Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Эссе->Финансы->Статья — Проблеми фінансування освіти в Україні, та пошуки альтернативних джерел фінансування освіти і науки в Украіні

Статья — Проблеми фінансування освіти в Україні, та пошуки альтернативних джерел фінансування освіти і науки в Украіні

Вид работы: научная статья

Дисциплина: финансы

Тема: Проблеми фінансування освіти в Україні, та пошуки альтернативних джерел фінансування освіти і науки в Украіні

(Проблемы финансирования образования в Украине, и поиски альтернативных источников финансирования образования и науки в Украини)

Объем: 12 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 р., № 1060 – ХІІ. – Доступний з http://www. zakon.rada.gov.ua.
  2. Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 р., № 2984-ІІІ із змінами та доповненнями. – Доступний з http://www. zakon.rada.gov.ua.
  3. Боголіб Т. М. Удосконалення фінансового забезпечення розвитку вищої освіти // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 106–114.
  4. Боголіб Т. М. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період. – К., 2010. – 324 с.
  5. Бучковська Я. Г. Проблеми фінансування освіти в Україні / Я. Г. Бучковська // Наука й економіка. — 2011. — № 2 (18). — С. 20–24.
  6. Бюджет України-2012 : статистичний збірник [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. — Режим доступу : http://www.minfin.gov. ua/document/51354/Budget_%202012.rar.
  7. Волошин М. Роль держави у зростанні ви­датків на розвиток людського капіталу / М. Во­лошин // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сково­роди». — 2010. — № 14 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http : //www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Evu/2010_14/Voloshin.pdf.
  8. Загорський В. С. Бюджетно-податкова система України: теорія і практика. — Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2009. — 304 с.
  9. Ілляшенко Т. О. Проблеми та перспективи фінансування освіти і науки в Україні в умовах економічної кризи / Т. О. Ілляшенко, І. О. Радіо­нова // Механізм регулювання економіки. — 2010. — № 1. — С. 223–228.

10. Куклін О. В. Фінансово-економічний ме­ханізм освітньої діяльності: аналіз, проблеми, перспективи / О. В. Куклін // Науковий вісник ЧДІЕУ. — 2012. — № 2 (6). — С. 24–30.

11. Леваєва Л. Фінансування вищої освіти в сучас­них умовах / Л. Леваєва // Збірник наукових праць учених та аспірантів ДВНЗ «Переяслав-Хмельниць­кий державний педагогічний університет імені Гри­горія Сковороди». — 2010. — № 14 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Evu/2010_14/Levaeva.pdf.

12. Остудімова В. А. Проблеми фінансування вищої освіти та науки в Україні / В. А. Остудімо­ва // Науковий вісник Національного універси­тету біоресурсів і природокористування Украї­ни. — 2009. — № 142 (ч. 2) [Електронний ре­сурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/chem_biol/nvnau/2009_142_2/09ova.pdf.

13. Сафонова В. Є. Удосконалення фінансово-еко­номічного механізму функціонування закладів вищої освіти в Україні / В. Є. Сафонова // Стратегічні пріо­ритети. — 2009. — № 2 (11). — С. 102–109.

14. Сравнение мировой статистики в области образования : Всемирный доклад по образованию / Інститут статистики UNESCO. — Монреаль, 2012. — 207 [2] с. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.uis.unesco.org/template/pdf/ ged/2007/GED2007_rus.pdf.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать эссе