Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Учет и аудит->Диплом — «Особливості методики і організації обліку доходів, витрат, фінансових результатів суб'єктів малого підприємництва»

Диплом — «Особливості методики і організації обліку доходів, витрат, фінансових результатів суб'єктів малого підприємництва»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: облік і аудит

Тема: Особливості методики і організації обліку доходів, витрат, фінансових результатів суб'єктів малого підприємництва

(Особенности методики и организации учета доходов, расходов, финансовых результатов субъектов малого предпринимательства)

Объем: 100 стр + додатки

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

вступ

Розділ І. Теоретичні засади обліку витрат і доходів діяльності та фінансових результатів

1.1. Нормативно-правові засади створення і функціонування суб’єктів малого  підприємництва

1.2. Організаційно-методичні особливості організації обліку витрат і доходів діяльності та фінансових результатів суб’єктів малого підприємництва

1.3. Організаційно-технологічні особливості діяльності підприємства та їх вплив на побудову обліку

Розділ ІІ. Організація і методика обліку витрат і доходів діяльності на малих підприємствах

2.1 Документальне оформлення і облік реалізації продукції, товарів, робіт та послуг

2.2 Облік витрат і доходів іншої операційної діяльності

2.3 Організація і методика обліку витрат і доходів іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій

Розділ ІІІ. Облік і аналіз фінансових результатів на малих підприємствах

3.1 Особливості формування і обліку фінансових результатів

3.2 Аналіз рентабельності діяльності малого підприємства

3.3 Аналіз ділової активності підприємства

Висновки

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. 1. Господарський Кодекс України № 436. — IV від 16.01.2003 р.

  2. Податковий кодекс України. Закон вiд 02.12.2010 р., № 2755-VI. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=2755-17.

  3. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» 16.07.1999 р. № 996-XIV.

  4. Інструкція з використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій від 30.10.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.liga.ua.

  5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.liga.ua.

  6. План рахунків активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єкта малого підприємництва: Наказ Міністерства України від 19.04.2001 р. № 186.

  7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.liga.ua.

  8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.liga.ua.

  9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2001 р., № 205. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.pro-u4ot.info/index.php? section=browse&CatID=92&ArtID.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженого наказом міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39.

11. Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.09.1999 р. № 196.

12. Бардаш С.В. та ін. Контроль і ревізія. Практикум: Навчальним посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». / С.В. Бардаш, В.А. Дерій, Н.І. Петренко; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2000. - 384 с.

13. Бутинець Т.А. Документування господарських операцій: теорія, методологія, комп’ютеризація: Монографія. - Житомир: ЖІТІ, 1999. - 412 с.

14. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. - Житомир: ПП «Рута», 2002.-544с.

15. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Канурна З.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП «Рута», 2005.- 480 с.

16. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В. Організація бухгалтерського обліку. - Житомир: ЖІТІ, 2001.-576с.

17. Бухгалтерський податковий облік. Навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. С.Л. Берези. - 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ЖДТУ, 2004. - 384с.

18. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум: Навчальне видання для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Л.В. Чижевської. - 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 512 с.

19. Воротіна Л.І., Воротін В.Є., Мартинюк Л.А., Черняк Т.В. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004.-308с.

20. Голов С. Гармонизация финансовой отчетности в соответствии с планом действий «Украина-ЕС» / С. Голов // Бухгалтерский учет и аудит. — 2005. — № 4. — С. 7–16.

21. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП «Рута», 2003. - 680 с.

22. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку: історія, теорія, перспективи: Наукове видання. - Житомир: АСА, 2001.- 416 с.

23. Калина А.В., Конева М.И., Ященко В.А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни). - К.: МАУП, 2003.-416с.

24. Кислиця О.Я., М’яких І.М. Економічний аналіз. - К.: Вид.-во Європ. ун-ту, 2003.— 171 с.

25. Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО. 3-тє вид. доп. - Харків: Фактор, 2001. - 196 с.

26. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 224 с.

27. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 520 с.

28. Котенко Т.Ю. Аналіз витрат як складова управління на підприємствах будівельної галузі / Т.Ю. Котенко // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – 2010. – № 6 (108). – С. 118-121.

29. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. - М.: ИКЦ ДИС, 1997. - 224 с.

30. Крисюк В.І., В.М. Дякон, Т.А. Демченко та ін. Бухгалтерський облік із використанням комп’ютерних технологій: На прикладі програми «1С Бухгалтерія 7.7 для України» (Практикум). - К.: Вид.-во Європ. ун-ту, 2005.— 173 с.;

31. Крисюк В.І. Аудит на підприємствах торгівельного бізнес. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.-231с.

32. Кузьмін О.Є. Малі форми підприємництва: Навчальний посібник. – Львів: «Центр Європи», 2004. – 274 с.

33. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту. - К.: Каравела, 2005.- 560с.

34. Матвіїв М.Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ М.Я. Матвіїв, П.Я. Хомин. — 2-ге вид. — К.: Центр навч. літ-ри, 2004. — 352 с.

35. Мякота В. Бухгалтерский учет на малых предприятиях / В. Мякота. — Х.: Фактор, 2004. — 325 с.

36. Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП «Рута», 2003. - 496 с.

37. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП «Рута», 2002. - 592 с.

38. Основи бізнесу: Навчальний посібник. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. - 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП «Рута», 2004. - 364 с.

39. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 с.

40. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навчальний посібник / С.Ф. Покропивний, В.М. Колот. - К.: КНЕУ, 1998. - 352 с.

41. Римар Г. Специфіка формування витрат у будівництві / Г. Римар. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.library.tane.edu.ua/grIwOO.pdf

42. Савченко О. Єдиний податок. 7-ме вид., перероб. і доп. - Харків: Фактор, 2001. - 192 с.

43. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І. Організація і методика проведення аудиту. - К.: ВД «Професіонал», 2004.- 624с.

44. Сук Л.К. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посібн. / Л.К. Сук, П.Л. Сук, М.С. Стасишен. – К. : Вид-во «Каравела», 2008. – 208 с.

45. Таркуцяк О.А. Фінансовий аналіз та управлінські рішення (на прикладі роботи вищого навчального закладу). - К.: Вид.-во Європ. ун-ту, 2001 - 201 с.

46. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості та торгівлі. - К.: Пектораль, 2003.-312с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства»
Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»
Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства»

Заказать дипломную работу