Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Международная экономика->Дипломная работа — «Управління експортної діяльності промислового підприємства на прикладі ВАТ

Дипломная работа — «Управління експортної діяльності промислового підприємства на прикладі ВАТ

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: Внешнеэкономическая торговля

Тема: Управління експортної діяльності промислового підприємства на
прикладі ВАТ "Інтерпайп НТЗ"

Объем: 115 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

1.1. Сутність і організація експортних операцій та методи їх організацій

1.2. Сучасні концепції управління експортними операціями підприємства

1.3. Методи визначення ефективності експортної діяльності

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2 ПРАКТИКА ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ВАТ «ІНТЕРТАЙП НТЗ»

2.1. Характеристика підприємства ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»

2.2. Аналіз здійснення експортної діяльності ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»

2.3. Ефективність експортної діяльності ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНОЮ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

3.2. Шляхи підвищення ефективності експортних операцій

3.3. Оцінка ризиків в зовнішньоекономічній діяльності та шляхи їх мінімізації

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Вступ 

Управління експортної діяльності промислового підприємства на прикладі ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».

Дипломна робота містить: 106 стор., включаючи 17 табл., 9 рис., 48 наукових джерел, 2 додатки.

Мета роботи: розробка пропозицій по покращанню ефективності експортної діяльності металургійного підприємства ВАТ «ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський металургійний завод».

Виявлено, що динаміка рентабельності експорту продукції  ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» є зростаючою – від 13,5% у 2010 р. до 15,3% у 2011 р. і до 17,2% у 2012 р. Це вказує на те, що  ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» має подальші можливості для нарощування своєї експортної діяльності.

Проведений аналіз показав,  що незважаючи на напружену ситуацію ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» має ймовірність скористатися своїми можливостями та дещо нівелювати вплив кризи. Головні можливості – скористатися економічним занепадом, щоб розширити пропозицію та реалізацію металургійної продукції. Також хорошою можливістю є шанс розширити експорт, грунтуючися на значному падінні курсу національної валюти. Перевагою експортної металургійної продукції ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» також є її порівняно невисока вартість на світовому ринку

Запропоновано в якості прiоритетного напряму дiяльностi для ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» проведення заходiв, направлених на вдосконалення технiки i технологiї на базi сучасних наукових розробок з метою зниження енерго i матерiаломiсткостi, а також на пiдвищення якостi трубної й колiсної продукцiї. 

ЕКСПОРТ, ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЕКСПОРТНА ОПЕРАЦІЯ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, SWOT-АНАЛІЗ, СВІТОВИЙ РИНОК, МЕТАЛУРГІЙНА ПРОДУКЦІЯ, РИЗИКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Митний кодекс України від 11 лип. 2002 р. № 92-IV / Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 16 листоп. 2006 р. № 359-V. // Відом. Верховної Ради України (ВВР) – 2012. – № 44-45, № 46-47, № 48. – Ст. 552.
 2. Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 436-IV. // Відом. Верховної Ради України (ВВР) – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
 3. Про Митний тариф України: Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2371-III / Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 23 черв. 2005 р. № 2715-IV. // Відом. Верховної Ради України (ВВР) – 2001. – № 24. – Ст. 125.
 4. Податковий кодекс України від 2 груд. 2010 р. № 2755-VI// Відом. Верховної Ради України (ВВР) – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112.
 5. 7.  Про порядок проведення митного оформлення товарів, що вивозяться залізничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларації: Наказ Державної митної служби України від 2 черв. 2003 р. № 380 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної митної служби України станом від 15 лип. 2004 р. № 522. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0590-03.
 6. Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезені (пересиланні) товарів на митну територію Україну: Постанова КМУ від 01.10.97р. №1104 – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1104-97-%D0%BF
 7. Про затвердження Порядку справляння митними органами ввізного (вивізного) та особливих видів мита під час митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України: Наказ Держмитслужби від 23.01.2006 № 30 – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0109-06
 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000 – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99.
 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 " Звіт про фінансові результати «, Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99.
  • Аниловска Г. Я., Яремко Л. А. Хозяйственная глобализация и управление внешнеэкономической сферой. – Л.: Изд-во ЛКА, 2010. – 234 с.
  • Бабанин О. Некоторые проблемы развития внешней торговли Украины // Внешняя торговля. –  2010.  – №1. – С. 29-34.
  • Белопольский Н.Г. Проблемы развития внешнеэкономический связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект /Сб.науч.трудов ДНУ. – Донецк: ДонГУ. – 2011. – С.13-17.
  • Белопольский Н.Г., Бовзенко В.Ф. Опыт маркетинговой деятельности внешнеэкономического акционерного общества «Керамет» / Сб.науч.трудов. ДГУЭиТ. – Донецк:ДГУЭиТ. – 2009. – С.189-195.
  • Василенко Ю. Факторы развития украинского экспорта в страны дальнего зарубежья //Вестник НБУ. – 2012. – №7. – С.36-43.
  • Василенко Ю. Васильев Г.И., Галанов С.С. Внешнеэкономические связи Украины со странами СНГ и Балтии. – Донецк: Донгу, 2010. – 36с.
  • Взаимосвязь структурных и экспортных приоритетов в экономике Украины // Экономический журнал. –2009. – №2. – С.42-44.
  • Вичевич А.М., Максимец О.В. Анализ внешнеэкономической деятельности.– Львов: Афиша, 2004. – 140 с.
  • Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов /Л.Е. Стровский, С.К. Кадашнев, Е.А. Паршина и др.; Под ред. проф. Л.Е. Стровского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ, 2009. – 823 с.
  • Горбенюк А. Экономические аспекты развития экспорта продукции металлургической отрасли// Экономика и финансы. – 2011. – №11. – С. 3-8.
  • Даниленко Н.Б., Стецюк П.И. Основные направления повышения эффективности внешнеэкономической деятельности в Украине // Вестн. Одес. ин-та внутр. дел. – 2012. – № 2. – С. 79-80.
  • Дем’яненко А. Г. Формирование модели комплексного анализа эффективности внешне-экономической деятельности предприятия /               А. Г. Дем’яненко // Економіка, фінанси, право. – 2005. – № 2. – С. 228-232.
  • Дорофієнко В. Про деякі аспекти економічних наслідків приєднання України до СОТ / В. Дорофієнко // Економіст – 2007. – № 8. – С. 66-70.
  • Золотько І. А. Податкова система: навч.посіб. / І. А. Золотько. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.
  • Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Ред. І.І. Дахно. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 360 с.
  • Інформаційно-аналітичні матеріали з питань вступу України до СОТ. – К.: Міністерство економіки України, 2006. – 19 с.
  • Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: навч.посібник. / К.В. Ізмайлова. – К.: МАУП, 2000. – 230 с.
  • Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. – 2е изд., испр. и доп. / Пер. с англ. / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. – М.: ЗАО «ОлимпБизнес», 2006. – 512 с.
  • Козак Ю.Г. Міжнародна економіка: навч. посіб. / Ю.Г. Козак,       Д.Г. Лук’яненко, Ю.В. Макогон. – Вид. 2е, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с.
  • Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін. / За ред. Я. А. Жаліла. – К.: НІСД, 2005. – 388 с.
  • Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент / Г.О. Крамаренко,      О.Є. Чорна. – Киів: Центр навчальної літератури, 2006. – 520 с.
  • Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування. /                       Г.О. Крамаренко – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.
  • Міжнародна інвестиційна діяльність: підруч. / Д.Г. Лук’яненко,   Б.В. Губський, О.М. Мозговий та ін. / За ред. проф. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.
  • Міжнародна торговельна палата «ІНКОТЕРМС» / Офіційні правила тлумачення торговельних термінів» (ред. 2000 р.) / Видання МТП № 560. Введені в дію з 01.01.2000 р. // Урядовий кур’єр. – № 63. – 3 квіт. 2000 р., Урядовий кур’єр. – № 68. – 10 квіт. 2002 р.
  • Миролюбова Т. В. Совершенствование внешнеэкономической деятельности предприятий в условиях рыночной экономики: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. эк. наук. / Т.В. Миролюбова. – Екатеринбург, 1992. – 12 с.
  • Міжнародний менеджмент: навч. посіб. / За редакцією проф.            І. О. Піддубного. – 2е видання, стереотип. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 252 с.
  • Міжнародний менеджмент: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / В.С. Білозубенко, О.В. Озаріна, А.А. Семенов / За ред.                 О.Б. Чернега. К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 592 с
  • Міжнародна економіка: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.М. Поручник, Я.М. Столярчук, О.Д. Павловська та ін. / За ред. проф.     А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2005. – 156 с.
  • Офіційний сайт Державного комісії з цінних паперів та фондового ринку України – Режим доступу: http://www.smida.gov.ua.
  • Офіційний сайт ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» – Режим доступу: http://www.interpipe.biz.
  • Соляник Л.Г. Економічний аналіз: навч. посіб. / Л.Г. Соляник. – Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 2007. – 199 с.
  • Теслюк Н. П. Стратегії підприємства по досягненню конкурентних переваг. / Н.П. Теслюк // Економіка, фінанси, право. – 2005. – №11. – С .17-20.
  • Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: монографія: У 2 т. / За заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – т.1. – 810 с., т.2 – 590 с.
  • Циганкова Т.М. Міжнародна торгівля: навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Т.М. Циганкова, Л.П. Петрашко, Т.В. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2003. – 256 с.
  • Циганкова Т. M. Міжнародна торгівля: навч. посіб. / / Т.М. Циганкова, Л.П. Петрашко, Т.В. Кальченко – К.: КНЕУ 2001. – 488с.
  • Циганкова Т. М. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: монографія / Т.М. Циганкова – Київ: КНЕУ, 2006. – 660 с.
  • Яковлев А. И. Усовершенствование методов определения эффективности внешне-экономической деятельности. / А.И. Яковлев // Финансы Украины. – 1998. – № 9. – С. 28-34.
  • Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квіт. 1991 р. № 959-XII / Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 14 верес. 2006 р. № 139-V // Відом. Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 29. – Ст. 377.
  • Про Митний тариф України: Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2371-III // Відом. Верховної Раи України (ВВР). – 2001. – № 24. – Ст. 125.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
  Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
  Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

  Заказать дипломную работу