Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Программирование->Диплом — «Створення web-додатку для розробки систем енергопостачання з нетрадиційними джерелами енергії»

Диплом — «Створення web-додатку для розробки систем енергопостачання з нетрадиційними джерелами енергії»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: информатика и математика

Тема: Створення web-додатку для розробки систем енергопостачання з нетрадиційними джерелами енергії

(Создание web-приложения для разработки систем энергоснабжения с нетрадиционными источниками энергии)

Объем: 65 стр + web-додаток

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

1 АНАЛІЗ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ГЕЛІОКОЛЕКТОРІВ

1.1 Загальна характеристика та алгоритм роботи геліоколектора

1.2 Аналіз методів розрахунку кількості сонячної енергії, що надходить на поверхню геліоколектора

1.2.1 Закономірність зміни потужності сонячної радіації протягом доби

1.2.2 Аналіз розподілу сонячної енергії на території України …

1.2.3 Аналіз методів розрахунку надходження сонячної енергії на похилий геліоколектор

1.3 Аналіз конструкції плоских поглинаючих геліоколекторів ..

2 МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ РОЗРАХУНКІВ ПАРАМЕТРІВ ГЕЛІОКОЛЕКТОРА

2.1 Спрощена модель розрахунку кількості сонячних вакуумних трубок для енергетичних потреб

2.2 Математична модель геліосистеми гарячого водопостачання

2.3 Алгоритм проведення розрахунків геліосистеми гарячого водопостачання

2.3.1 Вихідні дані для розрахунків

2.3.2 Порядок розрахунків

2.4 Вибір схем геліоколекторів

3 ПРОЕКТУВАННЯ WEB-ДОДАТКУ ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКІВ ГЕЛІОСИСТЕМ

3.1 Постановка задачі на проектування web-додатку інженерних розрахунків геліосистем

3.2 Обґрунтування та вибір засобів для розробки

3.3 Розробка web-додатку інженерних розрахунків геліосистем

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК А Значення рівня радіації на території України

ДОДАТОК Б Варіанти монтування геліосистем

 

Вступ 

У ХХІ столітті людство постало перед проблемою вичерпності корисних копалин, в тому числі і джерел енергії. Традиційні джерела енергії, такі як газ, нафта, кам’яне вугілля не можуть забезпечити зростаючі енергетичні потреби населення нашої планети, їх використання веде до накопичення екологічних і, як наслідок, кліматичних проблем. Саме тому вчені та винахідники звернулися до використання відновлюваних джерел енергії, таких як вітер, сонце, енергія припливів, тощо.

Системи, які дозволяють збирати сонячну енергію у вигляді теплоти, зберігати і видавати її згідно з потребами споживача в необхідній кількості і певного температурного рівня, відносно широко почали розвиватися тільки у XX столітті. Така затримка з впровадженням геліосистем пояснюється труднощами використання сонячної енергії у виробничих технологіях через малу густину її потоку, циклічність надходження, низький температурний рівень (без концентрації випромінювання) отриманого тепла. Найбільш придатними споживачами такої низькотемпературної теплової енергії є системи гарячого водопостачання та опалення приміщень, енергоспоживання якими на Україні сягає 30% від загального. Не дивлячись на такі значні витрати теплоносіїв на задоволення побутових потреб населення, впровадження геліосистем (ГС) при будівництві нових житлових об'єктів йде дуже повільно. Вважається, що однією з причин, які гальмують темпи розповсюдження систем з використанням сонячної енергії, є відсутність простих і надійних методів розрахунку. Аналіз надрукованих вітчизняних та зарубіжних робіт з цієї тематики показує, що наведені в них методики носять у більшості випадків поодинокий характер, тобто їх можна застосовувати тільки для конкретних умов даної місцевості. Вони вимагають великого обсяду підготовки кліматологічної інформації. Це значно утруднює проектувальні розрахунки, розробку і оптимізацію систем сонячного теплопостачання.

В той же час бурхливий розвиток інформаційних технологій, який ми можемо спостерігати останні десятиріччя, переконливо показує можливість обробки великих обсягів інформації за короткий час з будь-якої точки земного шару.

Всесвітня павутина – Інтернет охопила велику кількість людей, а web -ресурси використовуються не тільки для розваг та спілкування, а й для складних інженерних розрахунків.

Наявність web - ресурсу з розрахунку параметрів геліосистем дозволить інженерам, науковцям, а також всім бажаючим проводити потрібні їм розрахунки в on-line режимі, а отримані результати використовувати для впровадження та розвитку таких важливих технологій.

Таким чином, можна сказати, що тема дипломної роботи, спрямована на створення web-додатку для інженерних розрахунків геліосистем є актуальною.

В результаті виконання поставленого завдання було проведено рішення ряду часткових задач:

виконано аналіз існуючих геліосистем, визначені параметри, що підлягають інженерним розрахункам;

розглянуті методи розрахунки параметрів геліосистем;

сформульовані вимоги до перспективного web–додатку для інженерних розрахунків геліосистем;

розроблений web–додаток згідно висунутих вимог та оцінена ефективність його впровадження.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Справочник по климату СССР. Вып. 10. УССР. ч. 1/Солнечная радиация, радиационный баланс и солнечное сияние. - J1.: Гидрометеоиздат, 1966. — 124 с.

2. Климатологический справочник СССР. Вып. 10. Украинская ССР и Молдавская ССР. ч.б/Облачность и солнечное сияние. - Л.: Гидрометеоиздат, 1963 . - 944 с.

3. ДаффиДж. А., Бекман У А. Тепловые процессы с использованием солнечной энергии: Пер. с англ -М: Мир, 1977. - 420 с.

4. Жданов Ю. А. Расчет солнечных систем горячего водоснабжения с суточным циклом аккумулирования тепла //Гелиотехника. - 1989 , № 2. - С. 43-47.

5. КуртенерД. А., ЧудновскийА. Ф. Расчет и регулирование теплового режима в открытом и защищенном грунте. — Л.: Гидрометеоиздат, 1969. - 300 с.

6. Климат Украины /Под ред. Г.Ф. Прихотько и др. - Л.: Гидрометеоиздат, 1967. - 414 с.

7. Кирющатов А. И. Использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии в сельскохозяйственном производстве. - М.:Агропромиздат, 1991. - 96 с.

8. Сиворакша В.Е, Залотько К. Е., Марков В. Л., Петров Б. Е. Гелиосистемы для отопления и горячего водоснабжения: Учебн. пособие. Д.: ДГУ, 1995.- 196 с.

9. Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха: Справ, пособие /А. Д. Богуславский и др. Под ред. А. Д. Богуславского и В. И. Ливчака. - М.: Стройиздат, 1990. - 624 с.

10.Влияние конструкции тепловоспринимающего элемента на эффективность работы гелиоколлектора /В. Е. Сиворакша, В. Л. Марков, Б. Е. Петров, К. Е. Золотько //Экотехнологии и ресурсосбережение: журнал, № 2. - К., 2001. - С. 70-73.

11. Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. - М.: Энергия, 1973 . - 320 с.

12.Горбачев В. С. и др. Использование солнечной энергии для теплоснабжения сельского дома //Гелиотехника. - 1987, № з. _ с . 70-73.

13.Абуев И. М., Тарнижевский В. В. Выбор материалов для солнечных коллекторов //Гелиотехника. - 1990, № 5. - С. 32-35.

14. Бутузов В. А., Лычагин А. А. Гелиоустановки горячего водоснабжения: расчеты, конструкции солнечных коллекторов, экономическая и энергетическая целесообразность, //http: //www. vstmag. ru/st_3/st_3. html

15. Тим Конверс, Джойс Парк и Кларк Морган // PHP и MySQL «Библия пользователя». «Диалектика». - Москва 2007. – глава 1 «Преимущества PHP»  

16. http://www.php.ru/manual/history.html

17. PHP 5 в Подлиннике. Издательство: БХВ-Петербург, 2006 г. ISBN 5-94157-245-X

18. PHP 5. Полное руководство. Диалектика, 2006 г. ISBN 5-8459-0953-8, 0-672-32511-X

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Розробка автоматизованої системи диспетчеризації підприємства малого бізнесу – таксопарк «Алло! Таксі»
Курсовая работа — «Комп’ютерне моделювання управління центрами матеріалів та вартісними складовими з використанням СУП Spider Project»
Курсовая — «Управління проектами. Формування звітів у програмному середовищі Spyder Project»

Заказать дипломную работу