Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Языки/Литература->Дипломная работа — «Риси постмодерного дискурсу у романі В.Домонтовича "Доктор Серафікус"»

Дипломная работа — «Риси постмодерного дискурсу у романі В.Домонтовича "Доктор Серафікус"»

Вид работы: дипломная работа бакалавра

Дисциплина: литература

Тема: Риси постмодерного дискурсу у романі В.Домонтовича "Доктор Серафікус"

Объем: 51 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание 

ВСТУП

РОЗДІЛ І

1.1.В. Домонтович як основоположник жанру українського інтелектуального роману

1. 2. Хронотоп роману В. Домонтовича «Доктор Серафікус»

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ ІІ

2.1.Особливості постмодерного дискурсу в українській літературі

2.2. Постмодерний дискурс в романі Домонтовича «Доктор Серафікус»

Висновкидо другого розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список литературы

  1. Агеєва В. Поетика парадокса. Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича. – К.: Факт, 2006. – 432 с. – (Сер. «Висока полиця»)
  2. Агеєва В. Модерна героїня в романістиці В.Домонтовича // Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму. – К.: Факт, 2003. – С.227-245.
  3. Агеєва В. Мовні ігри Віктора Домонтовича // Домонтович В. Дівчина з ведмедиком. Болотяна Лукроза. – К.: Критика, 2000.
  4. Андрухович Ю. Повернення літератури [Електронний ресурс]: http://www.ji.lviv.ua/ji-library/pleroma/andr-pl.htm
  5. Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М.: Прогресс, 1989. - С. 413-423
  6. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Литературно-критические статьи.— М., 1986.
  7. Белімова Т. Інтертекстуальна основа художньої прози Віктора Домонтовича. Автореферат….канд.філ.наук. – К., 2005.
  8. Білокінь С. Відображення соціологічних, культурологічних та психологічних концепцій початку ХХ століття в інтелектуальному романі В. Петрова-Домонтовича «Доктор Серафікус» // Вісник Львівського ун-ту.- Серія філол. Наук. – 2008.- Вип.44.- С. 242-247
  9. Боярчук О.М. Парадокси романіста В.Домонтовича // Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права (Літературознавчі студії). – 2001.– Вип. 3. – С.193-203.

10. Боярчук О.М. «Експериментальна» проза 20-их років ХХ століття // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць Національного авіаційного університету. – 2002. – Вип. 1. – С. 106-114.

11. Василишин І. Віртуальний світ українського екзистенціалізму (Ю. Косач і В. Домонтович) // Слово і час. – 2003. - №6. – С.70-75.

12. Горбик Р. Змінання масок, або лист у вічність / Роман Горбик // Вітчизна. - 2001. - № 11-12. - С. 136-143.

13. Грегуль Г.Загублена доля в життєвих (не)правдоподібностях доби (За романом В. Домонтовича "Дівчина з ведмедиком") [Текст] / Грегуль Г. // Дивослово. - Преса України. - № 5

14. Гундорова Т. Проявлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. – Львів : Літопис, 1997. – С.127

15. Державин В. Три роки літературного життя в еміграції (1945 – 1947) // Українське слово : у 4 кн. – К.: Рось 1994. – Кн. 3.

16. Домонтович В. Доктор Серафікус/ В.Домонтович. – Мюнхен, 1947. – 174с.

17. Домонтович В. Доктор Серафікус.// Домонтович В. Без ґрунту. Повісті.— К., 2000.— С. 174–278.

18. Домонтович В. Дівчина з ведмедиком: Роман. Болотяна лукроза: Оповідання та нариси. - К.: Критика, 2000. - 415с.

19. Загоруйко Ю. Митець незвичайної долі// СіЧ. - 1992. - №7. - С.25-33.

20. Загоруйко Ю. Віктор Петров (Домонтович) (1894-1969)// Історія української літератури ХХ ст. - К.,1998. - Кн.1. - С.347-351.

21. Загоруйко Ю. А. Художня проза Віктора Петрова (В. Домонтовича) : автореф. Дис…. Канд.. філол.. наук: 10.01.02 / ін.-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1993.

22. Качуровський Ігор. Ще у справі Віктора Петрова. // Шлях перемоги. – Мюнхен. – 1985. -30 червня. – С. 2.

23. Колошук Н. «Недуга» Є.Плужника як інтелектуальний модерний роман // Слово і час. – 2002. - №1. – С. 60-67.

24. Куриленко І.А. Мотив самотності в українському інтелектуальному романі 20-х рр. ХХ ст. // Вісн. Харк. нац. ун-ту. – 2005. –№647. – Сер.: Філологія. – Вип. 43. – С. 87–90.

25. Куриленко І.А. Роман В. Домонтовича “Дівчина з ведмедиком”: апробація теорії “неправдоподібних істин” // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – К.; Ніжин, 2006. – Вип. 11: Лінгвістика і літературознавство. – Ч.2. – С. 246–249.

26. Лук’янець В. Філософський дискурс на зламі тисячоліть // Філософські студії-2000. - № 4.- С.45-48

27. Матвієнко С. Людина кількох епох// Критика. - 2000. - №6. - С.28-30.

28. Мариненко Н.В. Роман В. Домонтовича “Доктор Серафікус”: спроба інтерпретації // Вісник Харківського національного університету. –2002. – № 557. – Серія “Філологія”. – Вип. 35. – С. 254–259.

29. Мариненко Н.В. Елементи символічного дискурсу в прозі В. Домонтовича // Вісник Харківського національного університету. – 2003. – № 595. – Серія “Філологія”. – Вип. 38. – С. 44–47.

30. Мої спогади про В. Петрова. // Україна. – Париж, 1953. Зб. дев’ятий. – С. 736.

31. Павличко С. Роман як інтелектуальна провокація // Домонтович В. Доктор Серафікус. Без ґрунту: Романи. - К.: Критика, 1999. - С. 3-16.

32. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. - 2-ге вид., перероб і доп. - К.:Либідь, 1999. - 447с.

33. Павличко С. На зворотньому боці автентичності. – „Сучасність”, 1993.

34. Петров В. Діячі української культури – жертви більшовицького терору. – Нью-Йорк: Пролог, 1959. – С. 33.

35. Полонська – Василенко Н. Українська Академія наук. Нарис історії. – Ч. ІІ. (1931 – 1941). – С. 56, 61.

36. Попіль Д. Український постмодернізм у дзеркалі медіа // Вісник Львівського ун-ту. – Серія журн. – 2011.- Вип.34. – С. 183-187

37. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1956. -11 листопада. – Ч. 85. – С.2-3.

38. Український прометей. – Детройт. – 1958. – січень. – Ч. 4. – С. 4.

39. Українське слово: Український тижневик англійської зони. – Бльомберг. – 1949. – 19 червня. ч. 24.

40. Ульяновський В. Віктор Петров : осягнення Сковороди // Київська старовина. – 2001. – № 4.

41. Фізер І. «Український Фуко чи французький Петров? Разюча схожість двох історіософів» // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська Академія». - Т. 17: Філологія. - К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 1999

42. Фрейд З. Введение в психоанализ. — М., 1989.

43. Черненко О. Аналіза світоглядних принципів у прозі В. Домонтовича // Сучасність. — 1993. — №9. — С. 107—112.

44. Харчук Р.Б. Сучасна українська проза: Постмодерний період: Навч. посіб. - К: ВЦ «Академія», 2008. - С.68 - 72.

45. Шевельов Ю. Шостий у гроні. В. Домонтович в історії української прози// Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.:В.3 кн. - Кн.2. - К.: Рось, 1994. - С.72-79.

46. Шерех Ю. Не для дітей // Шерех Ю. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології: Три томи. Т. І. - Харків: Фоліо, 1998. - С. 306-320.

47. Шерех Ю. Шостий у роні. В. Домонтович в історії української прози // Шерех Ю. Погори і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології : у 3 т. – Х.: Фоліо, 1998. – Т.3.

48. Шерех Ю В. Домонтович і ми. // Свобода. Український щоденник. Джерзі Ситі і Ню Йорк.

49. Шерех Ю. Віктор Петров, як я його бачив / Юрій Шерех // Пороги і Запоріжжя. Літерату­ра. Мистецтво. Ідеології: у 3 т. / Юрій Шерех. - X,, 1998. - 3 т. — С. 88-97.

50. Шлях перемоги. – Мюнхен. – 1956. – 8 липня.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

Заказать дипломную работа бакалавра