Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Международная экономика->Диплом — Формування та оцінка ефективності розвитку дистриб’юторської мережі на зовнішньому ринку

Диплом — Формування та оцінка ефективності розвитку дистриб’юторської мережі на зовнішньому ринку

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: международная экономика

Тема: Формування та оцінка ефективності розвитку дистриб’юторської мережі на зовнішньому ринку

(Формирование и оценка эффективности развития дистрибьюторской сети на внешнем рынке)

Объем: 91 стр + додатки

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУ

Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ДИСТРИБЮТОРСЬКОЇ МЕРЕЖІ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ

1.1. Поняття  і принципи побудови дистриб’юторської мережі

1.2. Види дистриб’юторських мереж

1.3. Особливості формування та оцінки ефективності розвитку дистриб’юторської мережі на зовнішньому ринку

Розділ II. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОЦІНКа ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ДИСТРИБЮТОРСЬКОЇ МЕРЕЖІ АТ «Темп-03»

2.1. Характеристика дистриб’юторської мережі АТ «Темп-03»

2.2. Формування та оцінка ефективності розвитку дистриб’юторської мережі АТ «Темп-03»

2.3. Стан охорони праці на АТ «Темп-03»

Розділ III. УДОСКОНАЛЕННЯ формування та оцінки ефективності розвитку дистриб’юторської мережі на зовнішньому ринку

3.1. Обґрунтування пропозицій щодо удосконалення формування дистриб’юторської мережі на зовнішньому ринку

3.2. Оцінка ефективності розвитку дистриб’юторської мережі на зовнішньому ринку: стан та перспективи

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОПИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. 7 нот менеджмента. Настольная книга руководителя: методический материал / А. Бочкарев [и др.]: 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2008. – 976 с.
  2. Азьмук Л. А. Результативність функціонування дистриб’юторської компанії та її складові / Л. А. Азьмук, О. С. Нікітенко // Формування ринкової економіки [Електронний ресурс] : наук. зб. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – 2010. – Вип. – 24. – С. 176–186.
  3. Апопій В.В. Комерційна діяльність: підруч.; 2-ге вид., перероб. та доп. / В.В. Апопій, С.Г. Бабенко, Я.А. Гончарук та ін.; за ред. В.В. Апопія. – К.: Знання, 2008. – 632 с.
  4. Апопій В.В. Комерційна діяльність: підруч.; 2-ге вид., перероб. та доп. / В.В. Апопій, С.Г. Бабенко, Я.А. Гончарук та ін.; за ред. В.В. Апопія. – К.: Знання, 2008. – 632 с.
  5. Армстронг  Г. Маркетинг:  загальний  курс /  Г.  Армстронг, Ф.  Котлер. – М –  СПб. –  К.: Діалектика, 2001. – 601 с.
  6. Белов А.П. Международное предпринимательское право. – М., 2001. – С. 158
  7. Болт  Г.Дж.  Практическое  руководство  по  управлению  сбытом /  Г.Дж.Болт. – М.:  Экономика, 1991. – 280  с.
  8. Бондарев Т. Антимонопольное регулирование соглашений в дистрибуции Украины / Т. Бондарев, А. Дякулич // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.usubc.org/site/files/Arzinger_Antitrust_regulation_of_distribution_agreements_in_Ukraine.pdf
  9. Борисова А.Б. Дистрибьюторский договор // Журнал российского права. – 2005. – № 3. – С. 61.

10. Будинки  і  споруди.  Громадські  будинки  та  споруди.  Основні положення, Державні будівельні норми України ДБН В.2.2-9-99  [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://dbn.at.ua/load/1-1-0-89

11. В чем секрет компаний, которые способны управлять объемом продаж и дебиторской задолженностью? [ Електронний ресурс] : по материалам компании «Качественное построение дистрибуции». – Режим доступу : http://www.kpd.ua/articles/vse_o_distributsii

12. Великий тлумачний  словник  сучасної  української  мови /  автор  і  упорядник  В.Т.  Бусел. –  Ірпінь: Перун, 2005. – 1728  с.

13. Вікіпедія – Вільна енциклопедія [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Багаторівневий_маркетинг.

14. Гаркавенко С.С. Маркетинг: робочий конспект та навчальні тестові завдання [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл]. - К. : Лібра, 2004. - 279 с.

15. Гігієнічні  вимоги  до  організації  роботи  з  візуальними  дісплейними терміналами електронно-обчислювальних машин, Державні санітарні правила  і норми  3.3.2-007-98  [Електронний  ресурс]:  Режим  доступу : http://www.budinfo.org.ua/doc/1809115.jsp

16. Глосарій Міжнародної корпорації «Соломон-груп» / Режим доступу : http://www.solomon-group.com/holding/glossariy_ua.html

17. Голубин Е. Дистрибуция. Формирование и оптимизация каналов сбыта /  Е.  Голубин. –М.:  Вершина, 2006. – 136  с.

18. Горбунова Л. Факторы успеха организации региональных продаж [Електронний ресурс] / Л. Горбунова // Управление каналами дистрибуции. – 2005. – № 2. – Режим доступу:  http://www.stepconsulting.ru/publ/orp.shtml

19. Гордон  М.П.  Логистика товародвижения /  М.П.  Гордон,  С.Б.  Карнаухов. –  М.:  Центр  экономики  и  маркетинга, 1998. – 168  с.

20. Горяїнов О. М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. – Харків: НТМТ, 2009. – 522 с. (Серія «Скарбничка знань фахівця з логістики»)

21. Грет Г.П. Дистрибуція як канал книгорозповсюдження / Г.П. Грет // Вісн. Книжк. палати. – 2009. –№5. – С.5-6.

22. Дистрибуция (Записки маркетолога) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_d/distribution/

23. Дистрибьюция [Текст] : пер. с фр. / Ж. Тарондо, Д. Ксардель. – 4-е изд. – СПб. : ИД Нева, 2003. – 127 с. – (Школа бизнеса).

24. Егоров А.В. Понятие посредничества в гражданском праве: Дисс.…канд.. юрид. наук: 12.00.03. – М., 2002. – С. 13, 84.

25. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / Під ред. Р. Дяківа. – К.: Міжнародна економічна фундація, 2000. – 704 с.

26. З рук в руки. Архітектором першої товарно-грошової піраміди став розробник харчових добавок / Дзеркало тижня. – 2006. – № 36 (615), 23-29 вересня, с. 88.

27. Завьялов П.  Проблемы  международной  конкурентоспособности  товаропроизводителей  и  пути  их решения // Маркетинг. – 2008. - № 10. – С. 45-49.

28. Закон України “Про охорону праці” № № 2694-XII   від 14.10.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2694-12 

29. Ивлев В. Balansed ScoreCard – альтернативные модели [Електронний ресурс] / В. Ивлев, Т. Попова // Банки и технологии. – 2002. – № 4. – Режим доступу: http://www.iteam.ru/publications/strategy/section27/article

30. ІТ-решения для транспортной логистики, дистрибуции, геомаркетинга. [Електронний ресурс] : по материалам компанииФормування ринкової економіки. 2010. № 24 АНТОР бизнес решения». – Режим доступу : http://www.antor.ru/static-info/more-effective-distribution/

31. Каплан Р. С. рованная система показателей. От стратегии к действию [Текст] : пер. с англ. / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон. – М. :  Олимп-Бизнес, 2003. – 282 с.

32. Коммерческая деятельность производственных предприятий (фирм): учебник / Под  ред.  О.А.  Новикова,  В.В.  Щербакова. –  СПб.:  Изд-во  СПбГУЭФ, 1999. – 416  с.

33. Костоглодов  Д.Д.  Распределительная  логистика /  Д.Д.  Костоглодов,  Л.М.  Харисова //  Ростов  н/Д: Экспертное бюро, 1997. – 124  с

34. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент [Текст] / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – 12-е изд. – СПб. : Питер, 2008 (СПб.) . – 816 с. – (Классический зарубежный учебник).

35. Кредисов  А.,  Дерев’янко  О.  Конкурентоспроможність  підприємства  та  стратегія  просування  його експорту на світовому ринку // Економіка України. – 1999. - № 5. – С. 56-59.

36. Крикавський Є.В. та ін. Маркетингова політика розподілу: навч. посіб. / Крикавський Є.В., Косар Н.С., Чубала А. – Львів: Вид-во НУ „Львівська політехніка”, 2009. – 232 с.

37. Ланкастер  Д.  Организация  сбыта /  Д.  Ланкастер,  Д.  Джоббер; [Пер.  с  англ.  Л.В.  Измайловой. –  Мн.: Амалфея, 2003. – 384 с.

38. Литвиненко Я. О. Роль мережевого маркетингу на ринку України / Литвиненко Я. О., Герасимчук В. В. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/31_ONBG_2011/Economics/6_97113.doc.htm

39. Лозинський В. Т. Формування сучасних систем дистрибуції товарів: проблеми теорії і практики / В. Т. Лозинський, І. П. Міщук // Логістика : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. - 780 с. - (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 690).- С. 95-103.

40. Маланчук Т. В. Мережевий маркетинг як форма організації ринку: проблеми легалізації в Україні. [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pvuabs/texts/2008_1/1.4.4.pdf .

41. Малюк А., Винницький М. Стратегічні інновації в побудові регіональних продажів  [Електроний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.management.com.ua/marketing/mark108.html

42. Маркетинг-план [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kp-lambre.narod.ru/marketingplan.html

43. Матанцев, А. Н. 600 способов продвижения торговой марки [Текст] : монография / А. Н. Матанцев. – М. : Дело и Сервис, 2003. – 351 с.

44. Міністерство  економіки  України.  Про  затвердження  Рекомендацій  щодо  організації роботи фірмового магазину. Наказ № 12 від 18.01.2001.

45. Москаев Ш.А. Исследование организационно-экономического механизма дилерских услуг: Дисс… канд. экон. наук: 08.00.05.- М., 1974.- С.31-32

46. Петрюк Л. І. Концепція мережевого маркетингу в організації збуту підприємства. / Матеріали Всеукраїнської студентської конференції Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://conf-cv.at.ua/forum/16-61-1.

47. Природне  і штучне  освітлення, Державні  будівельні  норми України ДБН  В.2.5-28-2006  [Електронний  ресурс]. – Режим  доступу: http://dbn.at.ua/load/1-1-0-394

48. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. – М.: Юрайт, 2000. – С. 70

49. Романова Л. В., Кравчук Л. В. Розвиток маркетингу взаємовідносин як важливої концепції маркетингового управління і міжнародних транснаціональних компаніях / Романова Л. В., Кравчук Л. В. // Економіка. Проблеми економічного становлення. – Вісник 1’2010. – с. 112-116.

50. Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбыте. Планирование и контроль на базе ключевых показателей эффективности [Текст] : пер. с нем. / А. Прайснер. – М.: Гребенников, 2009 (М.) . – 308 с. – (Управление продажами).

51. Скоропад  І.С., Герасименко С.І. Ефективність маркетингових заходів у системі зовнішньоторговельних зв’язків. // Вісник національного університету „Львівська політехніка”. - 2003. - №469. -С. 498-502. 

52. Строков  В.А. Коммерческая деятельность товаропроизводителя: учеб. пособ. / В.А. Строков. – М.: Хорс, 1998. – 240 с.

53. Таранишин О. Дистриб’юція / [ Електронний ресурс] / О. Таранишин. – Режим доступу: http://www.logist.org.ua/modules.php?name=Distrib

54. Тарондо Ж.-К.,  Ксардель Д.  Дистрибьюция. –  СПб.:  Нева, 2003. – 128  с.

55. Тяпухин А. Новая стратегия сбыта / А. Тяпухин // РИСК. – 1999. – № 4. – С. 24–29.

56. Україна на міжнародних ринках – 2007: проблеми та перспективи [Центр Разумкова]. – К., 2008. – 258 с.

57. Шустерман Е.С. Организационно-экономические формы дилерской деятельности на российском рынке: дисс....канд. экон. наук: 08.00.30. – М., 1999. – С. 60-61.

58. Щербак В.Г.,  Лозенко А.П.  Проблеми  проникнення  вітчизняних  підприємств  на  зовнішні  ринки  // Фінанси України. – 1999. – № 4. – С. 58-61.

59. Якимова Е. А. Оценка и обеспечение конкурентоспособности предприятия-дистрибьютора [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05 / Е. А. Якимова. – Новосибирск, 2010. – 16 с.

60. Яковлєв А. І. Удосконалення методів визначення ефективності ЗЕД // Фінанси України. – 1998. - № 9. – С.25-27.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

Заказать дипломную работу