Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Деньги и кредит->Курсовая работа — «Співпраця України з Міжнародним валютним фондом»

Курсовая работа — «Співпраця України з Міжнародним валютним фондом»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: гроші та кредит

Тема: Співпраця України з Міжнародним валютним фондом

Объем: 45 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ У МАКРОЕКОНОМІЧНІЙ СТАБІЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

1.1. Основні концепції та теорії макроекономічної стабілізації

1.2. Напрями діяльності МВФ у сфері забезпечення макроекономічної стабілізації

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ВПЛИВУ МВФ НА ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

2.1. Аналіз співпраці України та Міжнародного валютного фонду

2.2. Сторінка України в Міжнародному валютному фонді

РОЗДІЛ 3 ЕФЕКТИВНІСТЬ СПІВРОБІТНИЦТВА МВФ І УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

3.1. Сучасний стан співробітництва МВФ і України.

3.2. Розгляд перспектив щодо подальшої співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додаток А

Додаток Б

 

Список литературы

 1. Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій” [Електронний ресурс]: Закон України, 3 червня 1992 року № 2402-ХІІ, із змінами і доповненнями / Верховна Рада України. - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.
 2. Про економічну та фінансову політику України [Електронний ресурс]: Меморандум, 23 липня 2009 року / Національний банк України - Режим доступу: www.bank.gov.ua.
 3. Про економічну та фінансову політику, підготовленого у рамках реалізації програми МВФ "стенд-бай"  [Електронний ресурс]: Меморандум, 28 липня 2010 року / Національний банк України - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Publication/others/Мemorandum. pdf
 4. Арбузов С. Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік: нотатки на полях / С. Арбузов, О. Щербакова // Вісник Національного банку України. – 2013. – №1. – С. 3-6
 5. Базілінська О. Макроекономіка: Навчальний посібник для студентів вузів/за ред. О. Базілінської.-  - К.: «Центр навчальної літератури», 2005. - 442 с.
 6.  Базилевич В. Ринкова економіка: Основні поняття і категорії: навч. посіб./ В. Базилевич, К. Базилевич. - Київ: Знання , 2006. - 263 с.
 7. Бідник Н.Б. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями як чинник економічного розвитку держави / Н.Б. Бідник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип.19.3. – с.153-157
  • Бурковська А.В. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх зв'язок з Україною / А.В.Бурковська, О.О.  Пепуль // Науково-теоретичний журнал «Студентський науковий Вісник» Миколаївського державного аграрного університету. – 2009. – Випуск 1(1). – С. 305-308.
  • Вахненко Т. Міжнародний кредит у світовій валютно-фінансовій системі / Т. Вахненко // Фінанси України. – 2006, –  №11 – с.143-154
  • 10.  Дратавер Б. Макроекономіка: Навчальний посібник для студентів вузів/за ред. Б.  Дратавер – К-д: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. - 89 с.
  • Єременко О.К. Міжнародний валютний фонд: тенденції розвитку // Фінанси України. – 2005. – № 6. – С. 35-38.
  • 12. Єременко О., Кредитна діяльність Міжнародного валютного фонду / О. Єременко, Ю. Ковбасюк // Вісник Національного банку України. – 2003. – №3. – С. 13-16

   13. Єрмошенко М. Стабілізаційні програми МВФ та реформування економіки України / М. Єрмошенко // Актуальні проблеми Економіки. – 2004. - №5-6. – С. 17-25.

   14. Кабанов В.Г. Діяльність міжнародних фінансових організацій на вітчизняному ринку фінансового капіталу / В.Г. Кабанов // Фінанси України. – 2012. –   №9. – с. 98-107.

   15. Ковбасюк Ю. Аналіз ефективності співпраці МВФ i України у 2000-2005 роках фонду / Ю. Ковбасюк // Україна-Business . – 2006. – № 8. – С. 7-12.

   16. Ковбасюк Ю. Розвиток співпраці України з Міжнародним валютним фондом фонду / Ю. Ковбасюк // Командор. – 2006. – № 1– С. 22-26.

   17. Колосова В.П. Україна і міжнародний валютній фонд / В.П. Колосова // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Науковий журнал. – 2011. –  №1– с. 103-106

   18.  Кривцов О. Макроекономіка у запитаннях та відповідях / Кравцов О., Бережний В., Онєгіна В., : [навч. посіб.]. –  Х.: Факт, 2012. - 199 с.

   19.  Манків Г.Н., Макроекономіка: Підручник для України/ Г.Н. Манків,; Пер. з англ.: С. Панчишин, О. Ватаманюк та ін.. - К.: Основи, 2000. - 588 с.

   20.  Петик М. Україна в сучасних глобалізаційних процесах / М. Петик // Формування ринкової економіки. – 2009. - №19. – С. 530-539

   21. Савостьяненко М.В. Інвестиційні проекти міжнародних фінансових організацій в Україні / М.В. Савостьяненко // Наукові праці НДФІ. – 2008. –  №1(42). –  с. 128-137.

   22. Салтинський В.В. Особливості організації кредитування національних економік Міжнародним валютним фондом / В.В.Салтинський // Фінанси України. – 2009. - №2. – С. 60-65

   23. Еш В. Ю. Макроекономіка: [Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної підготовки]: навч. Посібник, за ред. В. Ю. Еш. – К-д, ДЛАУ; 2004. - 39 с.

   24. Bird G. Reforming IMF Conditionality. From ‘streamlining’ to ‘major overhaul’ // World Economics. – Vol. 10. – No. 3, July–September 2009. – P. 81-104.,

   25. Moser C., Jan-Egbert Sturm. Explaining IMF Lending Decisions after the Cold War / CESifo Conference Centre, Munich, 25-26 February 2011. – 39 p. (http://www.cesifo.de)

   26. Антоненко І. Співробітництво України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями – шлях до стабільності та розвитку в період кризи // Національна бібліотека ім. В. Вернадського [http://www.nbuv.gov.ua]

   27.  Доліновська  О.Я. Співпраця України з МВФ та перспективи розвитку економіки держави від 19.02.2014 року // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua

   28. Інформаційна довідка щодо історії співпраці з Міжнародним валютним фондом. [Електронний ресурс]  від 23 травня 2011 року - Режим доступу:. http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article? art_id=293456&cat_id=54623

   29. Інформаційна довідка щодо історії співпраці з Міжнародним валютним фондом від 03.10.2012 // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=353173&cat_id=353172

   30. Інформаційна агенція Інтерфакс-Україна // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://interfax.com.ua/

   31.  Корнилюк Р. Співпраця України з МВФ: ціна питання // Інтернет-джерело: Економічна правда [http://www.epravda.com.ua]

   32. Лобас М.Г. Міжнародні фінансові організації та їх значення для економічного розвитку країн. с.1-8. // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Agroin/2010_4-6/LOBAS.pdf 

   33.  Малиновська І.В. Співпрація України з МВФ: можливості та небезпеки. С.1-4// [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.nauka.zinet.info

   34. Матеріали офіційного сайту Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.bank.gov.ua.

   35. Панченко Ю. Показательное заявление // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://kommersant.ua/doc/2244816

   36. Платіжний баланс України 2013 р. // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44464, http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=63670

   37. Саакадзе Л. Україна та МВФ: від діалогу до співпраці чи навпаки?! // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.uspp.org.ua/interview/11.ukraina-ta-mvf-vid-dialogu-do-spivpraci-chi-navpaki.htm&print

   38. Свиридов А. Україна і МВФ обговорили перспективи співпраці від 25.05.2012 року // [Електронний ресурс] - Режим доступу : www.novostimira.ua

   39. Суханова О. Украина выплатила уже почти 72% долга перед МВФ на 2013 год // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.unn.com.ua/ru/news/1240618-ukrayina-splatila-vzhe-mayzhe-72-borgu-pered-mvf-na-2013-rik

   40. Офіційний сайт ВВС // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2011/01/110111_imf_ukraine_az.shtml

   41. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс]. - Доступ до ресурсу : http://www.imf.org

   42. Офіційний сайт Міністерства фінансів України.  // [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.minfin.gov.ua 

   43. Офіційний сайт «Української правди» : Програма діяльності уряду Яценюка від 27.02.2014 року // [Електронний ресурс] - Режим доступу : www.pravda.com.ua

   44. Офіційний сайт  газети «Тиждень»: МВФ оцінив потреби України у фінансуванні у найближчі 2 роки у 27 млд. доларів від 11.04.2014 року // [Електронний ресурс] - Режим доступу : www.tyzden.ua

   45. Офіційний сайт РБК Україна: Преший транш від МВФ очікується в квітні від 27.03.2014 року // [Електронний ресурс] - Режим доступу : www.finance.rbk.ua

   46. Штефано А.П. Співпраця України та МВФ: реалії та перспективи від 22. 01.2014 року // [Електронний ресурс] - Режим доступу : www.rusnauka.com

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Курсовая работа — «Організація банківського нагляду в США на сучасному етапі»
  Курсовая работа — «Нацiональний банк україни та його роль у формуванні монетарної політики»

  Заказать курсовую работу