Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Право->Курсовая работа — «Право інтелектуальної власності та реформа цивільного законодавства України»

Курсовая работа — «Право інтелектуальної власності та реформа цивільного законодавства України»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: Цивільне право

Тема: Право інтелектуальної власності та реформа цивільного законодавства України 

Объем: 34 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание 

Вступ

Розділ 1.Поняття інтелектуальної власності

1.1. Правове регулювання інтелектуальної власності

1.2. Система інтелектуальної власності в Україні

Розділ 2. Право інтелектуальної власності як вид речового права

2.1. Поняття  та сутність права інтелектуальної власності

2.2. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності

Розділ 3. Реформа цивільного законодавства в сфері інтелектуальної власності

3.1. Правові проблеми захисту права інтелектуальної власності за чинним законодавством

3.2.Удосконалення національного законодавства у сфері права інтелектуальної власності

Висновки

Список використаних джерел

 

Список литературы

 1. Конституція України. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. КонвенцияучреждающаяВсемирнуюорганизациюинтеллектуальнойсобственности. (подписанная в Стокгольме 14 июля 1967 года) – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_169
 3. Цивільний кодекс України від від 16.01.2003 № 435-IV – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/stru#Stru
 4. Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
 5. Положення про Державну службу інтелектуальної власності України затверджено Указом Президента України від 8 квітня 2011 року №436/2011 – Режим доступу http://www.president.gov.ua/documents/13415.html
 6. Актуальні проблеми правового регулювання інтелектуальної власності в Україні в умовах трансформації суспільних від¬носин // Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин. - К. : Юридична думка, 2009. - С. 296-336.
 7. Бошицький Ю. Удосконалення національного законодавства в сфері інтелектуальної власності: проблеми та перспективи // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. / НАН України, Київський ун-т права; редкол: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. та ін. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2011. - С. 7-11.
  • Бошицький Ю. Л. Інтелектуальна власність в сучасній Україні ?- актуальні питання модернізації та правового регулювання / Часопис Київського університету права 2013/1 – Режим доступу http://kul.kiev.ua/images/chasop/2013_1/yyyyy/213.pdf
  • Бошицький Ю. Л. Теоретико-прикладні аспекти оптимізації вітчизняного право творення у сфері інтелектуальної влас¬ності // Актуальні проблеми правотворення в сучасній України: Зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квітня 2012 р.). - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. - С. 6-11.
  • 10. Бошицький Ю. Л.Проблеми правотворення в сфері охорони інтелектуальної власності в Україні // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 3 - С. 192-196.

   11. Дроб’язко В. С.; Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності: Навч.посібник. – К: Юрінкомінтер, 2004. ? 512 c.

   12. Інтелектуальна власність: навчальний посібник у двох частинах / І.П. Каплун, Е.В. Колісніченко, В.О. Панченко, А.А. Папченко. - Суми Видавництво СумДУ., частина 1. 2009 – 156 с.

   13. Килимник І.І. Конспект лекцій з дисципліни «Інтелектуальна власність» / І. І. Килимник, Н. В. Івасішина; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2011. - 233 с.

   14. Кіжаєв С.О. Інтелектуальна власність / Конспект лекцій, Дніпропетровськ, ДВНЗ «УДХТУ», 2008, ? 48с.

   15. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. — К.: Істина, 2007. — 208 с.

   16. Кривунь В.С. Інтелектуальна власність / Конспект лекцій. – Краматорськ.: «Донбаська державна машинобудівна академія», 2007. – 84 с.

   17. Кубах А.І. Право інтелектуальної власності / Навч. Посібник – Харків: ХНАМГ, 2008. – 149 с.

   18. Право інтелектуальної власності : академ. курс / за заг. ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоць- кого. — К., 2004. — 672 с.

   19. Правова система України : історія, стан та перспективи : у 5 т. / за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. — Х., 2008. — Т. 3. Цивільно-правові науки. Приватне право. — 640 с.

   20. Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні [Електронний ресурс] / Заступник начальника відділу Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України Костюченко Оксана Миколаївна - Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/4487

   21. Фесенко М.С. Інтелектуальна власність / Конспект лекцій. – Алчевськ, 2006. – 76 с.

   22. Філик Н.В., Козирєва В.П. Право інтелектуальної власності: навч. Посібник – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. — 120 с.

   23. Харитонов Є. О. Цивільне право України : підручник / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, О. В. Старцев. ? 3-тє вид., перероб. i доп. ? К. : Істина, 2011. ? 808 с.

   24. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 520 с.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Курсовая — «Договор аренды и его виды»
  Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
  Реферат — «Корпоративне право Китаю»

  Заказать дипломную работу