Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика (другое)->Курсовая — «Історичні витоки монополізму. Прояви монополізму в економіці України»

Курсовая — «Історичні витоки монополізму. Прояви монополізму в економіці України»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: экономическая теория

Тема: Історичні витоки монополізму. Прояви монополізму в економіці України

(Исторические истоки монополизма. Проявления монополизма в экономике Украины)

Объем: 42 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ МОНОПОЛІЗМУ

1.1. Причини появи й існування монополій

1.2. Характеристика основних форм монополії

1.3. Наслідки монополізації

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ МОНОПОЛІЗМУ В УКРАЇНІ

2.1. Передумови становлення конкуренції та Антимонопольне законодавство України

2.2. Причини та наслідки монополізації економіки в Україні

2.3. Аналіз стану монополізму за галузями економіки України

РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МОНОПОЛІЗМУ В УКРАЇНІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ 

Однією з основних передумов побудови ефективного ринку є економічна конкуренція. Україна оголосила про перехід до ринкової економіки у 1991 p., коли частка монопольного сектора становила 100 %. Головним методом боротьби з явищем монополізації було визнано приватизацію. Проте її наслідком стала зміна власника підприємства без зміни методів управління. Тобто, від державного власника монополія перейшла до приватного.

Зауважимо, що частка монопольного сектора за період з 1991 до 2011 року зменшилася й у 2011 р. становила вже 25 %. Перш за все це — природні монополії (залізничний транспорт, житлово-комунальне господарство тощо). Окрім цього, існують ринки, де монополія підтримується або навіть створюється необ'єктивними факторами, наприклад, побудовою вхідних перешкод через лобіювання законів. У Конституції України (стаття 42) записано, що держава захищає економічну конкуренцію. Для боротьби з монополізацією було прийнято низку законів про захист економічної конкуренції, створено Антимонопольний комітет. Однак усе це — фактори юридичного характеру. Але ж явище монополій є за своєю суттю економічним.

Об’єктом дослідження є монополізм як економічне явище.

Предметом курсової роботи є теоретичні, методичні й практичні аспекти монополізації економіки України.

Метою курсової роботи є вивчення монополізованості економіки України як економічного явища.

Для цього було вирішено наступні задачі:

- розглянуто причини появи й існування монополій;

- охарактеризовано основні форми монополії;

- вивчено наслідки монополізації;

- проаналізовано передумови становлення конкуренції та Антимонопольне законодавство України;

- визначено причини та наслідки монополізації економіки в Україні;

- проаналізовано стан монополізму за галузями економіки;

- розроблено рекомендації щодо удосконалення економічного регулювання монополізму в Україні.

Методами дослідження є аналіз та синтез – для деталізації дослідження, абстрактно-логічний – для формулювання висновків.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон України «Про Антимонопольний комітет України».

2. Закон України «Про захист економічної конкуренції».

3. Закон України «Про природні монополії».

4. Звіт Антимонопольного комітету України «Конкурентна політика в Україні та перспективи її розвитку».

5. Конституція України.

6. Матеріали і статистична інформація журналу «Металл бюллетень. Украина».— 2011.— № 1 1 , 12.

7. Розпорядження Антимонопольного комітету України про затвердження методики визначення монопольного (домінуючого) становиша суб'єктів господарювання на ринку.

8. Аретеменко О. Законопроект 3677: дискусії у зачарованому колі //Дзеркало тижня.- 2009.— № 1.

9. Базилевич В., Филюк Г. Роздержавлення природних монопольних структур в Україні// Економіка України.— 2009.- № 3.

10. Борисенко 3. Перше десятиріччя конкурентної політики в Україні // Там само.- 2010.- №11.

11. Борисенко 3. Умови економічної конкуренції в Україні // Там само.- 2008.- № 10.

12. Будаговська С., Кілієвич О.,Луніна І. та ін. Мікроекономіка і макроскономіка. Підруч. для студентівекон. спец, закл. освіти: У 2 ч. / За заг. ред. С. Будаговської.—К.: Основи, 2008.—518с.

13. Гесць В. Бюджетна політика в Україні: Проблеми і перспективи //Дзеркало тижня.— 2009.— № 5.

14. Дубровский В. Однорукий рынок // Зеркало недели,— 2009.- № 9.

15. ЗавадаЛ. Житлово-комунальне господарство: проблеми галузі з точки зору антимонопольного законодавства //Економіка України.— 2010.— № 10.

16. Кальніченко Л., Мендрул О. Реструктуризація підприємств в умовах становлення ринкового середовища //Там само.-2010.-№ 10.

17. КораблінС. Інфляція//Дзеркшютижня.— 2009.—№ 9.

18. Кредисов В. Держава і ринок: необхідність взаємодії у перехідній економіці // Там само.- 2009.- № 2.

19. Костусєв О. Захист економічної конкуренції в Україні: стан і проблеми // Там само.- 2011.— № 7, 8.

20. Кутах Ю. О. Оптимізація сполучення конкурентних переваг різних видів транспорту // Залізничний транспорт України.-2009.-№ 2.

21. Макконелл К., Брю С. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Ч. 2. Мікроекономіка / За наук. ред. Панчишина С.— Львів: Просвіта, 2009.- 649 с.

22. МарковськииД. Євроінтеграція — це насамперед європейський рівень життя // Дзеркало тижня.— 2009.— № 23.

23. Мукмінова Т. А. Економічна конкуренція на залізничному транспорт! // Залізничний транспорт України.— 2011.— № 4.

24. Пісковий В. Вибір перспективи // Дзеркало тижня.-2009.- № 8.

25. Полуянов В. Монополізованість промисловості України і тенденції формування ринкових суб'єктів господарювання // Економіка України.- 2011.- № 9.

26. Economics of Regulation and Antitrust/W. Kip Viscusi. John M. \fernon, Joseph E. Harrington, Jr.- 3rd ed.- The M IT Press, 2007.

27. The Economics of Industrial Organization / William G. Shepherd, 41" ed.- Waveland Press, Inc., 2009.

28. Roben W. Vossen. Market Power, Industrial Concentration and Innovative Activity.— 2012.

29. www.amc.gov.ua (Сайт Антимонопольного комітету України).

30. www.ier.kiev.ua (Сайт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій).

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать курсовую работу