. – № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131

46. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. – № 4651-VI // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 100.

47. Левченко К. Порушення прав людини не є внутрішньою проблемою органів внутрішніх справ / Катерина Левченко // Міліція України. – 2006. – № 10. – С. 8-9

48. Международные акты о правах человека: Сб. док. / Сост. и авт. вступ. ст. В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева. – М.: Норма: ИНФРА-М, 1998. – 753 с.

49. Международные документы по правам человека / Сост. В.М. Тертышник – Х.: РИФ «Арсис, ЛТД, 2000. – 288 с.

50. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966р. – К.: Укр. Правнича Фундація. Вид-во «Право», 1995. – 40 с.

51. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: Прийнято резолюцією 2200 А (ХХІ) Генеральної Асамблеї ООН від 16 грудня 1966 р. // Права людини: Зб. док. / Укл. В.С. Семенов, О.Н. Ярмиш та ін. – Х.: Ун-т внутрішніх справ., 1997. – С. 30-41.

52. Наказ МВС України «Про Положення про Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, МВС України» від 20 жовтня 2005 р. № 31

53. Негодченко О.В. Деякі організаційні аспекти визначення механізму забезпечення реалізації прав, свобод і обов’язків людини й громадянина // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003 – № 2. – С. 9-16.

54. Олефіренко Е.О. Адміністративно-правові гарантії реалізації прав і свобод громадян : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Е.О. Олефіренко. – Ірпінь, 2006. – 18 с.

55. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав та свобод людини. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. – 444 с.

56. Пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г., принятый Генеральной Ассамблеей ООН // Международные документы по правам человека. – Харьков: РИФ «Арсис, ЛТД», 2000. – 288 с.

57. Пакти і Конституції законів та вільностей Війська Запорізького // Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К.: Т-во «Знання» України, 1993. – С. 25-37.

58. Панкевич О.З. Захист прав і свобод людини та громадянина міліцією: загальнотеоретичні та філософсько-правові аспекти / О.З. Панкевич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2008. - № 3. – С. 117-126

59. Піскун  І.І. Забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ / І.І. Піскун // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – №4. – С. 103-109.

60. Плугатар Т.А. Юридичні гарантії  забезпечення прав та свобод людини і громадянина  в діяльності міліції / Т.А. Плугатар // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – №2. – С. 119-126

61. Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1315

62. Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. № 510

63. Постанова Верховної Ради України «Про дотримання правоохоронними органами України конституційних гарантій та законності в забезпеченні прав і свобод людини» від 23 березня 2000 р. –  №-1592-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 24. – Ст. 193.

64. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» від 10 серпня 1993 р. № 615

65. Приватне життя і поліція. Концептуальні підходи. Теорія та практика. – Авторський колектив / [відпов. ред. Ю. І. Римаренко]. – К. : КНТ, 2006. –  740 с. – (Людина. Суспільство. Поліція).

66. Пушкіна О.В. Конституційний механізм забезпечення прав людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. юрид. наук: 12.00.02 / О.В. Пушкіна ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 2008. – 48 с.

67. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадина / П.М. Рабінович. – К.: Атіка, 2004. – С. 10.

68. Регушевський Е.Є. Конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02  / Е.Є. Регушевський. – К., 2004. – 18 с.

69. Регушевський Е.Є. Міжнародно-правові гарантії реалізації прав і свобод людини і громадянина в умовах інтеграції України до Європейського Союзу / Е.Є. Регушевський // Наукове видання «Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз» Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (29 травня 2002 р., Київ) – К.: Вид-во Української Академії державного управління при Президентові України, Том 1 / 2002. – С. 195-196.

70. Січкар В.О. Використання досвіду поліції зарубіжних країн в діяльності міліції України по забезпеченню прав та свобод людини (організаційно-правовий аспект) / В.О. Січкар. – Київ, 2007. – 456 с.

71. Тарасов И.Т. Очерк науки полицейского права / Тарасов И.Т. – М., 1897. – 450 с.

72. Теличкин А.А. Управление гражданской полицией ООН: [монография] / А.А. Теличкин. / под общ. ред. А.М. Бандурки. – Харьков: Изд-во нац. ун-та внутр. дел, 2003. – 276 с.

73. Толкачев К.Б. Органы внутренних дел в механизме реализации личных конституционных прав и свобод граждан : [монография] / К.Б. Толкачев, А.Г. Хабибулин. – Уфа : Уфим. ВШ МВД РСФСР, 1991. – 168 с.

74. Хальота А. Методи діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню реалізації прав людини / А. Хальота // Право України. - 2001. - № 5. - C. 43-46.

75. Цалюк О.М.  Реалізація прав людини і громадянина в державно-службових відносинах в органах внутрішніх справ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 / О.М. Цалюк. – Запоріжжя, 2011. – 17 с.

76. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать дипломную работу