Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Учет и аудит->Дипломная (1-й раздел) — «Оподаткування прибутку банку та його вдосконалення»

Дипломная (1-й раздел) — «Оподаткування прибутку банку та його вдосконалення»

Вид работы: дипломная работа (1-й раздел)

Дисциплина: Налогообложение

Тема: Оподаткування прибутку банку та його вдосконалення

(Налогообложение прибыли банка и его совершенствования)

Объем: 35 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

1.1. Сутність та зміст податку на прибуток. Особливості оподаткування прибутку банків

1.2. Інформаційне забезпечення оподаткування прибутку банків

1.3. Критична оцінка наукових публікацій з питань оподаткування прибутку банків

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Конституція України // Урядовий портал. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=31992&cat_id=31295
 2. Податковий кодекс України від 22 грудня 2010 р., № 2755-VI.
 3. Іванов Ю.Б. Податковий облік і звітність: конспект лекцій / Ю.Б. Іванов, О.Є. Найденко. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 167 с.
 4. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібн. / В.Г. Швець. – К. : Вид-во "Знання-Прес", 2003. – 444 с.
 5. Любушин Н. П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельносты: Учебн. пособ. / Н. П. Любушин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 448 с.
  • Наказ ДПАУ №201 від 28.03.2008 р. «Про затвердження нової редакції Методичних рекомендацій щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання»
  • «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 7 (25). – Ч. 4. – 2010.
  • Канке А. А., Кошевая И. П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебн. пособ. / А. А. Канке, И. П. Кошевая. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007. – 288 с.
  • Бусыгин Ю. Н. Финансовый анализ и диагностика экономического потенциала предприятия / Ю. Н. Бусыгин. – Мн.: Издательство МИУ, 2004. – 70 с.
  • Мних Є. В., Ференц І. Д. Економічний аналіз: Навч. посібн. / Є. В. Мних, І.Д. Ференц. – Львів.: Армія України, 2000. – 144 с.
  • Вылкова Е., Романовский М. Налоговое планирование / Е. Вылкова, М. Романовский. – СПб.: Питер, 2004. – 634 с.
  • Ткаченко Н.М., Горова ТМ., Єльченко Н.О. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність: Навч. посіб. К.: Алерта, 2004. — 554 с.
  • Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран: Европа и США. – М.: Дашков и Ко, 2002. – С. 92–104
  • Сало І.В. Оподаткування банків : навч. посібн. / І.В. Сало, І.І. Д'яконова, Н.Г.
  • Євченко. – Суми : Вид-во "Університетська книга", 2010. – 208 с.
  • Данілов О.Д. Оподаткування фінансових установ : навч. посібн. / О.Д. Данілов,
  • В.П. Ходаківська, Л.А. Клюско, Б.М. Горбанський. – Ірпінь : Вид-во АДПСУ, 2002. – 268 с.
  • Євченко Н.Г. Методичні підходи до визначення граничного рівня податкового навантаження банку / Н.Г. Євченко, І.В. Бєлова // Вісник Української академії банківської справи : наук.-практ. журнал. – 2009. – № 2 (27). – С. 60-65
  • Євченко Н.Г. Методичні підходи до формування моделі податкового менеджменту в банку / Н. Г. Євченко // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Вид-во ПДАБА, 2008. – № 19. – С. 132–140.
  • Сербина О.Г. Вплив оподаткування на дохідність і напрями розвитку банківської діяльності / О.Г. Сербина // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.4. – С. 262-268.
  • Клюско Л.А. Удосконалення механізму оподаткування комерційних банків податком на прибуток / Л.А. Клюско // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. – Сер.: Економіка, право. – 2002. – № 4 (18). – С. 232-234.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства»
  Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»
  Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства»

  Заказать дипломную работу