Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Право->Диплом — Рішення Конституційного Суду України у системі джерел адміністративного права

Диплом — Рішення Конституційного Суду України у системі джерел адміністративного права

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: административное право

Тема:  Рішення Конституційного Суду України у системі джерел адміністративного права

(Решение Конституционного Суда Украины в системе источников административного права)

Объем: 93 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Застосування юрисдикційних повноважень Конституційного Суду України при розгляді справ адміністративно-правового характеру

1.1.Компетенція Конституційного Суду щодо розгляду справ у сфері адміністративно-правової відповідальності

1.2.Повноваження Конституційного Суду України при розгляді справ офіційного тлумачення адміністративних норм і положень права

Розділ 2. Специфіка актів Конституційного Суду України при застосуванні юрисдикцій повноважень          

2.1 Поняття та види актів Конституційного Суду України

2.2 Аналіз актів у сфері адміністративно-правових відносин

Розділ 3. Окремі проблемні питання впливу Конституційного Суду України на адміністративно-правові відносини

3.1. Вплив рішень Конституційного Суду України на регулювання адміністративно-правових відносин

3.2. Удосконалення практики конституційного правосуддя в контексті розгляду справ адміністративно-правового характеру

Висновки

Список використаних джерел

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Савчин Михайло Васильович. Конституційний суд України як гарант конституційного ладу: дисертація канд. юрид. наук: 12.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2003.
  2. Савенко Микола Дмитрович. Правовий статус Конституційного Суду України: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2001. - 189 арк.
  3. Харенко А.А. Поняття та особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх: теоретико-правові питання. / Наукові праці МАУП. – 2010. - №4. – С.168-172
  4. Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник/ Под ред. проф. А.М. Бандурки. -- Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. — 350 с.
  5. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141
  6. Конституционный суд Украины. Електронний ресурс. / Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/ru/index
  7. Закон України «Про Конституційний суд України»
  8. Тодика Ю.М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика: Монографія. — X.: Факт, 2003.— 328 с.
  9. Стрельченко О.Г. Природа адміністративної відповідальності. / Держава та регіони. – 2012. - № 3.

10. Сірант М.М. Значення та роль адміністративної відповідальності в сучасних умовах. / Митна справа. – 2011. - №5(77). - частина 2. – С.317-321

11. Харенко А.А. Поняття та особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх: теоретико-правові питання. / Наукові праці МАУП. – 2010. - №4. – С.168-172

12. Конституційне право України : посіб. для підготов. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. — К. : Паливода А. В., 2010. — 151с.

13.  Конституційне право України : посіб. для підготов. до іспитів / За заг. ред. Ю, Г. Барабаша. — Х. : Право, 2012. — 302 с

14. Ящук О.В. Законодавство про адміністративну відповідальність: сучасний стан і перспективні положення його розвитку. / Юридична наука – 2011. - № 2. – С.150-154

15. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 року у справі N 1-17/2000 / фіційний вісник України 2000 р., № 47, стор. 109, стаття 2045

16. Рішення КСУ у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 1, 4, 8, 10, підпункту "б" підпункту 2 пункту 13, пунктів 14, 17 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві" від 3 лютого 2009 року у справі N 1-7/2009. / Вісник Конституційного суду України 2009 р., № 2, стор. 35

17. Рішення КСУ у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень законів України "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" (справа про корупційні правопорушення та введення в дію антикорупційних законів) від 6 жовтня 2010 року у справі справі N 1-27/2010 / Вісник Конституційного суду України 2010 р., № 6, стор. 7

18. Рішення КСУ у справі за конституційним зверненням громадянина Багінського Артема Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 14-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про адміністративну відповідальність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху) від 22 грудня 2010 року у справі N 1-34/2010 / Вісник Конституційного суду України 2011 р., № 1, стор. 13

19. Рішення КСУ у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункту 5 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" (справа про строки адміністративного затримання) від 11 жовтня 2011 року у справі N 1-28/2011 / Вісник Конституційного суду України 2011 р., № 6, стор. 121

20. Конституційне право України : Підруч. для студентів юрид. спец. вузів / Погорілко В.Ф., Фріцький О.Ф., Городецький О.В. та ін. ; За ред. В.Ф.Погорілка ; НАН України. Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, Нац. акад. внутр. справ України. — К. : Наук. думка, 1999. — 733 с.

21.  Конституційне право зарубіжних країн : Підруч. для студентів юрид. вищ. навч. закладів і фак. / В.М. Шаповал. — К. : АртЕк : Вища шк., 1998. — 262 с.

22. . Конституційне право України : Навч. посіб. / В.В. Кравченко. — К. : Атіка, 2000. — 317 с.

23.  Конституційне право України : Конспект лекцій / В.Ф. Годованець ; Відп. ред. І.В.Хронюк ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2000. — 213 с.

24.  Конституційне право України : Підруч. для студ. вищ. юрид. закл. і ф-тів / Тацій В.Я., Погорілко В.Ф., Тодика Ю.М. та ін.; За ред. В.Я.Тація та ін. ; Акад. прав. наук України, Укр. правн. фундація. — К. : Укр. центр правн. студій, 1999. — 372с.

25.  Конституційне право України : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2001. — 115 с.

26. Апаров А.М. Поняття, структура, види та форми адміністративно-правових відносин. / Право та державне управління. – 2012. - № 1. – С.146-154

27. Бондаренко В.А. Призначення та особливості структури адміністративно-правових норм. / Науковий вісник ЛНУ. – 2011. - №4. – С.146-154

28. Кадикало О. I. Тлумачення як функція конституційних судів. / Часопис Київського університету права. – 2009. - № 2. – С.94-99

29. Тихий В.П. Актуальні проблеми повноважень Конституційного Суду України. / Вісник ААУ . – 2010. - № 2. – С.132-134

30. Савенко М. Д. Тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України в контексті принципу верховенства права. / Вісник НАУКА. – 2011. - № 116. – С.109-114

31. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб) від 30 травня 2001 року у справі N 1-22/2001. / Офіційний вісник України офіційне видання від 29.06.2001 2001 р., № 24, стор. 57, стаття 1076

32. Конституційне право України : Лекц. курс та навч.-метод. матеріали / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя ; Луняк М.О. — Ніжин, 2001. — 98 с.

33. . Конституційне право зарубіжних країн : Навч. посіб. / Горшеньова М.С., Журавка О.В., Закоморна К.О. та ін. ; За заг. ред. В.О.Ріяки. — К. : Юрінком Інтер, 2002. — 511 с.

34. . Конституційне право України : підруч. для студ. вузів / За ред. Ю.М.Тодики, В.С.Журавського ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — К. : Вид. дім «Ін Юре», 2002. — 542 с.

35. . Конституційне право зарубіжних країн : Підруч. для студентів юрид. вищ. навч. закладів і ф-тів — К. : АртЕк, 2002. — 262 с.

36. . Конституційне право України : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.І.Орленко, М.І.Зубок, В.В.Ладиченко та ін. ; За ред. Ю.І.Крегула ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. — 416 с.

37. Христова Ганна Олександрівна. Юридична природа актів Конституційного Суду України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2004.

38. Шевчук І.М. Акти Конституційного Суду України: правова природа та дія. / Науковий вісник НВУ. – 2010. - № 25. – С.51-55

39. Мартинюк Р.С. Правова природа та юридичні характеристики актів Конституційного Суду України Підприємництво, господарство і право. – 2008. - №№ 1. - с.3-6

40. Конституційна юстиція в Україні: навчальний посібник /Т. О. Цимбалістий. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 200 с.

41. Конституційне право зарубіжних країн : Навч. посіб. / За заг. ред. В.О.Ріяки. — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 543 с.

42.  Конституційне право зарубіжних країн (загальна частина) : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київ. нац. екон. ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 163 с.

43.  Конституційне право: словник термінів / Голов. ред. В.М.Куценко. — К. : Либідь, 2005. — 563 с.

44.  Конституційне право України : Інтерактивний курс : Навч.-метод. посіб./ В.І.Шмеріга, H.М.Крестовська. — Х. : Одіссей, 2004. — 238 с. :

45.  Конституційне право України : Підручник. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 508,с.

46. Ухвала КСУ про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Петрова Романа Івановича щодо офіційного тлумачення статті 368 Кримінального кодексу України та статті 172-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 11 грудня 2012 року у справі № 2-34/2012. Електронний ресурс. / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v033u710-12

47. Рішення КСУ у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції про офіційне тлумачення положення частини п'ятої статті 20 Закону України "Про судоустрій України" (справа про звільнення судді з адміністративної посади) у справі 16 травня 2007 року N 1-6/2007./ Офіційний вісник України офіційне видання від 11.06.2007. - № 40, / № 48, 2007, ст. 1992 /, стор. 71, стаття 1589

48. Ухвала КСУ про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Костаняна Артура Меружановича щодо офіційного тлумачення положень статті 12, частини першої статті 56 Цивільного процесуального кодексу України, частини першої статті 268, частини першої статті 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення, частини другої статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, частини другої статті 16 Кодексу адміністративного судочинства України від 14 березня 2012 року у справі № 2-6/2012. / Вісник Конституційного суду України 2012 р., № 3, стор. 68

49. Рішення КСУ у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 23 Закону України "Про державну службу", статті 18 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", статті 42 Закону України "Про дипломатичну службу" (справа про граничний вік перебування на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування) від 16 жовтня 2007 року у справі N 1-16/2007 / Офіційний вісник України від 02.11.2007. 2007 р., № 80, стор. 43, стаття 2979,

50. Ухвала КСУ про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 7 частини першої статті 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 31 жовтня 2002 року у справі N 2-55/2002. Електронний ресурс. / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v056u710-02

51. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України та конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої, третьої, четвертої статті 118, частини третьої статті 133, частин першої, другої, третьої статті 140, частини другої статті 141 Конституції України, статті 23, пункту 3 частини першої статті 30 Закону України "Про державну службу", статей 12, 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 10, 13, 16, пункту 2 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", статей 8, 10 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 18 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві) від 25 грудня 2003 року у справі N 1-45/2003. / Офіційний вісник України офіційне видання від 09.01.2004 № 52, том 1, стор. 318, стаття 2829

52. Ухвала КСУ про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 30 червня 2011 року у справі N 2-22/2011/ Вісник Конституційного суду України 2011 р., № 6, стор. 179

53. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 61 народного депутата України про офіційне тлумачення положень пункту 10 частини першої статті 106, частин першої, другої, четвертої статті 118, частини третьої статті 133, частини другої статті 140 Конституції України, частини четвертої статті 1, частини другої статті 8, частини четвертої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", пункту 2 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в районах міста Києва) від 13 жовтня 2005 року у справі N 1-22/2005. / Офіційний вісник України офіційне видання від 02.11.2005. 2005 р., № 42, стор. 105, стаття 2663,

54. Рішення КСУ у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу восьмого пункту 5 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" від 29 червня 2010 року у справі N 1-25/2010 / Вісник Конституційного суду України 2010 р., № 5, стор. 11

55. Конституційне право України : Хрестоматія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Нац. юрид. акад. 47. України ім. Ярослава Мудрого ; Упоряд. В.С.Журавський, Ю.М.Тодика. — К. : Вид. дім «Ін Юре», 2003. — 882 с.

56.  Конституційне право зарубіжних країн : Навч. посіб. / О.А.Кирпичов, В.В.Соловйова. — Донецьк : Юго-Восток, 2006. — 370 с.

57.  Конституційне (державне) право зарубіжних країн : Навч. посіб. / В.М.Бесчастний, О.В.Філонов, В.М.Субботін, С.М.Пашков ; За ред. В.М.Бесчастного. — К. : Знання, 2007. — 467 с.

58. . Конституційне право України : Навч.-метод. посіб. / С.Т.Гончарук, О.І.Шостенко ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 62 с.

59. . Конституційне право України : навч.-метод. посіб. для слухачів і студ. ф-ту заоч. та дистанц. навчання (5, 4 і 3 роки навчання) / І.С.Загоруй, І.Л.Осадча ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ, Ф-т заоч. та дистанц. навчання, Каф. конституц. та міжнар. права. — Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. — 114 с.

60. Коваленко А А Розвиток виконавчої влади в Україні на сучас­ному етапі теорія та практика Монографія - К Ін-т держави і права ш В М Корецького НАН України, 2002-512 с

61. Галунько В.В., Єщук О.М. Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання. Електронний ресурс. / Режим доступу: http://www.law-property.in.ua/articles/general-administrative-law/94-the-concept-and-content-regulation-administratyvnopravovoho.pdf

62. Пасенок О., Перепелюк В. Колізії між конституційною та адміністративною юрисдикціями:шляхи вирішення. / Публічне управління. – 2012. - №3 . – С.14-16

63. Грабильников А.В. Конституційно-правові основи судового рішення як акту судової державної влади. / Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – 2011. - № 11. – С.80-84

64. Сквірський І.О. Рішення Конституційного Суду в системі джерел конституційного права України. / Вісник ЗНУ. – 2011. - № 3. – С.42-47

65. Ланкевич А.З. Вплив правових позицій Конституційного Суду України на усталену практику адміністративних судів. / Форум права. – 2012. - № 4. – С.554-560

66. Савчак А. Преюдиціальність рішень Конституційного Суду України: теоретично-правовий аспект. / Публічне право. – 2011. – № 2. – С. 27-32.

67. Сквірський І.О. Правова природа рішень Конституційного Суду України як нормативно-доктринального феномена. ./ Вісник ЗНУ. – 2011. - № 2. – С.19-26

68. Конституційне право України : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В.І.Чушенко, І.Я.Заяць ; за заг. ред. В.І.Чушенка ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — К. : Вид. дім «Ін Юре», 2007. — 485 с.

69.  Конституційне право України : навч. посіб. для дистанц. навчання / За наук. ред. Л.Ф.Романенко ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини «Україна». — К. : Ун-т «Україна», 2007. — 480 с.

70.  Конституційне право України : навч. посіб. / О.В.Совгиря, Н.Г.Шукліна ; М-во освіти і науки України. — К. : Юрінком Інтер, 2007. — 631 с

71.  Конституційне право України : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [Бисага Ю.М., Бисага Ю.Ю., Бєлов Д.М. та ін.] ; М-во освіти і науки України та ін. — Ужгород : Ліра, 2007. — 370 с.

72.  Конституційне право України : навч. посібник / В.В.Кравченко. — К. : Атіка, 2008. — 590 с.

73. Багрій О.І. Удосконалення правового регулювання діяльності Конституційного Суду України як засіб забезпечення Конституції України. Електронний ресурс. / Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node/1048

74. Стрижак А. Удосконалення статусу Конституційного Суду України. / Віче. – 2011. - № 17. – С. С. 29-32.

75. Туркіна І.Є. Місце Конституційного Суду в системі органів державного управління. / Наукові розвідки з державного та муніципального управління. - К.: ВПЦ АМУ, 2011. - № 2. - С. 250-256.

76. Ковальчук В.Б. Роль та місце Конституційного Суду України в системі органів державної виконавчої влади. / Науковий вісник ЛНУ. – 2010. - №1. – с.114-126

77. Питання теорії конституційного правосуддя в Україні: актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя : моногр. дослідж. / А. О. Селіванов, А. А. Стрижак. - К. : Логос, 2010. - 276 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать дипломную работу