Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Учет и аудит->Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»

Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»

Вид работы: диплом

Дисциплина: учет и аудит

Тема: Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства

(Теоретические и практические проблемы учетно-аналитического обеспечения управления нематериальными активами предприятия)

Объем: 105 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ОБ‘ЄКТ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ

1.1 Сутність нематеріальних активів

1.2 Класифікація нематеріальних активів і їх оцінка

1.3 Огляд нормативної та спеціальної літератури з обліку і контролю нематеріальних активів

1.4 Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

2.1 Документальне оформлення операцій з нематеріальними активами

2.2 Організація синтетичного і аналітичного обліку нематеріальних активів

2.3 Відображення інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності

2.4 Організація контролю за наявністю і рухом нематеріальних активів

2.5 Методика контролю нематеріальних активів

РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АНАЛІЗУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

3.1 Система показників, інформаційна база та основні методи аналізу нематеріальних активів

3.2 Аналіз динаміки і структури нематеріальних активів

3.3 Аналіз ефективності використання нематеріальних активів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Вступ 

Сучасні ринкові умови зумовили неухильне зростання частки нематеріальних активів у вигляді прав, пов'язаних з об'єктами виробничої інтелектуальної власності у складі активів промислових підприємств.

Так, за останні три роки питома вага таких об'єктів обліку в активах вітчизняних підприємств зросла і в даний час складає в середньому 15-20%. Це викликано швидкістю і масштабами технологічних процесів виробництва, поширенням інформаційних технологій, активної інноваційно-інвестиційною діяльністю, підвищенням конкурентоспроможності продукції виготовленої з використанням інтелектуальної власності, ускладненням та інтеграцією міжнародних фінансово-промислових ринків.

Реформування бухгалтерського обліку та звітності, сучасна нормативна база систематизує поняття таких об'єктів, як самостійної категорії.

Однак, нові нормативні документи не вирішили всіх проблем в системі управління нематеріальними активами. Зокрема, залишаються не до кінця опрацьованими питання організації обліку, контролю і аналізу нематеріальних активів, ідентифікації нематеріальних активів як об'єктів бухгалтерського обліку, їх класифікацій для обліково-аналітичної роботи.

Крім того, брак спеціальної літератури і методичних розробок з аналізу інтелектуальної власності промислових підприємств роблять процес управління нематеріальними активами одним з найбільш проблематичних.

На наш погляд, нині в Україні завданнями організації обліку нематеріальних активів, з одного боку, є достовірне узагальнення та подання інформації про  наявність і використання нематеріальних активів, з іншого, контроль за їх окупністю в найкоротші терміни, це і визначає актуальність проведення даного дослідження.

Дослідженню проблем обліку та аналізу нематеріальних активів присвячені праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Значний внесок у вирішення цих проблем внесли М.І. Баканов, В.Ю. Бакшинскаса, І.А. Бланк, П.С. Безруких, Ф.Я. Брукгауз, Н.Г. Волков, Л.І. Вороніна, І.А. Ефрон, Є.П. Козлов, С.А. Миколаєва, О.М. Островський, В.В. Патров, В.Ф. Палій, А.Г. Радуцькький, А.П. Рудановский, Я.В. Соколов та інші.

Найбільш значні роботи по дослідженню економічних, обліково-аналітичних, організаційних та інших аспектів, пов'язаних з управлінням нематеріальними активами, належать таким вченим, як, СІ. Пучкова, Г.М. Соловйова, А.Д. Шеремет, проте, у цих дослідженнях не знайшли повного вирішення низка питань, а саме, виділення нематеріальних активів з усієї сукупності об'єктів обліку, систематизація і застосування способів їх оцінки, а також потребує вдосконалення методика контролю та аналізу прибутковості інтелектуальної власності.

Мета дослідження полягає у розгляді питань визначення організаційно-методичних засад обліку контролю і аналізу нематеріальних активів в системі управління підприємством.

Відповідно до мети, в роботі поставлені наступні завдання:

- дослідити сутність нематеріальних активів їх класифікацію і оцінку;

- провести дослідження нормативної та спеціальної літератури з обліку і контролю нематеріальних активів;

- надати організаційно-економічну характеристику ТОВ "Український папір";

- проаналізувати оформлення операцій, організацію синтетичного і аналітичного обліку та відображення інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності;

- проаналізувати організацію і методику контролю за наявністю і рухом нематеріальних активів;

- дослідити систему показників, інформаційну базу та основні методи аналізу нематеріальних активів, аналіз динаміки, структури ефективності використання нематеріальних активів в Україні.

Об'єктом дослідження є ТОВ "Український папір". Предметом дослідження: теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства.

Структура дипломної роботи передбачає даний вступ, три розділи та висновки. Часина аналітичної інформації наведена в таблицях та на рисунках. Похідна інформація для аналізу наведена в додатках

Методика дослідження ґрунтується на вивченні та узагальненні теоретичних концепцій управління, економічної теорії, методології обліку та економічного аналізу.

В даній дипломній роботі були застосовані наступні методи дослідження: метод системного, економічного аналізу, економіко-статистичні методи, методи експертних оцінок, методи моделювання, порівняння.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти України і нормативні документи державних органів влади, праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі обліку, аналізу, теорії управління, оцінки і аналізу активів, показники фінансової звітності ТОВ "Український папір",  матеріали Інтернет, періодичної преси з досліджуваної проблеми.

 Теоретична і практична значущість дипломної роботи полягає в тім, що її результати можуть бути використані при розробці нормативних та методичних документів, у практичній діяльності господарюючих суб'єктів, а також у навчальному процесі.

Пропозиції та рекомендації дозволять удосконалити організацію обліку нематеріальних активів та аналіз об’єктів інтелектуальної власності на вітчизняних підприємствах, підвищити ефективність управлінських рішень, достовірність обліку та інформації про їх наявність, рух.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства»
Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства»
Диплом — «Методичні аспекти організації обліку, аналізу та аудиту розрахунків з покупцями та замовниками»

Заказать дипломную работу