Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Маркетинг и реклама->Дипломная работа — «Роль рекламної комунікації (рекламних кліпів та серіалів) у формуванні поведінкових моделей молодіжної аудиторії»

Дипломная работа — «Роль рекламної комунікації (рекламних кліпів та серіалів) у формуванні поведінкових моделей молодіжної аудиторії»

Вид работы: дипломная работа бакалавра

Дисциплина: реклама

Тема: Роль рекламної комунікації (рекламних кліпів та серіалів) у формуванні поведінкових моделей молодіжної аудиторії

Объем: 77 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛІ. РЕКЛАМНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКОВИХ МОДЕЛЕЙ МОЛОДІЖНОЇ АУДИТОРІЇ

1.1.        Тенденції взаємодії засобів масової інформації з молодіжною аудиторією

1.2.        Основні аспекти поняття рекламної комунікації (рекламних кліпів та серіалів) та їх взаємозв’язок з соціумом

1.3.        Психологічні механізми впливу рекламної комунікації

РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ РЕКЛАМНИХ КЛІПІВ ТА СЕРІАЛІВ У ФОРМУВАННІ ПОВЕДІНКОВИХ МОДЕЛЕЙ МОЛОДІЖНОЇ АУДИТОРІЇ

2.1. Молодь, як особлива група інформаційно-культурного суспільства

2.2. Формування поведінкових моделей молоді за допомогою рекламної комунікації

РОЗДІЛ ІІІ. ЕМПІРИЧНЕ  ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ПОВЕДІНКОВИХ МОДЕЛЕЙ МОЛОДІЖНОЇ АУДИТОРІЇ

3.1 Дослідити вплив рекламних відеороликів на моделі поведінки у суспільстві

3.2 Аналіз форм поведінки персонажів у кінофільмах, де зустрічаються прояви продакт плейсменту

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список литературы

 1. Закон України «Про рекламу» від 21.12.2005 р. № 3253-ІV.
 2. Про телебачення та радіомовлення: Закон України від 21.12.93р.
 3. Типові правила розміщення зовнішньої реклами. Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.98 р. //Офіційний вісник України. – 1998. - № 38. Ст. 49
 4. Айзенберг М.Н. Менеджмент рекламы. – М.: ТОО «ИнтелТех», О-во «Знание» России, 1993. – 80 с.
 5. Ануфрієва О. Тенденції взаємодії засобів масової інформації з молодіжною аудиторією// Соціальна психологія. - 2005. - № 6 (14). - C.111-119
 6. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль/Л. Берковиц. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. – 448 с.
 7. Бландел Р. Эффективные бизнес-коммуникации: принципы и практика в эпоху информации. - СПб.: Питер, 2000.
 8. Брушлинский А. В., Поликарпов В. А. Мышление и общение. — Минск: Университетское, 1990.
 9. 9.    Брушлинский А. В. О формировании психического // Психология формирования и развития личности. — М.: Наука, 1981.

10. Бутенко Н.Ю. Соціальна психологія в рекламі.Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2006. — 384c.

11. Викентьев И. Л. Приемы рекламы: Методика для рекламодателей и рекламистов. 14 практических приложений и 200 примеров. — Новосибирск: ЦЭРИС, 1993.

12. Волков Ю. Г., Поликарпов В. С. Человек. Энциклопедический словарь. – М., 2000.

13. Волос В. Н. Социологические исследования аудитории прессы США // Журналист. Пресса. Аудитория./ Под ред. С. В. Смирнова. Вып. 4., Л., 1991.

14. Волянська О., Пилипенко В., Сапелкіна О. Роль засобів масової інформації в соціалізації агресії // Персонал, 2004, №7, c. 88 – 91.

15. Голубков Е Н. Маркетинговые коммуникации. – М.: Финпресс, 2000.

16. Голядкин Н. Творческая телереклама (из американского опыта). Учеб. пособие. — М.: НИАНО Ин-т истории и социальных проблем телевидения, 1998.

17. Гребенкин Ю. Психотехнологии в рекламе. — Новосибирск, 2000.

18. Грушин Б. А. Мнение о мире и мир мнений – М., 1967; Массовая информация и общественное мнение молодежи (Отв. редактор В. Л. Оссовский) – К., 1990; та ін.

19. Дейян А. Реклама. – М.: Прогресс, 1993. – 176 с.

20. Денисон Д., Тоби Л. Учебник по рекламе. – Минск: СЛК, 1996. – 320 с.

21. Діти роблять те, що бачать: вплив сучасних ЗМІ на дітей та підлітків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.credo-ua.org/2010/03/17829

22. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. — М.: ЧеРо, МГУ, 1997.

23. Зазыкин В. Г. Психологические основы гуманистической рекламы. — М., 2000.

24. Зазыкин В. Г. Психология в рекламе. — М.: Датастром, 1992.

25. Зейгарник Б. В. Личность и патология деятельности. — М.: МГУ, 1971.

26. Картер Г. Эффективная реклама: Путеводитель для мелких предприятий. - М.: Прогресс, 1991.-280 с.

27. Коваль Л. Г. Соціальна педагогіка. Соціальна робота: навч. посібн. / Л. Г. Коваль, І. Д. Звєрева, С. Р. Хлєбник. – К. : ІЗМН, 1997. – 392 с.

28. Коробейников В. С. Редакция и аудитория.- М., 1983.

29. Королько В.Г. Основи паблік рилейшнз. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. –  с. 526

30. Королько В.Г. Паблік рилейшнз: наукові основи, методика, практика. – К.: Скарби, 2001. – 399 с.

31. Корсак К. Суспільство й освіта ХХІ століття – дороговкази для футурологів / К. Корсак // Людинознавчі студії: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; ред. кол. Т. Біленко, В. Скотний та ін. – Дрогобич : НВЦ «Каменяр», 2002. – Випуск 5. – С. 4–15

32. Лебон Г. Психология масс // Психология масс: Хрестоматия. — Самара: Изд. дом «Бахрах», 1998.

33. Мазурін М. Гендер і ТБ: неєвропейський підхід / М. Мазурін // День. – 2004. – № 44. – 12 березня. – С. 9.

34. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; За науковою редакцією В.В. Різуна. – К.: Центр Вільної Преси, 2013. – 352 с.

35. Миронов Ю.Б,, Крамар Р.М. Основи рекламної діяльності: навчальний посібник.- Дрогобич: Просвіт, 2007.- 108 с.

36. Мостова Т. Основний вихователь – телевізор? / Т. Мостова // Освіта України. – 2002. – № 58 – 59. – 23 липня. – С. 5.

37. Невмержицька О. Педагогічні аспекти впливу телебачення на формування особистості дитини / О. Невмержицька // Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; ред. кол. Т. Біленко, В. Скотний та ін. – Дрогобич : НВЦ «Каменяр», 2002. – Випуск 5. – С. 137 – 146.

38. Невмержицька О. Українське телебачення і необхідність моральної цензури / О. Невмержицька// Рідна школа. – 2004. – № 4. – С. 16 – 18.

39. Невмержицька О. Християнські цінності – основа становлення моральності особистості у громадянському суспільстві / О. Невмержицька // Релігія. Особистість. Громадянське суспільство: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2003. – С. 88 – 90.

40. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лек-цій. — К.: МАУП, 2002. — 240 с.

 1. 41.  Огилви Д. Откровения рекламного агента. — М.: АО Фин-статинформ, 1999.

42. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн. І: Соціальна психологія особистості і спілкування. - К.: Либідь, 2004. - 576 с.

43. Панкратов В. Н. Манипуляции в общении и их нейтрализация. Практическое руководство. — М.: Ин-т психотерапии, 2000.

 1. 44.  Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К., Шахурин В. Г. Рекламная деятельность: Учеб. для студ. высших и средних спец. учеб. заведений. — М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1998.

45. Примак Т.О. Маркетингові комунікації. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 300 с.

46. Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. – К.: Експерт, 2001. – 387 с.

47. Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003. – 200 с.

48. Сухомлинська О. Сучасні цінності у вихованні: проблеми, перспективи / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 1996. – № 1. – С. 24 – 27.

49. Тофлер А. Третья волна. М., 1999.

50. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. – СПб.: Питер, 1999. – 736 с.

51. Українське суспільство: соціологічний моніторинг 1994 – 2012 / За ред. Н. В. Паніної – К., 2012.

52. Феофанов О. А. Реклама: новые технологии в России. — СПб.: Питер, 2000.

53. Фіцула М. Педагогіка : [навч. посібн. для студ. вищ. пед. закл. осв.] / М. Фіцула. – К. : ВЦ «Академія», 2002. – 528 с.

54. Фоксол Г., Гоулдсмит Р., Браун С. Психология потребителя в маркетинге / Пер. с англ. под ред. И. В. Андреевой. — СПб.: Питер, 2001.

 1. 55.  Фридлендер К. Т. Путь к покупателю (теория и практика рекламного дела): Пер. с нем. — М.; Л.: ВСНХ ЦУП СССР, 1926.

56. Ценев В. Психология рекламы (реклама, НЛП и 25-й кадр). — М.: Бератор, 2003.

57. Чалдини Р. Психология влияния. — СПб.: Питер Ком, 1999.

58. Чармэссон Г. Торговая марка. Как создать имя, которое стоит миллионы. - СПб.: Питер, 1998. – 224 с. 

59. Шейнов В. П. Как управлять другими. Как управлять собой. — Минск, 1996.

60. Шейнов В. П. Скрытое управление: Психология манипулирования. — М., 2000.

 1. 61.  Шейнов В. П. Эффективная реклама: Секреты успеха. — М.: Ось — 89, 2003.

62. Шкопоров Н. Б., Матвеева Л. В. Связь с аудиторией в телекоммуникации. Ч. 2, Москва. – 1992.

63. Шуванов В. И. Психология рекламы. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.

64. Юрченко М. Ф. Людина і світ / М. Ф. Юрій. – К.: Дакор, 2006. – 460 с.

65. Krcmar, M. and Greene K (1999). Predicting exposure to and uses of television violence. Journal of communication, 49 (3).

66. Karen Ross and VirginiaNightingale. Media and Audiences: New Perspectives. Glasgow. – 2003.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»»
Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення ТОВ ПП «ЗІП»»
Диплом — Шляхи вдосконалення маркетингової та рекламної діяльності РА «ЕВРО ВІНД»

Заказать дипломную работа бакалавра