Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Логопедия->Дипломная работа — «Особливості мислення дітей з ТПМ»

Дипломная работа — «Особливості мислення дітей з ТПМ»

Вид работы: дипломная работа магистра

Дисциплина: логопедия

Тема: Особливості мислення дітей з ТПМ

Объем: 73 стр +додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

1.1. Поняття мовлення та мислення дітей

1.2. Загальна характеристика тяжких порушень мовлення у дітей

1.3. Вплив тяжкого порушення мовлення на мисленнєві процеси у дітей

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

2.1. Принципи побудови та загальна характеристика експериментальної методики

2.2. Критерії оцінювання та загальний рівень мислення у дітей із тяжкими порушеннями мовлення

2.3. Аналіз результатів емпіричного дослідження

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МИСЛИННЄВИХ ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ ІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

3.1. Обґрунтування підходів до формувального етапу експериментального навчання

3.2. Зміст педагогічних заходів щодо формування мисленнєвих процесів у дітей із тяжкими порушеннями мовлення

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

Список литературы

  1. Андрусишина Л. Особливості довільної пам'яті у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення / Л. Андрусишина // Дефектологія. - 1999. - № 4. – С. 20-28.
  2. Архипова Е.Ф. Логопедическаяработа с детьмираннеговозраста: учебноепособие / Е.Ф. Архипова. – М.: АСТ «Астрель», 2006. – 223 с.
  3. Бєлова О.Б. Особливості розвитку когнітивних процесів та емоційно-вольової сфери у молодших школярів З ПМР / О.Б. Бєлова // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Вип. ІI. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2011. – С. 6-15.
  4. Бистранівська О.С. Особливості використання ігрової діяльності в процесі корекції мовлення дітей дошкільного віку / О.С. Бистранівська // Збірник наукових праць. − Частина 4, 2010. – С. 14-19.
  5. Власенко И.Т. Особенности словесного мышлениявзрослых и детей с нарушениями речи / И.Т. Власенко. - М., 1990. – 184 с.
  6. Винокур А.С. Подолання мовного недорозвитку у дітей молодшого шкільного віку / А.С. Винокур. – К.: Радянська школа, 1977. – 144 с.
  7. Выгодская И.Г. Устранениезаикания у дошкольников в игре: Кн. для логопеда / И.Г. Выгодская, Е.Л. Пеллингер, Л.П. Успенская. – М.: Просвещение, 1984. – 175 с.
  8. Выготский Л.С. Мышление и речь. Собр.соч.в 6т. / Л.С. Выготский. – М., 1996. – 416 с.
  9. Волкова Г.А. Логопедическаяритмика: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2111 «Дефектология» / Г.А. Волкова. – М.: Просвещение, 1985. – 191 с.

10. Гаврилова Н.С. Психологічна характеристика дітей з ЗНМ порушенням пізнавальної сфери кінетичного типу // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія соціально – педагогічна: Вип. Х / За ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 440 с.

11. Гальперин П.Я. Психологиямышления и учение о поетапномформированииумственныхдействий // Исследованиемышления в советскойпсихологи / П.Я. Гальперин. – М.: Наука, 1966. – С. 236–277.

12. Глушенко К.О. Методика викладання психології дітей з сенсорними порушеннями у вищих педагогічних навчальних закладах освіти. Навчальний посібник / К.О. Глушенко, Т.О. Семенишена та ін. – К., 2006. – 119 с.

13. Голуб А.В. Психологічний підхід дослідження усного мовлення у дітей з дизартріями / А.В. Голуб // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – № 7. – 2012. – С. 68-72.

14. Гончаренко А. Сучасні підходи до розвитку мовлення дітей / А. Гончаренко // Дошкільне виховання. – 2004. – № 7. – С.22-23.

15. Горудко Т. Персонифицированныйсловарь картинних символовкоммуникации / Т. Горудько. –Минск, БГПУ, 2009.

16. Гулько З.П. Формування готовності дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення до навчання в школі в умовах спеціального дошкільного закладу / М. Шеремет, З. Гулько // Імідж сучасного педагога. Науково-практичний освітньо-популярний журнал. – 2004. – № 8-9. – С. 82-84.

17. Діти з особливими потребами у початковій школі: Поради батькам / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. - К., 2006. – 154 с.

18. Жолудева Н.В. Дошкольнаялогопедическая служба / Н.В. Жолудева, Н.Б. Цепина. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 180 с.

19. Журавльова Л.С. Розвиток мовлення у старших дошкільників із заїканням засобами музично-дидактичних ігор: автореф. … дис. канд. псих. наук. / Л.С. Журавльова. – К., 2009. – 25 с.

20. Журавльова Л.С. Корекція мовлення старших дошкільників із заїканням засобами музично-дидактичних ігор / Л.С. Журавльова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 19: Корекційна педагогіка та психологія: [зб. наук. праць]. – К., 2005. – Вип. 5. – С. 25-32.

21. Журавльова Л.С. Особливості розвитку емоцій і відчуттів у дітей із заїканням / Л.С. Журавльова // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету. Сер. Соціально-педагогічна / [за ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака]. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 8. – С. 336-342 .

22. Земляченко М. В. Профилактиканарушенийчтения и письма у детейдошкольноговозраста с общимнедоразвитием речи / М.В. Земляченко, Т.В. Кутергина // Проблемы и перспективыразвитияобразования: материалы II междунар. науч. конф. (г. Пермь, май 2012 г.). -Пермь: Меркурий, 2012. - С. 113-115.

23. Зузанне Рабе Стратегиистимулированияпотребности в коммуникации / Методика учебно-воспитательнойработы в центрах корреционно-развивающегообучения и реабилитации / Подобщей ред. С.Е. Гайдукевич. –Минск, БГПУ, 2009. – С. 56-59.

24. Ільїна Н.В. Психолого-лінгвістичні передумови формування образного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ / Н.В. Ільїна // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – № 13. – С. 33-36.

25. Ільїна Н.В. Формування образного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення: автореф. дис. … канд. пед. наук / Н.В. Ільїна. – К., 2011. – 23 с.

26. Конопацька А.С. Дитина з мовленнєвими порушеннями у системі освіти - [Електронний ресурс] / А.С. Конопацька: Режим доступу: http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=114

27. Калягин В.А. Логопсихология. – М.: Академия, 2006. – 320 с.

28. Калягин В.Л. Психолого-педагогическаядиагностикадетей и подростков с речевыминарушениями / В.Л. Калягин, Т.С. Овчинникова. -СПб., 2005.

29. Козак А.В. Особливості застосування різних видів ігор у логопедичній роботі з дітьми з вадами мовлення / А.В. Козак // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія / за ред. О.М. Вержиховської, В.І. Співака. – Вип. 4. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2013. – С. 84-92.

30. Конопляста С. Ю. Логопсихологія: навчальний посібник / за ред. М.К. Шеремет. – К.: Знання, 2010. – 293 с.

31. Корнев А.Н. Основылогопатологиидетскоговозраста: клинические и психологическиеаспекты / А.Н. Корнев. – СПб.: Речь, 2006. – 380 с.

32. Лапшин В.А. Основыдефектологии / В.А. Лапшина, Б.П. Пузанов. – М.: Просвещение, 1991. – 143 с.

33. Левина Р.Е. Разграничениеаномалийречевогоразвития у детей / Р.Е. Левина // Дефектология. – 1995. – № 2. – С. 12-15.

34. Ленів З. П. Арттерапія в корекційній роботі з дошкільниками із тяжкими порушеннями мовлення / З. П. Ленів // Дефектологія. – 2008. – № 3. – С. 27-31.

35. Ленів З.П. Погляди вітчизняних та зарубіжних педагогів та психологів на використання мистецтва як засобу розвитку та корекції дітей з особливими потребами / З.П. Ленів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія: [зб. наук. праць]. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – Вип. 7. – С. 107-111.

36. Лобанова Н.Е. Особенностиоперацийобобщения у старших дошкольников с речевымнедоразвитием // Воспитание и обучениедетей с нарушениямиразвития / Н.Е. Лобанова. – 2006. – №6. – С. 43-49.

37. Марченко І.С. Діагностика комунікативних здібностей дітей із ТПМ / І.С. Марченко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія 19. – Випуск 21. – 2012. – С. 172-176.

38. Марченко І.С. Особливості логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення / І.С. Марченко // Логопедія. – № 3. – 2013. – С. 52-56.

39. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедическихзанятиях. Книга для логопеда / С. А. Миронова. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 192 с.

40. Мілевська О.П. Кореція лексичних умінь у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення (на матеріалі дієслів-антонімів) / О.П. Мілевська, А.Т. Холод // Логопедія. – № 3. – 2013. – С. 56-60.

41. Новикова Н.В. Инновационныепедагогическиетехнологии в коррекции психомоторного развитиядошкольников с речевойпатологией / Н. В. Новикова, О. В. Свидерская // Матеріали науково-практ. конф., присвяченої 60-річчю Інституту фізичної культури і реабілітації [«Проблеми реабілітації»]: зб. статей / М-во освіти і науки України, Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2007. – С. 126-128.

42. Практикум по детскойлогопедии / Под. ред. В.И. Селиверстова. - М.: Владос, 1997. – 270 с.

43. Рібцун Ю.В. Гра як засіб мовленнєвого розвитку молодших дошкільників із ЗНМ / Ю.В. Рібцун // Теорія і практика сучасної логопедії : зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 1. – С. 150-165.

44. Рібцун Ю.В. Педагогічні умови проведення ігор у логопедичній роботі з молодшими дошкільниками із ЗНМ / Ю.В. Рібцун // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: наук.-метод. зб. – К., 2004. – Вип. 5. – С. 284-286.

45. Рібцун Ю.В. Сучасний підхід до розробки навчально-методичного забезпечення у роботі з молодшими дошкільниками із ЗНМ / Ю.В. Рібцун // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: наук.-метод. зб. – К., 2009. – Вип. 11. – С. 214-219.

46. Рудей Ю.С. Состояниеслухоречевой, зрительнойпамяти и интеллектуальнойдеятельности у дошкольников с общин недоразвитием речи / Ю.С. Рудей // Коррекционнаяпедагогика. – 2008. – № 2. – С. 75-77.

47. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей / М.А. Савченко. – К.: Освіта, 1992. – 176 с.

48. Селиванов В.В. Мышление в личностномразвитиисубъекта: дис. доктора психол. наук: 19.00.01./ В.В. Селванов. – Смоленськ, 2003. – 382 с.

49. Сермєєва Н.В. Використання корекційних м’ячів у логопедичній роботі з дошкільниками-логопатами / С.І. Амонова,. Н.В. Сергєєва // Матеріали науково-практ. конф. [«Проблеми реабілітації»] : зб. статей / М-во освіти і науки України, Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2004. – С. 3-4.

50. Специальнаяпедагогика / Л.И. Аксенова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др.; под ред. Н.М. Назаровой. – 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2002. – 400 с.

51. Спеціальна педагогіка: понятійно-термінологічний словник / укл.: Андрієнко В.І., Бондар В.І., Гроза Е.П., Синьов В.М. [та ін.]; за ред. В.І. Бондаря. – Луганськ: Альма матер, 2003. – 436 с.

52. Спеціальна психологія. Тексти. Частина 1 / За ред. М.П. Матвєєвої, С.П. Миронової. – Кам’янець-Подільс

53. Соботович Є.Ф. Порушення мовного розвитку та шляхи їх корекції: Навчально-методичний посібник / Є.Ф. Соботович. – К.: ІСДО, 1995. – 204 с.

54. Соботович Е.Ф. Методика выявленияречевыхнарушений у детей и диагностикаихготовности к школьномуобучению / Е.Ф. Соботович. – К.: ПП «Компанія «Актуальна освіта», 1998. – 127 с.

55. Соботович Е.Ф. Психолингвистическая структура речевойдеятельности и механизмыеёформирования / Е.Ф. Соботович. – К.: ИЗМН, 1997. – 44 с.

56. Соботович Є.Ф. Нормативні показники мовленнєвого розвитку (в його фонетико-фонематичній ланці) дітей дошкільного віку / Є.Ф. Соботович // Дефектологія. –2002. – №3. – С. 2-5.

57. Тарасун В.В. Базові інваріантні дії та операції як компонент навчальної діяльності дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку / В.В. Тарасун // Дефектологія. – 2001. – № 1. – С. 2-4.

58. Тарасун В.В. Трансверсальні здібності: оцінювання і розвиток / В.В. Тарасун. – К.: Актуальна освіта, 2005. – 160 с.

59. Трофимова Н.М. Основыспециальнойпедагогики и психологии / Н.М. Трофимова и др. – СПб.: Питер, 2006. − 304 с.

60. Трошин О.В., Жулина Е.В. Логопсихология: Учебноепособие. – М.: Сфера, 2005. – 256 с.

61. Федорович Л.О. Теоретичні засади формування конітивних стилів у дітей старшого дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення / Л.О. Федорович, І.М. Омельченко // // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць – К., 2010. − № 4. – С. 52-60.

62. Шеремет М.К. Науково-теоретичні засади проблеми діагностики і корекції мовленнєвого розвитку в дітей раннього віку/ М.К. Шеремет, М.О. Манько //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць – К., 2007. − № 8. – С. 88-102.

63. Ястребова А.В., Спирова Л.Ф., Бессонова Т.П. Учителю о детях с недостатками речи / А.В. Ястребова. – М.: АРКТИ, 1997. – 131 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая работа — «Система роботи вихователя у спеціальному дошкільному закладі для дітей з тяжкими вадами мовлення»
Курсовая работа — «Методики подолання заїкання у підлітків і юнаків»
Курсовая работа — «Подолання стертої форми дизартрії у дітей молодшого шкільного віку на підготовчому етапі корекції»

Заказать дипломная работу магистра