Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Экономика (другое)->Курсовая — «Можливість побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні»

Курсовая — «Можливість побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: экономическая теория

Тема: Можливість побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні

(Возможность построения социально-ориентированной рыночной экономики в Украине)

Объем: 46 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

1.1. Сутність поняття «соціально-орієнтована економіка»

1.2. Етапи побудови соціально-орієнтованої економіки

1.3. Критерії моделі соціально-економічного устрою

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

2.1. Особливості становлення соціально-орієнтованої економіки в Україні

2.2. Оцінка рівню соціальної згуртованості та стану соціальної орієнтованості економіки України

2.3. Специфіка реалізації соціально-економічних гарантій в Україні

3 РОЗДІЛ РОЗРОБКА ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ 

Досвід передових країн світу переконливо доводить, що прогресивні зміни в українському суспільстві можливі на засадах соціально орієнтованої ринкової економіки з одночасним урахуванням як найбільш ефективних світових економічних досягнень, так і національної специфіки господарювання. Тому об’єктивно існує необхідність дослідження особливостей соціально орієнтованої моделі розвитку економіки як однієї з форм сучасних ринкових економічних систем суспільства.

Теоретичні основи соціально орієнтованої форми ринкової економіки закладено Ф. Бемом, Л. Ерхардом, А. Мюллер-Армаком, В. Ойкеном, В. Репке, А. Рюстовим. Значний науковий доробок у концепцію соціально орієнтованої ринкової економіки зробили такі вчені, як О. Амоша, Г. Башнянин, А. Гальчинський, В. Геєць, Т. Давидова, А. Деркач, Р. Нуреєв, Б. Панасюк, Г. Стеблій, В. Удовиченко, В. Черняк, С. Чистов та ін. У сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки актуалізується потреба в дослідженні переваг і недоліків, властивих соціально орієнтованій моделі розвитку економіки.

Об’єктом дослідження є соціально-орієнтована економіка України.

Предметом курсової роботи є теоретичні, методичні й практичні аспекти побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні.

Метою курсової роботи є вивчення можливості побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні.

Для цього було вирішено наступні задачі:

- розглянуто сутність поняття «соціально-орієнтована економіка»;

- охарактеризовано етапи побудови соціально-орієнтованої економіки;

- визначено критерії моделі соціально-економічного устрою;

- проаналізовано особливості становлення соціально-орієнтованої економіки в Україні;

- оцінено рівень соціальної згуртованості та стану соціальної орієнтованості економіки України;

- досліджено специфіку реалізації соціально-економічних гарантій в Україні;

- розроблено основні напрямки покращення соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні.

Методами дослідження є аналіз та синтез – для деталізації дослідження, абстрактно-логічний – для формулювання висновків.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.). // "Российская газета". - 1998. -10 декабря.

2. Європейська соціальна хартія. (Переглянута) (ETS N 163). (укр/рос). Страсбург, 3 травня 1996 року. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 5.

3. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141.

4. Соціологія: Короткий енциклопедичний словник / Укл. В.І.Волович, В.І.Тарасенко, М.В. Захарченко та ін. За загальною реадкцією В.І.Воловича. – К.: Укр. Центр духовної культури, 1998. – С.489-490

5. Шевчук Л.Т. Соціальна географія: Навч. посібник./ Л.Т.Шевчук – К.: Знання, 2007. – 349 с., с.14.

6. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словар./Алаев Э.Б. – С.26.

7. Філософський словник / За ред. В.І.Шинкарука. – К.: Головна редакція УРЕ, 1986. – С.441.

8. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.3 / Редкол.: С.В.Мочерний та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – С.453.

9. Головніна О.Г. Основи соціальної економіки: Підручник./О.Г. Головніна – К.: Арістей, 2006. – 612 с., с.26.

10. Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства: методологія і практика: Монографія./Ю.К. Зайцев – К.: КНЕУ, 2002.

11. Шевчук Л.Т. Соціальна географія: Навч. посібник. /Л.Т.Шевчук – К.: Знання, 2007. – 349 с., с.19.

12. Ерхард Л. Добробут для усіх: Пер. С англ../ Л.Ерхард– К.: СМА, 2001. – 101 с..

13. Головніна О.Г. Основи соціальної економіки: Пдручник. /О.Г. Головніна – К.: Арістей, 2006. – 612 с., с.3.

14. Головніна О.Г. Основи соціальної економіки: Пдручник./О.Г. Головніна – К.: Арістей, 2006. – 612 с., с.33.

15. Єременко В. Про науку і курс «Соціальної економіки» / Економіка України. – 1996. - №5. – с.55; Єременко В. Основи соціальної економіки. – К.: МАУП, 1997. – 168 с..

16. Филякин Ю.П. Теоретические проблемы становления социально ориентированной рыночной экономики [Электронный ресурс]: Дис. Доктора экономич. Наук: 08.00.01. – М.: РГБ, 2003 (Из фондов Российскойм государственной библиотеки).

17. Яременко О.О. Соціальна політика: теоретико-методологічні основи дослідження процесів формування та ефективності реалізації: Монографія. Статті. Виступи. Інтерв’ю. – К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАН Українит\; УІСД ім. Олександра Яременка, 2006. – 480 с., с.31.

18. Слезингер Г.Э. Социальная экономика: курс лекций./Г.Э. Слезингер – М.: 2001. – С.8-16.

19. Нестеренко А.Н. Экономика и институциональная теорія / Отв. ред. акад. Абалкин Л.И. – М.: 2002. – С.89.

20. Микульский К. Социально ориентировання рыночная экономика – выбор России // Общество и экономика. – 1997. - №1-2, С.15.

21. Фролова Е.А. Формирование социальной ориентации экономики России [Электронный ресурс]: Дис. Канд. экон. наук: 08.00.01. – М.: РГБ, 2005 (Из фондов Российской государственной библиотеки).

22. Гутман Г.В. Регион в формировании социального государства. /Гутман Г.В., Звягинцева О.П., Мироедов А.А. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 160 с., с.17.

23. Торлопов В. Социальное государство в России / автореф. дис. д-ра социол. наук 22.00.05. – СПб, 1999. – С.8.

24. Калашников С. Функциональная теория социального государства. /С.Калашников – М.: Экономика, 2004. – С.81-85.

25. Голубець М.А. Вступ до геосоціосистемології . /М.А.Голубець – Львів: Поллі, 2005. – 199 с., с.27

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать курсовую работу