Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Экономика (другое)->Дипломная работа — «Формування системи управління якістю продукціі підприємства (на прикладі ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЗЕНАКО»»)»

Дипломная работа — «Формування системи управління якістю продукціі підприємства (на прикладі ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЗЕНАКО»»)»

Вид работы: дипломная работа специалиста

Дисциплина: экономика

Тема: Формування системи управління якістю продукціі підприємства (на прикладі ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЗЕНАКО»»)

Объем: 98 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ  УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

1.1. Якість продукції та система її показників

1.2. Методи визначення та забезпечення якості продукції

1.3. Сучасні  підходи  управління якістю продукції

РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОВ“ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ЗЕНАКО”

2.1. Загальна характеристика підприємства та його конкурентного середовища

2.2 Аналіз показників операційної діяльності та фінансового стану товариства

2.3. Аналтична оцінка  системи управління якістю продукції на підприємстві

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ З УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯІСТЮ ПРОДУКЦІЇ  ТОВ“ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ЗЕНАКО”

3.1. Програмні заходи комплексного управління якістю продукції

3.2. Організаційне забезпечення системи управління якістю на підприємстві

3.3. Результати, що очікуються від впровадження проектних пропозицій щодо системи менеджменту якості продукції

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Список литературы

  1. Барнич Ю.О. Бізнес-план виробничої підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. - К.: ВАТ “УкрНДІСВД”, 2012. - 120 с.
  2. Біла О.Г., Галик Л.М., Дрівко М.М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник. - Л.: Видавництво ЛКА, 2012. - 112 с.
  3. Верба В.А., Новікова І.В. Методичні рекомендації з оцінки інноваційного потенціалу підприємства // Проблеми науки. – 2013. – №4. – С. 25-32.
  4. Гріфін Н.Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. – Л.: Сокіл, 2010. – 624 с.
  5. Долинская М.Г. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. – М.: Изд-во стандартов, 1991.-312 с.
  6. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення.
  7. ДСТУ 32230-95. Управління якістю та забезпечення якості.
  8. Дубров А.М. Последовательный анализ в статистической обработке информации. – М.; Статистика, 1976. – 243 с.
  9. Еджуран Д. Все о качестве: Зарубежный опыт. Высший уровень руководства и качество. - М.: Просвещение, 1999. – 250 с.

10. Єськов П.О. Українська асоціація якості – запорука якості в Україні. // Факти, 25.10.2005 р. с. 3–4

11. Жариков В.Д. Прогнозирование потребности в оборудовании. – М.: Экономика, 2006.-125 с.

12. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р. (із змінами та доповненнями від 01.12.2004 р.).

13. Залевський М.І. Асортиментна політика фірми: проблеми та переваги // Економіка України. − 2010. – №10. − С. 20-25.

14. Ильенкова Н.Д. Спрос: анализ и управление. – М.; Финансы и статистика, 2008 г. – 215 с.

15. Исикава К. Японские методы управления качеством. − М.: Экономика. 1998. – 168 с.

16. Інтернет-ресурс: http://www.marketing.com.ua.

17. Кайфман Ю.І. «Управління якістю і забезпечення якості» Довідник. – К. – 2006.-256 с.

18. Кардаш В.Я. Стандартизация и управление качеством продукции. – К.: Вища школа, 1985. – 189 с.

19. Карначева Т.Г. Оценка затрат на качество продукции // Автоматизация и современные технологии, №6, 2009 – с. 15–16

20. Крылова Г.Д. Зарубежный опыт управления качеством. – М: Издательство стандартов, 1992 – 298 с.

21. Лапидус В.А. Звезды качества // Стандарты и Качество. – 2009. – №7. – с. 47–53.

22. Лаштдуо В.А. Статистические методы, всеобщее управление качеством, сертификация и кое-что еще…, Стандарты и качество. – 2009, №4, с. 68–70.

23. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: Посіб. / Уклад. Л.В. Балабанова, О.А. Бриндіна. – К.: Знання, 2010. – 336 с.

24. Маслов Е.В. Управление качеством на предприятии: Учебное пособие. – М.: ИНФРА, 2010. - 312 с.

25. Менеджмент систем качества: Учеб. пособие / М.Г. Круглов, С.К. Сергеев, В.А. Такташов и др. – М.: ЮНИТИ, 2010. - 368 с.

26. Орлова З.М. Управління асортиментною політикою // Маркетинг. – 2010. − №10. − С. 12-15.

27. Осієвська В.В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю. – К.: КНЕУ, 2010. – 119 с.

28. Осовська Г.В. Оцінка та аналіз в управлінні. – К.: Освіта, 2010. – 389 с.

29. Переалина Н.С. Качество в системе маркетинга. – М.: Система, 1992. – 200 с.

30. Петрина М. Нові підходи до розробки товарної політики підприємств // Регіональна економіка. − 2010. − №1. − С. 12-15.

31. Покропивний С.Ф. «Економіка підприємства» Т2. – К. – 2005

32. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації / За ред. А. Старостіної. – К.: ВАТ “УкрНДІСВД”, 2010. – 346 с.

33. Рабинович П.М. Резервы предприятия и статистика. – М.; Статистика, 1967. – 298 с.

34. Савельєв Є. Маркетингове управління. – К.: Знання, 2010. – 360 с.

35. Скибінський С.В. Маркетинг: Підручник. – Л.: Обрій, 2010. – 400 с.

36. Стратегічне управління підприємством: Навч. посіб. / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. – К.: КНЕУ, 2010. – 400 с.

37. Тарасюк Т.М., Шваб Л.І. Планування руху товарів. – К.: Вища школа, 2011. - 520 с.

38. Товарна інноваційна політика: Навч. посіб. / В.М. Щербань, Л.Д. Козубенко. – К.: ВАТ “УкрНДІСВД”, 2011. – 400 с.

39. Фейгенбаум. А. Контроль якості продукції. К.: Діло, 2005. – 318 с.

40. Цициліано О.Д., Зіміна Г.К.  Креативність та стандартизація як основа конкурентоспроможності організації // Оконные технологии. – 2010. – №27. – С. 105-111.

41. Шаповал М.І. «Основи стандартизації, управління якістю і стандартизації» – К. – 2008

42. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. Підручник. 2-е вид. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 2008. – 152 с.

43. Швайко О.О. Формування асортиментної політики на підприємстві // Економіка України. – 2011. − №5. – С. 45-50.

44. Швец В.Е. «Менеджмент качества» в системе современного менеджмента. Стандарты и качество, 2007, №6, с. 48.

45. Щедріна Т. Оптимальні механізми стандартизації і сертифікації продукції в умовах ринкової економіки // Розбудова держави. – 2011. – №15. -  С. 35-41.

46. Юрченко Н.М. Маркетинговий менеджмент: Курс лекцій. – К.: КНЕУ, 2011. – 255 с.

47. Яценюк Л. Ю. Якість в ринковій економіці // Економіка України. - 2011. - №6. - С.12-16.

48. http://deming.com.ua/index.php? id=54

49. http://quality.eup.ru/

50. http://www.qualitydigest.com/

51. http://www.qualityforall.net/facilitation.html

52. http://www.quality-journal.ru/

53. ISО 9000 – 1:1994. Общее руководство качеством и стандарты с обеспечения качества. – М.: Знание, 1999. – 180 с.

54. MEASUREMENT ISSUES IN THE CONSUMER PRICE INDEX*. – Режим доступу. – http://www.bls.gov/cpi/cpigm697.htm

The Total Quality Index: Toyota. – Режим доступу. – http://autoukr.kiev.ua/view/article/826.html

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать дипломную работу специалиста