Курсовая — «Валовий внутрішній продукт»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: экономика

Тема: Валовий внутрішній продукт

(Валовой внутренний продукт)

Объем: 35 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Основні характеристики валового внутрішнього  продукту

2. Методи обчислення валового внутрішнього продукту

3. Енергоємність валового внутрішнього продукту: тенденції та чинники впливу

4. Аналіз складу та динаміки валового внутрішнього продукту

5. Основні  прогнозні макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2012 рік

Висновки

Список використаних джерел

 

Вступ 

Соціально-економіч­ний розвиток країни є найвагомішим показни­ком, що характеризує її загальний розвиток та становище будь-якого мешканця. В Україні до кризового становища економіки додається три­валий процес її трансформації. Економічний потенціал — основа, на якій має відбуватися прогнозування майбутніх тенденцій в економіці та пріоритетних напрямків розвитку країни.

Сучасний стан розвитку економічного потен­ціалу України набуває негативної тенденції. На­приклад, за проектом «Державної програми еко­номічного та соціального розвитку України», зро­стання ВВП у 2009 році мало скласти 6 %. На­томість спостерігається негативна динаміка цьо­го показника, як і інших показників соціально-економічного розвитку.

Нераціональне використання природних ре­сурсів, відсутність належної соціальної політики, несформованість умов для науково-технічного роз­витку країни, непродумане використання механізмів, методів та організаційних форм залучення робочої сили до системи господарських відносин призвели до фактичного розпаду продуктивних сил, незабез­печення належного відтворення їх елементів.

Недосконала політика використання економі­чного потенціалу України не тільки не сприяє по­зитивному розвитку економічних процесів, а й ви­ступає як самостійний чинник поглиблення кризи. Для найбільш детального розкриття сутності еко­номічного потенціалу та природи його безпосеред­нього впливу на існування України слід розглядати це поняття з урахуванням економічної еволюції. Суспільна форма економічного потенціалу повин­на бути такою, щоб сприяти розвиткові прогресивних та ефективних форм власності. Для цього не­обхідно виділити базовий показник економічного розвитку, дослідити можливості його структуризації для розгляду можливостей підвищення рівня со­ціально-економічного розвитку країни.

Проблеми та перспективи роз­витку економічного потенціалу України, ВВП, дослі­дження його структури, можливості та перспективи рест­руктуризації економіки України, розвиток інфор­маційно-містких галузей та методи оцінки еко­номічного потенціалу досліджуються у працях таких вчених, як: А. Задоя, О. Левченко, І. Лукінов, С. Мочерний, В. Вовк, О. Горбатюк, Є. Панченко, Р. Матковський, А. Мазаракі, Т. Мельник, Г. Маслова, В. Усольцев, Дж. Бленк та інших.

Мета курсової роботи полягає у дослідженні теоретичних основ валового внутрішнього продукту, аналізі його рівня та визначенні передумов підвищення його ефективності.

Зазначена мета поставила такі завдання:

1. Проаналізувати сучасні трактовки ВВП та його структури.

2. Дати оцінку стану та особливостям структури ВВП України;

3. Дослідити енергоємність валового внутрішнього продукту.

4. Проаналізувати господарський механізм відтворення ВВП в Україні, вивити наявні резерви стабілізації темпів економічного росту.

Об'єктом дослідження є валовий внутрішній продукт України та розв’язання найбільш актуальних проблем його відтворення. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти формування валового внутрішнього продукту.

Теоретичною та методологічною основою курсової роботи є праці класиків економічної теорії, широке коло вітчизняних та іноземних наукових джерел, а також основні положення та принципи концепції СНР. При здійсненні дослідження використано економічно-статистичний і абстрактно-логічний методи, а також методи порівняльного аналізу та наукового прогнозу.

Основними джерелами інформації стали статистичні матеріали Держкомстату України, НБУ, Національні рахунки України, матеріали світового банку, наукові праці вітчизняних та іноземних вчених.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать курсовую работу