Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Психология и педагогика->Дипломная работа — «Психологiчнi особливостi мiжьособистiстої довiри самотнiх жiнок»

Дипломная работа — «Психологiчнi особливостi мiжьособистiстої довiри самотнiх жiнок»

Вид работы: дипломная работа специалиста

Дисциплина: психология

Тема: Психологiчнi особливостi мiжьособистiстої довiри самотнiх жiнок

Объем: 66 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ДОВІРИ

1.1 Довіра до людей як складова соціального розвитку особистості

1.1.1 Проблемні питання міжособистісної довіри

1.1.2 Формування різних видів довірчих відносин

1.1.3 Соціально-психологічні функції довіри в психологічних дослідженнях та фундаментальні функції довірчих взаємин

1.1.4 Типологія довіриуміжособистісних стосунках

1.2 Самотність як соціально-психологічне явищеособистості:проблема, функції, наслідки

1.2.1 Самотність як психологічна проблема у визначенні різніх психологічніх шкіл

1.2.2 Самотність як емоційний стан особистості

1.2.3 Психологічні особливості стану самотності: чинники, причини і наслідки

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ ІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙМІЖОСОБИСТІСНОЇ ДОВІРИ САМОТНІХ ЖІНОК

2.1 Вибірка та процедура емпіричного дослідження

2.2 Опис методики спостереження

2.3 Підбір методичного інструментарію емпіричного дослідження

Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ДОВІРИ САМОТНІХ ЖІНОК

3.1 Результатидослідження

3.2 Аналіз та інтерпретація результатів емпіричного дослідження

3.3 Рекомендації щодо міжособистісної довіри відносин самотніх жінок

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..

ДОДАТКИ

 

Список литературы

  1. Адлер А. Практика і теорія індивідуальної психології. - М., 1995. - С. 36.
  2. Апанасюк В. Теоретичний аналіз феномену жіночої самотності.- [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://naub.oa.edu.ua/2013/teoretychnyh-analiz-fenomenu-zhinochoji-samotnosti/
  3. Бандура А., Уолтерс Р. Підліткова агресія. Вивчення впливу виховання і родинних стосунків. - М., 1999. - С. 17 - 20.
  4. Бодалев А.А. Восприятие человека человеком. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1965. – 124 с.
  5. Бодалев А. А. Формирование понятия о другом человеке как личности. – Л., 1970.
  6. Бреслав Г.М. Емоційні особливості формування особистості. - М., 1875. - С. 24 - 29.
  7. Вікова і педагогічна психологія. / Під ред. А.В. Перовського. - М., 1979. - С. 288.
  8. Вера // Современный философский словарь. – М., 1996
  9. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. – М., 1991.

10. Гарбузов В.І. Практична психотерапія. - П., 1994. - С. 196.

11. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Методы социологического исследования: Учебник. - М. :ИНФА - М., 2006. - 768 с.

12. Довбій Т.Ю. Проблема самотності в Західній психологічній науці // Проблеми екстремальної та кризової психології. – 2011. – Вип.9.- С.80-89

13. Дрофеев В.А. Доверие в системе «учитель-ученик» при разных стилях педагогического руководства: автореф. дис. канд. психол. Наук: 19.00.07. – Ростов-на-Дону, 1999. – 148 с.

14. Дрофеев В. А., Головина А. В. Доверительное пространство школы // Инновационная школа. – 1997. - № 3. - С. 7 - 9.

15. Журавлева Л.А. Связь общительности личности и доверия к людям. Дис... канд. психол. наук. М., 2004.

16. Загальна психологія. Навчальний посібник / Варій М. Й. - 2-ге видан., випр. і доп. - К.: «Центр учбової літератури», 2007.- 968 c

17. Колісник Л.О. Емоційно-психологічна ізоляція у сучасному суспільстві. // Матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства». - Суми 2012. – С.108-111.

18. Корчагина С.Г. Психология одиночества: учебное пособие. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2008.

19. Корчагина С. Г. Генезис, виды и проявления одиночества /С.Г.Корчагина.– М.: Московский психолого-социальный институт, 2005. – 196 с.439

20. Крайг Г. Психология развития: [учеб. Пособие] / Грейс Крайг, Дон Бокум ; науч. ред. пер. на рус. яз. Т. В. Прохоренко ; [пер. с англ. А. Маслова и др.]. – 9. изд. – М.: Питер, 2004. – 939 с.

21. Крупник Е. П. Проблема психологической устойчивости /Е.П.Крупник // Психологические аспекты социальной нестабильности. – М., 1995. – С. 87-91.

22. Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. – 564 с.

23. Налчаджян А. А. Социально-психологическая адаптация личности. – Ереван, 1988.

24. Наумова Н. Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения. – М., 1985.

25. Немов Р. С. Психология : в 3 ч. Ч. 1. / Р. С. Немов. – М.:Просвещение, 1994.

26. Немов Р. С. Психологические условия эффективности воспитания в коллективе // Вопросы психологии. – 1976. - № 6.

27. Мухіна В.С. Проблеми генезису особистості. - М., 1985. - С. 103.

28. Обозов Н. Н. Межличностные отношения. – Л., 1979.

29. Психологічна діагностика: проблеми і дослідження / під ред. Гуревіча К.М. - М., 1981. - С. 50.

30. Перлман Д. Теоретические подходы к одиночеству // Лабиринты одиночества : [сб. ст.] : пер. с англ. / сост. общ.ред. и предисл. Н. Е. Покровского. – М. : Прогресс, 1989. – 623 с.

31. Психологія. Підручник // Під ред. Крилова А.А. - М., 1998. - С. 53 - 55.

32. Психологія індивідуальних відмінностей. Тести // Під ред. Гиппенрейтер Ю.Б., Романова В.Я. - М., 1982. - С. 64 - 68.

33. Психологическая энциклопедия / под ред. Р. Корсини,А.Ауэрбаха. – 2-е изд.– СПб.: Питер, 2006. – 1590 с.

34. Реан А.А., Коломінський Я.Л. Соціальна педагогічна психологія. - П., 1998. - С. 33 – 40

35. Савченко І.Д. Довіра як міждисциплінарне поняття // Вісник Глухівського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. - 2011. - Вип18. - С. 144-148

36. Самоукина, Н.В. Женское одиночество: полноценная жизнь или страдание? / Н.В. Самоукина. – М.: ООО “ИздательствоАстрель”, 2004. – 252 с.

37. Сафонов В. С. Особенности доверительного общения: Автореф. дис. – М., 1978.

38. Скрипкина Т. П. Психология доверия: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 264 с.

39. Скрипкина Т. П. Психологические особенности доверия к людям в старшем школьном возрасте: Автореф. дис. – М., 1984.

40. Соціально-педагогічний словник / За ред. В. В. Радула. - К.: «Екс.Об», 2004. - З04 с.

41. Столин В. В. Самосознание личности. – М., 1982.

42. Столяренко Л.Д. Основи психології. - М., 1997. - С. 49

43. Тревога и тревожность / Под общ. Ред. В. М. Астапова. – СПб.:Питер, 2001. – 256 с.

44. Шевандрін Н.І. Психодіагностика, корекція і розвиток особистості. - М., 2000. - С. 24 - 25.

45. Хараш А.У. Психология одиночества / А. У. Хараш //Педология – новый век. – 2000. – № 4. – С. 187-192.

46. Х`єлл Л., Зіглер Д. Теорії особистості. - П., 1999. - С. 16 - 18.

47. Юнг К. Психологія і психоаналіз характеру. Хрестоматія. Самара, 1997. - С. 78 - 80.

48. Юрченко О.В. Взаємозв’язок інтегральності та міжособистісної довіри студентів технічного ВНЗ // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка.- Випуск 2.- 2012.- с.110-116

49. Философский энциклопедический словарь. – М., 1968

50. Философский энциклопедический словарь. – М., 1983

51. Философский энциклопедический словарь. – М., 1985

52. Якунін В.А. Психологія. - П., 1998. - С. 52.

53. Toch M., Meclean J. Perception and Communication. A Transactional View // Audio-Visual Communication Review. – 1967. – V. 10.

54. http://smerfero.com/dictionary/vira/

55. http://uk.wikipedia.org/wiki

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»
Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

Заказать дипломную работу специалиста