Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Международная экономика->Диплом — Удосконалення інформаційних технологій банку для обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Диплом — Удосконалення інформаційних технологій банку для обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: международная экономика

Тема:  Удосконалення інформаційних технологій банку для обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

(Совершенствование информационных технологий банка для обслуживания внешнеэкономической деятельности предприятия)

Объем: 93 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

Розділ I. Суть та можливості банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

1.1. Поняття  і принципи побудови банківської системи

1.2. Інформаційні технології у банківській системі України: поняття та розвиток

1.3. Застосування інформаційних технологій для моніторингу та прогнозування діяльності банку

Розділ II. Аналіз діяльності та організаційної структури ПАО КБ “ПриватБанк”

2.1. Етапи розвитку ПАО КБ “ПриватБанк”

2.2. Організаційна структура ПАО КБ “ПриватБанк”: стан та резерви поліпшення

2.3. Стан охорони праці на ПАО КБ “ПриватБанк”

Розділ III. Шляхи удосконалення інформаційних технологій ПАО КБ “ПриватБанк” для обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

3.1. Сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій для обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

3.2. Обґрунтування пропозицій щодо удосконалення інформаційних технологій в частины безпеки ПАО КБ “ПриватБанк”

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Building  Confidence: Electronic Commerce and Development. – UNCTAD, Geneva, 2000. – Feb. – PP.55-74.
  2. Challenges to the Network: Internet for Development. – ITU, Geneva. – 1999. – Oct. – P. 52.
  3. European Information Technology  Observatory, EITO – 2000. – Frankfurt an Main, 2000. – 65 p.
  4. Global Banking: The IT paradox// The McKinsey Quarterly. – 2000, № 1.
  5. Ricky Magalhaes PCI DSS Security // Section: Web-page.. – http://www.windowsecurity.com.
  6. Алешкин С. Системы дистанционного банковского обслуживания // Оборудование. Технологии и оборудование для магазинов. - 2006. №4. - С.12-16
  7. Аузан В. Шпанте М. Новая экономика// Эксперт-Интернет. – 2000, № 1. – 236 с.
  8. Багрова В. І., Редіна Н. І., Власюк В. Є., Гетьман О. О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. - Київ: ЦУЛ, 2004. – 508 с.
  9. Беджибовська Н. Банківськіпослугита Інтернет / Меджибовська Н. // Банківська справа – 2001, № 5 – С. 42.

10. Будинки  і  споруди.  Громадські  будинки  та  споруди.  Основні положення, Державні будівельні норми України ДБН В.2.2-9-99  [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://dbn.at.ua/load/1-1-0-89

11. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В.Облік зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Вид. 3-тє, доп. і перероб. Житомир. 2006. - 388с

12. Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. 2-е издание. – М.: Наука. 1983. – 344 с. 3. Мартин Дж. Вычислительные сети и распределенная обработка данных.– М.: Финансы и статистика, 1985. – 256 с.

13. Вікіпедія – Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/

14. Волкова I.А. Розрахунки іноземною валютою та їх облік в зовнішньоекономічній діяльності підприємств України [Текст] / І.А. Волкова, Б.І. Іванюк // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – № 7. – С.184–187.

15. Володин  А.  Как  бороться  с  киберпреступниками /  А.  Володин // Аналитический банковский журнал. – 2010. - № 5 (179).

16. Гайкович В., Першин А. Безопасность электронных банковских систем “Единая Европа”. – М., 1994.

17. Гігієнічні  вимоги  до  організації  роботи  з  візуальними  дісплейними терміналами електронно-обчислювальних машин, Державні санітарні правила  і норми  3.3.2-007-98  [Електронний  ресурс]  :  Режим  доступу : http://www.budinfo.org.ua/doc/1809115.jsp

18. Голдовский И. Безопасность платежей в интернете. – СПб.: “Питер”, 2001.

19. Грачева М. Электронные банковские услуги: особенности управления рисками// МЭ и МО. – 2002, № 11. – С. 39.

20. Гроші та кредит [Підручник]. 3-тє вид., перероб. і доп. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін. За заг. ред. М. І. Савлука. К.: КНЕУ, 2002. 598 с.

21. Гроші та кредит: підручник / [М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко та ін.]; за заг. ред. М. І. Савлука. – [4-те вид., перероб. і доп.] – К.: КНЕУ, 2006. – 744 с.

22. Деркач О., к.е.н., Голова правління АППБ Аваль, Ліндер М, к.т.н., заступник начальник управління методології банківських процесів АППБ «Аваль» Основні напрями реінжинірингу бізнес-процесів та інформаційних підсистем в комерційному банку // Вісник КНТЕУ. - 2004. №6. - С.94-102.

23. Дик В.В. Электронный банк  / Московская финансово-промышленная академия. – М., 2004. – 175 с.

24. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / Редкол.: ... С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

25. Задірака В.К., Олексюк О.С. Методи захисту фінансової інформації: Навч. посібник. – Тернопіль: Збруч, 2000. – 460 с. 8. Николайчук Я.М. Теорія джерел інформації. Монографія. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 536 с.

26. Задірака В.К., Олексюк О.С., Недашковський М.О. Методи захисту банківської інформації. – К.: “Вища шк.”, 1999.

27. Задорожець З.Д. Аспекты качества и оценки банковских систем автоматизации (Часть 1) // Корпоративные системы. - 2003. №6. - С.5-10

28. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ, зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/959-12 

29. Закон України “Про охорону праці” № № 2694-XII   від 14.10.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2694-12 

30. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків  в іноземній валюті” від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР, зі змінами і доповненням [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/185/94-вр 

31. Закон України “Про регулювання товарообмінних операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності” від 23.12.1998 р. № 351-ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/351-14

32. Заруба Ю.О. Конкурентоспроможність комерційного банку / Ю.О. Заруба // Фінанси України. - 2001. - № 2. - С. 119-124.

33. Згривець РФ.Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів господарювання · як об'єкт банківського кредитування [Еклектронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Menedzhment/2009_12/Zgrivez.htm

34. Зуев А., Мясникова Л. Онлайновые сообщества в "новой экономике"// МЭ и МО. – 2002, № 11. – С. 15-22.

35. Информационные  технологии  в  управлении  банком  [Электронный  ресурс]  /  В  мире технологий. – 2011. – Режим доступу: http://www.telogik.ru/study-113-1.html. 

36. Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 223 с.

37. Інджанян Р.О. Мировые  традиции  развития  электронной  коммерции  в  сфере  банковских услуг// Деньги и кредит. – 2001, № 1. – С. 63-65.

38. Інформаційні  технології  в  банківській  системі  [Електронний  ресурс]  /Сучасні  інформаційні технології.  –  2010-2011.  –Режим  доступу:  http://it-tehnolog.com/informatsiyni-tehnologiyi/informatsiyni-tehnologiyi-v-bankivskiy-sistemi/. 

39. Кириленко, В. Банківська система: суть та перспективи її розвитку в Україні [Текст] / В. Кириленко // Журнал европейской экономики. – 2010. – N3. – С.352-376.

40. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Підручник.-Х., 2000.

41. Клименко І.В., Линьок.О., Горбунко І.Д., Онопрієнко В.В. Електронний документообіг у державному управлінні: Навч. посібник. - К.: НАДУ, 2009, Х.:Вид-во “ФОРТ”, 2009. – 232 с.

42. Кобилін А.М. Застосування інформаційних технологій для моніторингу та прогнозування діяльності конкретного банку та стабільності банківської системи в цілому / Кобилін А.М., Семенцов Р.В. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/fkd/2012_1/part1/26.pdf

43. Козик В. В., Панкова Л. А., Карп’як Я. С., Григор’єв О. Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції та контракти. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 608 с.

44. Котляр Н. Ф. Кладоискательство и нумизматика. – К.: Наукова думка, 1974. – С. 153.

45. Кравець В. Інтернет-комерція в Україні// Вісник НБУ. – 2002, № 3. – С. 9.

46. Курносов Ю.В. Аналитика: методология, технология и организация информационно-аналитической работы / Ю.В. Курносов, П.Ю. Конотопов. – М. : Изд-во РУСАКИ, 2004. – 512 с.

47. Лукацький А. Операционные риски и угрозы системам финансовых структур /А. Лукацкий // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. – 2005. – № 10. 

48. Мамонтов А. Хакеры начинают и… выигрывают? / А. Мамонтов // Банковская практика. – 2010. – №1. 

49. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том третий / К. Маркс // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – Т. 25. – Ч. ІІ. – 551 с.

50. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах. – М.: Мир, 1980. – 662 с. 5. Мартин Дж. Планирование развития автоматизированных систем. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 169 с.

51. Меджибовська Н. Банківські послуги та Інтернет// Банківська справа – 2001, № 5 – С. 42.

52. Мелесик С.В. Сучасні інформаційні технології у діяльності банків в умовахфінансо- вої глобалізації / С.В. Мелесик // Вісник Національного банку України : журнал. – 2006. –. Вип. 16.5. – С. 194-199

53. Новости. Важнейшей проблемой для украинской банковской системы является недостаток кадров / Новости // Фондовый рынок. – 2008. – № 28. – С. 13.

54. Офіційний сайт SWIFT [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.swift.com

55. Палагин А.В., Николайчук Я.Н. Опыт разработки микропроцессорных распределенных систем реальноговремени. – К.: Знание, 1988. – 19 с.

56. Пасічник В.В., Резніченко В.А. Організація баз даних та знань. – К.: Видавнича група BHV, 2006.– 384с.

57. Постанова Правління НБУ № 223 “Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів” від 30 квітня 2010 р.// Сайт Верховної Ради України: 2006  [Електронний  ресурс]. – Режим  доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0474-10.

58. ПриватБанк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/

59. Приймак П.В. Розвиток інформаційних технологій в банківській системі України/ Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип.22.12 – С. 342-348

60. Природне  і штучне  освітлення, Державні  будівельні  норми України ДБН  В.2.5-28-2006  [Електронний  ресурс]. – Режим  доступу: http://dbn.at.ua/load/1-1-0-394

61. Родіонов О.В. Удосконалення інформаційної системи та механізму пошуку інформації підприємства АПК, суб’єкта ЗЕД / О.В. Родіонов // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/.../O.V._Rodionov2.pdf

62. Романов Н. Средства защиты от атак кибер-преступников по каналам ДБО / Н. Романов // Аналитический банковский журнал. – 2010. - № 5 (179).

63. Роциос Л. Глобализация технологии и национальные системы инноваций / Л. Роциос, В. Д. Сикора. –К., 1995. –С. 52.

64. Рубан О. НаКЛІКати лихо // Контракти. - 2007. №10. - С.28-29

65. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках: Навчальний посібник. — К.: Видавничий центр "Академія", 2008. – 376 с.

66. Румянцев  А.  Операционный  риск-менеджмент  в  банках /  А.  Румянцев // Финансовый директор. – 2006. - №2.

67. Сазонець О. М. Інформаційні технології у світовому конкурентному середовищі / О. М. Сазонець // Зб. наук. праць Черкас. держ. технолог. ун-ту. Серія: Економічні науки. − 2007. – № 18. –С. 61–63.

68. Сайт асоціації українських банків: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.aub.org.ua.

69. Сайт Національного банку України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.bank.gov.ua.

70. Сайт німецької компанії Seehafen-ransportkontorGildemeisterGmbH [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gildemeister.de.

71. Сайт путівник банкіра: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.ua.prostobankir.com.ua.

72. Сайт фонду Інформаційне суспільство України [Електронний ресурс].– Режим доступу: http:/www.isu.org.ua.

73. Сердюк  В.  Как  защититься  от  банковского  фрода /  В.  Сердюк // Аналитический банковский журнал. – 2010. - № 5 (179).

74. Смирнов А. Операционные риски и ИТ-инфраструктура банка / А. Смирнов // Корпоративные системы. – 2008. - №1

75. Соколенко С. И. Глобальные рынки ХХІ столетия. Перспективы Украины / С. И.Соколенко. − К. : Логос, 1998. − 568 с.

76. Страхарчук А.Я. Інформаційні  системи  і  технології  в  банках :  навч.  посібн. / А.Я. Страхарчук, В.П. Страхарчук. – К. : Вид-во УБС НБУ, 2007. – 512 с.

77. Тенденції розвитку ринку злиття та поглинання у секторі телекомунікацій. − 2006M&Areport. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wilmerhale.com.

78. Хартман А., Сифонус Д., Коэдор Д. Стратегия  успеха  в  интернет-экономике. – М.: Лори, 2001. – С. 275.

79. Центральний банк та грошово-кредитна політика Підручник / Кол. авт.: А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза і канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пуховкіної. — К.:  КНЕУ, 2005. — 556 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pulib.if.ua/part/4147

80. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. – М.: Изд-во иностр. лит, 1963. – 438 с.

81. Электронные  расчеты  в  коммерческой  деятельности  /  Гамов И.А., Дик В.В.,  Касаткина С.  и др.; под ред. проф. В.В. Дика / Московская финансово- промышленная академія. – М., 2004. –173.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

Заказать дипломную работу