Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Международная экономика->Диплом — «Інтеграція України в міжнародний ринок туристичних послуг»

Диплом — «Інтеграція України в міжнародний ринок туристичних послуг»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: международная экономика

Тема: Інтеграція України в міжнародний ринок туристичних послуг

(Интеграция Украины в международный рынок туристических услуг)

Объем: 90 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Реферат

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади функціонування міжнародного ринку туристичних послуг

1.1. Поняття міжнародного туризму та його розвиток в сучасних умовах

1.2. Суб’єкти ринку туристичних послуг, специфіка їх цілей та діяльності

1.3. Ефективність регулювання міжнародного туризму

РОЗДІЛ 2. Глобалізаційні тенденції розвитку міжнародного ринку туристичних послуг

2.1. Сучасний стан та тенденції розвитку міжнародного туризму

2.2. Роль українського туристичного бізнесу на світовому ринку туристичних послуг

2.3. Проблеми розвитку міжнародного туризму в Україні на прикладі ПП «Вінтур-Плюс»

РОЗДІЛ 3. Підвищення ефективності регулювання міжнародного туризму в ПП «вінтур-Плюс»

3.1. Вдосконалення системи позиціонування ПП «Вінтур-Плюс» на міжнародній арені туристичних послуг, пошук нових ринків та фінансових ресурсів

3.2. Оцінка підвищення ефективності менеджменту міжнародного туризму в ПП «Вінтур-Плюс»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 325/95-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 31. – Ст. 241.
  2. Балабанов И.Т. Экономика туризма / И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 176 с.
  3. Бейдик О. О. Географія туризму. Тлумачний словник термінів з рекреаційної географії (географії туризму). - К.: Мін-во освіти України, Київ. нац. у-т. - 49 с.
  4. В’їзний туризм / Авторський колектив: Коваль П.Ф., Алєшугіна Н.О., Андрєєва Г.П., Зеленська О.О., Григор’єва Т.В., Пархоменко О.Г., Дудко В.Б., Михайловський М.О., Бондар С.І. - Ніжин, Видавництво Лук’яненко В.В., 2010. – 304 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу з: http: // tourlib.netКвартальнов В. А. Международньїй туризм: политика развития: Учеб. пособ. - М.: Советский спорт, 1998.
  5. Ворошилова Г. О. Розвиток інвестиційних процесів у міжнародному туризмі / Г. О. Ворошилова // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. – Донецк: ДонНУ, 2010. – 1050 с.
  6. Воскресенский В.Ю. Международный туризм: учеб. пособ. / В.Ю. Воскресенский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 255 с.
  7. Данильчук В.Ф. Мировой рынок услуг турбизнеса / В.Ф. Данильчук. – Донецк: ДИТБ, 2010. — 146 с.
  8. Дідківська Л.І. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / Л.І. Дідківська, Л.С. Головко. – К.: Знання-Прес, 2000. – 209 с.
  9. Дубенюк Я. А. Розвиток світового ринку туристичних послуг: автореф. дис. канд.. економічних наук: 08.00.02 [Електронний ресурс] / Ярослава Анатоліївна Дубенюк: Донецький нац. ун-т. – Донецьк, - 2008. – 27. – укр. Режим доступу: http://turizmoznanie.org.ua

10. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу / Л. П. Дядечко. – К.: Центр навч. літ-ри, 2007. – 224 с.

11. Жукова М.А. Менеджмент у туристському бізнесі [Електронний ресурс] / М. А. Жукова // М.: КНОРУС, 2006. - 192 с. – Режим доступу: http://vechervkarpatah.at.ua

12. Кальченко О. М. Проблеми формування інвестиційної політики в туристичній галузі / О. М. Кальченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – Чернігів: ЧНТУ, 2009. – № 38.

13. Квартальнов В.А. Международный туризм: политика развития. / В.А. Квартальнов, А.А. Романов. – М.: Советский спорт, 1998. – 142 с.

14. Козловський Є. В. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Є. В. Козловський. – К., 2008. – 18 с.

15. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг / О. О. Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2006. – 436 с.

16. Любіцева О. О. Туристичні ресурси України / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. – К.: Альтерпрес, 2007. – 369 с.

17. Любіцева О. О., Бабарицька В. К., Мельник О. П. Туристична сфера, готельне господарс­тво та форми їх організації у світі. Конспект лекцій. - К.: Мін-во освіти України, Київ. держ. торг.-екон. у-т, 1995. - 51 с.

18. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661 с.

19. Максаковский В.П. Международный туризм / В. П. Максаковский // Краєзнавство. Географія. Туризм - №29-3 (658-660). – 2010. - С. 18-27.

20. Мацола В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс України / В. І. Мацола: монографія (Ін-т регіональних досліджень НАН України / редкол. М. І. Долішній (відп. ред.). – Львів, 1997. – 259 с.

21. Международньїй туризм: Учебник / А. Ю. Александрова. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 470 с.

22. Мельниченко О.А. Теоретико-методологічні основи державного регулювання туризму [Електронний ресурс] / О. А. Мельниченко // Державне будівництво. – 2010. – № 2. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/db/2010-2/doc/2/11.pdf

23. Міжнародний туризм. Божидарнік Т. В., Божидарнік u1072 Н„. В., Савош Л. В., Вісина Т. М., Никитюк Т. Л., Галазюк Н. М., Баула О. В.,Урбан О. А., Лютак О. М., Кравчук О. Я., Кравчук П. Я., Решетило Н. В., Князькова Т. О., Федосова В. І. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2011. – 352с.

24. Міжнародний імідж України: міфи та реалії / Український центр економічних та політичних досліджень імені О.Разумкова // http://razumkov.org.ua/ukr/journal_pos.php?y=2000&cat=3&pos=5

25. Москаленко М.А. Туристичний імідж України / М.А. Москаленко / Географія та туризм. – Вип.12. – К. 2011. – С. 83-87.

26. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України / В.Є. Новицький. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

27. Остап’юк Н. І. Державне регулювання розвитку туристичної галузі в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: спец.  08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Н. І. Остап’юк. – Х., 2011. – 20 с.

28. Папирян Г.А. Экономика туризма / Г.А. Папирян. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 250 с.

29. Полюга В.О. Економічні і організаційні важелі регуляторної політики розвитку туризму: автореф. дис… к. е. н. / В.О. Полюга. – Ужгород, 2005.

30. Правик Ю. М. Маркетинг туризму / Ю. М. Правик. – К.: Знання, 2008. – 303 с.

31. Прейгер Д.К. Міжнародний туризм в Україні як форма розвитку інтеграційних комунікацій [Електронний ресурс] / Д.К. Прейгер, І.А Малярчук // Стратегічна панорама. - 2005. - №3.– Режим доступу: http://tourlib.net

32. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва. Навчальний посібник / П.Р. Пуцентейло. - К.: ЦУЛ, – 2007. – 300 с.

33. Сайт все про туризм, туристична бібліотека [Електронний ресурс] / [Український туризм]. – Режим доступу: http://tourlib. net/statti_ukr/liman.htm. – Назва з екрана.

34. Свида І. В. Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку вітчизняного ринку туристичних послуг / І. В. Свида // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2009. – № 28(3). – С. 64 – 69.

35. Статистика України [Електронний ре-сурс] / [Туристичні потоки 2000–2011 рр.]. – Режим доступу: http://www. ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm. – Назва з екрана.

36. Стельмащук А.М. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / А.М. Стельмащук. – Т.: ТАНГ, 2000. – 315 с.

37. Стецько Н. Основні поняття і визначення туризму як сфери діяльності [Електронний ресурс] / Надія Стецько // Рекреаційна географія і туризм, Наукові записки. - № 1, 2011. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

38. Ступин В. Государственное регулирование экономики: опыт пяти стран /В. Ступин, Т. Хохлова. – М.: Институт экономики переходного периода, 1999. – 197 с.

39. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т. І. Ткаченко. – К. : Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2006. – 537 с.

40. Толочко А.О. Глобалізація світового ринку туристичних послуг: сучасні особливості прояву /А.О. Толочко // Економічна глобалізація: сучасні тенденції розвитку світового господарства: Зб. матеріалів науково-практичної конференції (13–14 листопада 2008 р.). – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 49–58.

41. Толочко А.О. Туризм у структурі економічної системи єврорегіону / А.О. Толочко // Функціонування єврорегіонів в умовах трансформаційної економіки: Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (7–9 травня 2009 р.). – Чернівці: ЧТЕІ. – С. 209–211.

42. Толочко А.О. Інноваційні аспекти розвитку туристичної індустрії / А.О. Толочко // Інноваційні механізми економічного розвитку: світовий досвід для України: Зб. матеріалів наукової конференції (10 березня 2009 р.). – К.: ІСЕМВ НАН України, 2009. – С. 25–27.

43. Толочко А.О. Особливості державного регулювання туристичної галузі: національна специфіка / А.О. Толочко // Україна в системі міжнародної економіки: Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (11–12 лютого 2010 р.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С. 245–248.

44. Туризм в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. ukrstat.gov.ua

45. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія [Електронний ресурс] / Н.В. Фоменко // К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 312 с.– Режим доступу з: http://tourlib.net

46. Чистов С.М. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / С.М. Чистов. – К.: КНЕУ, 2000. – 316 с.

47. Школа І.М. Міжнародний туризм та його значення [Електронний ресурс] / Навчальний посібник / За ред. проф. І.М.Школи. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. – 662 с.– Режим доступу: http://buklib.net

48. Шупік Б. В. Зарубіжний досвід у регулюванні туризму / Б. В. Шупік // Держава та регіони. – 2009. – № 1. – С. 200 – 207.

49. Энциклопедия туриста / Под. ред. Тамм Е. И. - М.: БР^, 1993. - 607 с.

Экономика и организация туризма. Международньїй туризм / Е. Л. Драчева, Ю. В. Забаев, Д. К. Исмаев и др.; под ред. И. А. Рябовой, Ю. В. Забаева, Е. Л. Драчевой. - 2-е изд., сте­реотип. - М.: КНОРУС, 2005. - 576 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

Заказать дипломную работу