Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Учет и аудит->Диплом — «Обліково-аналітичні процедури формування та використання резервів під можливі втрати банків за активними операціями»

Диплом — «Обліково-аналітичні процедури формування та використання резервів під можливі втрати банків за активними операціями»

Вид работы: дипломная работа 1-й раздел

Дисциплина: Облік і аудит в управлінні банками

Тема: Обліково-аналітичні процедури формування та використання резервів під можливі втрати банків за активними операціями

(Учетно-аналитические процедуры формирования и использования резервов под возможные потери банков по активным операциям)

Объем: 34 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аналізу формування та використання резервів під можливі втрати банків за активними операціями.

1.1. Сутність, види та значення формування резервів за активними операціями банків.

1.2. Нормативне регулювання та міжнародні стандарти щодо формування та використання резервів під можливі втрати банків за активними операціями.

1.3. Методика формування банками України резервів для відшкодування втрат за активними операціями.

Список використаної літератури

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Васюренко О.В. Банківські операції [Текст]: навч. посібник / О.В. Васюренко. – Київ: Знання,  2009. – 324 с.
 2. Герасименко А.М., Алексеєнко М.Д., Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності [Текст] : підручник / А.М. Герасименко, М.Д. Алексеєнко, І.М.Парасій-Вергуненко. – К: КНЕУ «Університетська книга», 2010. – 600 с. – ISBN 966-574-567-0
 3.  Грюнинг, Хенни. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском [Текст]: пер. с англ. / Х. ван Грюнинг, С. Б. Братанович. - М. : Весь мир, 2009. - 290 с.
 4.  Денисенко М.П. та ін. Кредитування та ризики [Текст]: навч. посіб / М.П. Денисенко – К. : Вид. дім "Професіонал", 2008. – 253 с.
 5. Постанова НБУ № 23 від 25.01.2012 «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями» . http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12/page
  •  Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України [Електронний ресурс] // Постанова Правління Національного банку України від 27.12.2007 року N 481 – Режим доступу: // http://zakon.rada.gov.ua/  - Назва  з домашньої сторінки Інтернету.
  • Карманов Є. Бюро кредитних історій: ремонт відносин чи повна реконструкція? [Текст]: Є. Карманов // Вісник НБУ. – 2006. – №11. – С. 32-35.
  • Кльоба В.Л. Ситуаційний центр управління проблемною заборгованістю за кредитними операціями [Текст] / В.Л.Кльоба // Науковий вісник НЛТУ України. – К. – 2009. - № 19.9. – С. 176-184
  • Ковалёв А.П. Кредитный риск-менеджмент [Текст]: Монография / А.П.Ковалёв – К.: Сузір’я, 2007. – 406 с.
  • 10.  Котлл С. «Анализ  ценных  бумаг» [Електронний ресурс]: Грэма  и Додда / С. Котлл,  Р. Ф. Мюррей, Ф. Е. Блок; [пер.  с англ.]. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2010. – 704 с.
  • Криклій О.А. Управління кредитним ризиком банку [Текст]: монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 86
  • Кузнєцова Л. В. Проблеми кредитування банками інноваційної діяльності  підприємств [Текст] /  Л.В. Кузнєцова // Економіка і реґіон : зб. наук. праць / Полтавський НТУ імені Ю. Кондратюка. – Полтава, 2007. – Вип. 2 (13). – С. 73–80.
  • Лаврушина  О.И. Валенцевой Н.И.  Банковские  риски [Текст]:  учебное  пособие /  О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. – М: КНОРУС, 2007. – 232 с. – ISBN 954-001-456-301-9.
  • Лєонов С.В., Грищенко О.С. Сек’юритизація активів як сучасний механізм управління в сфері банківських інвестицій [Текст]: С.В. Лєонов, О.С. Грищенко // Українська академія банківської справи, вип.126, 2008. – с.28-3
  • МСФЗ (IAS) 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.ade-solutions.com/IFRS_ portal.html. - Назва з домашньої сторінки Інтернету.
  • Офіційний сайт  Національного  банку  України [Електронний  ресурс]. –  Режим  доступу :  www.bank.gov.ua
  • Примостка  Л.О. Фінансовий менеджмент  банку [Текст]: навч.посіб. /  Л.О.Примостка. –  К : КНЕУ, 2009. – с.111
  • Про стимулювання кредитування економіки України [Електронний ресурс] // Постанова Правління Національного банку України від 3 листопада 2009 року N 650 – Режим доступу: // http://zakon.rada.gov.ua/  - Назва  з домашньої сторінки Інтернету.
  • Рекомендації Базельського  Комітету «Підвищення  стійкості  банківського  сектору» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cbr.ru/today/pk/1.pdf
  • Сало, І.В. Фінансовий менеджмент банку [Текст] : навч. посіб. / І.В. Сало, О.А. Криклій. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 314 с. – ISBN 978-966-680-312-5.
  • Сідак О.В. Кредитні ризики та формування резервів під кредитні операції банку в умовах фінансової кризи [Текст] / О.В. Сідак // Міжнародний бізнес наукових праць. – 2009. - № 1 (16). – С. 259-262
  • Хімчук Г.О. Резерви на можливі витрати по позичках у банківській діяльності [Текст] / Г.О. Хімчук // Економіка: Наукові праці, том 99. – Випуск 86. К. – 2007. – С.57-60
  • Хімчук Г.О. Формування резервів за кредитними операціями як реалізація процесів саморегулювання діяльності банків [Текст] / Г.О. Хімчук // Економічні науки: Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. - № 10.– С.114-118
  • Хімчук Г.О. Аналіз методів управління проблемними позиками банків країн СНД [Текст] / Г.О. Хімчук // Всеукраїнський науково- виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2009. – С. 155-159
  • ереп А.В., Ниценко А.М. Управління кредитними ризиками як фактор підвищення ефективності банківської діяльності [Текст] / А.В. Череп А.М. Ниценко // Економічний простір. – 2009. № 29/2 С. 44-52

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства»
  Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»
  Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства»

  Заказать дипломную работу