Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Международная экономика->Диплом — «Міжнародні кредитні операції комерційних банків (на прикладі АБ «Діамант»)»

Диплом — «Міжнародні кредитні операції комерційних банків (на прикладі АБ «Діамант»)»

Вид работы: диплом

Дисциплина: Международная экономика

Тема: Міжнародні кредитні операції комерційних банків (на прикладі АБ «Діамант»)

(Международные кредитные операции коммерческих банков (на примере АБ "Диамант"))

Объем: 116 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Сутність міжнародних кредитних операцій

1.1. Кредитні операції як економічна категорія

1.2. Види міжнародних кредитних операцій

1.3. Особливості кредитних операцій в Україні

РОЗДІЛ 2. Аналіз міжнародних кредитних операцій в Україні на прикладі АБ «Діамант»

2.1. Загальна характеристика діяльності АБ «Діамант»

2.2. Характеристика міжнародних кредитних операцій АБ «Діамант»

2.3. Аналіз міжнародних кредитних операцій АБ «Діамант»

РОЗДІЛ 3. Вдосконалення міжнародних кредитних операцій

3.1. Концептуальні підходи щодо удосконалення механізму здійснення міжнародних кредитних операцій

3.2. Використання міжнародного досвіду при врегулюванні заборгованості

3.3. Шляхи зниження кредитних ризиків

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Вступ 

Сьогодні можна сміливо стверджувати, що міжнародний кредит є основою світової економіки. Зростаюча глобалізація виробництва змушує підприємства, банки і, навіть фізичні особи до виходу на світовий ринок. Цей вихід, частіше за все, неможливий без залучення кредитних коштів.

На даний момент основною функцією міжнародного кредиту є обслуговування більшості видів міжнародних економічних зв’язків, а саме – зовнішню торгівлю, послуги, інвестиційну діяльність, виробництво. Отже умови міжнародного кредитування стають дуже важливими для експортерів, зумовлюють рівень їх конкурентоспроможності, що на даний момент є дуже актуальним для Українських виробників.

Таким чином дуже актуальним стає дослідження теоретичних, методологічних та практичних засад міжнародних кредитних операцій.

Метою роботи є дослідження міжнародних кредитних операцій комерційних банків.

Основними завданнями дослідження є:

- визначення кредитних операцій як економічна категорія;

- аналіз видів міжнародних кредитних операцій;

- дослідження особливостей кредитних операцій в Україні;

- провести аналіз характеристик міжнародних кредитних операцій АБ «Діамант»;

- провести аналіз міжнародних кредитних операцій АБ «Діамант»;

- визначити шляхи вдосконалення міжнародних кредитних оперцій.

Об’єктом дипломної роботи є дослідження системи міжнародних операцій АБ «Діамант», специфіки їх здійснення в умовах глобалізації світової економіки.

Предметом дипломної роботи є аналіз процесу формування та розвитку міжнародних фінансових відносин АБ «Діамант».

 

Список литературы

 1. Аналіз діяльності комерційних банків: Навч.посібник/За ред. Ф.Ф.Бутинця, А.М.Герасимовича.—Житомир: ПП „РУТА”.—2001.—383с.
 2. Банківський менеджмент: Підручник/За ред. О.А.Кириченка, В.І. Міщенка.-К.: Знання.-2005.-831 с.
 3. Банківські операції:Підручник/За ред. А.М.Мороза.—К.:КНЕУ.—2002.—476 с.
 4. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. –Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.
 5. Банківські операції: Підруч. / За ред. В. І. Міщенка, Н. Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.
 6.  Банківські операції: Підруч. / А. М. Мороз, M. I. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; за ред. д.е.н., проф. А. М. Мороза. – 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: КНЕУ, 2008. – 608 с.
 7. Білобловський С. Окремі аспекти системи оцінки кредитного ризику банками//Економіка, фінанси, право.—2002.—№3.—С.30-31.
 8. Богомазов М. Методика розрахунку суттєвості й побудови вибірки при аудиті кредитних операцій//Вісник НБУ.—2003.—№2.—С.64-67.
 9. Бубенко І. Управління ризиками кредитно-фінансової організації на прикладі КБ Приватбанк//Банківська справа.—2000.—№2.—С.15-16.
 10. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник.-К.:Вид. Центр „Академія”.-2001.-320 с.
 11. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. – 4-ге вид., випр. і доп.–К.: Т-во “Знання”, КОО, 2007. – 455 с.
 12.  Вовчак О. Д., Рущишин Н. М. Банківська справа: Навч. посіб. – Львів: Новий світ-2000, 2008. – 560 с.
 13. Версаль Н., Олексієнко С. Кредитний ризик як важлива складова ризиків банківської діяльності//Фінанси України.—2002.—№8.—С.86-95.
 14. Вітлінський В., Наконечний Я., Пернарівський О. Концепція стратегії  кредитного ризику//Банківська справа.—2000.—№1.—С.13-16.
 15. Волохов в. Структура зобов’язань комерційних банків як фактор ефективності їх кредитних операцій//Вісник НБУ.—2002.—№8.—С.45-47.
 16. Волошин І. Часова структура кредитних ризиків//Вісник НБУ.—1998.—№12.—С.25-28.
 17. Вощилко М. Основи управління ризиками у банківській справі//Вісник НБУ.—2001.—№12.—С.51-52.
 18. Гармидаров П. Ризик-менеджмент в банку//Регіональна економіка.-2003.-№4.-С.140-145.
 19. Горячек І. Види банківських ризиків і управління ними//Економіка, фінанси, право.—2000.—№8.—С.36-38.
 20. Господарський кодекс України   від 16.01.2003 р.  №436-4.
 21. Гриджук Д. Співвідношення банківського ризику і засобів забезпечення банківських зобов’язань//Вісник НБУ.-2002.-№5.-С.3-6.
 22. Гумен І.,Єрмолінський А. Ризики й ліміти міжбанківського кредитування//Вісник НБУ.—2002.—№8.С.16-19.
 23. Жарій Я. Комплексний підхід до управління кредитним ризиком комерційного банку//Сіверянський літопис.—2001.—№4.—С.162-167.
 24. Жарковская Е. П. Банковское дело: Учеб. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Омега-Л, 2005. – 440 с.
 25. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. №2121-3 // Голос України—23.01.2001.
 26. Закон України „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” від 18.11.2003р. № 1255-4// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.—2004.—№ 5.-С.3-23.
 27. Закон України „Про заставу” від 02.10.1992р. №2654-12//Ковальчук А.Т. Банківський кредит : правові засоби повернення.-К.:Знання.-2001.-150 с.-  С.102-131.
 28. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ
 29. Закон України „Про іпотеку” від 05.06.2003р. №898-4// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.—2003.—№ 8.-С.3-22.
 30. Закон України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003р. №979-4// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.—2003.—№ 10.-С.3-25.
 31. Закон України „Про НБУ” від 20.05.1999р. № 679-14//Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.—2002.—№ 5.-С.42-64.
 32. Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.07.2001 р. №2658-3 //Відомості Верховної ради України.—2001.-№ 47.-С.251.
 33. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. №185/94-ВР
 34. Закон України „Про страхування” від 07.03.1996р. №85/96-ВР
 35. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій і формування та використання резервів під кредитні ризики в банках України, затверджена постановою Правління НБУ №435 від 15.09.04// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.—2004.—№ 11.- С.18-50.
 36. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003р. //Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.—2004.—№ 2.-С.4-71.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

Заказать дипломную работу