Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Международная экономика->Дипломная работа — «Правове регулювання безготівкових розрахунків за зовнішньоекономічними договорами»

Дипломная работа — «Правове регулювання безготівкових розрахунків за зовнішньоекономічними договорами»

Вид работы: Дипломная работа

Дисциплина: Международное экономическое право

Тема: Правове регулювання безготівкових розрахунків за зовнішньоекономічними договорами

(Правовое регулирование безналичных расчетов по внешнеэкономическим договорам)

Объем: 85 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика безготівкових розрахунків за зовнішньоекономічними договорами

1.1. Поняття, ознаки та суб’єкти здійснення безготівкових розрахунків

1.2. Загальна характеристика законодавства, яке регулює безготівкові розрахунки

1.3. Сфера використання безготівкових розрахунків

Розділ 2. Основні види безготівкових розрахунків за зовнішньоекономічними договорами

2.1.  Загальна характеристика видів безготівкових розрахунків, які здійснюються за зовнішньоекономічними договорами

2.2. Особливості здійснення безготівкових розрахунків за акредитивом у зовнішньоекономічних договорах

2.3. Особливості здійснення безготівкових розрахунків за інкасо у зовнішньоекономічних договорах

Розділ 3. Узагальнення переваг безготівкових розрахунків та перспективи розвитку законодавства України у сфері регулювання відносин, що випливають за зовнішньоекономічними договорами

3.1. Переваги здійснення безготівкових розрахунків за  зовнішньоекономічними договорами

3.2. Проблеми адаптації законодавства України до норм міжнародного права, які регулюють здійснення безготівкових розрахунків

Висновки

 

Список використаних джерел

 1. Агафонова Н.В. Правове регулювання документарних акредитивів. // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні та політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького  НАН України; Спілка юристів України. – 2001. – Вип. 7. – С. 312-319.
 2. Антонова О. Використання різних форм міжнародних розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності / О. Антонова // Економіст.  – 2005.  – № 7.  – С. 82–85.
 3. Антонова О. Використання різних форм міжнародних розрахунків при здійсненні експортно-імпортних операцій // Економіст. - 2005р. - №7. - с.82-85
 4. Банківська справа: Навчальний посібник/ З ред.. проф. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 314 с.
 5. Банківські операції: Підручник, 2-ге вид., випр. і доп./ А.М. М.ороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін..; За ред.. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2005. – 476 с.
 6. Банковское дело / Под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2006. – С.407.
  • Бондаренко С.І. Використання акредитива за зовнішньоекономічними операціями // Банківська справа. - 2004р. - № 3. - с.114-118;
  • Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.
  • Віднійчук-Вірван Л.А. Платіжні системи: Навчальний посібник. – Львів: “Магнолія плюс”, 2007. – 190 с.
  • Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Банківська справа: Навчальний посібник. – Львів6 “Новий світ-2000”, 2008. – 560 с.
  • Демчик Т.П. Облік валютних розрахунків підприємств акредитивами при здійсненні імпортних операцій / Т.П. Демчук  // Наука й економіка, 2009.  – № 4 (16), Т.1.  – С. 170-171.
  • Журков А. Національна система масових електронних платежів: огляд розвитку у другому кварталі 208 року / А. Журков // Вісник Національного банку України. – 2008. - № 8. – С. 57 – 59.
  • Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7
   грудня 2000р. №2121 - III // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001р. - №1. - с.3-48.
  • Закон України "Про Національний банк України" від
   20.05.1999р. №678.- XIV. - Відомості Верховної Ради України.-1999. - № 29 .-СТ.238.
  • Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей вУкраїні" // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №56(602). -с.7-18.
  • Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. № 22// Вісник Національного банку України. – 2006. - № 9. – С. 45 – 75.
  • Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті: Постанова Правління Національного банку України від 17 березня 2004 р. № 110// Вісник Національного банку України. – 2004. - № 6. – С. 11 – 91.
  • Ковальчук А.Т. Банки. Кредит. Фінанси: законодавчо-правовий вимір. – К., 2002. – С. 49-51
  • Кравець В. Деякі аспекти діяльності міжнародних платіжних систем в Україні / В. Кравець, О. Макаєва // Вісник Національного банку України. – 2007. - № 5. – С. 23 – 27.
  • Кравець В. Місце та роль НСМЕП на картковому ринку України / В. Кравець // Вісник Національного банку України. – 2007. - № 3. – С. 14 – 17.
  • Лапко Н. Система електронних платежів НБУ у 2007 році / Н. Лапко // Вісник Національного банку України. – 2008. - № 2. – С. 42 – 44.
  • Лисенко Ю. Акредитиви: практика застосування у зовнішньоекономічних операціях // Вісник НБУ. - 2003р. - №1. - с.18-23
  • Лисюк С. Акредитивна форма розрахунків за експортно-імпортними операціями та перспективи її розвитку в Україні // Вісник НБУ. - 2003р. - №5. - с.42 – 47
  • Миронов В.Ю. Финансово-правовые основы банковского регулирования. – Автореф. канд. дис.: Саратов, 2005. – С. 9.
  • Облік міжнародних операцій / [Кузьмінський Ю.А., Козак В.Г., Лук’яненко Л.І та ін.]; за ред. Ю.А. Кузьмінського. ?  К.: КНЕУ, 2006.  ? 336с.
  • Озель Д. Акредитив у сучасній практиці господарювання // Банківська справа. - 2005р. - №3. - с.76 – 80
  • Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням: Постанова Правління Національного банку України від 19 квітня 2005 р. № 137// Вісник Національного банку України. – 2006. - № 9. – С. 12 – 26.
  • Правила Національної системи масових електронних платежів: Постанова Правління Національного банку України від 10 грудня 2004 р. № 620// Вісник Національного банку України. – 2006. - № 9. – С. 36 – 45.
  • Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04. 91 р. № 959-ХІІ  [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12
  • Про обіг векселів в Україні: Закон від 05.04.2001 р. № 2374-ІІІ// Все про бухгалтерський облік. – 2006. - № 16. – С. 40 – 47.
  • Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон від 06.10.2004 р. № 2056-ІV// Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 1. – С. 23 – 27.
  • Про порядок здійснення розрахунків  в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 р. № 187/94-ВР [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=185%2F94-%E2%F0
  • Файвішенко Л. Вплив зміни регламентації документарних  акредитивів на міжнародну торгівлю / Л. Файвішенко, Ю. Фоміна // Економічний аналіз. – 2008. – Випуск 2 (18).  – С. 173  – 175.
  • Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2007 році / В. Харченко // Вісник Національного банку України. – 2008. - № 4. – С. 30 – 35.
  • Шевченко О.М. Міжнародні кредитні розрахунки: методи управління // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №1 (80). – С. 31-36.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
  Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
  Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

  Заказать дипломную работу