Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Эссе->Экономика (другое)->Статья — «Формування економічної стратегії інноваційного розвитку підприємств сільського господарства»

Статья — «Формування економічної стратегії інноваційного розвитку підприємств сільського господарства»

Вид работы: статья

Дисциплина: экономика

Тема: Формування економічної стратегії інноваційного розвитку підприємств сільського господарства

(Формирование экономической стратегии инновационного развития предприятий сельского хозяйства)

Объем: 14 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Фрагмент работы 

Актуальність теми дослідження. Однією з актуальних проблем агропромислового комплексу України і її окремих регіонів є інноваційний шлях розвитку сільськогосподарського виробництва. Широке впровадження інновацій в усіхнапрямах діяльності сільськогосподарських підприємств (технологічного, маркетингового, організаційного)забезпечує їх успішне функціонування і надає конкурентні переваги.

В усіх видах економічної діяльності України зараз домінують галузі низьких технологічних устроїв, алеособливо це стосується сільського господарства, де відбувся перехід від широкого механізованого виробництва до виробництва основної маси продукції тваринництва, овочів і картоплі, плодів у господарствахнаселення, що побудований лише на ручній праці.

Саме тому, сьогодні особливо актуальним є питання створення механізму, який би трансформував наукові знання на продуктові з метою реалізації технологічних нововведень.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер – М.: Прогресс, 1982. – 455с.

2. Ионов М. Инновационная сфера: состояние и перспективы / М. Ионов // Экономист. – 1993. - №10. – С.62-67

3. Котлер Ф. Основы маркетинга / Котлер Ф.; общ. ред. и вступ. ст. Пенькова Е.М.; пер. с. англ. – М.: Прогресс, 1990. – 736с.

4. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж.: 12-е издание; пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. – 928с.

5. Твисс Б. Упраление научно-техническими нововведениями / Твисс Б.; авт. предисл. и науч. ред. Пузиня К.Ф.; сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 271с.

6. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Фатхутдинов Р.А. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998. – 600с.

7. Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента: Учебник для вузов / Ковалев Г.Д.; под ред. Швандара В.А. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 208с.

8. Водачек Л. Стратегия управления инновациями на предприятии / Водачек Л., Водачкова О.; авт. предисл. Рапопорт В.С.; сокр. пер. со словац. – М.: Экономика, 1989. – 167с.

9. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / Друкер П.; пер. с англ. – К.: Україна, 1994. – 319с.

10. Ратанин П.И. Инновационное предпринимательство в переходный период России к рынку / Ратанин П.И. – М.: Известия, 1993. – 174с.

11. Дацій О.І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України / Дацій О.І. – К.: ННЦ ІАЕ, 2004. – 428с.

12. Кропивко М.Ф. Особливості формування регіональних агропромислових кластерів / М.Ф Кропивко, Д.І. Мазоренко, І.О. Белебеха, В.В. Бакум // Економіка АПК. - 2012. – №10. – С 7-15.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать эссе